99 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gydag F (Gyda Diffiniad)

99 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gydag F (Gyda Diffiniad)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Ydych chi'n chwilio am air negyddol sy'n dechrau gyda'r llythyren F os mai dyma'r achos rydych chi yn y lle iawn rydyn ni wedi rhestru 99 ohonyn nhw?

Gweld hefyd: Sut i Ymdrin â Ffrindiau Sy'n Eich Sarhau Chi?

Mae geiriau negyddol sy'n dechrau gyda F yn cael eu defnyddio'n aml i fynegi rhwystredigaeth, dicter neu siom. Er y gall rhai ddadlau bod defnyddio geiriau o'r fath yn ddiangen ac yn amhroffesiynol, gallant fod yn ffordd effeithiol o gyfleu emosiynau cryf a chyfleu difrifoldeb sefyllfa.

Mae'n bwysig eu defnyddio mewn cyd-destunau priodol a pheidio â'u gorddefnyddio, gan y gall hyn arwain at wanhau eu heffeithiolrwydd. Mae'n bwysig nodi y gall geiriau negyddol sy'n dechrau gyda F, fel gydag unrhyw cabledd, fod yn sarhaus i rai pobl ac felly mae'n bwysig eu defnyddio'n gynnil ac yn ystyriol o eraill.

Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan Fo Guy Yn Winsio Atat Ti?

Yr unigolyn sydd i benderfynu a yw am ddefnyddio geiriau negyddol gan ddechrau gyda F ai peidio, ond mae'n bwysig cofio y gallant gael canlyniadau ar sut mae eraill yn eich canfod.

993 gair synhwyriad da gan ddechrau gyda barn negyddol. Digalon: Diffyg dewrder na phenderfyniad. Gwamal: Diofal, diffyg difrifoldeb na gwerth. Rhwystredigaeth: Rhwystro rhag cyrraedd nod. Diffygiol: Ddim yn gweithio na pherfformio fel y dylai. yn or-frwdfrydig neu eithafol yneu credoau. Fir: Dwys neu dreisgar, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio anifeiliaid neu bobl. Twyllodrus: Twyllodrus neu anonest. Diffygiol: Amherffaith neu'n cynnwys gwallau. <96> Ffôl: Diffyg barn neu synnwyr cyfriniol. 8> Brwnt: Budr iawn neu aflan. Ffud: Rhywun sy'n ffoi rhag y gyfraith neu'r awdurdod. Flimsy: Gwan neu fregus. Fiendish: Extremely angry or wicked. Eithriadol ddig. Hynod o ymosodol neu dreisgar, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio anifeiliaid. Fanatical: Obsesiwn neu hynod ymroddedig i gred neu achos arbennig. Ffiwglyd: Gwirion neu ffôl. Ffasgaidd: Rhywun sydd â safbwyntiau awdurdodaidd neu genedlaetholgar eithafol. barchus neu ddiffyg difrifoldeb. Gadael: Wedi'i adael neu'n anghyfannedd. Budr: Ffiaidd neu sarhaus. Fflachiog: Annibynadwy neu anrhagweladwy. Twyll: Dichellwaith neu ddichellwaith. Effeithiolrwydd di-bwrpas neu dwyll. ful: Teimlo neu achosi ofn neu bryder. Grymus: Pendant neu bwerus, ond gall hefyd awgrymu trais neu ymddygiad ymosodol. Eplesu: Adwaith cemegol siwgrau yn arwain at alcoholcynhyrchu. Canfod diffygion: Yn dod o hyd i ddiffygion neu feirniadaeth yn gyson. Rhagfyriad: Ymdeimlad o atgasedd neu berygl sydd ar ddod. Rhwystredig: Cynddeiriog neu achosi llid. <96> Fussy: Yn enwedig am fanylion bach neu fod yn bigog. 8> Fflamadwy: Yn gallu mynd ar dân yn hawdd. Ffanfar: Arddangosiad neu ddathliad swnllyd, swnllyd. Felonious: Yn ymwneud â throsedd neu'n achosi trosedd. Flawless: Perffaith neu heb unrhyw amherffeithrwydd. 7>Ffyrnig: Achosi braw neu ofn. Angheuol: Credu mewn canlyniad anochel, negyddol neu angheuol yn nodweddiadol. Flagrant: Syfrdanol o amlwg neu amlwg. Anwastad: Cynhyrchu nwy gormodol yn y stumog. Gwe: Diffyg sylwedd yn y stumog. yn Lladin i system o ffiwdaliaeth, a all awgrymu anghydraddoldeb neu ormes. Floundering: Cael trafferth neu wneud camgymeriadau. Blinder: Yn flinedig neu'n flinedig. Foolhardy: Reckless or orly beiddgar. Floundering: An-di-hid neu'n or-feiddgar. ering: Lledaenu ofn neu banig ymhlith pobl. Ffug: Hynod o anneniadol neu hyll. 7>Teimlad: Diffyg deallusrwydd neu alluedd meddyliol. Funk: A strongaroglau annymunol neu arogl mwslyd. Ffractiaidd: Anniddig neu ffraeo. Eiddilwch: Gwendid neu freuder. Ffeloniaeth: Trosedd difrifol. <67>Flacter: Annibynadwyedd neu anniddigrwydd. ment. Foreclosure: Y broses o feddiannu eiddo oherwydd methiant i ad-dalu benthyciad. Ffanaticism: Defosiwn eithafol ac afresymegol i achos neu gred. 7> Ofidus: Pryderus neu bryderus. Trefn seneddol Anymarferol. ness: Diffyg crebwyll neu synnwyr da. Rhwystredig: Teimlo'n ofidus neu'n siomedig oherwydd methiant neu anallu i gyflawni rhywbeth. Newyn: Prinder difrifol o fwyd, yn arwain at newyn. Fulness: Natur neu ymddygiad ffiaidd neu sarhaus. talkful canfod awt: Chwilio am feiau neu feirniadaeth yn gyson. Flattery: Canmoliaeth neu ganmoliaeth ddidwyll. Diffyg calon: Diffyg dewrder neu benderfyniad. Frocity: Ymosodedd neu drais eithafol. Fflamio: Defnydd dwys neu feirniadaeth: Flamio: Defnydd dwys neu feirniadaeth: Defnydd dwys neu ffyrnig diffyg. 7>Farcical: chwerthinllyd neu abswrd. Flinch: Cilio neu grebachu yn ôl mewn ofnneu boen. Angheuol: Cred mewn tynged neu dynged, yn aml yn arwain at ymddiswyddiad neu oddefgarwch. Tâl: Tâl neu daliad am wasanaeth neu fraint. Frithiant: Gwrthdaro neu densiwn rhwng pobl neu bethau. Ffrwythlondeb neu deimlo'n gyffrous afreolus. gwendid neu bendro. Ffluster: I ddrysu neu gynhyrfu rhywun. Fidil-faddle: Siarad neu ymddygiad dibwys neu ddisynnwyr. Ferment: Cyflwr o aflonyddwch neu gynnwrf. Faulty: Ddim yn gweithredu neu'n gweithio'n iawn Gwrthod rhywbeth na gweithio'n iawn. Anwadal: Yn newid yn aml neu'n anrhagweladwy. Frowzy: Yn fudr neu'n flêr ei olwg. Twyllodrus: Twyll neu anonestrwydd. Flap: Cynnwrf neu aflonyddwch. Torrwch neu anffyddlondeb: Toriad neu ddiffyg: Methiant. 8> Tanllyd: Llawn emosiwn neu angerdd cryf, a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio dicter neu frwdfrydedd. Flamingo: Person lletchwith neu chwerthinllyd. Torri asgwrn: Toriad neu hollt mewn asgwrn neu sylwedd caled.<89> Frigid: Anhygoel o oerfel neu ddi-hid. canlyniadau. Meddwl wan: Anabledd deallusol neu anallu meddyliol.Syniadau

Mae llawer mwy o eiriau negyddol sy'n dechrau gyda F a llawer o ansoddeiriau a gweithiau positif yn Saesneg. Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r gair cywir yr ydych wedi bod yn chwilio amdano. Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen drwyddynt.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.