Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Merch yn Eich Anwybyddu (Darganfod Mwy)

Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Merch yn Eich Anwybyddu (Darganfod Mwy)
Elmer Harper

Felly rydych chi wedi cael eich anwybyddu gan ferch a dydych chi ddim yn deall pam mewn gwirionedd? Gall fod yn ddryslyd ac yn ofidus ond mae'n rhywbeth y mae angen i chi ei ddarganfod, iawn? Wel yn y post hwn byddwn yn edrych ar 7 rheswm cyffredin pam rydych chi'n cael eich anwybyddu a hefyd beth i'w wneud am hynny.

Pan mae merch yn eich anwybyddu, mae fel arfer yn golygu nad oes ganddi ddiddordeb ynoch chi neu ei bod hi'n brysur. Ond nid yw hynny'n wir bob amser; mae wir yn dibynnu ar gyd-destun y sefyllfa a dealltwriaeth os ydych wedi gwneud rhywbeth i'w chynhyrfu.

8 Rheswm Pam Mae Merch yn Eich Anwybyddu

  1. Nid oes ganddi ddiddordeb.
  2. Mae hi'n brysur. <105> Mae hi'n chwarae'n galed i'ch cynhyrfu. 0>
  3. Mae hi'n rhoi prawf arnoch chi.
  4. Mae hi'n ceisio anfon neges atoch.
  5. Dydy hi ddim yn barod i siarad â chi.

Nid oes ganddi ddiddordeb.

Y rheswm mwyaf cyffredin y mae merch efallai yn ei anwybyddu yw i chi beidio â'ch anwybyddu. Ei ffordd hi o ddweud “dyw e ddim yn mynd i ddigwydd.”

Mae hi'n Brysur.

Os ydych chi wedi bod yn sgwrsio â hi ac yn sydyn iawn nad yw hi wedi ateb neu ddod yn ôl atoch chi, efallai ei bod hi'n brysur gyda'r ysgol neu'r gwaith. Mae gan rai merched rieni llym a lwfans amser, felly mae’n bwysig aros i weld beth sy’n digwydd. Efallai na fydd hi eisiau dweud wrthych chi, felly peidiwch â'i wthio.

Mae hi'n chwarae'n galed i wneud hynnygael.

Os ydych chi wedi bod yn sgwrsio gyda hi ac yn dod yn nes, ond mae hi'n anwybyddu chi, gallai hyn fod yn ffordd o chwarae gemau gyda chi. Os ydych chi'n deall cyd-destun yr hyn sydd wedi digwydd cyn iddi eich anwybyddu, dylai hyn roi cliwiau i chi.

Mae hi wedi ypsetio gyda chi.

Un mawr yma, ydych chi wedi ymladd â hi am rywbeth? Os felly, mae'n debyg mai dyma'r rheswm nad yw hi eisiau siarad â chi ar hyn o bryd.

Mae hi'n eich profi chi.

Pan fydd merch eisiau gwybod a oes gennych chi ddiddordeb ynddi, bydd hi'n aml yn chwarae gemau gyda chi i weld a ydych chi. Un o'r gemau hyn yw eich anwybyddu i weld sawl gwaith y byddwch chi'n ceisio siarad â hi.

Mae hi'n ceisio anfon neges atoch.

Weithiau mae hi'n ceisio anfon neges atoch chi, ond mae ei ffôn wedi marw, neu efallai bod ganddi dderbyniad cyfyngedig i anfon neges neu siarad â chi. Ydy hi wedi mynd i ffwrdd? Ydy hi'n byw mewn ardal sydd â signalau cell cyfyngedig?

Nid yw hi'n barod i siarad â chi.

Os bydd merch yn eich anwybyddu ar ôl ymladd, efallai na fydd hi'n barod i siarad â chi nes ei bod wedi tawelu.

Beth Allwch Chi ei Wneud Os Mae'n Eich Anwybyddu?

Beth allwch chi ei wneud os yw'n eich anwybyddu?

Gweld hefyd: Sut i Ganmol Guy Pan Mae'n Anfon Llun I Chi (Ffyrdd o Ymateb)

Yn gyntaf, ceisiwch ddarllen ei hiaith gorff bwysig. Os yw hi'n croesi ei breichiau neu'n troi i ffwrdd oddi wrthych, gallai fod yn arwydd nad oes ganddi ddiddordeb. Os byddwch chi'n mynd â phethau'n rhy bell, fe allech chi gael eich gwrthod yn y pen draw.

Yn ail, peidiwch â gwastraffu'ch amser yn ceisio anfon neges ati na chaelei sylw os yw hi'n amlwg yn dewis eich anwybyddu. Mae'n bosibl mai dim ond peth amser sydd ei angen arni i ddod i'ch adnabod chi'n well.

Yn drydydd, peidiwch â bod yn ymosodol neu'n anghenus os bydd hi'n dechrau siarad â chi eto. Fel unrhyw beth arall, mae perthnasoedd yn cymryd amser i ddatblygu. Byddwch yn amyneddgar a gadewch i bethau ddigwydd yn naturiol.

Beth Ddylech Chi Ddim Ei Wneud Os Mae'n Eich Anwybyddu Chi?

Os bydd hi'n eich anwybyddu chi, peidiwch â rhoi neges ati. Bydd ond yn gwneud i chi edrych fel rhywun sy'n anobeithiol. Os ydych chi'n hoff iawn ohoni, siaradwch â hi yn bersonol neu drwy destun heb ddod ymlaen yn rhy gryf. Ceisiwch ddarganfod y rheswm pam ei bod yn eich anwybyddu a rhoi sylw i hynny yn gyntaf. Os bydd hi'n parhau i'ch anwybyddu, efallai ei bod hi'n bryd symud ar rywun arall.

Beth i'w Wneud Pan Mae Menyw yn Eich Anwybyddu Chi?

Os yw menyw yn eich anwybyddu, mae'n bwysig peidio â mynd ar ei hôl hi na gwneud llawer ohono. Gadewch iddi fod a rhowch ychydig o le ac amser iddi. Os yw hi'n rhoi signalau cymysg i chi, mae'n well ymddiheuro a dychwelyd i ffwrdd. Nid oes angen bod yn anghwrtais nac ymddwyn fel bod rhywbeth o'i le. Rhowch ychydig o amser iddi ddarganfod pethau. Os na fydd hi byth yn ymateb i'ch testunau, mae'n wastraff amser ac egni i barhau i anfon neges destun ati. Symudwch ymlaen a dewch o hyd i rywun sy'n eich hoffi chi yn ôl.

Beth Mae'n Ei Olygu Pan nad yw Merch yn Tecstio Chi'n Nôl?

Nid yw merched bob amser yn anfon neges destun yn ôl oherwydd nad oes ganddyn nhw ddiddordeb ynoch chi. Maen nhw eisiau cadw eu hopsiynau ar agor a gweld beth arall syddallan yna.

Gweld hefyd: Mochyn gyda Llygaid Agored (A yw'n agosatrwydd)

Nid yw merched bob amser yn anfon neges destun yn ôl oherwydd eu bod yn brysur gyda gwaith neu ysgol. Maen nhw'n jyglo llawer o bethau, a gall fod yn anodd gwneud amser i bopeth.

Weithiau dydyn nhw ddim bob amser yn anfon neges destun yn ôl oherwydd bod ganddyn nhw broblem gyda'r ffordd roeddech chi'n ymddwyn pan oeddech chi gyda nhw ddiwethaf. Efallai nad oedden nhw'n gyfforddus â'ch ymddygiad, felly roedden nhw'n teimlo na allent ymateb i'ch testunau heb deimlo'n lletchwith.

Pam byddai merch yn anwybyddu'ch negeseuon testun os yw'n eich hoffi chi?

Gallai fod llawer o resymau pam y byddai merch yn anwybyddu eich negeseuon testun os yw'n eich hoffi chi. Efallai ei bod hi'n swil a ddim yn gwybod sut i ymateb, neu efallai ei bod hi'n ceisio chwarae'n galed i'w chael. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n well peidio â'i gymryd yn bersonol a rhoi rhywfaint o le iddi.

Meddyliau Terfynol

Pan mae merch yn eich anwybyddu, gall fod yn rhwystredig. Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich anwybyddu neu nad yw'r sgwrs yn mynd i unman. Os ydych chi'n anfon neges destun yn ôl ati ac nad yw hi'n ymateb, peidiwch â dweud rhywbeth fel "Pam ydych chi'n fy anwybyddu?" Bydd hyn ond yn tanio ac yn ei gwneud hi'n fwy ymosodol. Yn lle hynny, ceisiwch gadw'r sgwrs i fynd trwy anfon neges destun at rywun arall neu ddweud rhywbeth fel "Mae'n ddrwg gen i" neu "beth sy'n bod" Os nad yw hi'n dal i ymateb, arhoswch ychydig wythnosau ac yna ceisiwch eto. Os nad yw hi'n dal i ymateb ar ôl ychydig ddyddiau, gallwch fynd ar ei hôl gyda chyswllt llygaid ac iaith y corff.

Os ydych chi wedi mwynhau'r post hwn ynaefallai y bydd Beth Mae'n Ei Olygu Pan Fydd Rhywun Yn Eich Anwybyddu? yn ddiddorol.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.