50 Gair Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda Fi (Gyda Diffiniadau)

50 Gair Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda Fi (Gyda Diffiniadau)
Elmer Harper

Ydych chi'n chwilio am air Calan Gaeaf gwych sy'n dechrau gyda'r llythyren I os yw hynny'n wir eich bod chi wedi dod i'r lle iawn. Mae gennym ni'r rhestr geiriau Calan Gaeaf perffaith i chi ddewis ohoni.

Gweld hefyd: Beth Mae Diffyg Amhariad yn ei Wneud i Fenyw (Cariad ac agosatrwydd)

Mae geiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda fi yn bwysig oherwydd maen nhw'n caniatáu i ni ehangu ein geirfa ac ychwanegu iaith ddisgrifiadol i'n dathliadau arswydus. Mae rhai enghreifftiau o eiriau Calan Gaeaf sy’n dechrau gyda I yn cynnwys “dychmygwch,” “incantation,” ac “inferno.” Defnyddir Dychmygwch yn aml i ddisgrifio'r gwisgoedd creadigol a llawn dychymyg y mae pobl yn eu gwisgo i bartïon Calan Gaeaf. Mae gorsedd yn cyfeirio at siant neu swyn a ddefnyddir mewn defodau Calan Gaeaf.

Defnyddir Inferno i ddisgrifio tân cynddeiriog neu le o wres mawr, fel tŷ bwgan. Gellir defnyddio geiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda I mewn amrywiaeth o ffyrdd megis mewn storïau, addurniadau, neu gemau.

Maent yn helpu i greu ymdeimlad o awyrgylch ac yn ychwanegu at arswyd cyffredinol y gwyliau.

Gweld hefyd: Ble mae'r holl ddynion da? (Anodd dod o hyd)

50 Geiriau Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda Llythyr I (Rhestr Lawn)

<67>Cantation – Cyfres o eiriau yn unig sy'n cael eu siarad fel swyn neu gyflwr hudolus <67>Rhew, rhewllyd neu sylwedd wedi’i losgi A yw’r rhewllyd, y sylwedd wedi’i losgi neu’r oerfel, yn gynnyrch rhewllyd, rhewllyd neu oerfel. arogl dymunol Eiddew – Planhigyn dringo a all roi naws iasol i leoliad Cwestiynu - Cyfnod o gwestiynu neu ymchwilio dwys 6> Yr achos>Annynol – Diffyg tosturi neu drugaredd 7>Pyramid gwrthdro – Siâp a gysylltir yn aml â symbolau ocwlt neu ddelweddaeth Seiri Rhyddion <67>Anorchfygol – Methu cael ei drechu na’i goresgyn – AnorchfygolHunaniaeth guddiedig neu guddiedig
A yw swynol neu gyflwr yn cael ei wahanu o swyngyfaredd. eraill
Imp – Bod goruwchnaturiol direidus
Ichabod – Enw a gysylltir yn aml â’r cymeriad o “The Legend of Sleepy Hollow”
Anweledig – Y cyflwr o fod yn anweledig neu wedi’i guddio rhaggolwg
Pryfyn – Creadur pryfach iasol a all ennyn ofn mewn rhai pobl
Intuition – Y gallu i ddeall rhywbeth yn reddfol, heb fod angen rhesymu ymwybodol
Inferno – Tân mawr, afreolus
Dychymyg - Y gallu i ffurfio delweddau meddyliol neu gysyniadau o bethau nad ydynt yn bresennol yn y byd corfforol
Metal neu arfau a ddefnyddid i arfau Calan Gaeaf a ddefnyddiwyd i greu arfau gwrach neu haearn Calan Gaeaf. 9>
Imbibe – I yfed alcohol neu hylifau eraill
Meddwdod – Y cyflwr o fod yn feddw ​​neu o dan ddylanwad cyffuriau
Heintiedig – Y cyflwr o fod wedi’i halogi gan firws neu afiechyd
Siambr ynysu – Dyfais a ddefnyddir i wahanu person oddi wrth symbylyddion neu ddannedd tu allan i’r rhai rhwygo bwyd
Incubus – Cythraul y dywedir ei fod yn ymweld â phobl tra’u bod yn cysgu, yn aml yn achosi hunllefau neu freuddwydion rhywiol
Gwahoddiad – Cais i rywun fynychu parti neu ddigwyddiad, sy’n aml yn gysylltiedig âPartïon Calan Gaeaf
Croes wrthdroëdig – Symbol a gysylltir yn aml â Sataniaeth neu feddiant demonig
Ichor – Hylif y dywedir ei fod yn llifo trwy wythiennau’r duwiau ym mytholeg Roeg
Impaled – I dyllu neu sgiwer gyda gwrthrych miniog
Anrheithrwydd cyflwr neu aflonyddwch meddwl rable – Methu cael eich tyllu, mynd i mewn, neu drechu
Impish – Chwareus ddrygionus neu ddrwg
Iridescent – ​​Yn dangos lliwiau llewychol sy’n ymddangos fel petaent yn newid o’u gweld o wahanol onglau
Deori – Y broses o ddeor wyau neu ddatblygu syniad neu ddioddefaint
Cyfnod deori – Yr amser rhwng dod i gysylltiad â feirws neu glefyd a dechrau’r symptomau
Deori – Cadw wyau’n gynnes nes eu bod yn deor
Trwthiad – Y broses o drwytho perlysiau neu gynhwysion eraill mewn dŵr poeth er mwyn echdynnu eu hanfodion niweidiol ac isadeileddol. 6> Difyrrwch – Ddim yn fyw neu heb rinweddau tebyg i fywyd
Incendiary – Dyfais a ddefnyddir i gynnau tanau neu achosi dinistr
Intrepid – Ofn ac anturus
Byrfyfyr – Wedi’i wneud heb gynllunio na pharatoi ymlaen llaw
Holfrydu – Y weithred o gwestiynu rhywun, sy’n aml yn gysylltiedig â dramâu trosedd neu ffilmiau arswyd
Gorlifo mawr – Gorlifo neu rywbeth – Mywhelmed neu rywbeth – Gorlifo mawr difrifol neu
Carcharu – Y cyflwr o gael eich carcharu neu eich caethiwo
Deorydd – Dyfais a ddefnyddir i gadw babanod neu wyau cynamserol yn gynnes ac yn ddiogel
Cylch tanbaid – Cylch wedi’i dynnu ar y llawr neu’r llawr i gynnwys egni hudolus yn ystod swyn neu ddefod – Dyfais a ddefnyddir i gadw babanod neu wyau cynamserol yn gynnes ac yn ddiogel endidau neu rymoedd.

Meddyliau Terfynol.

Fel y gallwch ddweud yn barod mae digon o eiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda'r llythyren I, rydym wedi cymryd amser ofnadwy o hir i gyfrifo'r geiriau hyn. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r un perffaith ar gyfer eich anghenion.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.