Beth Sy'n Digwydd Pan Rydych chi'n Anwybyddu Narcissist (Pam Maen nhw'n Casáu Cael eich Anwybyddu!)

Beth Sy'n Digwydd Pan Rydych chi'n Anwybyddu Narcissist (Pam Maen nhw'n Casáu Cael eich Anwybyddu!)
Elmer Harper

Mae'n hysbys bod narcissists yn casáu cael eu hanwybyddu. Ond pam maen nhw'n ei gasáu cymaint, a sut maen nhw'n ymateb wrth wynebu cael eu diystyru? Gall llywio perthynas â narcissist fod yn heriol, ond gall deall eu hymddygiad a sut maent yn ymateb i gael eu hanwybyddu fod yn hanfodol er mwyn cynnal eich ffiniau a'ch iechyd meddwl eich hun.

Bydd yr erthygl hon yn trafod pam mae gan narsisiaid gyndynrwydd mor gryf i gael eu hanwybyddu a'r risgiau a'r manteision posibl o ddefnyddio'r strategaeth hon i ddelio ag unigolion narsisaidd yn eich bywyd.

Bod yn Narsisaidd yn eich bywyd 😡

Y Cysylltiad Rhwng Narsisiaeth ac Ego.

Mae Narsisiaeth yn perthyn yn agos i ego chwyddedig ac ymdeimlad gorliwiedig o hunanwerth. Yn aml mae gan Narcissist olwg fawreddog ar eu galluoedd eu hunain, ac mae eu hangen am edmygedd gan eraill yn tanio eu hymdeimlad chwyddedig o hunan.

Pan maen nhw'n cael eu hanwybyddu, mae ego narsisaidd yn cael ei fygwth, gan danseilio'r hyn a elwir yn “gyflenwad narsisaidd” - y sylw a'r dilysiad y maen nhw'n dyheu amdano.

Gall hyn arwain at amrywiaeth o drallod ac achosi llawer o ofid iddynt. Edmygedd a Dilysu.

Mae narsisiaid yn gyson yn ceisio edmygedd a dilysiad gan eraill i gynnal eu hunanddelwedd. Mae arnynt angen sylw cyson a sicrwydd o'u gwerth, a dyna pam na allant sefyll bodcael eu hanwybyddu.

Pan na fyddwch chi’n rhoi’r sylw maen nhw ei eisiau iddyn nhw, maen nhw’n teimlo bod eu synnwyr o hunan yn llithro i ffwrdd. Gall anwybyddu narcissist fod yn ffordd bwerus o leihau eu heffaith ar eich bywyd ac adennill rheolaeth dros eich lles emosiynol eich hun.

Y Bygythiad i'w Ymdeimlad o Hunan.

Mae ymdeimlad narsisydd o'u hunain yn gysylltiedig â'r ffordd y mae eraill yn eu canfod. Pan fyddant yn cael eu hanwybyddu, maent yn teimlo fel pe baent yn colli rheolaeth dros eu delwedd a hunan-werth. Mae'r golled hon yn drallodus iawn i'r narcissist, gan ei bod yn bygwth craidd eu hunaniaeth. Dyma un o'r prif resymau pam mae narcissists yn ymateb mor gryf i gael eu hanwybyddu.

Ai Anwybyddu Narcissist yw'r Dull Gorau o Weithredu?

Manteision Anwybyddu'r Narcissist.

Gall anwybyddu narcissist fod yn ffordd effeithiol o ymbellhau oddi wrth eu hymddygiad ystrywgar ac

peidio ag ymateb i negeseuon testun, ennill rheolaeth dros eich bywyd, peidio ag adennill rheolaeth dros eu hymddygiad,ymateb i negeseuon testun, neu geisio adennill rheolaeth dros eich bywyd,galwadau eraill. eich sylw, rydych chi'n mynnu rheolaeth dros y berthynas ac o bosibl yn lleihau gallu'r narcissist i'ch trin. Gall hyn arwain at ymdeimlad o rymuso a thwf personol.

Y Risgiau Posibl o Anwybyddu Narcissist.

Er y gall anwybyddu narsisydd ymddangos fel ffordd syml o adennill rheolaeth, nid yw heb ei risgiau posibl.

Gall narcissist sydd wedi'i anwybyddu deimlo dan fygythiad.a dod yn fwy ymosodol neu ddialgar mewn ymgais i adennill sylw.

Gall hyn arwain at densiynau cynyddol a'r potensial am niwed emosiynol neu gorfforol hyd yn oed. Mae'n hollbwysig pwyso a mesur y manteision a'r anfanteision posibl cyn penderfynu a ydych am anwybyddu narsisydd yn eich bywyd.

Materion Cyd-destun: Pryd i Ddefnyddio'r Strategaeth Hon.

Ni ddylid cymryd y penderfyniad i anwybyddu narsisydd yn ysgafn, gan fod pob sefyllfa ac unigolyn yn unigryw.

Mewn rhai achosion, efallai mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o adennill rheolaeth a phellter. Mewn achosion eraill, gallai waethygu'r sefyllfa a'ch rhoi mewn perygl.

Ystyriwch yn ofalus gyd-destun a deinameg eich perthynas â narsisydd cyn penderfynu ai anwybyddu nhw yw'r ffordd orau o weithredu.

Gweld hefyd: A yw Narcissists yn Gwybod Eu bod yn Narcissists (Hunanymwybyddiaeth)

Beth Sy'n Digwydd Pan fyddwch chi'n Dechrau Anwybyddu Narcissist! 🤤

Ymdrechion Cychwynnol i’ch Cael Chi’n Ôl.

Ni all narsisiaid gadw’r meddwl o gael eich diystyru, ac unwaith y byddant yn sylweddoli eich bod yn eu hanwybyddu, maent yn debygol o gynyddu eu hymdrechion i adennill eich sylw.

Gall hyn gynnwys negeseuon testun, galwadau ffôn, neu ddangos yn ddirybudd yn eich cartref neu weithle. Efallai y byddant hefyd yn ceisio estyn allan trwy gyfeillion neu aelodau o'r teulu, gan geisio ailsefydlu cyswllt ac adennill eu ffynhonnell o gyflenwad narsisaidd.

The Enraged Narcissist: Confrontations and Retaliation.

Osos nad yw anwybyddu'r narcissist yn arwain at yr ymateb dymunol, gallant fynd yn fwyfwy blin a gwrthdaro.

Ar y pwynt hwn, bydd y narcissist yn aml yn ymddwyn yn ddialgar ac yn ddialgar, megis lledaenu celwyddau, ceisio niweidio'ch enw da, neu mewn achosion eithafol, ymddwyn yn ymosodol neu'n dreisgar. gall effeithiau anwybyddu narcissist fod yn heriol, gall yr effeithiau hirdymor fod yn werth chweil. Unwaith y bydd narcissist yn cydnabod bod eu hymdrechion i adennill eich sylw yn aflwyddiannus, efallai y byddant yn y pen draw yn flinedig ac yn symud ymlaen, gan geisio dilysiad yn rhywle arall.

Fodd bynnag, nid yw hyn wedi'i warantu a gall ddibynnu'n fawr ar yr unigolyn a'r amgylchiadau penodol. 🙊

Hoovering: Sucking You Nôl I Mewn.

Pan fyddwch yn cael eu hanwybyddu, bydd rhai narcissists yn defnyddio tacteg o'r enw “hoovering” i geisio eich denu yn ôl i mewn i'w cylch dylanwad. Gall hyn gynnwys arddangosiadau sydyn o anwyldeb, ymddiheuriadau, neu addewidion i newid – y cyfan wedi’u hanelu at eich sugno’n ôl i’r berthynas ac ailsefydlu eu rheolaeth drosoch.

Triongli: Strategaeth Rhannu a Gorchfygu’r Narcissist.

Tacteg ystrywgar arall y mae narcissyddion yn ei defnyddio yw triongli, lle maent yn ceisio creu tensiwn neu fwy o bobl.i weddu i'w hagenda eu hunain.

Pan fyddwch yn anwybyddu narcissist, efallai y byddant yn ceisio trin eraill yn eich erbyn neu eich gorfodi i sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi gystadlu am eu sylw a'u dilysiad.

Mwncïod Hedfan: Ymrestru Eraill i Wneud Eu Cynigion.

Mewn ymdrech i adennill rheolaeth, gall narcissist geisio cymorth gan eraill i'ch helpu chi neu gall

Ymgysylltu â chi gyda'r pwysau hwn. fel ffrindiau, teulu, neu gydweithwyr yn trosglwyddo negeseuon gan y narcissist neu'n pwyso arnoch i "wneud iawn." Mae'n bwysig sefyll yn gadarn yn eich ffiniau a gwrthod caniatáu i eraill wasanaethu fel sianelau ar gyfer ystrywio'r narcissist.

A fydd Narsisydd yn Eich Gadael Ar Eich Pen Os Byddwch yn Ei Anwybyddu? 🤬

Dibynnol ar y Cyd-destun: Amrywio Ymatebion a Llinellau Amser.

Nid oes un ateb sy'n addas i bawb ynghylch a fydd narsisydd yn gadael llonydd i chi os byddwch yn eu hanwybyddu. Gall yr ymateb a'r llinell amser amrywio'n fawr yn dibynnu ar ffactorau megis lefel ymlyniad y narcissist, cydbwysedd pŵer yn y berthynas, a'u mynediad at ffynonellau amgen o gyflenwad narsisaidd.

Delio ag Anhwylder Personoliaeth Narsisaidd (NPD)

Os ydych chi'n delio â rhywun sydd â diagnosis neu amheuaeth o fod yn Bersonoliaeth, mae'n bosibl bod eu hymateb yn Narcissistig i'w hanwybyddu yn bwysicach (NPD). dwys, anrhagweladwy, a allai fod yn beryglus.Gall ceisio cymorth ac arweiniad proffesiynol wrth lywio'r perthnasoedd hyn fod yn hanfodol ar gyfer eich lles emosiynol a chorfforol eich hun.

Cynnal Eich Ffiniau: Strategaethau ar gyfer Llwyddiant Parhaus.

Gall narcissiaid anwybyddedig barhau yn eu hymdrechion i adennill rheolaeth, ond gyda phenderfyniad a ffiniau personol cryf, mae'n bosibl cynnal eich pellter ac amddiffyn eich hun rhag cyfathrebu, cefnogaeth broffesiynol a chyfathrebiad agored10. a gall datblygu eich hunanymwybyddiaeth eich hun sicrhau eich llwyddiant parhaus wrth lywio perthnasoedd ag unigolion narsisaidd.

Gweld hefyd: Beth yw Iaith Corff Iselder a Phryder (Gorbryder Cymdeithasol)

Meddwl Terfynol

Mae Narcissists yn casáu cael eich anwybyddu oherwydd eu hegos chwyddedig a'r angen am edmygedd. Gall eu hanwybyddu fod yn ffordd effeithiol o ymbellhau ac adennill rheolaeth, ond gall hefyd ysgogi ymddygiad ymosodol neu ddialgar.

Dylai'r penderfyniad i anwybyddu narsisydd fod yn seiliedig ar gyd-destun a deinameg y berthynas. Wrth anwybyddu narcissist, byddwch yn barod am dactegau llawdrin, megis hwfro, triongli, a mwncïod yn hedfan.

Mae'r ymatebion i gael eich anwybyddu yn amrywio, ac efallai y bydd angen cymorth proffesiynol ar ddelio â rhywun ag Anhwylder Personoliaeth Narsisaidd. Cynnal eich ffiniau a cheisio cymorth i amddiffyn eich hun rhag cael eich trin.

Os ydych wedi dod o hyd i'ch ateb yn hynerthygl yna efallai y byddwch hefyd yn canfod y gall narcissist pob wirioneddol fod yn hapus.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.