Iaith Corff Ysgwydd Shrug (Ciw Ymddiheuriad?)

Iaith Corff Ysgwydd Shrug (Ciw Ymddiheuriad?)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Os ydych chi wedi sylwi ar rywun yn defnyddio ei ysgwyddau i ddarlunio rhywbeth neu ychwanegu at y sgwrs, efallai eich bod yn pendroni beth mae'n ei olygu. Dyma rywfaint o wybodaeth a all eich helpu i ddeall beth mae'r ystum hwn yn ei olygu.

Y ddau brif fath o ysgytwth ysgwydd yw'r ysgytwth un-ysgwydd a'r shrug ysgwydd dwbl. Gallai'r shrug ysgwydd dwbl olygu ansicrwydd, ildio, ofn, neu wadu euogrwydd yn dibynnu ar y cyd-destun. Mae'r shrug ysgwydd sengl ar un ochr i'r corff yn bennaf yn golygu amheuaeth ac anghrediniaeth.

Un o'r pethau pwysicaf i'w gofio am gyfathrebu di-eiriau yw nad oes unrhyw absoliwt. Gallwch chi wneud dehongliadau yn seiliedig ar giwiau iaith y corff, mae'n bwysig cofio mai dehongliadau yn unig yw'r rhain neu'r hyn rydych chi'n ei feddwl ac na ellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Gallwn hefyd edrych ar y plu'r ysgwydd mewn 19 o wahanol ffyrdd, pob un ag ystyr gwahanol yn dibynnu ar y cyd-destun.

19 Ystyr Ysgwydd Ysgwydd.

 1. Iaith ysgwydd <2733> iaith corff ysgwydd.
 2. Iaith y corff twitch ysgwydd.
 3. Iaith y corff yn defnyddio ysgwyddau.
 4. Iaith y corff yn defnyddio ysgwyddau.
 5. Iaith y corff yn symud ysgwydd.
 6. >Iaith y corff yn codi ysgwydd.
 7. >Iaith y corff yn codi un ysgwydd.
 8. >Iaith y corff yn codi un ysgwydd. dy iaithysgwyddau ymlaen.
 9. Iaith y corff ysgwyddau anystwyth.
 10. Iaith y corff wedi cwympo i'ch ysgwyddau.
 11. Iaith y corff ysgwyddau i fyny.
 12. Iaith y corff ysgwyddau'n ôl.
 13. <72>Iaith y corff ysgwyddau'n ôl. .
 14. Iaith y corff yn codi'r ysgwydd.
 15. Iaith y corff yn dangos ysgwyddau.

>Iaith corff benywaidd yn codi'r ysgwydd.

Ystum iaith corff cyffredin iawn yw'r codwr ysgwydd a ddefnyddir i nodi nifer o wahanol bethau. Er enghraifft, gellir ei ddefnyddio i ddangos nad ydych chi'n gwybod yr ateb i rywbeth, neu nad ydych chi'n deall rhywbeth. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel ffordd i dynnu sylw neu i osgoi rhoi ateb uniongyrchol. Mewn rhai achosion, gellir hyd yn oed ei ddefnyddio fel ffurf ar fflyrtio.

Yr unig wahaniaeth rhwng dyn yn gwthio ei ysgwyddau a menyw yn gwthio ei ysgwyddau yw'r cyd-destun rydych chi'n ei weld.

Iaith y corff gollwng ysgwyddau.

Ystyr iaith y corff drooping shoulders yw bod y person yn teimlo'n drist neu'n isel ei ysgwydd <43> Gallu bod yn teimlo'n drist neu'n isel. yn drawiadol iawn, a gall plwc ysgwydd yn aml fod yn arwydd o ddiffyg amynedd neu nerfusrwydd. Os sylwch ar rywun yn plycio ei ysgwyddau, efallai y byddai'n well rhoi rhywfaint o le neu amser iddynt dawelui lawr.

Iaith corff rholio'r ysgwydd.

Mae iaith y corff rolio'r ysgwydd yn ffordd o gyfathrebu â'ch corff. Fe'i defnyddir yn aml i ddangos ymlacio, ond gellir ei ddefnyddio hefyd i ddangos goruchafiaeth neu ymddygiad ymosodol rydych chi fel arfer yn gweld hyn pan fydd bocswyr yn cynhesu i frwydro.

Iaith y corff gan ddefnyddio ysgwyddau.

Mae'r ysgwyddau'n cael eu defnyddio'n aml i gyfleu emosiwn, megis pan maen nhw'n cael eu huno i gyfleu tristwch neu densiwn, neu pan maen nhw wedi ymlacio ac yn agored i gyfleu hyder. Gall ystyr iaith corff ysgwydd amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun a’r sefyllfa, ond yn aml mae modd dehongli ystyr cyffredinol symudiadau ysgwydd rhywun.

>Iaith y corff yn symud ysgwydd.

Mae symudiad yr ysgwyddau yn un ffordd y gellir defnyddio iaith y corff i gyfathrebu neges. Er enghraifft, os bydd rhywun yn codi ei ysgwyddau, efallai ei fod yn dweud nad yw’n gwybod yr ateb i gwestiwn.

iaith y corff yn codi ysgwyddau.

Mae codi eich ysgwyddau yn un ffordd o gyfathrebu ag eraill sy’n defnyddio’ch corff. Gall yr ystum hwn fod â gwahanol ystyron yn dibynnu ar y sefyllfa. Er enghraifft, gall codi eich ysgwyddau fod yn arwydd o fod yn ansicr neu geisio cadw eu gwddf yn gynnes.

Iaith y corff yn codi un ysgwydd.

Gall codi un ysgwydd fod yn arwydd iaith corff y mae rhywun yn teimlo'n anghyfforddus neu'n hunanymwybodol. Gall hefyd fod yn arwyddbod rhywun yn ceisio ymddangos yn ddigalon neu'n teimlo'n ansicr ohono'i hun. Os gwelwch rywun yn codi un ysgwydd, efallai y byddai’n syniad da gofyn a ydyn nhw’n iawn neu a oes angen help arnyn nhw.

Gweld hefyd: Ble mae'r holl ddynion da? (Anodd dod o hyd)

Iaith y corff yn siglo ysgwyddau.

Mae siglo ysgwyddau’n cael ei ddefnyddio’n aml fel ffordd o gyfathrebu ymosodedd neu oruchafiaeth. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel ffordd o ddangos bod rhywun wedi diflasu neu ddim â diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd.

Iaith y corff yn ysgwyddo ymlaen.

Gall ysgwyddau sy'n cael eu llithro ymlaen fod yn arwydd o ddiddordeb, didwylledd, neu gyfeillgarwch. Dylech hefyd edrych ar giwiau eraill fel codi'r aeliau cyn cael darlleniad da arnyn nhw.

Iaith y corff Ysgwyddau anystwyth.

Gall ysgwyddau anystwyth amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun a'r sefyllfa, ond yn aml mae'n cynnwys teimladau o densiwn, pryder, neu rwystredigaeth.

Iaith y corff wedi cwympo i'r ysgwyddau. Gall y ciw hwn gyfathrebu amrywiaeth o bethau, gan gynnwys blinder, diflastod, siom, a diffyg hyder. Mewn rhai achosion, gall hefyd fod yn arwydd o iselder ession.

Iaith y corff ysgwydd i fyny.

Mae iaith y corff ysgwydd i fyny yn nodweddiadol yn golygu bod y person yn hyderus ac yn barod ar gyfer beth bynnag a ddaw. Gall hefyd fod yn arwydd o ymlacio a rhwyddineb.

Gweld hefyd: Iaith Corff Ymosodol (Arwyddion Rhybuddio o Ymosodedd)

Iaith y corff yn gwthio ymlaen.

Ygall y ffordd rydyn ni'n gosod ein hysgwyddau ddatgelu llawer am ein teimladau a'n bwriadau. Pan gaiff ein hysgwyddau eu gwthio ymlaen, gall ddangos ein bod yn teimlo'n bryderus neu dan straen. Mae'r ciw iaith corff hwn yn aml yn cael ei ddehongli fel arwydd bod rhywun yn teimlo wedi'i lethu neu'n ceisio amddiffyn ei hun rhag niwed. Hefyd, meddyliwch am ymostyngiad.

Iaith y corff yn ysgwyddo'n ôl.

Mae cadw'r ysgwyddau yn ôl yn cyfleu hyder a grym. Gall hefyd wneud i berson ymddangos yn fwy agored a hawdd mynd ato.

Iaith y corff ysgwyddau crwn.

Gall iaith y corff fod yn drawiadol iawn, ac mae ysgwyddau crwn yn aml yn arwydd o ansicrwydd neu deimlo'n orlawn. Gallai olygu bod y person yn teimlo’n hunanymwybodol, neu’n ceisio gwneud i’w hun ymddangos yn llai. Gall yr ystum hwn hefyd ddangos tristwch neu flinder. Os gwelwch chi rywun gyda'i ysgwyddau yn crychu ymlaen, mae'n werth cymryd eiliad i wirio gyda nhw a gweld sut maen nhw.

>Iaith y corff shrug ysgwydd dde.

Ystum ysgwydd dde gyffredin yw'r ysgwydd dde ac mae iddo nifer o wahanol ystyron. Gellir ei ddefnyddio i fynegi dryswch, ansicrwydd neu amheuaeth; i ddangos nad oes gan rywun ddiddordeb yn yr hyn rydych yn ei ddweud, neu i ddangos nad yw rhywun yn deall rhywbeth. Mewn rhai achosion, gellir ei ddefnyddio hefyd fel ffordd o wyro cyfrifoldeb neu i osgoi rhoi cyfeiriad uniongyrcholateb.

Iaith y corff yn codi'r ysgwydd.

Mae codi ysgwydd yn giwiau iaith y corff cyffredin sy'n gallu cyfathrebu amrywiaeth o negeseuon, megis ansicrwydd, ofn, neu herfeiddiad. Mewn rhai diwylliannau, gellir defnyddio codi ysgwydd hefyd fel cyfarchiad neu arwydd o barch.

Iaith y corff yn dangos ysgwyddau.

Gellir gweld dangos ysgwydd fel ffordd o ddangos pa mor ddeniadol yw menyw, ac fel arwydd o gryfder a nerth i ddyn.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir am godiad ysgwydd <14>

shrug?

Ystum sy'n cael ei wneud drwy godi'r ddwy ysgwydd i fyny tuag at y gwddf ac yna eu rhyddhau nhw yw pigiad ysgwydd. Fe'i defnyddir fel arfer i fynegi dryswch, anghrediniaeth, neu ddiffyg gwybodaeth am rywbeth.

A yw Rhithio'n Dominyddu neu'n Ymostyngol?

Mae rhwygo'n cael ei ystyried yn aml fel ystum ymostyngol - mae'n ffordd o ostwng yr ysgwyddau a dinoethi'r gwddf. Mae hyn oherwydd ein bod yn reddfol yn codi ein hysgwyddau pan fyddwn yn teimlo'n amddiffynnol neu dan fygythiad, er mwyn amddiffyn y gwddf. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn dadlau y gall shrugging hefyd gael ei weld fel ystum cryf. Mae hyn oherwydd pan fyddwch chi'n codi'ch ysgwyddau, rydych chi i bob pwrpas yn dweud nad oes ots gennych chi am yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud neu'n ei wneud. Rydych chi hefyd yn gwneud i chi'ch hun ymddangos yn fwy trwy godieich ysgwyddau – gellir gweld hyn fel ffordd o geisio brawychu eraill.

Pryd Ydym yn Gweld Rhwystro Ysgwydd?

Ystum a ddefnyddir yn aml i nodi ymddiheuriad, diymadferthedd neu ansicrwydd yw codi ysgwydd. Fe'i gwneir fel arfer trwy godi'r ddwy ysgwydd a gadael iddynt syrthio ar yr un pryd. Gellir hefyd defnyddio crebachu ysgwydd fel ffordd o ddangos nad yw'r siaradwr yn gwybod yr ateb i gwestiwn.

pam rydyn ni'n codi ein hysgwyddau?

Rydym yn codi ein hysgwyddau am amrywiaeth o resymau. Weithiau rydyn ni'n ei wneud i fynegi rhwystredigaeth neu siom. Ar adegau eraill efallai y byddwn yn ei wneud i ddangos nad ydym yn poeni am rywbeth mewn gwirionedd. Gall hefyd fod yn ffordd o nodi nad ydym yn gwybod yr ateb i gwestiwn. Beth bynnag yw'r rheswm, mae gwthio ein hysgwyddau yn ystum cyffredin iawn sy'n ein helpu i gyfleu sut rydyn ni'n teimlo.

a yw'n anghwrtais i guddio'ch ysgwyddau?

Mewn rhai diwylliannau, gellir ystyried gwthio eich ysgwyddau yn anghwrtais gan ei fod yn cael ei ystyried yn arwydd o ddiffyg parch neu ddiffyg diddordeb. Mewn diwylliannau eraill, fodd bynnag, mae gwthio eich ysgwyddau yn cael ei ystyried yn ystum arferol ac nid yw'n cael ei ystyried yn anghwrtais. Os ydych chi'n ansicr a yw codi'ch ysgwyddau yn cael ei ystyried yn anghwrtais yn y cyd-destun yr ydych ynddo, mae'n well bod yn ofalus ac osgoi gwneud hynny.

Meddyliau Terfynol

Mae'r plisg ysgwydd yn giwiau iaith y corff cyffredin sy'n gallu cyfathrebu ystod oemosiynau. Yn fwyaf aml, mae'n dynodi ansicrwydd, hunan-ymwybyddiaeth, neu amddiffynnol. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am hyn a chiwiau di-eiriau eraill, rydym yn awgrymu gwneud rhywfaint o ddarllen ychwanegol ar y pwnc ac mae hwn yn lle da i ddechrau Iaith y Corff Braich O Amgylch Ysgwydd yn erbyn Gwasg.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.