99 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gyda I (Gyda Diffiniad)

99 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gyda I (Gyda Diffiniad)
Elmer Harper

Mae’r iaith Saesneg yn llawn geiriau negyddol, gan gynnwys llawer o eiriau negyddol sy’n dechrau gyda’r llythyren “I.” Defnyddir y geiriau hyn yn aml i ddisgrifio emosiynau, sefyllfaoedd neu ymddygiadau negyddol.

Mae enghreifftiau o’r geiriau hyn yn cynnwys “ansensitif,” “annigonol,” “anghymwys,” “anhyblyg,” ac “anhysbys.” Dyma rai o'r geiriau drwg a ddefnyddir amlaf ac mae eu hystyr yn dechrau gydag I.

Gweld hefyd: Beth Mae Dileu Pob Cyswllt â Narcissist yn ei Wneud iddyn nhw?

Er ei bod yn bwysig cael yr iaith i ddisgrifio profiadau negyddol, mae hefyd yn bwysig defnyddio'r geiriau hyn yn ofalus ac yn feddylgar. Gall defnyddio’r geiriau hyn yn rhy aml greu awyrgylch negyddol a gall wneud i bobl deimlo’n ddigalon neu’n ddi-rym.

Gweld hefyd: Hug Iaith y Corff Ochr i Ochr (Un Cyrhaeddiad Arfog)

O’u defnyddio’n briodol a chydag empathi, gall geiriau negyddol ein helpu i fynegi ein teimladau a chyfathrebu’n fwy effeithiol ag eraill. Mae'n bwysig cofio, yn union fel geiriau cadarnhaol, mae gan eiriau negyddol hefyd y pŵer i effeithio ar y bobl o'n cwmpas. Felly, rhaid inni eu defnyddio'n ddoeth a thrin ein gilydd â charedigrwydd a pharch.

99 gair negyddol sy'n dechrau gyda'r llythyren I

<6 7>Anhygoel – achosi cenfigen, drwgdeimlad neu afiechyd tuag at eraill aneffeithiolrwydd dymunol neu ddiffygiol 7> Anhraethadwy - amhosibl stopio neu atal; di-ildio Llidiol – achosi dicter neu ddicter 7>Anufudd – anufudd, ddim yn dilyn awdurdod neu reolau gwenwynig 18 Annilys – ddim yn ddilys yn gyfreithiol nac yn ffeithiol Irate – Irration-Iration based on an-ddigon neu gynddeiriogrhesymeg. 7>Byrbwyll – gweithredu heb feddwl na chynllunio <9
Anwybodus – diffyg gwybodaeth neu wybodaeth am rywbeth
Anghwrtais – diffyg moesau neu gwrteisi
Anghymwys – heb y sgiliau neu’r gallu angenrheidiol i wneud rhywbeth
Anystyriol – ddim yn meddwl nac yn ystyried eraill
Anghyson – ddim yn aros yr un petho ran ymddygiad, agwedd neu ansawdd
Anpendant – methu â gwneud penderfyniadau’n hawdd nac yn gyflym
Difater – diffyg diddordeb, pryder, neu gydymdeimlad<8
Indolent – ​​diog, amharod i weithio neu wneud ymdrech
Inapt – drwsgl neu ddi-grefft; ddim yn addas ar gyfer y dasg
Anhyblyg – anfodlon newid neu gyfaddawdu
Ansicr – diffyg hyder neu sicrwydd
Ansensitif – methu â chanfod na theimlo pethau'n iawn; di-deimlad
Didwyll – ddim yn ddiffuant nac yn onest o ran teimladau neu ymadroddion
Anoddefgar – methu derbyn gwahaniaethau barn, cred neu ymddygiad<8
Andros o fyr – gwrthod cyfaddawdu neu newid safbwynt rhywun ar fater
Anghyfrifol – ddim yn ddibynadwy nac yn ddibynadwy; ddim yn cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd
Anniddig – cythruddo’n hawdd neu’n ddig
Amherthnasol – ddim yn gysylltiedig nac yn berthnasol i’r mater dan sylw
Amhrchus – diffyg parch neu’n dangos diffyg parch
Afrwg – cythruddo neu’n cythruddo
Annioddefol – annioddefol, annioddefol
Anhydrin – anodd ei reoli neu ei reoli
Anafus – achosi niwed neu ddifrod
Anamlwg – anffafriol, anlwcus
Anghywir – gormodol,afreolus
Anscrutable – amhosibl ei ddeall na’i ddehongli
Anghyson – ddim yn cydymffurfio â rheolau neu gyfreithiau
Anghyson – methu mynegi eich hun yn glir nac yn effeithiol
Anffyddlon – ddim yn ddilys neu’n wreiddiol
Yn brin o ddiddordeb mewn blas neu flas gwreiddiol diflas
Canolradd – diffyg hunanreolaeth; gormodol o ran ymddygiad
Anrhedrol – diddiwedd, heb gyfyngiad
Annynol – creulon, diffyg tosturi neu garedigrwydd
Amherthnasol – dibwys, amherthnasol
Aneffeithiol – analluog i gael ei fynegi mewn geiriau
Niweidiol – niweidiol, achosi anaf neu ddifrod
Llechlyd – lledaenu niwed mewn modd cynnil, graddol
Anufudd – anufudd, heb fod yn dilyn awdurdod na rheolau gwenwynig
Insidious – lledaenu niwed mewn modd cynnil, graddol
Anorchfygol – analluog i gael eich trechu na’i orchfygu
Anwirfoddol – heb ei wneud trwy ddewis nac ewyllys rydd
Irascible – hawdd ei wylltio, yn dueddol o ddicter
Anghynghorus – annoeth neu ffôl
Afriog – diffyg bridio neu foesgarwch da
Anfodus – gelyniaethus neu anghyfeillgar
Anffawd – mynd i fethu neu gael anlwc
Anlwcus – â bwriadau niweidiol neu faleisus
An-foesgar – anghwrtais neu anghwrtais
Anaddas – ddim yn briodol nac yn addas
Anghydbwysedd – heb fod yn gymesur nac wedi’i ddosbarthu’n gyfartal
Ansylweddol – amherthnasol neu ddi-nod
Anaeddfed – heb ei ddatblygu na’i dyfu’n llawn
Cofeb – y tu hwnt i’r cof neu hanes cofnodedig
Ar fin digwydd – ar fin digwydd yn fuan ac yn fygythiol
Anfoesol – ddim yn cydymffurfio ag egwyddorion moesol derbyniol
Ansymudol – methu cael ei symud neu ei newid
Damynedd – methu aros yn bwyllog neu’n oddefgar<8
Anghywir – heb fawr o arian, os o gwbl
Anhydraidd – amhosibl mynd i mewn neu basio drwyddo
Gorfodol – hynod angenrheidiol neu frys
Amherffaith – heb fod yn gyflawn neu’n ddi-fai
Amherthnasol – ddim yn dangos parch priodol; anghwrtais neu amherthnasol
Anhydraidd – analluog i gael eich effeithio na dylanwadu arno
Duwgr – diffyg parch at grefydd neu Dduw
Anhyblyg – amhosibl dyhuddo neu fodloni
Anymarferol – ddim yn synhwyrol nac yn ddichonadwy
Anfanwl – ddim yn fanwl gywir neucywir
Deallus – yn dangos dim parch at awdurdod na chonfensiwn
Anghywir – ddim yn union nac yn gywir
Anactif – ddim yn cymryd rhan nac yn cymryd rhan
Annigonol – ddim yn ddigonol nac yn foddhaol
Anghyson – methu â siarad na mynegi eich hun yn glir
Dim sylw – ddim yn talu sylw nac yn dangos diddordeb
Analluog – diffyg y gallu neu'r sgil i wneud rhywbeth
Incendiary – wedi'i gynllunio i achosi tanau neu wrthdaro
Di-ddiwedd – diddiwedd; cyson a blino
Inchoate – newydd ddechrau; heb ei ffurfio'n llawn
Anghydlynol – heb ei gysylltu'n rhesymegol nac yn ddealladwy
Anghyfleus – anghyfleus neu gyfyng
>Anghydnaws – ddim yn gallu bodoli na chydweithio
Annealladwy – amhosibl ei ddeall
Annirnadwy – methu dychmygu na chredu<8
Amhendant – ddim yn arwain at gasgliad pendant
Anhwylus – achosi anhawster neu annifyrrwch
Anghywir – ddim yn gywir nac yn gywir
Indecorous – ddim yn cyd-fynd â safonau ymddygiad neu briodoldeb derbyniol
Anamddiffynadwy – amhosibl cyfiawnhau neu amddiffyn
Amhenodol – ddim yn gallu cael ei benderfynu na phenderfynu arno
Difater – ddim yn dangos diddordeb neupryder
Diardderchog – teimlo neu ddangos dicter neu annifyrrwch at yr hyn a ystyrir yn driniaeth annheg
Ansicr – ddim yn glir nac wedi’i ddiffinio’n glir.<8

Meddyliau Terfynol

Pan ddaw at y gair negyddol mwyaf effeithiol sy'n dechrau gyda I bydd yn rhywbeth fel “anghyfiawnder” mae'r mathau hyn o eiriau yn disgrifio rhywbeth ychwanegol maent yn rhoi mwy o ddisgyrchiant i'r sgwrs. Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r gair gorau am ba bynnag reswm. Tan y tro nesaf diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.