Geiriau Calan Gaeaf Sy'n Dechrau Gydag E (Gyda Diffiniad)

Geiriau Calan Gaeaf Sy'n Dechrau Gydag E (Gyda Diffiniad)
Elmer Harper

Ydych chi'n chwilio am y gair Calan Gaeaf perffaith sy'n dechrau gyda'r llythyren E? Os felly yr ydych wedi glanio yn y lle iawn.

Mae Calan Gaeaf yn amser pan fyddwn yn dathlu popeth yn arswydus ac yn ddirgel. Un ffordd o gyfoethogi'r awyrgylch arswydus yw defnyddio geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren E. Mae rhai enghreifftiau'n cynnwys iasol, hudolus, a drygionus.

Gweld hefyd: Betiau Hwyl a Blêr i'w Gwneud Gyda'ch Cariad

Mae gan bob un o'r geiriau hyn ei ddiffiniad unigryw ei hun, ond maen nhw i gyd yn helpu i greu ymdeimlad o arallfydoldeb sy'n berffaith ar gyfer Calan Gaeaf.

Mae llawer mwy o eiriau y gallem fod wedi'u rhestru ond roeddem am ei gadw'n iasol ac yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf. Mwynhewch yr hocus Pocus isod.

Geiriau Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda'r Llythyren E (Rhestr Lawn)

Eerie: rhyfedd a brawychus Drwg: yn foesol anghywir neu ddrygionus Enigmatig: dirgel neu ddryslyd Ectoplasm: sylwedd gludiog goruwchnaturiol y dywedir ei fod yn ymddieithrio o gorff cyfrwng yn ystod trance ysbrydolaidd Enigmatig: y weithred o yrru allan ysbrydion drwg <6:7>Ectoplasm: sylwedd gludiog goruwchnaturiol y dywedir ei fod yn alltudio o gorff cyfrwng yn ystod trance ysbrydolaeth o lo neu bren gloyw mewn tân marw Eboni: lliw du tywyll Clustfeinio: gwrando'n gyfrinachol ar sgwrs rhywun arall Swynol: cyfareddol neu gyfareddol 6> 7>Chwerthin drwg: chwerthiniad sinistr neu faleisus Gwenwynig yn unig: sylwedd gwenwynig neu wenwynig yn cael ei ddeall gan wenwynig dewiswch ychydig <67>Datladdiad <67>Datladdiad Datgladdiad, olion cleddiedig neu ddieithryn: olion corff wedi'u claddu neu olion dieithr: y weithred o gloddio neu olion dieithr: y corff cloddio neu'r dieithryn 6. hy, neu anwastad Embers: darnau bach o lo neu bren sy'n llosgi neu'n disgleirio <61> <61> <61 nare rhywun neu rywbeth
Peli llygaid: y rhan gron, wen o'r llygad
ac yn swyno neu'n swyno melys: anodd ei ddal neu ddod o hyd iddo
Dienyddiwr: person sy'n cyflawni'rcosb marwolaeth
Alltud: gorfod cael eich symud o’ch gwlad neu’ch cartref brodorol
Dienyddiad: y weithred o gyflawni dedfryd o farwolaeth
Ensnare: i ddal neu faglu rhywun neu rywbeth
Datgladdfa: i gloddio corff neu weddillion claddedig E96> Exphoria242244242 quisite: hynod o hardd neu cain
Envenom: i wenwyno â gwenwyn neu sylwedd gwenwynig
Drwg Lygad: golwg y credir ei fod yn achosi niwed neu anffawd i rywun
Ataliad alltud: person organau mewnol s neu anifail
Exorcist: person sy'n perfformio exorcisms
Bwytadwy: gallu cael ei fwyta
Cyfaredd: swyn neu swyn hudolus
Dileu: i ddinistrio neu ddileu rhywbeth sy'n cael ei ailadrodd yn llwyr
seiniau sy'n cael eu hailadrodd oddi ar yr arwyneb a seiniau ailadroddus ic: yn ymwneud ag neu'n debyg i ectoplasm
Bell y dienyddiwr: y fwyell a ddefnyddir gan ddienyddiwr
Ecssangu: y weithred o ddraenio person neu anifail o waed
Cerdded i’r atmosffer daearol o’r tu allan i’r atmosffer neu darddiad y ddaear o’r tu allan i’r 6: Eclipse: cuddio un corff nefol ganun arall
Swynwraig: swynwraig neu swynwraig
Ddelw: model neu gynrychioliad o berson, yn aml yn cael ei losgi mewn defod neu brotest
Cyswllt: troi neu ddal i fyny mewn rhywbeth
Diflanedig: heb fod mewn bodolaeth bellach<8Emac> yn hynod o denau neu'n wan iawn nshroud: i orchuddio neu amlen yn gyfan gwbl
Effemeral: yn para am gyfnod byr iawn
Embalm: i gadw corff marw gyda chemegau<89>
Hvenomed: a wenwynig yn unig a ddeellir gan wenwynig neu wenwynig
Digwyddiad: yr amser ychydig ar ôl machlud, pan fydd yr awyr yn dal yn olau ond yr haul wedi diflannu o dan y gorwel
Cyffrous: achosi teimladau o gynnwrf neu lawenydd
Elixir: diod hudolus neu feddyginiaethol
Cyfaredd: swyno neu swyno rhywun
Ethereal: ysgafn, awyrog, neu arallfydol eu natur
Diarddel: i ddileu organeb fewnol neu i gael gwared ar greaduriaid mewnol yn gyfan gwbl
Cyflawni: y weithred o gyflawni dedfryd, yn aml oMarwolaeth
Excel: I fwrw ysbryd neu gythreuliaid drwg
ectoplasmig: yn ymwneud ag ectoplasm neu'n debyg iddo, sylwedd goruwchnaturiol y credir ei fod yn deillio o gorff cyfrwng yn ystod seance
envenomate: i wenwyno neu chwistrellu gwenwyn i mewn i rywun neu rywbeth
Epitaph: Arysgrif ar garreg fedd neu farciwr bedd
Eschatoleg Diwedd y Byd <9 SEALY Â Diwedd y Byd neu Destyn Diwedd y Byd neu Destyn Diwedd y Byd , yn aml yn gysylltiedig â thirweddau dychrynllyd
Euphemism: gair neu fynegiant ysgafn neu anuniongyrchol a ddefnyddir yn lle un mwy llym neu annymunol
Ysbryd drwg: Roedd endid maleisus neu gythreulig yn achosi i rai niwed neu anffawd> <8 8 7> <8 8 7> <8 8 ^ <8 8 7> <8 8 ^ <8 ANAFEB> <8 8; pryfed.

Meddyliau terfynol.

Pan ddaw i eiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gydag E rydym wedi creu'r rhestr eiriau a'r adnoddau mwyaf unigryw i chi edrych drostynt. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich helpu ar eich ymchwil i ddod o hyd i'r rhestr berffaith o eiriau Calan Gaeaf.

Gweld hefyd: Triciau Iaith Corff Gwryw Alffa (Ar Gyfer Pob Dyn)Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.