Iaith Corff Merched Traed A Choesau (Canllaw Llawn)

Iaith Corff Merched Traed A Choesau (Canllaw Llawn)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Gall iaith corff y traed a'r coesau fod yn un o'r lleoedd mwyaf trawiadol y gallwn ei weld sy'n cael ei reoli fel arfer.

Gall y traed a'r coesau ddweud llawer wrthym am berson. Er enghraifft, os ydyn nhw eisiau gadael neu aros, pwy maen nhw'n ei hoffi fwyaf o'r rhai sy'n bresennol, a phwy maen nhw'n meddwl ddylai gael ei barchu fwyaf yn y grŵp. Mae hi wir fel iaith gudd.

Ffurf o gyfathrebu di-eiriau yw iaith y corff sy'n aml yn fwy cynnil na mynegiant yr wyneb.

Mae'n cynnwys symudiadau a safleoedd y corff, yn ogystal â chyswllt llygaid ac ystumiau. Mae’r adran hon hefyd yn eich dysgu pa fath o emosiynau dynol sy’n cael eu mynegi trwy draed a choesau pobl mewn sefyllfaoedd cymdeithasol amrywiol.

Cyn i ni allu deall yn iawn beth mae iaith y corff benywaidd yn ei olygu, mae'n rhaid i ni ddeall y cyd-destun o gwmpas lle rydyn ni'n gweld yr ymddygiad di-eiriau.

Deall Cyd-destun

Cyd-destun o safbwynt iaith y corff yw'r allwedd mewn gwirionedd i ddatgloi'r cod a deall beth sy'n digwydd mewn gwirionedd gyda'r person neu'r bobl yr ydym yn eu harsylwi. Cyd-destun yw manylion am berson, digwyddiad, neu bwnc penodol sy'n rhoi mwy o wybodaeth amdano. Pan fyddwn yn dadansoddi iaith y corff, mae'n rhaid i ni ystyried cyd-destun yr hyn sy'n digwydd o gwmpas y person er mwyn deall yn iawn. beth all ciw di-eiriau ei olygu

Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Menyw yn Pwyntio Ei ThraedChi

Os ydych chi am gael darlleniad cyflym ymlaen os yw menyw wir yn eich hoffi neu os oes ganddi ddiddordeb o leiaf yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud, edrychwch yn gyflym ar ble mae ei thraed yn pwyntio.

Traed Atat Ti

Os yw hi'n pwyntio tuag atoch chi a bod yna bobl eraill o gwmpas mewn sgwrs, mae'n arwydd gwych ei bod hi'n isymwybodol yn arwyddo ei bod hi'n eich gweld chi'n bwysicach na unrhyw un arall yn y grŵp hwnnw.

Dwy Draed Atat Ti

Mae menyw yn pwyntio ei thraed atoch, yn aml gyda'i dwy droed yn pwyntio i'r un cyfeiriad, yn cael ei hystyried yn weithred o fflyrtio.

Traed Mewn Gwahanol Gyfeiriadau

Bydd adegau pan fydd ei thraed i gyfeiriadau gwahanol, bydd yr hyn y mae un troed yn ei olygu yn pwyntio atoch chi ac at y llall i berson arall. Mae hyn yn dangos ei bod hi'n cael y ddau ohonoch yn ddiddorol. (Gwerth cofio)

Traed yn Pwyntio Oddi Wrthoch Chi

Os yw'r ddwy droed yn pwyntio oddi wrthych, nid yw'n arwydd gwych. Gallai fod ganddi rywbeth arall yn mynd ymlaen, neu nid yw'n eich gweld chi'n ddiddorol nac yn ddeniadol. drws neu allanfa mae hyn yn golygu ei bod am fynd allan o'r fan honno. Gall fod llawer o resymau gwahanol am hyn, yn hwyr ar gyfer cyfarfod, angen cyrraedd y dosbarth, cyfarfod ffrindiau, ac ati Mae deall cyd-destun yn hanfodol wrth ddehongli ciwiau di-eiriau, yn enwedig wrth ddarllen iaith y corff.

Beth Sy'n GwneudMae'n golygu Pan fydd Merch yn Sefyll Gyda'i Choesau wedi'u Croesi

Mae hwn yn gwestiwn cyffredin y mae llawer o bobl yn ei ofyn pan fyddant yn gweld merch yn sefyll gyda'i choesau wedi'u croesi. Pan fydd merch yn croesi ei choesau, mae yna lawer o bethau y gallai hyn ei olygu. Gallai fod i ddangos hyder neu i bortreadu ei hun fel bod o safon uchel. Gall hefyd fod yn syml ceisio dod yn fwy cyfforddus mewn sefyllfa anghyfforddus neu hyd yn oed oherwydd ei bod yn oer. Mae wir yn dibynnu ar gyd-destun y ddelwedd a pha ystumiau iaith y corff eraill sy'n bresennol.

Gweld hefyd: Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor

Beth Mae Traed yn ei Ddweud Am Wraig

Gall y traed ei ddweud llawer am fenyw. Yn gyffredinol, dyma un o'r rhannau o'r corff sy'n derbyn lleiaf o ofal.

Os gwelwch ddynes sydd â hoelion pedicure perffaith a thraed caboledig, gallwch weld ei bod yn gofalu am ei chorff ac mae ganddi amser i wneud hynny.

Mae hyn yn dweud llawer amdani hi a sut mae hi'n gweld y byd. Mae merched fel arfer yn cael eu barnu yn ôl eu hesgidiau. Pa fath o esgidiau maen nhw'n eu gwisgo, pa mor ddrud ydyn nhw, neu pa ddeunydd a ddefnyddir i'w gwneud yn gallu dweud llawer am y fenyw.

Sodlau uchel yw'r dewis mwyaf poblogaidd ar gyfer gwisgo gyda'r nos, a dyna pam mae rhai pobl yn credu bod menywod sy'n eu gwisgo yn fwy amlochrog.

Yn ogystal â hyn, mae pobl yn aml yn meddwl bod gwisgo sodlau uchel yn adlewyrchu ymdeimlad merch o bŵer a hyder.

Beth Mae'n Ei Olygu Pan Mae Menyw Yn Agor Ei Choesau O'ch Blaen

Mae hyn yn dibynnu ar ycyd-destun a gall amrywio yn dibynnu ar eich sefyllfa. Gofynnwch i chi'ch hun: (lleoliad, amser o'r dydd, pobl o gwmpas, a sgwrs), a gwnewch eich penderfyniad o'r fan honno.

Os, er enghraifft, mae hi'n sgwrsio â chi mewn bar, efallai y bydd yn dad-groesi ei choesau wrth iddi ddod yn fwy cyfforddus gyda chi. Enghraifft arall yw ei bod hi'n eistedd ar draws yr ystafell mewn bar ac mae'n croesi ei choesau i anfon arwydd fflyrtio atoch.

Awgrym gwych ar gyfer dadansoddi iaith y corff yw unrhyw ciw iaith corff di-eiriau sy'n cyfyngu neu'n dod yn gaeedig neu'n llai yn cael ei ystyried yn negyddol; mae unrhyw beth sy'n ehangu, yn mynd yn fwy neu'n agor yn cael ei ystyried yn bositif.

Bydd y cyd-destun yn chwarae rhan fawr wrth benderfynu beth mae agor eich coesau yn ei olygu. Os gwelwch y ciw di-eiriau hwn a’ch bod yn teimlo’n hyderus, y peth gorau i’w wneud yw mynd draw a dechrau sgwrs, gweld beth sy’n digwydd. Y peth gwaethaf a all ddigwydd yw eich bod yn ei gael yn anghywir.

Profwch eich sgiliau darllen iaith y corff eich hun.

Beth Yw Ystumiau Iaith Corff Mwyaf Cyffredin i Ferched

Mae iaith y corff yn pwnc hynod ddiddorol. Dyma'r grefft o ddeall beth mae pobl yn ei ddweud heb siarad. Dyma pam ei bod mor bwysig gwybod am yr ystumiau iaith corff mwyaf cyffredin i fenywod.

Ystumiau mwyaf cyffredin menywod yw:

1) Mae’r pen yn gogwyddo i’r naill ochr – mae hyn yn golygu mae'r person yn gwrando ac yn ymddiddori mewn bethrydych chi'n dweud, neu maen nhw'n ceisio deall eich safbwynt yn well.

2) Mae'r pen yn nodio i fyny ac i lawr - mae hyn yn golygu eu bod yn cytuno â chi, neu eu bod yn cadarnhau beth ydych chi' wedi dweud.

3) Mae'r llaw yn chwifio o ochr i ochr – mae hyn yn golygu nad oes gan y person farn ar yr hyn a ddywedasoch, ond nid ydynt am eich siomi chwaith, felly fe fyddant dim ond nodio eu pen.

Beth Yw'r Pethau Pwysicaf i Wylio Amdanynt mewn Iaith Corff Benywaidd

Mae llawer o wahanol fathau o iaith y corff, ond dyma'r pethau pwysicaf i gadw llygad amdanynt yn iaith y corff benywaidd:

Croesi'r coesau: Fel arfer bydd menyw yn croesi ei choesau wrth eistedd i lawr mae hyn yn gyffredin oherwydd ei bod yn gwisgo sgert fer. Fodd bynnag, os yw hi'n sefyll ac yn croesi ei choesau mae hyn yn arwydd ei bod hi'n gyfforddus yn eich anrhegion.

Gweld hefyd: Dadansoddi Iaith Corff Trump: Mewnwelediadau o'i Ddyddodiad

Cyswllt llygad: Pan fydd gan fenyw ddiddordeb mewn rhywun bydd yn cadw cyswllt llygad â nhw. Os nad oes ganddi ddiddordeb yna bydd hi'n osgoi edrych arnyn nhw neu'n edrych i ffwrdd yn aml.

Ymadroddion wyneb: Bydd merched yn gwenu'n fwy na dynion, yn enwedig pan fyddan nhw'n hapus neu'n gyffrous am rywbeth. Maen nhw hefyd yn dangos eu hemosiynau ar eu hwynebau yn llawer mwy nag y mae dynion yn ei wneud, felly mae'n hawdd dweud a ydyn nhw'n teimlo'n dda neu'n ddrwg.

Pam Mae Merched yn Defnyddio Ystumiau Gwahanol Na Dynion <5

Mae menywod yn defnyddio mwy o ystumiau na dynion. Nid dim ond oherwydd eu bod yn fwymynegiannol, ond oherwydd bod menywod yn well am adnabod ystumiau pobl eraill.

Mae'r ymchwil wedi canfod bod menywod yn defnyddio ystumiau llawer mwy na dynion. Canfu'r astudiaeth hefyd nad gwahaniaethau rhyw o ran mynegiant neu statws cymdeithasol sy'n gyfrifol am y gwahaniaethau hyn, ond yn hytrach oherwydd gwahaniaethau o ran pa mor dda y mae menywod a gwrywod yn canfod ciwiau di-eiriau gan eraill.

Sut Alla i Ddysgu Mwy am Iaith Corff Benywaidd

Mae iaith corff benywaidd ychydig yn wahanol i iaith corff gwrywaidd oherwydd mae gennym ni giwiau di-eiriau mwy cynnil na dynion. Mae ciwiau di-eiriau benywaidd yn aml yn anoddach i ddynion eu darllen na chiwiau di-eiriau gwrywaidd, ond maen nhw’n bwysig i fenywod er mwyn cyfathrebu’n effeithiol â menywod eraill ac osgoi camddealltwriaeth neu wrthdaro.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddysgu mwy am iaith corff benywaidd megis dilyn cwrs ar y pwnc neu ddarllen llyfr. Gallwch hefyd arsylwi pawb o'ch cwmpas i ddod yn ddadansoddwyr gwell.

Beth Yw'r Camgymeriadau Mwyaf Cyffredin wrth Ddarllen Iaith Corff Benywaidd

Y camgymeriadau mwyaf cyffredin wrth ddarllen iaith y corff benywaidd yw:

  • Gan dybio bod gwraig yn cael ei denu atoch chi pan mae hi'n gwrtais.
  • Peidio â thalu sylw i sut mae menyw yn cyffwrdd ei hun a beth mae'n ei wneud â'i dwylo
  • Credu bod ymddygiad teimladwy merch yn golygu ei bod am i chi gyffwrdd â hihefyd.

Meddyliau Terfynol

O ran deall iaith y corff benywaidd, mae'r traed a'r coesau yn aml yn rhoi ciwiau di-eiriau y mae'n rhaid i ni eu deall. Maent yn aml yn cael eu gor-gloi neu’n cael eu hanghofio’n isymwybodol a gallant ddweud wrth arsylwr da am symudiad neu fwriadau nesaf person. Os ydych chi wedi mwynhau'r post hwn edrychwch ar ein pyst eraill ar y traed yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.