Beth Sy'n Gwneud i Foi Gael Crush ar Ferch?

Beth Sy'n Gwneud i Foi Gael Crush ar Ferch?
Elmer Harper

Ydych chi eisiau gwybod beth sy'n achosi i ddyn gael gwasgfa ar ferch? Rydych chi wedi dod i'r lle iawn i ddarganfod.

Gweld hefyd: Rolling Eyes Iaith y Corff Gwir Ystyr (Ydych Chi'n Troseddu?)

Mae yna nifer o bethau sy'n gallu gwneud i ddyn gael gwasgfa ar ferch. Efallai ei fod yn cael ei ddenu gan ei hymddangosiad corfforol, ei phersonoliaeth, neu'r ffordd y mae'n gwneud iddo deimlo pan fydd o'i chwmpas. Os yw dyn yn teimlo'n dda pan fydd o gwmpas merch benodol, mae'n fwy tebygol o ddatblygu gwasgfa arni.

Rydym wedi rhestru 10 ffordd y gallwch chi wneud iddo yn bendant gael gwasgfa arnoch chi. 1>

10 Ffordd y Gall Merch Wneud i Foi Gael Malu Ar Ei.

  1. Mae hi'n ddoniol yn gorfforol.
  2. Mae hi'n ddoniol .
  3. Mae hi'n smart.
  4. Mae hi'n wrandäwr da.
  5. Mae hi'n ffrind da.
  6. Mae hi'n hawdd siarad â hi.
  7. Mae hi'n ystyriol.
  8. Mae ganddi synnwyr da o steil.
  9. Mae hi'n athletaidd.
  10. Mae hi'n fydol.

Mae hi'n fydol yn gorfforol.

Mae yna rai rhinweddau a allai wneud i ddyn ddatblygu gwasgfa ar ferch gan gynnwys ei atyniad corfforol, ei bersonoliaeth, a'i ddeallusrwydd. Os oes gan ferch y tri rhinwedd hyn, mae hi'n debygol o ddal llygad boi ac efallai hyd yn oed wneud iddo ddatblygu gwasgfa arni.

Mae hi'n ddoniol.

Os gall merch wneud boi chwerthin, mae'n gam mawr i'r cyfeiriad iawn. Mae bechgyn yn cael eu denu at ferched sy'n hyderus ac sy'n gallu gwneud iddyn nhw chwerthin. Felly, os ydych chi'n ddoniol, daliwch ati i wneud eichpeth!

Mae hi'n smart.

Mae merch smart yn rhywun sy'n gallu cadw i fyny â'r boi yn ddeallusol ac efallai hyd yn oed ei herio ychydig. Mae'r math hwn o ferch fel arfer yn ddiddorol ac yn ddeniadol i siarad â hi, sy'n gallu bod yn dipyn o dro i fechgyn.

Mae hi'n wrandäwr da.

Mae ganddi ddiddordeb mewn clywed am eich diwrnod a beth sy'n digwydd. yn mynd ymlaen yn eich bywyd. Mae hi'n gwneud i chi deimlo ei bod hi'n malio a'i bod hi wir eisiau dod i'ch adnabod chi'n well. Ac mae hynny'n rhan fawr o pam eich bod chi'n cael eich gwasgu arno.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Narcissist yn Genfigennus.

Mae hi'n ffrind da.

Weithiau mae'n bosib y bydd boi'n cael gwasgu ar ferch oherwydd ei bod hi'n ffrind iddo, ac mae'n hoffi ei phersonoliaeth. Mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn dechrau fel cyfeillgarwch a dod i adnabod ei gilydd ar lefel ddyfnach.

Mae hi'n hawdd siarad â hi.

Os yw boi'n teimlo ei fod yn gallu cael sgwrs gyda merch ac mae hi â diddordeb yn y pethau sydd ganddo i'w dweud, yna mae'n debygol y bydd yn datblygu gwasgfa arni. Yn ogystal, os yw merch yn gallu gwneud i foi chwerthin ac yn mwynhau treulio amser gydag ef, yna mae'r rhain hefyd yn arwyddion da y gallai fod yn gwasgu arni.

Mae hi'n ystyriol.

Mae hi bob amser yn mynd allan o'i ffordd i wneud yn siŵr fy mod yn gyfforddus ac yn hapus. Mae hi bob amser yn gofyn i mi sut oedd fy niwrnod ac mae'n ymddangos yn wirioneddol ddiddordeb yn yr hyn sydd gennyf i'w ddweud. Mae hi hefyd bob amser yn cofio pethau bach amdanaf i, fel fy hoff liw neu fwyd, ac yn defnyddio'r pethau hynny i wneud i mi deimlo'n arbennig. Bodmae ystyriol yn ffordd dda o ddangos i rywun arall bod gennych chi ddiddordeb rhamantus ynddynt.

Mae ganddi synnwyr da o steil.

Mae yna lawer o bethau sy'n gallu gwneud i ddyn gael gwasgfa ar a merch. Un o'r pethau hynny yw os oes ganddi synnwyr da o arddull. Gall hyn fod yn unrhyw beth o'r ffordd y mae'n gwisgo i'r ffordd y mae'n cario ei hun. Os oes gan ferch synnwyr da o arddull, mae'n dangos ei bod hi'n hyderus ac yn gwybod sut i lunio golwg sy'n chwaethus ac yn fwy gwastad. Gall hyn fod yn ddeniadol iawn i fechgyn, ac mae'n un o'r pethau sy'n gallu gwneud iddyn nhw ddatblygu gwasgfa ar ferch.

Mae hi'n athletaidd.

Mae yna lawer o bethau sy'n gallu gwneud i foi gael gwasgfa ar ferch. Un o'r pethau hynny yw os yw hi'n athletaidd. Gall hyn fod yn droad ymlaen i rai bechgyn oherwydd mae'n dangos ei bod hi'n gofalu am ei chorff a'i bod yn gorfforol actif. Hefyd, mae'n gallu bod yn hwyl ei gwylio'n chwarae chwaraeon neu hyd yn oed chwarae chwaraeon gyda hi.

Mae hi'n fydol.

Hi yw'r math o ferch sydd wedi bod yn lleoedd ac wedi gweld pethau, ac mae ganddi stori i'w hadrodd. Hi hefyd yw'r math o ferch sy'n gwybod sut i gael amser da, waeth ble mae hi. Mae hi'n hyderus ac yn gyfforddus yn ei chroen ei hun, ac mae hi'n gwybod sut i fwynhau bywyd. Ni all guys helpu ond cael eu denu at ferch fel hyn.

Mae yna ychydig o ffyrdd i wneud i ddyn wasgu arnoch chi nesaf, byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

yn cael ei ofyn yn amlcwestiynau

Sut i Wybod Os Oes Gennych Wasg Ar Rywun?

I wybod a oes gennyt wasgfa ar rywun, holwch eich hun a ydych yn cael eich denu atynt. Ydych chi'n cael eich hun yn fflyrtio gyda nhw? Os felly, mae yna atyniad i'r ddwy ochr. Os oes gennych chi a'ch gwasgfa ffrindiau i'ch gilydd, gwelwch a ydych chi'n ceisio'n isymwybodol i dreulio mwy o amser o'u cwmpas. Mae hyn oherwydd eich bod yn cael eich denu atynt ac eisiau dod i'w hadnabod yn well. Os byddwch chi'n cael eich hun yn gwneud pethau fel hyn, yna mae'n debygol y byddwch chi'n gwasgu ar y person arall. I fod yn sicr, gofynnwch i chi'ch hun a hoffech chi fynd ar ddyddiad gyda nhw. Os mai 'ydw' yw'r ateb, yna mae'n sicr eich bod chi'n gwasgu!

yr hyn sy'n gwneud i ddyn gael gwasgfa

Gall fod llawer o resymau pam mae dyn yn cael gwasgfa ar rywun. Gallai fod oherwydd eu golwg, eu personoliaeth, neu rywbeth y gwnaethant ei ddweud neu ei wneud. Weithiau gall fod oherwydd cyfuniad o'r pethau hyn hyd yn oed. Beth bynnag yw'r rheswm, os yw boi yn gwasgu ar rywun, mae'n golygu ei fod yn cael ei ddenu atyn nhw mewn rhyw ffordd ac mae ganddo ddiddordeb mewn dod i'w hadnabod yn well.

pam rydyn ni'n datblygu gwasgfeydd?

Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn datblygu gwasgfeydd. Gall gwasgfa fod yn seiliedig ar atyniad corfforol, ond gall hefyd fod yn seiliedig ar nodwedd bersonoliaeth rydych chi'n ei hedmygu. Weithiau, mae pobl yn datblygu gwasgfeydd oherwydd eu bod yn teimlo bod ganddynt gysylltiad â'r person hwnnw.

beth sy'n gwneud i ddyn ddatblygu gwasgfa?

Rhaigallai rhesymau cyffredin pam y gallai rhywun ddatblygu gwasgfa ar rywun arall gynnwys atyniad corfforol, edmygu eu personoliaeth neu ddeallusrwydd, neu fwynhau treulio amser gyda nhw. Beth bynnag yw'r rheswm, mae gwasgfeydd yn gallu bod yn hwyl ac yn gyffrous, hyd yn oed os nad ydyn nhw bob amser yn arwain at unrhyw beth pellach.

Pam mae boi'n gwasgu arna i?

Gallai fod llawer o resymau pam mae dyn yn gwasgu arnoch chi. Efallai ei fod yn hoffi eich personoliaeth neu'r ffordd rydych chi'n edrych. Gallai fod ei fod yn edmygu eich deallusrwydd neu eich synnwyr digrifwch. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n braf gwybod bod rhywun yn cael ei ddenu atoch chi. Os oes gennych chi ddiddordeb ynddo hefyd, yna mae siawns i rywbeth arbennig ddatblygu.

pa mor gyflym mae gwasgfa'n datblygu

Gall gwasgfa ddatblygu'n gyflym, weithiau o fewn munudau i gwrdd â rhywun. Ar adegau eraill, gall gymryd dyddiau, wythnosau, neu hyd yn oed mwy o amser i ddatblygu gwasgfa. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr amgylchiadau a'r bobl dan sylw.

Meddyliau Terfynol

O ran yr hyn sy'n gwneud i ddyn ddatblygu gwasgfa mae llawer o resymau i gyd yn seiliedig ar seicoleg, hoffter, ac ymrwymiad. Os ydych chi'n gwasgu ar rywun peidiwch â ffantasïo'n rhy hir amdanyn nhw, ewch ymlaen a symudwch. Wedi'r cyfan, os na fyddwch chi'n ceisio, ni fyddwch byth yn gwybod. Efallai yr hoffech chi hefyd ddarllen Arwyddion Iaith Corff Mae Mae'n Eich Hoffi (Yn Gyfrinachol) i gael rhagor o wybodaeth am eich gwasgu.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.