A yw'n Normal i'ch Cariad eich Taro Chi (Cam-drin)

A yw'n Normal i'ch Cariad eich Taro Chi (Cam-drin)
Elmer Harper

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi cael eich taro gan eu cariad, efallai eich bod chi'n pendroni a yw hwn yn ymddygiad normal. Yn y swydd hon, rydym yn archwilio'r pwnc ac yn cynnig rhai awgrymiadau ar beth i'w wneud yn ei gylch.

Nid yw'n iawn i'ch cariad eich taro. Os bydd hi'n eich taro, fe'i hystyrir yn gamdriniaeth neu'n gam-drin domestig. Gall cam-drin ddigwydd mewn unrhyw fath o berthynas agos, nid dim ond mewn perthnasoedd rhamantus. Byddai ein cyngor gorau yn dod allan o'r berthynas cyn gynted â phosibl. Os bydd rhywun yn rhoi eu dwylo arnoch mewn ffordd dreisgar yna maent wedi croesi ffin ac yn debygol o wneud hynny eto ni all fod unrhyw gyfiawnhad dros hyn mewn unrhyw berthynas.

Bydd un o bob naw dyn yn profi trais partner ar ryw adeg yn eu bywydau yn ôl ncadv.org. Mae hyn yn golygu bod dynion yr un mor debygol â menywod o ddioddef trais domestig. Fodd bynnag, gan fod menywod yn aml yn wannach yn gorfforol na dynion, mae dynion yn fwy tebygol o beidio ag amddiffyn eu hunain.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar yr hyn y dylech ei wneud pan fydd eich cariad yn eich taro.

6 Peth y Dylech Ei Wneud Pan Fydd Eich Cariad Yn Eich Taro.

  1. Gadewch hi.
  2. >Siaradwch â hi am help
  3. neu help.
  4. Gosodwch derfynau gyda hi a chadwch atynt.
  5. Symud allan o'i thŷ/fflat/condo.
  6. Cael gorchymyn atal.

Gadewch hi.

Mae'nnid yw'n arferol i'ch cariad eich taro, ac os bydd hi'n gwneud hynny, dylech chi ei gadael. Nid oes unrhyw un yn haeddu cael ei drin felly, ac rydych chi'n haeddu gwell. Mae digon o bysgod eraill yn y môr, felly peidiwch â gwastraffu eich amser gyda rhywun nad yw’n eich gwerthfawrogi nac yn eich parchu.

Siaradwch â hi am pam ei fod yn anghywir.

Nid yw’n normal nac yn iach i’ch cariad eich taro. Os yw hi'n eich taro chi, mae'n arwydd bod rhywbeth o'i le yn eich perthynas. Siaradwch â hi am pam ei bod yn anghywir eich taro a sut mae'n gwneud i chi deimlo. Gweld a allwch chi ei helpu i ddelio â beth bynnag sy'n achosi iddi actio fel hyn. Efallai nad yw hi eisiau siarad am hyn – ond mae’n bwysig ei bod hi’n wynebu’r boen mae hi wedi’i achosi ac i chi ddeall beth sy’n sbarduno’r ymddygiad hwn.

Cael help gan therapydd neu gwnselydd.

Os ydych chi’n teimlo bod eich cariad yn eich taro’n fwy allan o ddicter, mae’n bwysig estyn allan am help. Gall therapydd neu gwnselydd roi'r cymorth a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch i weithio drwy'r cyfnod anodd hwn. Gallant hefyd eich helpu i ddarganfod a oes unrhyw faterion sylfaenol y mae angen mynd i'r afael â hwy. Peidiwch ag oedi cyn estyn allan am help os ydych chi'n teimlo'n orlethedig neu'n ofnus. Mae digonedd o wefannau a all eich helpu chi ewch i www.verywellmind.com am ragor o opsiynau ar y mathau o gwnsela.

Gosod ffiniau gyda hi a chadw atnhw.

Mae’n arferol bod eisiau gosod ffiniau gyda’ch cariad, yn enwedig os yw hi’n eich taro chi. Ond mae'n bwysig cadw at y ffiniau hynny, hyd yn oed os yw'n golygu torri i fyny gyda hi. Cofiwch eich bod yn haeddu cael eich trin â pharch, ac os na all hi roi hynny ichi, yna nid yw hi'n werth eich amser.

Symud allan o'i thŷ/fflat/condo.

Os bydd yn eich taro, mae'n debyg ei fod yn arwydd nad yw'n eich parchu ac nad yw'n gwerthfawrogi eich perthynas. Dylech ystyried symud allan o'i thŷ/fflat/condo.

Cael gorchymyn atal.

Nid yw'n arferol i'ch cariad eich taro, ac os felly, efallai y byddwch am ystyried cael gorchymyn atal. Os ydych mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 911. Os nad ydych mewn perygl uniongyrchol ond yn teimlo bod angen amddiffyniad arnoch gan eich cariad, gallwch ffeilio am orchymyn atal. I wneud hyn, bydd angen i chi fynd i'ch llys lleol a llenwi'r gwaith papur angenrheidiol. Bydd y llys wedyn yn penderfynu a ddylid rhoi gorchymyn atal i chi ai peidio. Ewch i www.wikihow.legal.com am sut i wneud hyn yn iawn.

Nid oes unrhyw un yn haeddu cael ei daro na'i niweidio, yn enwedig mewn perthynas agos. Waeth beth yw'r esgus, nid yw trais byth yn iawn.

cwestiynau a ofynnir yn aml

Sut mae cael dy gariad i roi'r gorau i'ch taro?

Gall fod yn anodd cael eich cariad i roi'r gorau i'ch taro, yn enwedig os yw hiwedi bod yn ei wneud ers tro. Gall cam-drin fod ar sawl ffurf wahanol, gan gynnwys trais corfforol, cam-drin emosiynol a cham-drin ariannol. Os ydych chi am ei chael hi i stopio, bydd angen i chi fod yn gadarn ac yn bendant. Efallai y bydd angen i chi hefyd geisio cymorth o'r tu allan, megis cwnselydd neu linell gymorth trais domestig.

Pam mae fy nghariad yn mynd yn wallgof mor hawdd?

Mae fy nghariad yn mynd mor wallgof oherwydd bod ganddi broblemau dicter. Pan fydd rhywbeth yn ei phoeni, ni all hi helpu ond gwylltio mewn dicter. Nid yw hon yn ffordd iach o ddelio â'i hemosiynau ac mae'n aml yn arwain at ddadleuon a hyd yn oed cam-drin.

Mae fy nghariad yn mynd yn wallgof mor hawdd oherwydd bod ganddi broblemau dicter. Nid yw'n iach iddi fynd mor wallgof drwy'r amser, a gall hyd yn oed arwain at gamdriniaeth.

Mae fy nghariad yn mynd yn wallgof yn hawdd iawn ac mae'n rhwystredig iawn. Rwy'n ceisio deall, ond mae'n teimlo bod ganddi lawer o faterion dicter. Dydw i ddim eisiau ei brifo, ond mae'n ymddangos mai'r unig ffordd i'w hatal rhag mynd yn wallgof yw peidio byth â gwneud unrhyw beth a allai ei chynhyrfu. Nid wyf yn siŵr a yw hon yn ffordd iach o drin pethau. Rwy'n poeni y gallai ei dicter droi'n gamdriniaeth.

Pam Mae Eich Cariad yn Eich Taro?

Gallai fod amrywiaeth o resymau pam mae dy gariad yn dy daro. Efallai ei bod hi eisiau dangos i chi ei bod hi'n gryfach na chi, neu efallai ei bod hi'n ceisio mynnu goruchafiaeth yn y berthynas. Mae hefyd yn bosibl ei bod hi'n actio allan orhwystredigaeth neu ddicter, a'ch taro yw ei ffordd hi o'i thynnu allan arnoch chi. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n bwysig ceisio darganfod pam mae hi'n ei wneud fel y gallwch chi fynd i'r afael â'r mater a gobeithio ei ddatrys.

Beth ddylai os yw fy nghariad yn fy nharo i?

Os yw eich cariad yn eich taro, mae'n bwysig peidio â chynhyrfu a cheisio siarad â hi am yr hyn sy'n digwydd. Mae’n bosibl ei bod yn ymddwyn allan o ddicter neu rwystredigaeth, ac os gallwch siarad â hi am y peth, efallai y gallwch ddatrys y mater. Fodd bynnag, os bydd hi'n parhau i'ch taro neu os bydd yn mynd yn dreisgar, efallai y bydd angen dod â'r berthynas i ben.

Beth yw canlyniadau fy nghariad yn fy nharo?

Os yw eich cariad yn eich taro, mae'n bwysig gweithredu. Nid mater o fod yn sarhaus yn unig yw hyn; os yw eich cariad yn eich taro, mae'n golygu eich bod mewn perthynas gamdriniol. Mae angen i chi gymryd camau i amddiffyn eich hun a mynd allan o'r sefyllfa.

Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan fydd Merch yn Ymateb Gydag Un Gair?

Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud os bydd eich cariad yn eich taro. Yn gyntaf, mae angen ichi ddweud wrthi am roi'r gorau iddi. Mae hyn yn bwysig ar gyfer eich diogelwch ac ar gyfer gosod ffiniau. Os na fydd yn stopio, efallai y bydd angen i chi ei tharo yn ôl neu ei phwnio. Fodd bynnag, nid trais yw’r ateb byth a dim ond pan fetho popeth arall y dylid ei ddefnyddio.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad sy’n Dechrau gyda G

Mae adnoddau ar gael hefyd i’ch helpu os ydych mewn perthynas gamdriniol. Does dim rhaid i chi ddioddef yn dawel. Mae llinellau poeth allochesi a all eich helpu i ddod allan o'r sefyllfa a dod yn ddiogel. Peidiwch â bod ofn estyn allan am help; gallai achub eich bywyd.

Sut Ydw i'n Dweud Wrth Fy Nghariad am Roi'r Gorau i'm Taro?

Nid yw'n hawdd dweud wrth eich cariad am roi'r gorau i'ch taro. Efallai eich bod yn ei charu, ond nid yw hynny'n rhoi'r hawl iddi eich taro. Os bydd hi'n eich taro chi, mae'n bwysig dweud wrthi am stopio. Gallwch chi wneud hyn trwy ddweud wrthi'n dawel nad ydych chi'n ei hoffi pan fydd hi'n eich taro chi a'ch bod chi am iddi stopio. Os na fydd hi'n gwrando neu'n parhau i'ch taro, efallai y bydd angen i chi ddod â'r berthynas i ben.

Meddyliau Terfynol.

Ar ddiwedd y dydd, nid yw'n arferol i'ch cariad eich taro. Gallwch geisio ei gyfiawnhau i chi'ch hun neu gall eich cariad geisio dweud wrthych na fydd yn ei wneud eto, ond yn y pen draw nid yw'n rhywbeth y dylid ei oddef mewn perthynas.

Os yw dy gariad yn dy daro, mae’n bwysig mynd i’r afael â’r mater ar unwaith a darganfod pam ei bod yn teimlo’r angen i droi at drais.

Os na all neu os na fydd yn egluro ei hun, efallai mai torri i fyny yw’r ateb gorau i’r ddau ohonoch. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiynau tan y tro nesaf yn dweud yn saff.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.