Negeseuon Testun Blêr i Wneud iddo Obsesiwn Drosoch Chi

Negeseuon Testun Blêr i Wneud iddo Obsesiwn Drosoch Chi
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd i sbeisio eich bywyd cariad a gwneud i unrhyw ddyn obsesiwn drosoch chi, peidiwch ag edrych ymhellach! Mae'r erthygl hon yn datgelu cyfrinachau negeseuon testun flirty i wneud iddo feddwl amdanoch yn ddi-baid.

Negeseuon Testun i Wneud iddo Feddwl Amdanoch Chi 💭

Strategaethau Tecstio i Dal Ei Sylw

Barod i wneud y symudiad cyntaf ond ddim yn gwybod sut? Mae'r negeseuon testun gorau i'w wneud yn obsesiwn drosoch chi yn cynnwys cymysgedd o ffraethineb, fflyrtio a hyder. Trwy ddefnyddio negeseuon testun sy'n taro cydbwysedd rhwng dirgelwch a hwyl, byddwch yn swyno'ch dyn ac yn ei adael eisiau mwy. Byddwch yn barod i ddysgu'r grefft o anfon negeseuon testun a fydd yn gwneud iddo feddwl amdanoch chi drwy'r dydd!

Negeseuon Testun Cyflym ac Effeithiol

Gall negeseuon byr a melys gael effaith fawr. Gall anfon testunau flirty fel “Methu stopio meddwl amdanoch chi” neu “Rydych chi'n gwneud i mi wenu” wneud iddo deimlo'n arbennig yn ddiymdrech. Yr allwedd yw defnyddio'r testunau hyn i wneud unrhyw ddyn yn obsesiwn drosoch chi heb ei lethu. Trwy daenellu'r negeseuon hyn trwy gydol eich sgyrsiau, byddwch yn ei gadw'n awyddus i gael mwy.

Mae amseru'n allweddol: Pryd i anfon y testunau hynny

Mae gwybod pryd i anfon negeseuon testun flirty i'w wneud yn obsesiwn yn hollbwysig. Streic tra bod yr haearn yn boeth! Os ydych chi'n gwybod ei fod ar fin derbyn e-bost gwaith pwysig neu ei fod reit yng nghanol diwrnod prysur, daliwch ati gyda'r negeseuon testun. Yn lle hynny, arhoswch am eiliad pan fydd eRwy'n teimlo pan fyddwn gyda'n gilydd.

 • Ti yw fy narn pos coll.
 • Alla i ddim aros i weld beth sydd gan y bydysawd ar y gweill i ni.
 • Ti yw'r un sy'n gwneud i mi deimlo'n fyw.
 • Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rwyt yn gwneud i mi deimlo pan fyddwn yn dal dwylo. chi a gwneud atgofion newydd.
 • Ti yw'r un sy'n gwneud i mi deimlo'n gyflawn.
 • Dwi'n caru'r ffordd rwyt ti'n gwneud i mi deimlo pan fyddwn ni'n cofleidio.
 • Ti ydy'r un sy'n gwneud i mi deimlo y galla i orchfygu'r byd.
 • Alla i ddim aros i dreulio gweddill fy mywyd yn dy garu di.
 • Rwyt ti'n fy ngharu i pan wyt ti'n fy ngharu i pan fydda i'n fy ngharu i pan fydda i'n fy ngharu i pan fydda i'n fy ngharu i. ’ yn agos ataf.
 • Ti yw’r un sy’n gwneud i’m calon dorri gan lawenydd.
 • Ni allaf aros i wneud mwy o eiliadau bythgofiadwy gyda chi.
 • Ti yw’r un sy’n gwneud i mi deimlo fy mod ar gwmwl naw
 • <132> Cwestiynau a Ofynnir yn Aml <345> Cwestiynau a Ofynnir yn Aml <345> Os yw fy neges yn gweithio <345><7 s ymateb yn gadarnhaol, cymryd rhan mewn sgwrs, a chychwyn cyswllt, mae’n arwydd da bod eich negeseuon yn cael effaith.

  Beth os nad yw’n ymateb i’m negeseuon testun?

  Rhowch amser iddo ymateb, ond os yw’n anwybyddu eich negeseuon testun yn gyson, efallai y byddai’n well symud ymlaen a chanolbwyntio ar rywun sy’n gwerthfawrogi eich ymdrechion.

  Beth os nad yw’n ymateb i’m negeseuon testun?

  Rhowch amser iddo ymateb, ond os yw’n anwybyddu eich negeseuon testun yn gyson, efallai y byddai’n well symud ymlaen a chanolbwyntio ar rywun sy’n gwerthfawrogi eich ymdrechion.dim rheol galed a chyflym, ond mae’n hanfodol cael cydbwysedd rhwng dangos diddordeb a rhoi lle iddo. Addaswch eich amlder tecstio yn seiliedig ar ei ymatebolrwydd a'i ddiddordeb.

  A yw'n iawn i anfon neges destun ddwywaith os nad yw wedi ymateb?

  Mewn rhai achosion, mae'n iawn anfon neges destun dilynol os nad ydych wedi clywed yn ôl, ond ceisiwch osgoi gwneud hyn yn rhy aml, oherwydd gall ddod ar ei draws fel rhywbeth anobeithiol.

  Gweld hefyd: Sut i Nesáu at Foi Ar Sgwrs Testun (Flirty)

  A ddylwn i anfon neges destun ato yn gyntaf

  A ddylwn i adael iddo anfon neges destun yn gyntaf? bwyta sgwrs weithiau, mae hefyd yn hanfodol i ddangos eich diddordeb trwy ymestyn allan yn gyntaf yn achlysurol. Mae hyn yn dangos bod gennych chi wir ddiddordeb a hyder.

  Meddyliau Terfynol

  Gall negeseuon testun fod yn arf pwerus i'w wneud yn obsesiwn drosoch pan gânt eu defnyddio'n gywir. Trwy anfon cymysgedd o destunau flirty, pryfoclyd, doniol, rhywiol a diddorol, byddwch chi'n ei gadw'n brysur ac eisiau mwy. Cofiwch fod yn ddiffuant, yn ddilys ac yn hyderus yn eich negeseuon, a bydd gennych ef benben â'i gilydd mewn dim o dro. Os yw'r erthygl hon wedi bod yn ddiddorol i chi efallai yr hoffech chi ddarllen Sut i Sbarduno Greddf Arwr Trwy Destun (Neges)

  hamddenol a gall wirioneddol werthfawrogi eich datblygiadau flirty. Peidiwch ag anghofio ei bod hi'n beth doeth weithiau i roi'r gorau i decstio a gadael iddo wneud y cam nesaf!

  Gwnewch iddo Eisiau Mwy gyda Negeseuon Testun Ffrwythlon 📲

  Creu Dymuniad Anorchfygol Trwy Decstio

  I wneud iddo fod eisiau hyd yn oed mwy arnoch chi, crewch awydd fflyrt i'w weld. Defnyddiwch eich ffraethineb, eich synnwyr digrifwch, ac ambell ensyniadau i greu synnwyr o ddiddordeb a chynllwyn. Daliwch ef i ddyfalu ac eisiau mwy!

  Negeseuon Testun Blêr profedig i'w Wneud yn Obsesiwn

  Dyma gyfrinach: dylai testunau i wneud i unrhyw ddyn obsesiwn gynnwys y swm cywir o fflyrt yn unig. Er enghraifft, anfonwch negeseuon fel “Gallaf deimlo cyffyrddiad eich dwylo o hyd” neu “Rydych chi'n edrych mor olygus yn y wisg honno.” Byddwch yn ddigywilydd, yn chwareus, ac yn garismatig yn eich dewis o eiriau, a gwyliwch ef yn syrthio dros eich pen eich hun!

  Creu Dirgelwch a Chynllwyn

  Rhan enfawr o fflyrtio llwyddiannus yw creu dirgelwch a chynllwyn. Tecstiwch rywbeth fel “Petaech chi ond yn gwybod beth roeddwn i'n ei feddwl ar hyn o bryd,” neu “mae gen i syrpreis i chi yn nes ymlaen.” Bydd y testunau hyn yn gwneud iddo feddwl amdanoch chi a meddwl tybed beth rydych chi'n ei wneud, gan danio chwilfrydedd tanbaid a fydd yn gwneud iddo fod eisiau dod yn agosach atoch nag erioed o'r blaen.

  Testunau Hwyl a Doniol i Wneud iddo Chwerthin 🤣

  Chwistrellu Hiwmor i'ch Negeseuon Testun

  I wneud aboi ag obsesiwn, peidiwch ag anghofio ychwanegu hiwmor at eich negeseuon testun. Bydd testunau doniol nid yn unig yn bywiogi ei ddiwrnod ond hefyd yn ei helpu i weld eich personoliaeth unigryw a ffraeth. Joke am rywbeth a ddigwyddodd yn ystod eich dyddiad olaf, neu anfon meme doniol wedi'i deilwra i'w synnwyr digrifwch. Mae chwerthin, wedi'r cyfan, yn affrodisaidd pwerus!

  Rôl Wit a Coegni mewn Fflyrtio

  Mae ffraethineb a choegni yn chwarae rhan hanfodol mewn negeseuon testun fflyrt i'w wneud yn obsesiwn. Trwy ei bryfocio a’i dynnu coes yn chwareus trwy destun, rydych chi’n creu awyrgylch fflyrtaidd na all ei wrthsefyll. Chwistrellwch bigiadau chwareus a dychweliadau coeglyd i'ch sgyrsiau i arddangos eich swyn a'i ddenu hyd yn oed yn fwy.

  Peidiwch byth â Diystyru Pŵer Chwerthin

  Mae gan chwerthin y pŵer i gryfhau cysylltiadau a chreu ymdeimlad o agosatrwydd rhwng pobl. Trwy lenwi eich cyfnewidiadau testun ag eiliadau o chwerthin, rydych chi'n adeiladu perthynas a fydd yn gwneud iddo feddwl amdanoch chi hyd yn oed pan nad ydych chi o gwmpas. Peidiwch â diystyru effaith defnyddio negeseuon testun i wneud iddo chwerthin a dod ag ef yn nes atoch chi!

  Technegau Tecstio i Wneud iddo Deimlo'n Arbennig 🤨

  Grymuso Eich Dyn gyda Thestunau Emosiynol

  Dangoswch eich ochr emosiynol trwy negeseuon testun a fydd yn gwneud iddo deimlo'n ddealladwy ac yn annwyl. Rhannwch eich teimladau, ofnau a breuddwydion eich hun, tra'n ei annog i wneud yr un peth. Mae'r rhain yn twymgalonbydd negeseuon yn cryfhau eich cysylltiad ac yn atgyfnerthu ei deimladau drosoch.

  Gweld hefyd: Iaith y Corff Braich O Amgylch yr Ysgwydd vs Gwasg

  Canmoliaeth a Gwerthfawrogiad Gwirioneddol trwy Destun

  Bydd ei ganmol a'i werthfawrogi'n wirioneddol yn gwneud rhyfeddodau i wneud eich dyn yn obsesiwn â chi. Anfonwch destunau sy'n amlygu ei rinweddau, ei sgiliau, neu ei olwg, heb ei orwneud. Gall “Gwnaethoch yn anhygoel heddiw” neu “Rwyf mor falch ohonot” olygu'r byd iddo, yn enwedig pan ddaw oddi wrth rywun y mae'n poeni amdano.

  Ffyrdd Effeithiol i Wneud i'ch Dyn Deimlo'n Ddiogel

  Gwnewch iddo deimlo'n ddiogel trwy dawelu ei feddwl o'ch teyrngarwch a'ch ymrwymiad. Testunau fel “Does gennych chi ddim byd i boeni amdano; rydych chi'n gwybod mai chi yw'r unig un i mi” yn gallu lleddfu unrhyw amheuon a meithrin ymddiriedaeth yn eich perthynas. Pan fydd eich dyn yn teimlo'n ddiogel, bydd yn fwy tebygol o agor a dyfnhau'r berthynas â chi.

  Anfon Testunau Hyderus a Rhywiol i'w Yrru'n Wyllt 😇

  Cyfrinachau Seduction: Testunau Stêm i Wneud Ef yn Obsesiwn <70>Barod i wneud dyn ag obsesiwn mewn gwirionedd? Bydd testunau stêmog a deniadol yn gadael iddo chwantau arnoch chi fel erioed o'r blaen. Fflirtiwch ag ef gan ddefnyddio negeseuon fel “Alla i ddim aros i deimlo'ch gwefusau arnaf i” neu “Rwy'n gwisgo'r ffrog honno rydych chi'n ei charu heno.” Bydd y testunau hyn yn creu awydd swnllyd a fydd yn ei yrru'n wyllt!

  Negeseuon Testun A Fydd Yn Gwneud iddo Fo Eisiau Hyd yn oed Mwy

  Drwy anfon negeseuon testun hyderus, rhywiol, gallwch gynyddu eiatyniad tuag atoch. Anfonwch neges destun ato sy’n dweud, “Rwy’n gwybod na allwch fy ngwrthsefyll” neu “Mae gennyf rywbeth arbennig ar y gweill ar eich cyfer heno.” Bydd eich agwedd hunan-sicr a chemeg diymwad yn gwneud iddo eich eisiau hyd yn oed yn fwy!

  Dangos Hyder yn Eich Testunau: Pam Mae'n Bwysig

  Mae dangos hyder yn eich negeseuon testun yn hanfodol i wneud unrhyw ddyn yn obsesiwn drosoch. Pan fyddwch chi'n honni eich hun ac yn dangos eich bod chi'n gwybod eich gwerth, rydych chi'n dod yn fwy deniadol fyth i'r rhyw arall. Felly meiddiwch wneud y symudiad cyntaf, byddwch yn chwareus, a gadewch i'ch hyder ddisgleirio trwy'ch testunau. Cyn i chi ei wybod, byddwch chi'n ei wneud yn obsesiwn drosoch chi fel erioed o'r blaen!

  147 Negeseuon Testun i Wneud iddo Obsesiwn Drosoch Chi

  1. Hei yno golygus, sut mae'ch diwrnod yn mynd?
  2. Alla i ddim peidio â meddwl amdanoch chi…
  3. Dim ond bore da roeddwn i eisiau gwneud
  4. Dim ond y bore roeddwn i eisiau ei ddweud. gwenu.
  5. Ces i freuddwyd amdanat neithiwr...roedd hi'n reit reit.
  6. Dwi'n gweld eisiau dy gusanau.
  7. Dw i'n cyfri'r eiliadau nes i mi dy weld di eto.
  8. Ti'n gwneud i'm calon neidio curiad.
  9. Dim ond eisiau gadael i ti wybod dy fod ti'n caru fi bob amser. rydw i fel cyffur...dwi'n methu cael digon.
  10. Dwi mor lwcus i'ch cael chi yn fy mywyd.
  11. Rydych chi'n gwneud i mi deimlo mor fyw.
  12. Alla i ddim aros i fod yn eich breichiaueto.
  13. Mae gen ti'r llygaid harddaf a welais erioed.
  14. Rwyf yma i ti bob amser, beth bynnag.
  15. Rwy'n caru sain dy lais.
  16. Ti yw'r unig un sy'n gwneud i mi deimlo fel hyn.
  17. Rwyf am dy gusanu ar hyn o bryd. yn anesboniadwy.
  18. Rydych chi'n gwneud i'm calon rasio.
  19. Does gen ti ddim syniad faint dwi'n meddwl amdanoch chi.
  20. Dw i wedi fy nenu gymaint atat ti, mae'n wirion.
  21. Rydych chi'n gwneud fy mywyd gymaint yn well.<1211>Bob tro dwi gyda chi, dwi'n gallu gweld beth dwi'n ei weld am y dyfodol. i ni.
  22. Ti yw'r peth cyntaf dwi'n meddwl amdano pan dwi'n deffro yn y bore.
  23. Alla i ddim peidio â gwrido pan fydda i o'ch cwmpas.
  24. Mae gennych chi ffordd o wneud i mi deimlo mor arbennig.
  25. Chi yw'r rheswm dwi'n gwenu bob dydd.
  26. Dwi'n caru'r ffordd rwyt ti'n gallu fy ngwneud i'n fyw, rwyt ti'n caru'r ffordd rwyt ti'n gallu fy ngwneud i'n fyw. fy un i.
  27. Dw i eisiau treulio pob eiliad gyda chi.
  28. Alla i ddim aros i'ch cusanu chi eto.
  29. Rydych chi'n gwneud i'm calon golli curiad bob tro rwy'n eich gweld chi.
  30. Rwy'n teimlo y gallwn siarad â chi am unrhyw beth.
  31. Chi yw'r unig un sy'n fy neall i mewn gwirionedd. <11 Rydych chi'n gwneud popeth yn well i mi.
  32. Rydych chi'n gwneud fy myd yn lle gwell.
  33. Dwi mor ffodus i'ch cael chi yn fy mywyd.
  34. Alla i ddimarhoswch i weld beth sydd gan y dyfodol i ni.
  35. Ti yw'r unig un sy'n gallu gwneud i mi chwerthin fel hyn.
  36. Ti sydd â'r wên fwyaf rhyfeddol.
  37. Rwyt ti bob amser ar fy meddwl.
  38. Ni allaf ddychmygu fy mywyd hebddoch.
  39. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rwyt ti'n gwneud i mi deimlo'r dwylo mwyaf arbennig.
  40. Rwyt ti wedi gweld y dyn mwyaf arbennig erioed. 1>Rwyt ti'n goleuo fy myd.
  41. Alla i ddim peidio â meddwl amdanat ti ... mae'n fath o fy ngyrru i'n wallgof.
  42. Rwyt ti'n gwneud i'm calon ganu.
  43. Alla i ddim aros i dreulio gweddill fy oes gyda thi.
  44. Does gen ti ddim syniad faint wyt ti'n ei olygu i mi. teimlo mor ffodus i gael chi yn fy mywyd.
  45. Rydych chi'n gwneud popeth yn well.
  46. Alla i ddim aros i weld lle mae ein taith yn mynd â ni.
  47. Chi yw'r person pwysicaf yn fy mywyd.
  48. Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda chi.
  49. Rydych chi bob amser yn gwybod sut i wneud i mi wenu.
  50. Alla i ddim aros i dy weld di eto.
  51. Mae gen i wasgfa arnat ti.
  52. Dw i mor lwcus i dy gael di fel fy mhartner.
  53. Rydych chi'n gwneud i mi deimlo fy mod i'n cerdded ar gymylau.
  54. Gallwn i syllu i'ch llygaid am byth.
  55. Ti yw'r unig un y gallwch chi ddod yn wir.
  56. Alla i ddim aros i wneud mwy o atgofion gyda chi.
  57. Rydych chi'n gwneud i'm calon flinder.
  58. Dwi'n caru'r ffordd rydych chi'n fy nalyn dy freichiau.
  59. Ti yw'r darn coll i fy nghalon.
  60. Rwyf am fod gyda thi am byth.
  61. Rwyt ti'n gyd-enaid i mi.
  62. Rwy'n caru'r ffordd rwyt ti'n arogli.
  63. Ni allaf aros i deimlo'ch cyffyrddiad eto.
  64. Ti yw'r person mwyaf lwcus i mi ei deimlo erioed. 2>
  65. Ti yw fy ngêm berffaith.
  66. Rydych chi bob amser yn gwybod sut i wneud i mi deimlo'n well.
  67. Alla i ddim aros i'ch cusanu chi eto.
  68. Dwi'n caru'r ffordd rydych chi'n edrych arna i.
  69. Ti ydy'r un dw i eisiau treulio gweddill fy oes gyda hi.
  70. Ti'n gwneud i mi deimlo'n hardd y tu mewn, a'r unig berson wyt ti yn y byd. .
  71. Alla i ddim aros i greu dyfodol gyda chi.
  72. Rydych chi bob amser yn gwybod sut i wneud i mi chwerthin.
  73. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n gwneud i mi deimlo pan fyddwn gyda'n gilydd.
  74. Ti yw fy niwedd hapus.
  75. Ni allaf ddychmygu fy mywyd hebddoch chi ynddo.<121>
  76. Rwyt wrth fy modd yn archwilio fy mywyd hebddoch chi. y byd gyda thi.
  77. Ti yw fy mherson am byth.
  78. Rwyf wrth fy modd gyda'r ffordd rwyt yn gwneud i mi deimlo y gallaf wneud unrhyw beth.
  79. Rydych yn gwneud fy mywyd yn gyflawn.
  80. Ni allaf aros i ddeffro wrth eich ymyl bob bore.
  81. Chi yw'r person pwysicaf yn fy mywyd. <11 Rwy'n caru'r ffordd yr ydych yn fy nal. rheswm pam yr wyf yn credu mewn gwir gariad.
  82. Ni allaf aros i heneiddio gyda chwi.
  83. Ti yw fy nghalon a'm henaid.
  84. Icaru'r ffordd rydych chi'n gwneud i mi deimlo fel bod unrhyw beth yn bosibl.
  85. Ti yw fy hanner gwell.
  86. Alla i ddim aros i weld beth sydd gan y dyfodol i ni.
  87. Ti yw'r golau yn fy mywyd.
  88. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rwyt ti'n gwneud i mi deimlo pan rwyt yn gwenu.
  89. Chi yw'r gweddill o'm bywyd alla i eisiau aros gyda'r gweddill. gyda chi.
  90. Chi yw'r unig un sy'n fy neall i mewn gwirionedd.
  91. Rwy'n caru'r ffordd rydych chi'n gwneud i mi deimlo pan fyddwch chi'n fy nghusanu.
  92. Chi yw fy mhopeth a mwy.
  93. Ni allaf aros i gael profiad o fywyd gyda chi wrth fy ochr.
  94. Ti yw fy nghraig a'm ffordd i'm cefnogi. Ti yw cariad fy mywyd.
  95. Ni allaf aros i ddal dy law am byth.
  96. Ti yw fy heulwen ar ddiwrnod glawog.
  97. Rwy'n caru'r ffordd rwyt ti'n gwneud i mi deimlo pan wyt ti gyda mi.
  98. Ti yw'r un sy'n fy nghyflawni.
  99. Rwy'n gallu aros yn ôl ar ein hatgofion ac ni allaf aros yn ôl arnat ti. teimlo pan fyddwch chi o gwmpas.
  100. Ti yw fy mhartner perffaith ym myd trosedd.
  101. Alla i ddim aros i wireddu mwy o freuddwydion gyda chi.
  102. Ti yw fy nghartref.
  103. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd yr ydych yn gwneud i mi deimlo pan fyddaf gyda chi.
  104. Ti yw'r un sy'n gwneud i mi deimlo'n fwy hapus ag antur. 12>
  105. Ti sy'n gwneud i'm calon neidio curiad.
  106. Dw i'n caru'r ffordd rwyt ti'n gwneud
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.