Iaith Corff Dyn Yn Gyfrinachol Mewn Cariad  Chi!

Iaith Corff Dyn Yn Gyfrinachol Mewn Cariad  Chi!
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae yna ddigon o awgrymiadau iaith corff bod dyn yn gyfrinachol mewn cariad â chi, a dydych chi ddim wedi sylweddoli hynny eto. Neu rydych chi'n ceisio darganfod a yw hyn yn wir. Beth bynnag yw'r rheswm pam rydych chi'n ceisio darganfod hyn yn y post hwn, byddwn yn eich helpu i ganfod a yw mewn cariad â chi ac yn methu â dweud wrthych.

O ran darllen iaith y corff, mae hyn yn ffurf ar gelfyddyd, ond yn ffodus, rydych chi wedi bod yn ei wneud ar hyd eich oes, iawn? Unwaith y byddwch chi'n dechrau tynnu sylw at ei giwiau di-eiriau, byddwch chi'n darganfod yn gyflym beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd.

Byddwn yn edrych ar y 17 awgrym iaith corff gorau o ddyn yn gyfrinachol mewn cariad â chi isod cyn i ni gael i hynny mae angen i ni ddeall sut i ddarllen iaith y corff yn gyntaf.

Tabl Cynnwys [dangos]
 • Iaith Corff Dyn Yn Gyfrinachol Mewn Cariad  Chi
  • Sut i Ddarllen Iaith y Corff A Ciwiau Di-eiriau.
  • 15 Arwyddion Ei Fod Yn Syrthio Mewn Cariad  Chi.
  • Mae o'ch cwmpas bob amser.
  • Mae'n adlewyrchu iaith eich corff.
  • >Mae ganddo wên fawr bob amser pan fydd yn eich gweld.
  • Mae ei ddisgyblion wedi ymledu pan fydd yn siarad â chi.
  • Mae'n dod o hyd i unrhyw esgus i gyffwrdd â chi.
  • Mae'n ceisio i wneud i chi chwerthin.
  • Mae wrth ei fodd yn gwrando arnoch chi'n siarad.
  • Mae bob amser eisiau gwybod sut mae'ch diwrnod yn mynd.
  • Mae'n cofio'r pethau bychain amdanoch chi.
  • 4>
  • Mae'n talu llawer o ganmoliaeth i chi.
  • Mae'n troi i fyny pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf.
  • Mae'n gwneudpan fyddwn yn ffurfio cwlwm emosiynol cryfach ac yn dechrau dibynnu ar y person am gefnogaeth. Cariad yw'r pedwerydd cam, a'r cam olaf, pan rydyn ni wir yn caru ac yn gofalu am y person, dafadennau a phawb.

   Beth Sy'n Digwydd yn Gorfforol Pan Fyddwch Chi'n Syrthio mewn Cariad?

   Pan fyddwch chi'n cwympo mewn cariad, eich ymennydd yn rhyddhau coctel o gemegau sy'n effeithio ar eich corff mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r cemegau hyn yn cynnwys dopamin, norepinephrine, a serotonin, a all arwain at gyfradd curiad y galon uwch, llai o archwaeth, a lefelau uwch o egni.

   Pa Ran o'r Corff Sy'n Denu Mwyaf Dynion?

   Mae rhai arolygon wedi nodi bod rhai rhannau o’r corff yn cael eu nodi’n fwy cyffredin fel rhai sy’n ddeniadol i fechgyn. Mae'r rhain yn cynnwys gwên menyw, ei llygaid, ei gwallt, ei choesau, a'i derriere. Felly os ydych chi'n pendroni pa ran o'r corff sy'n denu'r dynion fwyaf, mae'n dibynnu ar y boi dan sylw.

   Gweld hefyd: Hug Iaith y Corff Ochr i Ochr (Un Cyrhaeddiad Arfog)

   Beth Yw'r Arwyddion Amlwg Bod Guy Yn Hoffi Chi?

   Beth yw'r arwyddion amlwg bod dyn yn hoffi chi? Er y gallech deimlo bod angen cyfieithydd arnoch i ddadgodio ei signalau cymysg, mae yna rai ffyrdd sicr o ddweud a yw dyn yn eich hoffi chi. Os yw'n dod i gysylltiad llygad â chi'n rheolaidd, dyna un o'r arwyddion cliriaf fod ganddo ddiddordeb.

   Rhowch sylw manwl i sut mae'n ymateb i'ch jôcs ac a yw'n adlewyrchu iaith eich corff. Os bydd yn dod o hyd i ffyrdd o gyffwrdd â chi, hyd yn oed mewn ffordd achlysurol, mae hynny'n arwydd da arall. Ond y ffordd orau i ddweud os boi chilikes you back yw cymryd pethau'n araf a gweld sut mae'n ymateb dros amser. Trwy fod yn amyneddgar a thalu sylw i'w weithredoedd, gellwch gael gwell ymdeimlad o'i deimladau drosoch ac osgoi tori eich calon.

   Meddyliau Terfynol.

   Mae digon o arwyddion dyn yn gyfrinachol mewn cariad â chi. Mae'n rhaid i chi dalu sylw i'w signalau iaith corff a'r hyn sy'n digwydd o'i gwmpas

   Os ydych chi wedi mwynhau darllen y post hwn nag yr hoffech chi hefyd Iaith y Corff Mewn Perthynas tan y tro nesaf diolch ar gyfer darllen.

   ymdrech i ddod i adnabod eich ffrindiau agos.
  • Mae bob amser yn edrych yn dda ac yn arogli'n wych.
  • Mae'n eich amddiffyn a bydd yn eich amddiffyn ar bob cyfrif.
  • Mae'n gallu Nid yw'n ymddangos ei fod yn rhoi'r gorau i edrych arnat ti.
  • Mae'n Hapus Pan Fyddi O Gwmpas
  • Mae'n Dangos Anwyldeb Atat Ti O Flaen Ei Gyfeillion
  • Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.
   • Pa Iaith Corff Sy'n Dangos Sydd Mewn Cariad i Ddyn?
   • Beth Yw Camau Syrthio Mewn Cariad?
   • Beth Sy'n Digwydd Yn Gorfforol Pan Fyddwch Chi'n Syrthio Mewn Cariad?
   • Pa Rhan o'r Corff Sy'n Denu Dynion Fwyaf?
   • Beth Yw'r Arwyddion Amlwg Bod Guy Yn Eich Hoffi Chi?
  • Meddyliau Terfynol.
 • Sut i Ddarllen Iaith y Corff A Chiwiau Di-eiriau.

  Mae angen inni gasglu cymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl amdano. Gellir gwneud hyn trwy ddarllen ei ‘llinell sylfaen’. Y llinell sylfaen yw'r ffordd y mae'n ymddwyn pan nad ydych chi o gwmpas.

  Bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i ffordd o arsylwi arno pan fydd allan yn gymdeithasol neu pan fydd gyda'i deulu. Yr ydych yn edrych pa fodd y mae yn ymddwyn o'u hamgylch, ai efe yw bywyd ac enaid y blaid neu yn fwy parchedig ? Ydy e'n animeiddiedig/agored gyda symudiadau ei gorff neu fwy wedi'i gau i ffwrdd?

  Ar ôl i chi ei weld i ffwrdd o'ch dylanwad, er enghraifft mewn caffi neu lyfrgell, gallwch chi ddechrau darllen iaith ei gorff. Cofiwch fod cyd-destun yn hollbwysig o ran darllen pobl; mae'n rhaid i ni ystyried yr amgylchedd rydych chi ynddo, a fydd yn datgelu unrhyw gelwyddau posibldweud.

  Os ydych chi eisiau gwybod a yw'n eich hoffi chi neu'n eich caru chi, mae digon o straeon da. Fodd bynnag, efallai na fyddant bob amser yn hawdd eu gweld. Efallai na fydd y dyn hyd yn oed yn gwybod beth mae'n mynd drwyddo'i hun a dyna pam y gall fod yn anodd iawn mesur hyn i gyd cyn i unrhyw beth ddigwydd.

  Byddwn yn eich argymell ar hyn o bryd os nad ydych chi'n gwybod sut i ddarllen iaith y corff i ddarllen ein canllaw Sut i Ddarllen Iaith y Corff & Ciwiau Di-eiriau (Y Ffordd Gywir) cyn darllen yr isod. Dylai hyn roi dealltwriaeth dda i chi o sut i ddarllen iaith ei gorff. Rydych chi wedi dod mor bell â hyn, felly beth am ymchwilio'n ddyfnach?

  15 Arwyddion Ei Fod Yn Syrthio Mewn Cariad  Chi.

  1. Mae bob amser o'ch cwmpas.
  2. Mae'n adlewyrchu iaith eich corff.
  3. Mae ganddo wên fawr bob amser pan fydd yn eich gweld.
  4. Mae ei ddisgyblion wedi ymledu pan fydd yn siarad â chi.
  5. Mae'n canfod unrhyw esgus i gyffwrdd â chi.
  6. Mae'n ceisio i wneud i chi chwerthin.
  7. Mae wrth ei fodd yn gwrando arnoch chi'n siarad.
  8. Mae bob amser eisiau gwybod sut mae'ch diwrnod yn mynd.
  9. Mae'n cofio'r pethau bychain amdanoch chi.
  10. Mae'n talu llawer o ganmoliaeth i chi.
  11. Mae'n prynu eich anrhegion.
  12. Mae'n troi lan pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf.
  13. Mae'n gwneud ymdrech i ddod i adnabod eich ffrindiau agos .
  14. Mae bob amser yn edrych yn dda ac yn arogli'n wych.
  15. Mae'n eich gwarchod chi a bydd ynamddiffyn di ar bob cyfrif.
  16. Nid yw fel pe bai'n peidio ag edrych arnat. Gyfeillion.

  Mae e o'ch cwmpas chi bob amser.

  Pan rydyn ni'n hoffi rhywun, rydyn ni'n naturiol yn ceisio bod o'u cwmpas nhw gymaint â posibl. Pan syrthiais mewn cariad â merch o’r ysgol am y tro cyntaf, fe wnes i bob math o bethau i fod yn agos ati: boed hynny’n golygu bod yn yr un dosbarthiadau neu wneud yn siŵr fy mod yn gwybod ble byddai hi amser cinio roeddwn i’n dod o hyd i ffordd o’i chwmpas fel cymaint â phosibl.

  Mae'n adlewyrchu iaith eich corff.

  Pan fydd rhywun yn ein hoffi ac mewn perthynas â ni, byddant yn aml yn gwneud yr un arwyddion iaith y corff. Er enghraifft, os ydyn ni'n eistedd wrth ymyl y boi rydyn ni'n meddwl sy'n ein hoffi ac rydyn ni'n pwyso'n ôl a yw'n gwneud yr un peth? Rydym yn edrych ar giwiau di-eiriau i weld a yw ein copi yn defnyddio adlewyrchu a chyfateb.

  Mae ganddo wên fawr bob amser pan fydd yn eich gweld.

  Mae yna dwy wên gwên ffug a gwên go iawn. Bydd gwybod y gwahaniaeth yn rhoi syniad mawr ichi a yw'n eich caru chi ai peidio.

  Mae gwên ffug gyda dim ond y geg yn wahanol i wên naturiol; nid yw'r llygaid yn cymryd rhan. Os na allwch weld y llinellau yn y llygaid yn cael eu tynnu i fyny pan fydd y mis yn symud mae hwn yn wên ffug. Nid oes ganddo unrhyw ddidwylledd a bydd pobl eraill yn gwybod eich bod yn dweud celwydd am eich hapusrwydd. Bydd y wên ffug yn disgyn oddi ar yr wynebar unwaith.

  Gwên Duchenne yw gwên go iawn. Maen nhw'n wirioneddol, sy'n dangos gwir hapusrwydd. Mae'r llygaid a'r geg yn cyd-fynd ar yr un pryd. Fe welwch y llygaid yn goleuo a llinellau'n ffurfio ar ochr pob llygad. Mae'n edrych yn gynnes ac yn ddiffuant.

  Os ydych chi'n gweld llawer o wên ddiffuant rydych chi'n gwybod ei fod i mewn i chi ychydig yn fwy nag yr ydych chi'n meddwl.

  Mae ei ddisgyblion wedi ymledu pan fydd yn siarad â chi .

  Pan fyddwn ni wir eisiau rhywbeth neu awydd rhywun byddwn yn dechrau gweld yr eitem neu'r peth hwnnw ym mhobman a elwir yn rhith amlder. Mae hyn hefyd yn wir i chi os yw'n wir yn eich caru chi, fe fydd yn un o'r bobl gyntaf i sylwi arnoch chi pan fyddwch chi'n cerdded i mewn i ystafell. Bydd yn grwydro tuag atoch ar bob cyfle. Bydd ei ddisgyblion yn ei lygaid yn mynd yn fwy os gwelwch fod ei ddisgyblion yn lletach nag arfer mae'n hoffi'r hyn y mae'n ei weld.

  Mae'n dod o hyd i unrhyw esgus i gyffwrdd â chi.

  <14

  Gall cyswllt corfforol fod yn arwydd cryf iawn o deimladau rhamantus. Gall cyswllt corfforol fod ar sawl ffurf, fel pat ar y cefn, pump uchel, neu hyd yn oed cusan. Y math mwyaf cyffredin o gyswllt corfforol yw dal dwylo, sy'n aml yn arwydd o'ch teimladau.

  Pan fydd yn siarad â chi, mae'n dod ychydig yn nes. Efallai eich bod wedi clywed am y syniad o ofod personol ac wedi cael profiad ohono. Dyma'r gofod o'ch cwmpas, os daw rhywun yn rhy agos, byddwch yn teimlo'n anghyfforddus ac yn dod yn gorfforol ymwybodol o'u presenoldeb yn eichgofod personol.

  Bydd yn naturiol yn dysgu yn eich gofod personol oherwydd ei fod eisiau dod yn gorfforol agos atoch. Gallwch chi gymryd hyn yn arwydd gwirioneddol naturiol a da ei fod yn eich hoffi chi.

  Gofynnwch i chi'ch hun a yw'n cyffwrdd â chi yn aml yn ystod eich amser gyda'ch gilydd. Po agosaf y daw i syrthio mewn cariad â chi, yr agosaf y daw yn gorfforol, yn awyddus i gyffwrdd â chi gymaint ag y bo modd.

  Mae'n ceisio gwneud i chi chwerthin.

  15>

  Pan fo dyn yn poeni amdanoch chi'n gyfrinachol, mae'n gwybod eich bod chi eisiau bod yn hapus ac y gall gwneud i chi chwerthin fod yn ffordd o wneud hynny. Mae eisiau i’r person y mae’n ei hoffi wybod bod ganddo rinweddau da hefyd, boed hynny fel ffrind neu rywbeth mwy. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n anghofio'r cliwiau hyn os ydyn nhw'n pwyntio at rywbeth difrifol.

  Mae wrth ei fodd yn gwrando arnoch chi'n siarad.

  Pan mae dyn yn syrthio mewn cariad â chi, bydd yn treulio cymaint o amser â phosibl yn ceisio eich deall ac yn ceisio datrys eich problemau. Bydd yn gwrando arnoch am oriau ac oriau ac nid yn dweud gair oherwydd ei fod yn eich syfrdanu ac yn awyddus i fod yn eich cwmni.

  Mae bob amser eisiau gwybod sut mae'ch diwrnod yn mynd.

  Un o'r pethau cyntaf y bydd yn ei ofyn ichi yw sut mae'ch diwrnod yn mynd. Mae hyn oherwydd y bydd am ddarganfod a oes angen iddo godi'ch calon neu a oes gennych amser am goffi. Gall fod llawer o resymau pam y bydd eisiau gwybod sut mae eich diwrnod yn mynd.

  Mae'n cofio'r ychydigpethau amdanoch chi.

  Bydd person mewn cariad yn cofio pob manylyn y gall feddwl amdano pan ddaw at eu partner o'r ffordd y maent yn chwerthin i'r mathau o fwyd y mae'n eu caru. Mae hyn oherwydd bod y teimlad o fod mewn cariad mor llethol a phwerus. Byddan nhw eisiau defnyddio'r wybodaeth i wneud unrhyw fath o sgwrs.

  Mae'n talu llawer o ganmoliaeth i chi.

  Mae'n talu llawer i chi canmoliaeth a bob amser yn sylwi ar newidiadau ynoch chi. Ni fydd pobl normal yn sylwi ar sut rydych chi'n edrych, ond os bydd yn sylwi ar bob newid bach yna efallai ei fod yn gyfrinachol mewn cariad â chi.

  Mae'n troi i fyny pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf. <7

  Pan fydd yn cyrraedd pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf, mae'n arwydd ei fod yn poeni llawer amdanoch chi. Gall deimlo'n llethol iawn ond os yw'n caru chi, yna nid oes unrhyw beth na fydd yn ei wneud i fod yn agos atoch

  Mae'n gwneud ymdrech i ddod i adnabod eich ffrindiau agos.

  Pan fydd dyn yn dy hoffi ac eisiau dy gadw gerllaw, bydd yn ymdrechu'n galed i ddod yn agos at dy ffrindiau. Efallai y bydd am iddyn nhw deimlo mai nhw yw ei ffrindiau gorau neu rywbeth fel y byddan nhw'n sicr yno ar gyfer yr holl eiliadau pwysig yn eich bywyd, & hyd yn oed helpu pan fo angen.

  Mae bob amser yn edrych yn dda ac yn arogli'n wych.

  Os sylwch ar newid yn ei olwg ac mae'n dechrau cymryd sylw o beth mae'n ei wisgo a sut mae'n edrych ac yn gofyn am eich barn, dyma aarwydd da iawn oherwydd mae'n golygu ei fod eisiau edrych yn dda i CHI. Mae merched yn cael eu denu'n naturiol at rywun sy'n gofalu amdanyn nhw. Peth esblygiadol yw hwn.

  Mae'n eich amddiffyn chi a bydd yn eich amddiffyn ar bob cyfrif.

  Mae perthynas iach yn ymwneud â pharchu'r naill a'r llall—maen nhw angen bod y ddwy blaid yno i'w gilydd. Os yw bob amser yn sefyll drosoch chi ac yn eich amddiffyn rhag beirniadaeth, yna mae siawns dda ei fod yn eich hoffi chi.

  Mae'n Methu â Rhoi'r Gorau i Edrych Ar Ti.

  <20

  Pan fydd dyn yn gyfrinachol mewn cariad â chi ni fydd yn gallu stopio edrych arnoch chi. Mae'n amhosib y bydd yn caru pob symudiad a wnewch, pob gwên, popeth a wnewch.

  Roeddwn i'n gwybod fy mod wedi cwympo mewn cariad â fy ngwraig pan na allwn roi'r gorau i edrych arni. Ni allwn weld heibio pa mor brydferth oedd hi. Yr oedd pob symudiad fel gwylio angel ; Roeddwn i wedi gwirioni'n llwyr gyda hi ac rydw i'n dal i fod. Talwch sylw i weld a yw'n edrych arnoch chi'n fawr.

  Mae'n Hapus Pan Fyddwch O Gwmpas

  Pan fyddwn yn profi rhywbeth newydd neu gyffrous, mae ein cyrff yn rhyddhau dopamin - a.k.a., yr hormon hapusrwydd. Mae hynny'n esbonio pam y gall cwympo mewn cariad deimlo mor gaethiwus, gan ei fod yn sbarduno'r ymateb gwobrwyo naturiol hwn yn ein hymennydd.

  Pethau i gadw llygad amdanynt:

  1. Symud sydyn mewn ei lefelau egni.
  2. Chwerthin a cellwair gyda'i ffrindiau wrth edrych neu geisio cael eichsylw.
  3. 8>Dangos bant, gwneud unrhyw beth i ddal eich llygad.
  4. Dod yn uwch ac yn fwy tanbaid.
  5. Mae iaith corff agored yn eich croesawu chi a phawb i'w ofod.

  Mae'n Dangos Anwyldeb At Chi O Flaen Ei Gyfeillion

  Hwn yn un mawr i unrhyw ddyn, yn gwneud ei hawliad gyda chi ac yn rhoi gwybod i'r byd ei fod yn hoffi chi. Byddwch yn dechrau sylwi ar eraill yn sylwi ar hyn hefyd ac yn gwneud sylwadau am sut mae'n ymddwyn o'ch cwmpas neu'n cyffwrdd â chi.

  Os yw'n dangos arwyddion yn agored o flaen pobl yn gyhoeddus yna gallwch chi gymryd hyn yn realiti. 1>

  Gweld hefyd: Ydy Cyn-gariadon yn Dod yn Ôl Ar ôl Perthynas Adlam?

  Cwestiynau Cyffredin.

  Pa Iaith Corff Sy'n Dangos i Ddyn Mewn Cariad?

  Pan fydd dyn mewn cariad, gall ddangos rhai arwyddion corfforol. Er enghraifft, efallai y bydd yn gwrido neu'n atal dweud pan fydd yn siarad â gwrthrych ei hoffter. Efallai y bydd hefyd yn cael trafferth cysgu ac yn colli archwaeth. Arwydd arall bod dyn mewn cariad yw os bydd yn dechrau talu mwy o sylw i'w ymddangosiad a'i ymbincio.

  Beth yw Camau Syrthio mewn Cariad?

  Yn gyffredinol, mae pedwar cam i syrthio i mewn. cariad: atyniad corfforol, infatuation, ymlyniad, a chariad. Atyniad corfforol fel arfer yw'r cam cyntaf pan fyddwn yn cael ein tynnu at rywun oherwydd eu golwg neu iaith y corff. Infatuation yw'r ail gam pan fyddwn yn dod yn fwy obsesiwn gyda'r person ac yn dechrau i ddelfrydu. Ymlyniad yw'r trydydd cam
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.