Pam Mae Dynion yn Croesi eu Coesau (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)

Pam Mae Dynion yn Croesi eu Coesau (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)
Elmer Harper

Mae’r cwestiwn pam mae dynion yn croesi eu coesau wedi cael ei drafod ers blynyddoedd. Mae rhai pobl yn credu ei fod yn ffordd i ddangos goruchafiaeth neu ragoriaeth, tra bod eraill yn dweud mai dim ond arferiad ydyw.

Y gwir yw bod yna lawer o wahanol resymau pam mae dynion yn croesi eu coesau ac maen nhw'n amrywio yn dibynnu ar y sefyllfa .

Mae rhai dynion yn croesi eu coesau pan fyddant yn eistedd mewn cadair swyddfa oherwydd ei fod yn eu helpu i deimlo'n fwy cyfforddus ac ymlaciol. Gwna dynion ereill hyn er mwyn edrych yn fwy pwysig neu nerthol, neu i dynu sylw oddi wrthynt eu hunain.

Felly efallai na fydd yr ateb mor syml ag y tybiwch. Mae’r math hwn o ymddygiad yn dechrau fel plentyn pan ddywedir wrth fechgyn am eistedd gyda’u coesau wedi’u croesi ond wrth i fechgyn ddod yn ddynion byddent yn eistedd gyda’u coesau wedi’u croesi’n amlach. Gallai hyn fod yn ffordd o ddangos eu bod yn gyfforddus ac yn rheoli. Mae rhai dynion yn ei wneud allan o arfer, tra bod eraill yn ei wneud i arddangos goruchafiaeth. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n arfer cyffredin ymhlith dynion.

Byddwn yn edrych yn fanylach ar pam mae dynion yn croesi eu coesau i ddeall beth sy'n digwydd mewn gwirionedd.

Pam mae dynion yn croesi eu coesau?

Y rheswm mwyaf cyffredin pam mae dynion yn croesi eu coesau yw i fod yn gyfforddus. Mae yna hefyd lawer o resymau meddygol pam mae dynion yn croesi eu coesau fel gwella cylchrediad, lleihau poen, ac atal thrombosis gwythiennau dwfn. Yn ogystal, efallai bod y gwryw wedi dysgu NLP a'i fod yn syml yn eich adlewyrchu chi.

Felly sut allwn ni ddweudbeth mae'n ei wneud mewn gwirionedd wrth groesi ei goesau? Wel, yn gyntaf mae angen i ni ddeall y cyswllt o amgylch yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd. Beth yw'r cyd-destun dwi'n clywed chi'n gofyn, wel rydych chi ar fin darganfod.

Deall Cyd-destun yn Gyntaf.

Chwiliad cyflym gan Google “beth yw'r cyd-destun?” rhowch yr ateb i ni ddeall y cyd-destun. “Yr amgylchiadau sy’n ffurfio’r lleoliad ar gyfer digwyddiad, datganiad, neu syniad, ac o ran y gellir ei ddeall yn llawn.”

Gweld hefyd: Geiriau Cariad yn Dechrau gydag O (Gyda Diffiniad)

Y ffordd orau i darllen cyd-destun person yw talu sylw i'r pethau bach. Er enghraifft, sut maen nhw'n eistedd? A yw iaith eu corff yn agored neu wedi'i gau i ffwrdd? Gall fod yn ddefnyddiol hefyd os ydych chi'n adnabod y person yn dda, fel y gallwch chi ddeall beth mae ei ymateb yn ei olygu. Os bydd ffrind yn codi'n sydyn ac yn dechrau camu, er enghraifft, efallai ei fod yn nerfus am rywbeth a ddywedasoch.

Felly mae deall y cyd-destun pam mae rhywun yn croesi ei goesau yn bwysig. Er enghraifft, os gwelwch ddyn yn croesi ei goesau ar ôl i gwestiwn caled gael ei ofyn, gellid ystyried hyn fel ystum iaith corff amddiffyn. Yr hyn y mae'n ceisio ei wneud yw amddiffyn ei hun trwy groesi ei goes dros ei werddyr i amddiffyn ei organau cenhedlu.

Dylem hefyd gymryd i ystyriaeth yr amgylchedd a sut mae'n chwarae rhan yn y modd y mae dyn yn croesi ei goesau, felly er mwyn cael gwell teimlad o'r hyn sy'n digwydd.

Mae'r Amgylchedd yn Chwarae Rhan.

Pan fyddwn yn siarad am yamgylchedd mae angen i ni feddwl am ble mae'r dyn yn enghraifft fyddai mewn cyfarfod busnes, ar y trên, ar ddyddiad ac ati. Bydd hyn yn rhoi cliwiau i ni pam ei fod yn croesi ei goesau. Er enghraifft, os yw ar ddyddiad ac yn eistedd gyferbyn â rhywun y mae'n ei hoffi, efallai y bydd yn croesi ei goesau i ddangos ei fod yn gyfforddus o'u cwmpas. Ar y llaw arall, os yw mewn ffrae gyda chi, fe all groesi ei goesau i amddiffyn ei hun neu wneud i'w hun ymddangos yn llai.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ddarllen iaith y corff, edrychwch ar yr erthygl hon am ddealltwriaeth ddyfnach.

Awgrym Da.

“Mae unrhyw beth sy’n ehangu yn cael ei weld fel ciw iaith y corff cadarnhaol”.

>Ble Mae'r Lleoedd Mwyaf Cyffredin Bydd Dyn yn Croesi Ei Goesau?

Felly, nawr ein bod ni wedi dysgu ychydig mwy am y cyd-destun a'r amgylchedd, gadewch i ni edrych ar ble y byddwn yn gweld yr ymddygiad hwn.

Yn bennaf, fe welwch ddyn yn croesi ei goesau pan fydd yn teimlo'n gyfforddus o'ch cwmpas.

Yr ail le y gwelwch ddyn yn croesi ei goesau yw pan fydd yn teimlo dan bwysau. Weithiau gelwir hyn yn “heddychwr” mewn siarad iaith y corff. Ond cofiwch mai'r cyd-destun y gwelwch chi'r ciw iaith corff hwn yw'r cyfan.

Mwyaf Fanteision Bydd Dyn yn Croesi Ei Goesau.

Mae llawer o fanteision i groesi'ch coesau, gan gynnwys:

  • Gwell cylchrediad
  • Llai o risg o DVT
  • Gwell ymddaliad
  • Llai o densiwn yn y cyhyrau
  • Cynyddu cysur

A ddylai dynion groesi eu coesau?

Nid oes ateb cywir nac anghywir i'r cwestiwn hwn, mater o ddewis personol yn unig ydyw. Mae rhai dynion yn gweld bod croesi eu coesau yn fwy cyfforddus, tra bod yn well gan eraill gadw eu coesau heb eu croesi. Nid oes unrhyw ffordd gywir i eistedd, felly gwnewch beth bynnag sydd fwyaf cyfforddus i chi.

Pam na ddylai bechgyn groesi eu coesau?

Mae yna lawer o resymau pam na ddylai bechgyn groesi eu coesau, fel yr angen i symud yn gyflym mewn sefyllfa wael neu ddim eisiau ymddangos yn rhy gyfforddus o gwmpas rhywun.

Pam mae bois yn lledu eu coesau wrth eistedd i lawr?

Gall yr ateb amrywio yn dibynnu ar y person, ond un rheswm pam y gallai rhai bechgyn ledaenu eu coesau wrth eistedd i lawr yw ei fod gwneud iddynt deimlo'n fwy cyfforddus. Gallai eu helpu i ymlacio neu deimlo'n llai pryderus mewn sefyllfa benodol. Yn ogystal, gall croesi'ch coesau helpu i wella'ch ystum.

Pryd mae dynion yn croesi eu coesau wrth sefyll?

Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn, gan y gellid ei wneud am nifer o resymau. Efallai y bydd rhai pobl yn ei wneud i ymddangos yn fwy hamddenol neu gyfforddus, tra bydd eraill yn ei wneud i gymryd llai o le. Yn ogystal, gall croesi eich coesau wrth sefyll hefyd ei gwneud hi'n haws cydbwyso.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Rhywun yn Dweud Gair (Slang)

Meddyliau Terfynol

Mae dynion yn tueddu i groesi eu coesau fel ystum o gysur, yn enwedig pan fyddant yn teimlo'n gyfforddus neu'n rheoli o gwmpas rhywun. Os ydychwedi mwynhau darllen yr erthygl hon, yna edrychwch ar ein herthyglau eraill am goesau croes yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.