Beth yw Twyllo Micro? (Sut ydych chi'n ei weld)

Beth yw Twyllo Micro? (Sut ydych chi'n ei weld)
Elmer Harper

Twyllo micro yw'r weithred o dwyllo trwy wneud rhywbeth nad yw'n cynnwys cyswllt corfforol. Mae'n fath o anffyddlondeb y gellir ei wneud heb yn wybod i bartner neu heb ganiatâd partner.

Mae micro-dwyllo yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio gweithredoedd sy'n ymddangos yn fach y gellir eu hystyried yn dwyllo o fewn perthynas. Gall y gweithredoedd bach hyn fod yn unrhyw beth o gyfathrebu â pherson arall o’r rhyw arall mewn ffordd sy’n agor y drws am fwy, meddyliwch amdano fel sibrwd o anffyddlondeb.

Mae llawer o bobl yn dadlau nad twyllo mewn gwirionedd yw meicro-dwyllo, ond yn syml fflyrtio diniwed. Fodd bynnag, mae eraill yn dadlau bod unrhyw fath o gyfathrebu neu gyswllt corfforol â pherson arall yn twyllo neu'n arwain at rywbeth mwy.

Os ydych chi'n dal eich partner yn meicro-dwyllo, mae angen i chi ofyn pam i chi'ch hun. Ydy'ch partner yn anhapus ac yn dyheu am rywbeth arall, fel agosatrwydd, nad yw'n ei gael o berthynas â chi?

Gallai fod mor syml â chusan, cwtsh, neu noson ddêt. Nid yw bob amser yn ymwneud â rhyw. Ydych chi wedi sylwi ar eich partner yn chwarae gyda modrwy briodas? Gallai hyn hefyd fod yn arwydd di-eiriau cynnil eu bod yn meddwl am dwyllo meicro.

1. Beth yw diffiniad micro-dwyllo?

Mae micro-dwyllo yn fath o dwyllo sy'n aml yn anodd ei ganfod. Mae'n cynnwys gweithredoedd bach, cynnil gyda'r bwriad o agor y drws i berthynas neu rywiol bosiblatyniad.

Mae'n agor drws “i mewn i mi weld” rydych chi'n gadael i berson weld pwy ydych chi mewn gwirionedd. Rhannu emosiynau gyda'ch gilydd a dydych chi ddim am i hyn ddod i ben oherwydd eich bod chi'n hoffi sut mae'n teimlo

2. Beth yw rhai enghreifftiau o ficro-dwyllo?

Mae yna lawer o wahanol fathau o ficro-dwyllo, ond mae rhai enghreifftiau o ficro-dwyllo yn cynnwys anfon negeseuon testun flirty at rywun arall pan fyddwch mewn perthynas, dod yn agos at bartner rhywun arall er mwyn symud, a phostio lluniau ar gyfryngau cymdeithasol a allai wneud i'ch partner edrych yn wael.

3. Sut allwch chi ddweud a yw'ch partner yn twyllo ar eich steil micro?

Mae yna ychydig o ffyrdd i ddweud a yw'ch partner yn twyllo ar eich steil micro. Un ffordd yw chwilio am newidiadau yn eu hymddygiad. Os yw'ch partner fel arfer yn sylwgar iawn ond yn mynd yn bell yn sydyn, gallai fod yn arwydd ei fod yn twyllo arnoch chi.

Ffordd arall i ddweud yw chwilio am newidiadau yn ei olwg. Os bydd eich partner yn sydyn yn dechrau gwisgo llawer o golur neu brynu dillad newydd, gallai fod yn arwydd eu bod yn ceisio gwneud eu hunain yn edrych yn fwy deniadol i rywun arall.

Yn olaf, gallwch hefyd edrych am newidiadau yn ymddygiad eu ffôn. Os yw'ch partner yn dechrau defnyddio ap negeseuon newydd neu'n dileu eu negeseuon, gallai fod yn arwydd eu bod yn ceisio cuddio rhywbeth.

4. A yw micro-dwyllo yn fwy niweidiol natwyllo traddodiadol?

Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn gan y gall effeithiau micro-dwyllo amrywio yn dibynnu ar sefyllfa a pherthynas y partïon dan sylw.

Gweld hefyd: A yw Narcissists yn Gwybod Eu bod yn Narcissists (Hunanymwybyddiaeth)

Gall rhai pobl ddadlau bod meicro-dwyllo yn fwy niweidiol gan y gall fod yn anoddach ei ganfod a gall fod yn fwy niweidiol i'r berthynas yn y tymor hir.

Gall eraill ddadlau bod twyllo a thwyllo yn fwy niweidiol yn gorfforol yn draddodiadol. Yn y pen draw, yr unigolion dan sylw sydd i benderfynu a yw meicro-dwyllo yn fwy niweidiol ai peidio.

5. Sut allwch chi atal eich hun rhag cymryd rhan mewn micro-dwyllo?

Nid oes un ateb sy'n addas i bawb i'r cwestiwn hwn; gall micro-dwyllo fod ar sawl ffurf wahanol, ac mae’r ffordd orau o’i osgoi yn dibynnu ar y sefyllfa benodol.

Fodd bynnag, mae rhai awgrymiadau i osgoi meicro-dwyllo yn cynnwys bod yn ymwybodol o arwyddion fflyrtio, bod yn onest â chi’ch hun ac eraill, gosod ffiniau clir, a bod yn ymwybodol o’ch ymddygiad.

Cwestiwn da i’w ofyn i chi’ch hun yw’r hyn rydych chi’n ceisio’i gyflawni. Dylai hyn roi arwydd clir i chi os ydych chi yn y sgwrs hon am fwy na sgwrs. Hyd yn oed os ydych chi'n cael hwyl, gallai hyn gael ei weld fel drws i berthynas fwy corfforol.

Byddwch yn onest â chi'ch hun - rydych chi'n croesi ffiniau a'r eiliad rydych chi'n ei gadw'n gyfrinach, rydych chi wedi croesi ffin fawr.un.

Os ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich temtio i gymryd rhan mewn meicro-dwyllo, efallai y byddai'n ddefnyddiol siarad â ffrind neu gynghorydd rydych chi'n ymddiried ynddo am y sefyllfa.

6. Ydy meicro-dwyllo yn faddeuadwy ac a allwch chi ei gyflawni?

Ydy, mae meicro-dwyllo yn anochel mewn perthynas hirdymor. Mae angen i ni i gyd deimlo'r sbarc hwnnw gan fod dynol arall. Os yw'n croesi o'r geiriol i'r corfforol, yna mae hwn yn fater gwahanol. Wrth gwrs, dim ond fy marn i yw hyn, efallai y gwelwch ficro-dwyllo yn wahanol. I mi, gallai fod yn rhagarweiniad i rywbeth arall neu'n hwyl ddiniwed yn unig.

7. Beth sydd ddim yn cael ei ystyried yn ficro-dwyllo?

Cael sgwrs arferol gyda rhywun neu fod yn gyfeillgar. Yn y bôn, mae unrhyw sgwrs neu gyfarfod rydych chi'n ei gael gyda rhywun a'ch partner yn gwybod neu byddech chi'n hapus i rannu'r wybodaeth honno gyda nhw. Y foment nad ydych chi'n rhannu neu'n ceisio cuddio gwybodaeth, mae hyn yn cael ei ystyried yn ficro-dwyllo.

Rhestr twyllo meicro.

 • Anfon negeseuon doniol, emojis, a rhai jôcs fflyrt.
 • Newid eu hymddangosiad.<1615>Newid cologne neu bersawr wrth edrych i'r ystafell.
 • Cipolwg ar y person. 16>
 • Ael yn fflachio.
 • Gwenau fflachio.
 • Newid sydyn mewn agwedd yn fwy hapus neu fywiog.
 • Innuendos parhaus mewn sgwrs.
 • Dweud wrth berson y byddech chi'n mynd allan gyda nhw petaidoeddech chi ddim yn briod.
 • Yn fflyrtio ar-lein ac all-lein.
 • Anfon negeseuon testun gydag ensyniadau neu entendres dwbl.
 • Y nifer sy'n defnyddio'r ffôn.
 • Cuddio ffôn.
 • Yn dileu negeseuon.
 • Newid cyfrineiriau ar ffonau a gliniaduron.
 • Cadw cyfrinachau cyfeillgarwch newydd.
 • Gadael sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol a allai olygu pethau gwahanol.
 • Gadael y tŷ heb reswm.
 • Gwrthdaro gyda holi am fflyrtio neu gyfeillgarwch newydd.
 • Mae gwylio porn yn fwy tebyg i'r person maen nhw'n ei wybod
 • Mae gwylio porn yn fwy tebyg i'r person maen nhw'n ei wybod
 • 17>

  Adnoddau YouTube

  Crynodeb

  Mae micro-dwyllo yn derm sydd wedi bod yn ennill llawer o sylw yn ddiweddar, ac am reswm da. Mae twyllo wedi bod yn rhan o berthnasoedd erioed, ond gyda dyfodiad cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg sy'n esblygu'n barhaus, mae ffyrdd newydd a slei o dwyllo ar eich partner wedi dod i'r amlwg. Mae meicro-dwyllo yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw fath o anffyddlondeb a wneir trwy dechnoleg ac yn y byd go iawn.

  Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan Mae Rhywun yn Edrych ar Eich Talcen.

  Gallai hyn gynnwys cael carwriaeth ar-lein, anfon neges destun neu siarad â rhywun arall y tu ôl i gefn eich partner, neu hyd yn oed ymddygiad fflyrtataidd sy'n brin o groesi'r llinell.

  Er efallai nad yw'n ymddangos fel llawer iawn, gall twyllo meicro fod yn eithaf niweidiol.perthynas a dylid ymdrin ag ef yn gyflym ac yn bendant.

  Os ydych chi wedi mwynhau'r erthygl hon ar ficro-dwyllo yna byddwch ar y lan i edrych ar ein herthyglau eraill ar berthnasoedd yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.