95 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gyda Q (Gyda Disgrifiadau)

95 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gyda Q (Gyda Disgrifiadau)
Elmer Harper

Croeso i'r canllaw cyflawn pan ddaw'n amser chwilio am air neu eiriau negyddol sy'n dechrau gyda'r llythyren Q. Rydym wedi rhestru bron i 100 a disgrifiadau ar sut i'w defnyddio.

Gall geiriau negyddol sy'n dechrau gyda Q fod yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd arbennig lle mae angen mynegi meddyliau neu emosiynau negyddol. Er enghraifft, gall geiriau fel “cwerylus” a “rhoi’r gorau iddi” ddynodi rhywun sy’n anodd gweithio ag ef neu sydd heb ymrwymiad, tra gall “cwac” awgrymu rhywun nad yw’n arbenigwr gwirioneddol yn eu maes.

Gall defnyddio’r geiriau hyn helpu i gyfleu nodwedd neu ymddygiad negyddol penodol heb fod yn rhy llym neu ymosodol. Fodd bynnag, mae'n bwysig defnyddio'r geiriau hyn yn ofalus ac i beidio â chyffredinoli grwpiau cyfan o bobl ar sail nodwedd neu ymddygiad negyddol.

Mae hefyd yn bwysig ystyried effaith yr iaith a ddefnyddir ac ymdrechu i gyfathrebu'n barchus pryd bynnag y bo modd (nodyn ochr)

Gweld hefyd: Adlewyrchu Atyniad Iaith y Corff (Dywedwch Os Mae Rhywun yn Fflirt)

95 Geiriau Negyddol gan ddechrau gyda'r Llythyren Q Rhestr Lawn

Quackery -Quality and promotion of medical practices - Quality and promotion of medical practice – Cyflwr o ansicrwydd neu ddryswch.

Quash – I atal neu roi terfyn ar rywbeth yn rymus.

Qubble – I ddadlau neu i godi gwrthwynebiadau am fân faterion neu faterion dibwys.

Quell – I atal neu ddarostwng rhywbeth, yn aml trwy rym.modd petulant neu barhaus.

Quiescent – Mewn cyflwr o segurdod neu anweithgarwch.

Quack – Person sy’n honni’n anonest bod ganddo wybodaeth neu sgil feddygol.

Quirk – Ymddygiad neu nodwedd ryfedd neu ryfedd.

Sefyllfa neu nodwedd anodd neu ryfedd. uash – I ddirymu neu wneud yn ddi-rym.

Qubble – Codi gwrthwynebiadau mân neu amherthnasol.

Quash – I atal neu ddarostwng.

Cwiver – Crynu neu ysgwyd.

Sefyllfa anodd,Quagmire neu Cymhleth. embling ond heb fod mewn gwirionedd.

Cymer cyflym – Cythruddo'n hawdd.

Cyd-farnwrol – Yn meddu ar rai nodweddion llys barn ond heb fod yn llys.

Querulousness – Ansawdd bod yn cwyno neu swnian.

Rho dadl <22>cwarterol>Cwarel-grefyddol – Meddu ar rai nodweddion crefydd ond heb fod yn grefydd.

Quivery – Crynu neu ysgwyd.

Cwafrio – Crynu neu grynu mewn lleferydd.

Quaint – Nodweddion deniadol anarferol neu hen ffasiwn heb fod

nodweddion cyfreithlon anarferol neu hen ffasiwn. achos cyfreithiol.

Quandaries – Sefyllfaoedd anodd neu ddryslyd.

Dileu – Diddymu neu wneud yn ddi-rym.

Queling – Atal neudarostwng.

Crynu – Crynu neu grynu.

Crynllyd – Corsiog neu gorsiog.

Gorslyd – Anweithgarwch neu gysgadrwydd.

Quodlibet – Pwnc neu ddadl sy'n bur academaidd neu'n ddadl fyd-eang <2. cyffredin.

Di-Quenchless – Anniwall neu unquenchable.

Queer – Rhyfedd neu od.

Trath cyflym a – Sefyllfa ansefydlog neu beryglus.

Querist – Un sy’n gofyn cwestiynau cyson, yn enwedig mewn modd heriol, yn enwedig mewn modd herfeiddiol. fty neu anweddol.

Quiddity – Natur gynhenid ​​neu hanfod rhywbeth.

Cwag – Cors neu gors.

Quiddity – Yn debyg neu'n nodweddiadol o quacry. .

Quashy – Gwan neu wan.

Quinoid – Yn debyg neu'n nodweddu cwinîn.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Guy yn cusanu Eich Boch?

Quvery – Tremulous neu sigledig.

Quirkiness – Ansawdd bod yn rhyfedd neu'n od.

Cwinin a ddefnyddir yn rhyfedd. Quixotic – Afrealistig neu anymarferol.

Quickie – Gwaith neu dasg sydd wedi’i gwneud ar frys.

Qualm – Teimlad o amheuaeth neu anesmwythder.

Querulent – Yn arferol yn cwyno neu’n dadlau<23> herio athroniaeth bywyd goddefol –

athroniaeth derbyniol. .

Dyfynadwy – Teilwng oyn cael ei ddyfynnu, ond yn aml yn cael ei orddefnyddio neu ystrydebol.

Quagmire – Sefyllfa anodd dianc rhagddi.

Anfonadwy – Yn gallu cael ei atal neu ei ddirymu.

Querulousness – Y duedd i gwyno neu gwyno. Quenching – Y weithred o ddiffodd neu fodloni.

Quipster – Person sy'n gwneud sylwadau clyfar neu ffraeth.

Cyd-wyddonol – Yn honni ei fod yn wyddonol ond yn brin o drylwyredd na thystiolaeth.

Cwestiwn Cwestiwn amheus.

Cwestiwn amheus> – Anrhagweladwy neu anwadal.

Quirky – Wedi'i nodweddu gan nodweddion neu ymddygiadau anarferol neu od.

Cyd-gymdeithasol – Hawlio ei fod yn gymdeithasol ond yn brin o sgiliau cymdeithasol neu ymwybyddiaeth.

Crynu – Crynu neu ysgwyd ag ofn neu gyffro.

grynu neu gyffro. 0> Dyfynodol– Yn ymwneud â neu'n ymwneud â dyfyniadau.

Cwater-annibynnol – Rhannol ymreolaethol ond yn dal i ddibynnu ar gefnogaeth neu reolaeth allanol.

Cigiog – Mwdlyd neu gorsiog, anodd ei lywio.

Ansoddol o ran maint, o gymharu â'i ansawdd - Pertaining, o ran maint. rary – Yn meddu ar rai rhinweddau llenyddol ond yn brin o sylwedd na dyfnder.

Cweryl – Dadl danbaid neuanghydfod.

Quaintness – Ansawdd bod yn hen ffasiwn neu'n swynol o hen ffasiwn.

Queasiness – Y teimlad o gyfog neu anesmwythder.

Quasi-political – Meddu ar rai agweddau gwleidyddol ond heb fod yn gwbl wleidyddol. – Mynegi dryswch neu amheuaeth, yn aml mewn ffordd chwareus neu bryfocio.

Tymheredd cyflym – Y duedd i fynd yn ddig neu'n bigog yn gyflym.

Ped-athronyddol – Meddu ar rai rhinweddau athronyddol ond yn brin o ddyfnder na thrylwyredd.

Cwmpasi-gyfreithiol – Meddu ar rai rhinweddau cyfreithiol ond heb fod yn gwbl gyfreithiol.

Quail – Er mwyn dangos ofn neu ofn, crebachu’n ôl.

Queerish – Rhyfedd neu gythryblus.

Quincunx o pwynt neu drefniant ansefydlog – Anectol pum pwynt 3> – Yn ymwneud â neu'n cynnwys dyfyniadau.

Tebyg i dywod cyflym – Peryglus ansefydlog neu anodd dianc ohono.

Quisling – Bradwr neu gydweithredwr, wedi'i enwi ar ôl gwleidydd Norwyaidd a oedd yn cefnogi'r Natsïaid.<10> Quotidianity – Theolish or state of common neu – Theolish or state of common – Theol. ymddygiad anymarferol, sy'n atgoffa rhywun o Don Quixote.

Cwestiynadwyedd – Y cyflwr o fod yn amheusneu a ddrwgdybir.

Cyd-ddyngarol – Hawlio eich bod yn ddyngarol ond yn ddiffygiol mewn gwir bryder neu elusen.

Quislingism – Y weithred o fradychu eich gwlad neu eich pobl eich hun.

Querulousness – Y duedd i fod yn bigog neu’n ddadleuol

Hawliadwy. ysbrydol ond yn brin o ysbrydolrwydd neu ddyfnder gwirioneddol.

Meddyliau Terfynol

Mae yna ddigonedd o eiriau negyddol sy'n dechrau gyda'r llythyren C. Dyma'r rhestr fwyaf ar y rhyngrwyd o ansoddeiriau negyddol sy'n dechrau gyda C. Gobeithiwn fod hyn wedi bod yn ddefnyddiol i chi yn eich ymchwil i ddod o hyd i'r gair cywir. Tan y tro nesaf diolch i chi am ddarllen.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.