91 o eiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda K (Gyda Diffiniadau)

91 o eiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda K (Gyda Diffiniadau)
Elmer Harper

Wrth i Galan Gaeaf agosáu, mae’n syniad da gloywi geirfa arswydus. Mae geiriau sy'n dechrau gyda “K” yn berffaith ar gyfer ychwanegu ychydig o fraw at eich sgyrsiau, straeon neu addurniadau. Dyma rai enghreifftiau gyda diffiniadau:

Gweld hefyd: Sut i Ymdrin â Chwaer Hyn sy'n Rheoli

Kraken: anghenfil môr chwedlonol sy'n adnabyddus am lusgo llongau a morwyr i'w tranc dyfrllyd.

Kelpie: ysbryd dwr Albanaidd sydd ar ffurf ceffyl ac yn denu pobl i'w tynged yn y dŵr.

Kibosh: i roi terfyn ar rywbeth; fel yn “rhowch y cibosh ar y syniad parti Calan Gaeaf hwnnw.”

Gellir defnyddio'r geiriau hyn mewn unrhyw gyd-destun arswydus, o adrodd straeon ysbryd i addurno'ch cartref. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n creu arddangosfa ar thema Kraken yn cynnwys tentaclau a synau tanddwr. Neu, efallai y byddwch chi'n adrodd stori am kelpie sy'n aflonyddu ar lyn lleol. Beth bynnag a wnewch, mae ymgorffori geiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda “K” yn siŵr o ychwanegu rhywfaint o arswyd ychwanegol at y tymor.

91 Geiriau Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda K (Rhestr Lawn)

Kryptonit: Mwyn ffuglennol sy'n gwanhau Superman. Caleidosgop: Tiwb yn cynnwys drychau a darnau o wydr neu bapur lliw. Kraken: A chwedlonol anghenfil môr a ddarlunnir yn aml fel octopws neu sgwid anferth.wyneb gyda gwrthrych caled. Kiss: Ystum o anwyldeb a wneir trwy wasgu gwefusau rhywun at berson neu wrthrych arall. Kobold: Ysbryd cartref direidus o lên gwerin yr Almaen. Kit-Kat: A bar siocled wedi'i wneud o wafferi haenog. Krampus: Creadur corniog o lên gwerin Awstria sy'n cosbi plant drwg. Brenin: pren mesur neu frenhines. Marchog: Rhyfelwr canoloesol a ymladdodd ar gefn ceffyl. Allwedd: Gwrthrych metel bach a ddefnyddir i ddatgloi neu gychwyn rhywbeth . Keg: Casgen fawr a ddefnyddir i storio a dosbarthu cwrw neu hylifau eraill. Odyn: Popty a ddefnyddir ar gyfer pobi crochenwaith neu ddeunyddiau eraill ar dymheredd uchel. Kid: Gafr ifanc neu blentyn. 8> 7>Cath fach: Cath ifanc. Kleptomaniac: Person sydd ag ysfa gymhellol i ddwyn. 7>Cegin: Ystafell neu ardal lle mae bwyd yn cael ei baratoi a'i goginio. Ciosg: Defnyddir bwth neu stand bychanar gyfer gwerthu nwyddau neu ddarparu gwybodaeth. <9 Keychain: Cadwyn fach neu fodrwy a ddefnyddir i ddal allweddi. Math: A grŵp o bobl â llinach neu gredoau tebyg. 7>Knickknack: A gwrthrych bach, addurniadol. Cnob: Dolen gron neu dafluniad a ddefnyddir i agor neu droi rhywbeth. Cwlwm: Màs troellog neu glymu o ddeunydd. Kodak: Brand o gamerâu ac offer ffotograffig. Koi: Math o bysgodyn addurnol. <9 Kool-Aid: Brand o gymysgedd diodydd â blas. 7>Rym craken: Rym sbeislyd wedi'i enwi ar ôl yr anghenfil môr chwedlonol. Kegsefyll: Tric parti lle mae person yn yfed cwrw wyneb i waered o gacen. Kafkaesque: Yn disgrifio sefyllfa sy'n swreal, yn hunllefus neu'n ddryslyd. Karloff: Yn cyfeirio at Boris Karloff, actor Prydeinig sy'n adnabyddus am ei bortread o anghenfil Frankenstein. Arennau: Organ yn y corff sy'n hidlo gwastraff o y gwaed. Cilogram: Uned fesur màs. Cilt: Dilledyn Albanaidd traddodiadol a wisgir gan ddynion. Kiss of death: Ystum neu weithred y credir ei fod yn dod ag anlwc neu niwed i'r derbynnydd. Cleptoffobia: Ofn lladrad neu gael ei ladrata. Kneecap: Y strwythur esgyrnog sy'n gorchuddio blaen cymal y pen-glin. 7>Jôc cnoc-cnoc: Math o jôc sy'n cynnwys deialog rhwng dau berson. Koan: Datganiad neu riddle paradocsaidd a ddefnyddir mewn Bwdhaeth Zen i gynorthwyo myfyrdod. Kopeck: Uned o arian cyfred a ddefnyddir yn Rwsia a gwledydd cyn-Sofietaidd eraill. Krav Maga: Math o hunanamddiffyn a celf ymladd a ddatblygwyd gan fyddin Israel. Krummholz : Coed a llwyni crebachlyd a ddarganfuwyd ar uchderau uchel. Kubrickian: Yn disgrifio arddull gwneud ffilmiau a ysbrydolwyd gan waith y cyfarwyddwr Stanley Kubrick. Kudzu: Gwinwydden sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n frodorol i Asia ac sydd wedi dod yn ymledol mewn rhai rhannau o'r byd. Kufic: Arddull caligraffeg Arabaidd a nodweddir gan siapiau onglog, geometrig. Kumquat: Ffrwyth sitrws bach gyda melysyn,croen bwytadwy. Kung fu: Celfyddyd ymladd Tsieineaidd a nodweddir gan symudiadau cyflym, hylifol. Kuroshio: Cerrynt cefnfor cynnes sy'n llifo ar ei hyd arfordir dwyreiniol Japan. Kush: Rhywogaeth o ganabis sy'n adnabyddus am ei effeithiau ymlaciol a thawelyddol. Kwanzaa: Affricanaidd-Americanaidd dethlir gwyliau ddiwedd Rhagfyr. Kyrie: Gweddi a ddefnyddir yn y litwrgi Cristnogol, yn cael ei chanu neu ei llafarganu yn nodweddiadol. Kypselos: Cerflunydd Groegaidd chwedlonol sy'n adnabyddus am ei gerflun o Zeus yn Olympia. Kyma: Math o synthesis sain a ddefnyddir wrth gynhyrchu cerddoriaeth electronig. Kytotocsin: Sylwedd gwenwynig a geir mewn rhai
Kook: Person ag ymddygiad anarferol neu ecsentrig.
Cyllell : Offeryn miniog a ddefnyddir ar gyfer torri.
Karaoke: A math o adloniant lle mae pobl yn cyd-ganu i ganeuon poblogaidd.
Cetchup: Saws trwchus o domatos, finegr, siwgr, a sbeisys.
Tegell: Cynhwysydd metel a ddefnyddir ar gyfer dŵr berwedig neu goginio bwyd.
Cnewyllyn: Rhan bwytadwy cneuen neu rawn .
Kit: Set o offer neu offer sydd eu hangen ar gyfer tasg benodol.
Kringle: Crwst Llychlyn wedi'i lenwi ag almonau a rhesins.
Knockout: Pwnsh sy'n gwneud rhywun yn anymwybodol.
Kabuki: Drama ddawns draddodiadol o Japan.
Lladdwr: Person neu anifail sy'n lladd un arall.
Katana: Cleddyf hir, crwm a ddefnyddir gan samurai Japan.
Kratom: Planhigyn sy'n frodorol i Dde-ddwyrain Asia ac sydd â phriodweddau seicoweithredol.
Cangarŵ: Marsupial gyda choesau ôl pwerus a chynffon a ddefnyddir i gydbwyso.
Cadw: Strwythur caerog a ddefnyddir i amddiffyn.
Cêl: Llysieuyn gwyrdd deiliog.
Knead: I wasgu ac ymestyn toes neu ddeunyddiau eraill gyda'r dwylo.
Kokopelli: Dwyfoldeb ffrwythlondeb o chwedloniaeth Brodorol America.
Krispy Kreme: Cadwyn doesen boblogaidd.
Cicio: Gweithgaredd corfforol sy'n cynnwys defnyddio'r traed.
Gwisg Kooky: Gwisg Calan Gaeaf ryfedd neu anarferol.
Panig cnewyllyn: Gwall cyfrifiadurol sy'n achosi i'r system weithredu gau i lawr yn annisgwyl.
Kevlar: Deunydd cryf sy'n gwrthsefyll gwres a ddefnyddir i wneud arfwisg y corff ac offer amddiffynnol eraill.
Cneuo: Ffyn neu frigau bychain a ddefnyddiwyd i gynnau tân.
King cobra: Neidr wenwynig a ddarganfuwyd yn Ne Asia.
Ciosgoffobia: Yr ofn o ddod ar draws ciosgau neu ofodau bach caeedig.
Kitbash: Techneg hobiaidd o addasu neu addasu citiau model.
Gwrach gegin: Gwrach sy'n ymarfer hud yn y gegin neu'n defnyddio bwyd a choginio fel rhan o'u hymarfer.
Gwylan Goesddu: Aderyn môr bach a ddarganfuwyd yn y GogleddIwerydd.
Knightmare: Breuddwyd neu hunllef ddrwg sy'n codi dro ar ôl tro.
Clymwaith: Patrymau addurniadol a wneir gan gortynnau neu edafedd plethu.
Arth Codiac: Isrywogaeth fawr o arth frown a ddarganfuwyd yn Alaska.
Kookaburra: Aderyn mawr sy’n frodorol i Awstralia sy’n adnabyddus am ei enw nodedig .
Krokodil: Cyffur synthetig a all achosi niwed difrifol i'r croen ac organau eraill.
Kugel: Pryd Iddewig wedi'i wneud o nwdls neu datws.
Kymophobia: Ofn tonnau neu gyrff mawr o ddŵr.
Kypria: Cerdd epig o chwedloniaeth Groeg hynafol.

Syniadau Terfynol

O ran geiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gyda K, mae rhai brawychus a brawychus iawn ar eich rhestr eiriau. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r gair cywir am Galan Gaeaf ar gyfer eich anghenion. Tan y tro nesaf diolch am ddarllen.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad sy’n Dechrau Gydag EElmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.