Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Guy yn cusanu Eich Llaw?

Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Guy yn cusanu Eich Llaw?
Elmer Harper

Felly rydych chi'n ceisio darganfod beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn cusanu'ch llaw neu efallai ei fod eisoes wedi cusanu'ch llaw ac nad ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?

Wedi'r cyfan nid yw mor gyffredin i fechgyn cusanu llaw merch ag yr oedd yn y gorffennol, felly os yw dyn yn cusanu eich llaw, gallai olygu ei fod yn cael ei ddenu atoch chi neu'n ceisio bod yn gwrtais. Os nad ydych yn siŵr beth yw ei fwriadau, rydym wedi rhestru'r 5 prif reswm pam y byddai'n cusanu eich llaw.

Cyn i ni neidio i mewn i'r rhesymau pam y dylech ddeall y cyd-destun o amgylch pwy ydych chi gyda a beth sy'n mynd i benderfynu pam y cusanodd eich llaw.

  1. Mae'n ceisio bod yn gwrtais.
  2. Mae'n ceisio bod yn ramantus.
  3. <3.4> Mae e'n ceisio bod yn ramantus.
  4. Gallai fod yn ceisio dangos hoffter i chi.
  5. Gall fod yn arwydd o atyniad.

Mae’n ceisio bod yn gwrtais.

Yn ôl yn y dydd meddyliwch am Downton Abbey neu Vanity Fair yn dangos amseroedd i gyfarch menyw neu ferch byddai dyn yn cymryd eich llaw chwith a’i chusanu. Os yw boi wedi bod yn gwylio'r math yma o sioeau fe allai fod yn eu dynwared. Ar y cyfan mae hyn yn cael ei weld fel ffordd ddymunol o gyfarch rhywun.

Mae'n ceisio dangos parch i chi.

Byddai gŵr bonheddig yn cusanu llaw gwraig i ddangos parch iddi. Os yw'n cusanu'ch llaw, yna mae'n ceisio dangos parch i chi yn dibynnu ar gyd-destun y sefyllfa. Nid arwydd o agosatrwydd yw hyn, ond yn hytrach o werthfawrogiad aedmygedd.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Guy yn Rhwbio Eich Braich i fyny ac i Lawr (Iaith y Corff)

Gallai fod yn ceisio dangos hoffter i chi pan fydd yn cusanu chi ar y llaw.

Os yw'n cusanu eich llaw, gallai fod yn ystum diniwed o anwyldeb neu gallai fod yn ceisio dangos i chi faint mae ei eisiau i chi ac wrth ei fodd yn dangos i chi faint drwy cusanu eich llaw yn gyhoeddus. yw ei fod yn dod o hyd i chi yn ddeniadol. Y peth i feddwl amdano yma yw a yw wedi bod yn fflyrtio gyda chi neu'n dangos unrhyw arwyddion eraill o atyniad tuag atoch. Os felly, rydych chi'n gwybod ei fod yn eich hoffi chi yn fwy na dim ond fel ffrindiau.

CWESTIYNAU A OFYNNIR YN AML

A yw'n Anghywir i gusanu Rhywun Ar Y Llaw?

Mewn llawer o wledydd, nid yw cusanu rhywun ar y llaw yn gyffredin, ond mewn rhai gwledydd fel yr Eidal a Ffrainc, mae cusanu llaw rhywun yn gyffredin. Yn y gwledydd hyn, gellir ei wneud fel arwydd o barch neu gariad at y person hwnnw.

Ffurf o gyswllt corfforol yw cusanu, ac fe'i defnyddir yn aml fel ffurf o gyfarchiad. Mae rhai pobl yn ystyried cusanu rhywun ar y llaw fel sarhad neu arwydd o ddiffyg parch. Ystyrir hefyd ei bod yn amhriodol cusanu rhywun ar y llaw mewn rhai diwylliannau. Os yw'r person sy'n cusanu'ch llaw yn goeglyd yna gallai fod yn anghywir cusanu ei law

Gweld hefyd: Narcissist Stalker (Datgelu'r Gwir y Tu ôl i Narsisiaid Stelcio.)

Felly mae'r cyfan yn dibynnu ar y cyd-destun neu ble rydych chi, ym mha wlad rydych chi, a phwy sydd o'ch cwmpas o'r blaenrydych chi'n cymryd llaw rhywun ac yn ei chusanu.

Beth mae'n ei olygu pan fydd boi'n cusanu'ch llaw yn barhaus?

Pan mae boi'n cusanu'ch llaw yn barhaus, mae'n golygu ei fod naill ai'n chwarae gyda chi neu'n gwneud hwyl am eich pen. Neu fe allai olygu ei fod yn hoff iawn o chi ac yn teimlo'n ddiogel yn eich cusanu ar y llaw, yna unrhyw le arall. Gofynnwch i chi'ch hun: ydy o wedi bod yn fflyrtio gyda chi yn ddiweddar?

Beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn cusanu eich llaw yn y swyddfa?

Mae hyn yn golygu bod gan y boi hwn ddiddordeb ynoch chi. Mae'n ceisio cael eich sylw a dangos i chi faint mae'n eich hoffi chi. Os nad ydych chi'n hoffi hyn, gofynnwch iddo stopio os bydd yn parhau i gusanu'ch llaw. Rhowch wybod i'ch rheolwr neu'ch henoed.

Ydy dynion yn hoffi cael eu cusanu ar y llaw?

Ydy dynion yn hoffi cael eu cusanu ar y llaw? Mae’n arwydd o barch ac edmygedd ac fe’i gwelir fel ystum gwrtais mewn llawer o ddiwylliannau. Mewn rhai diwylliannau, fe'i hystyrir yn fwy parchus i gusanu person ar y llaw nag ar y boch. Mae hefyd yn ffordd o ddangos hoffter, yn enwedig mewn lleoliadau mwy ffurfiol. Mae llawer o foneddigion yn dal i werthfawrogi cusan llaw dda, hyd yn oed yn y ganrif hon. Felly maen nhw'n ateb ie ond mae'n dibynnu ar lawer o wahanol ddylanwadau.

Meddyliau Terfynol.

Pan fo dyn yn cusanu'ch llaw yn gyhoeddus, mae'n cael ei weld yn nodweddiadol fel ystum iaith corff cadarnhaol. Mae'n dangos parch, caredigrwydd, neu edmygedd tuag atoch chi. Y peth gorau i'w wneud yw peidio â gorfeddwl am yr un hwn a mynd gyda'rllif. Os nad ydych chi'n ei hoffi, gofynnwch iddo stopio. Os gwnewch, dywedwch ddim a gadewch iddo barhau i gusanu eich llaw. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y post ac os felly, efallai y bydd Iaith Corff Dyn sy'n Gyfrinachol Mewn Cariad  Chi yn ddiddorol.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.