86 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gydag O (Gyda Diffiniad)

86 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gydag O (Gyda Diffiniad)
Elmer Harper

Mae yna sawl gair negyddol sy’n dechrau gyda’r llythyren ‘O’ a ddefnyddir mewn lleferydd bob dydd. Yma, rydyn ni wedi rhoi rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd at ei gilydd gyda'u diffiniadau i'ch helpu chi i ddeall yn well beth maen nhw'n ei olygu.

Mae geiriau negyddol yn bwysig i'w cael yn ein geirfa oherwydd maen nhw'n caniatáu i ni fynegi ein meddyliau a'n teimladau negyddol mewn ffordd fwy manwl gywir ac effeithiol. Pan ddefnyddiwn eiriau negyddol, gallwn gyfleu emosiynau cryf megis rhwystredigaeth, dicter, a siom, a all ein helpu i gyfathrebu ein syniadau a’n barn yn well.

Geiriau negyddol gan ddechrau gydag O, megis “atgas,” “ sarhaus,” a “gwarthus,” yn rhoi amrywiaeth o opsiynau i ni fynegi ein teimladau negyddol a chyfleu ein neges i eraill. Trwy ddefnyddio’r geiriau hyn, gallwn ddisgrifio sefyllfaoedd ac ymddygiadau negyddol yn gywir ac yn eglur.

Mae’n bwysig defnyddio geiriau negyddol yn briodol ac yn feddylgar, oherwydd gall gorddefnydd ddod â negyddiaeth ddiangen ac achosi niwed i eraill. Felly, dylem ddefnyddio'r geiriau hyn yn gymedrol a chyda pharch.

Gweld hefyd: Tecstio Sych mewn Perthynas (Enghreifftiau o Decstio Sych)

86 Geiriau Negyddol sy'n Dechrau Gyda'r Llythyren O

Gormesol – achosi caledi yn anghyfiawn acyfyngiad 7>Gormesol – pwyso’n drwm ar y meddwl neu'r ysbrydion; achosi iselder neu anghysur 7>Ystyrigo – gwneud rhywbeth yn aneglur neu’n anodd ei ddeall yn fwriadol 7>Gor-ymateb – adweithio’n ormodol neu’n orliwiedig emosiynau 6> Amhlith - diffyg eglurder neu ddeallusrwydd; araf-witted neu ddiflas Opprobrium – gwarth neu gywilydd cyhoeddus Ornery – tymer ddrwg neu bigog <9
Atgas – hynod sarhaus neu annymunol<8
Anllad – sarhaus neu ffiaidd, yn enwedig yn rhywiol
Sarhaus – achosi i rywun deimlo wedi brifo neu ypsetio
Gwrthun – hynod annymunol neu wrthyriadol
Gwrthwynebu – gwrthdaro neu anghytuno â rhywbeth
Rhwystrol – tueddu i rwystro neu lesteirio cynnydd
Gorlethu – tra-arglwyddiaethu’n annymunol neu’n haerllug
Gwarthus – arswydus o wael neu ormodol
Anamlwg – gwrthod yn ystyfnig i newid eich barn neu gwrs o gweithred
Ominous – rhoi’r argraff bod rhywbeth drwg neu annymunol yn mynd i ddigwydd
Darfodedig – ddim yn cael ei ddefnyddio bellach neu ddim yn ddefnyddiol bellach
Sarhaus – achosi anfodlonrwydd dig; cythruddo, gwylltio neu flin iawn
Di-draidd – ni ellir gweld drwodd; ddim yn dryloyw
Off-puting – achosi teimlad o atgasedd neu ffieidd-dod
Off-kilter – ddim yn gweithio’n iawn; anghytbwys neu allan o aliniad
Odd-liw – aflednais neu anweddus mewn iaith neu hiwmor
Od – rhyfedd neu ryfedd
Gweddus – mynegi dirmyg neu ddirmyg
Gorfeirniadol – barnu’n ormodol neu’n annheg
Gordew – gormodol o fraster neu dros bwysau
Gorymrwymol – cynhyrfu neu ofidus nes methu â gweithredu’n iawn<8
Gor-frwdfrydig – gormodol, gormod
Gorselog – rhy frwdfrydig neu ymroddgar
Gorsensitif – hawdd ei frifo neutroseddu
Gorhyderus – yn rhy hunanhyderus neu sicr
Gorlethu – wedi’i gladdu neu’n llethu gan ormod o rywbeth
Sarhaus – achosi dicter neu ffieidd-dod; cythruddo, cythruddo, neu annifyr iawn
Rhhwystrwr – rhwystro neu rwystro cynnydd yn fwriadol
Oblique – ddim yn syml nac yn uniongyrchol mewn gweithred neu leferydd<8
Ystyfnig – gwrthod yn ystyfnig i newid eich barn neu’ch ffordd o weithredu
Offhandy – heb feddwl nac ystyriaeth flaenorol; achlysurol
Hen ffasiwn – ddim yn cael ei ddefnyddio mwyach neu ddim yn ffasiynol bellach
Gorladdiad – gormodedd neu ormodedd, yn enwedig i’r pwynt o fod yn wastraffus neu’n ddiangen
Gor ymosodol – rhy rymus neu bendant
Gorbwysleisiol – cael mwy o ganmoliaeth neu werth nag y mae’n ei haeddu
Gorfoddhaol – rhy drugarog neu ganiataol
Gorsymleiddio – rhy syml neu brin o fanylion
Ossified – ddim yn gallu addasu i sefyllfaoedd newydd bellach; anhyblyg
Gorboethi – gor-emosiynol neu gyffrous
Gorbwysleisiol – gorliwio neu orbwysleisio
Gorweithio – wedi blino'n lân neu'n cael ei faich yn ormodol gan ormodgwaith
Cadarn, dyma 50 gair arall negyddol yn dechrau gyda O:
Gwrthrychol annymunol – gwrthrychol annymunol, er gwaethaf chwaeth neu hoffterau unigol<8
Rhwystrol – rhwystro cynnydd neu newid yn fwriadol neu’n anfwriadol
Obstetrig – yn ymwneud â geni, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Ymwthiol - denu sylw gormodol neu ymyrryd â phreifatrwydd rhywun
Amlwg – diffyg cynildeb neu naws, neu’n rhy hawdd sylwi
Odorifferaidd – ag arogl cryf neu annymunol
Off-base – camgymryd neu anghywir; ddim ar y trywydd iawn
Oddi ar y cambr – ddim yn wastad nac yn eilrif, yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn cyd-destun negyddol
Swyddogol – rhy awyddus neu ymwthiol wrth gynnig cymorth neu gyngor
Ullalluog – meddu ar bŵer diderfyn, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Beichus – sy’n cynnwys ymdrech fawr neu anhawster, yn aml mewn ystyr negyddol
Osseous – yn ymwneud ag asgwrn neu’n debyg, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Alltud – person sydd wedi’i wrthod gan gymdeithas neu grŵp
Allanol – rhyfedd neu anghonfensiynol mewn ffordd negyddol
Dicter – dicter dwys neudicter
Yn gyfan gwbl – cyflawn a chyfanswm, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Gor-ymosodol – rhy rymus neu wrthdrawiadol
Gor-uchelgeisiol – meddu ar ddyheadau afrealistig neu ormodol
Gorlethr – wedi gorliwio neu or-bwysleisio’n ormodol
Gorofalus – yn rhy ofalus neu’n betrusgar, yn aml mewn cyd-destun negyddol
Gorgymhleth – yn ddiangen o gymhleth neu’n astrus
Gorlawn – yn orlawn neu’n orlawn o bobl neu bethau<8
Gorwneud – wedi’i goginio’n ormodol neu’n amhriodol, neu wedi gorliwio’n ormodol
Hwyr – hwyr neu oedi y tu hwnt i’r amser disgwyliedig
Goremosiynol – gormodol emosiynol neu sensitif
Gor-hysbysiad – yn cael ei hyrwyddo neu ei hysbysebu’n ormodol, yn aml mewn cyd-destun negyddol
Hepgor – anwybyddu neu ddiystyru
Gor-gymhleth – diangen o gymhleth neu astrus
Gor ddramatig – rhy emosiynol neu theatrig
Gormod o optimistaidd – rhy obeithiol neu hyderus, yn aml mewn cyd-destun negyddol
Gorbrisio – yn rhy ddrud neu’n rhy werthfawr gan rywbeth arall
Gordrethedig – gormod o faich neu dreth, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Gorfeddwl – rhy drahaus neu rhyfygus
Oportiwnistaidd – cymrydmantais amgylchiadau neu sefyllfaoedd er budd personol
Sefydliadol – yn ymwneud â threfnu rhywbeth neu’n ymwneud â threfnu rhywbeth, a ddefnyddir yn aml mewn cyd-destun negyddol
Goramddiffynnol – yn ormodol amddiffynnol neu ochelgar, yn aml mewn cyd-destun negyddol.

Meddyliau Terfynol

Gall dod o hyd i’r geiriau negyddol cywir sy’n dechrau gydag O fod yn heriol rydym wedi’u cynnwys llawer o'r iaith Saesneg a rhai anarferol i chi gael golwg arnyn nhw. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r gair cywir o'r rhestr hon diolch am roi o'ch amser i ddarllen.

Gweld hefyd: Sut i Sarhau Person Trahaus. (Comebacks)Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.