Iaith y Corff Mewn Perthynas (Yn Dweud Am Eich Perthynas)

Iaith y Corff Mewn Perthynas (Yn Dweud Am Eich Perthynas)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae iaith y corff mewn perthnasoedd yn gymhleth ar unrhyw adeg benodol, gan y bydd y rhan fwyaf o gyplau yn profi hwyliau da. Mae darllen ciwiau iaith corff cwpl ar hyn o bryd yn anodd, ond gall dadansoddi'r darlun cyfan helpu i adeiladu dealltwriaeth ddyfnach o gyflwr perthynas cwpl.

Mae yna lawer o arwyddion cadarnhaol y gallwch chi gadw golwg amdanynt , megis adlewyrchu a chyfateb, cofleidio, a chyffwrdd â'i gilydd yn rheolaidd yn ystod eu hamser gyda'i gilydd, cyswllt llygad cadarnhaol a glances, eistedd yn agos at ei gilydd, cerdded ochr yn ochr mewn amser gyda phob cam a dod ymlaen yn gyffredinol pan fyddant yn yr anrhegion o eraill.

Pan welwch draffig unffordd neu gyffwrdd neu gusanu yn gyhoeddus gan ddyn, mae hyn fel arfer yn fath o reolaeth tiriogaeth, goruchafiaeth, neu ansicrwydd ar y person sy'n ceisio cymell y weithred , gadael i'r holl wrywod eraill wybod mai dyma'i ferch.

Mae iaith y corff yn aml yn mynd heb ei sylwi mewn rhyngweithiadau cymdeithasol, ond eto mae'n ffurf bwysig o gyfathrebu a all ddatgelu pethau am ein bwriadau na allwn o bosibl eu dweud gyda geiriau yn unig. Mae'n un ffordd y mae cyplau yn cynnal agosatrwydd bob dydd. Maen nhw'n cyffwrdd â'i gilydd, yn edrych ar ei gilydd, ac yn emosiynol ymwybodol o'r hyn sydd ei angen ar y person arall.

Pan ddaw'n amser dadansoddi unrhyw ffurf ar iaith y corff, mae'n rhaid i ni ddarllen y cyd-destun o amgylch yr hyn sy'n digwydd gyda'r cwpl. Bydd hyn yn rhoi i niymddwyn, a'r ffordd yr ydym yn ymddwyn heb yr atyniad hwn.

Mae'r arwyddion mwyaf cyffredin o atyniad yn cynnwys:

 1. Yn pwyso i mewn tuag at ein gilydd.
 2. Syllu i lygaid eich gilydd.
 3. Cyffwrdd neu ddal dwylo.
 4. Sefyll yn agos at ei gilydd.
 5. Cyffwrdd traed o dan y bwrdd.
 6. Glansio.

Beth Mae Pâr Sy'n Cofleidio Mae Llawer yn Cymell Mewn Iaith Corff?

Mae cwpl sy'n cofleidio llawer fel arfer yn annwyl iawn yn gorfforol gyda'i gilydd ac yn mwynhau treulio amser gyda'i gilydd. Mae'r iaith gorfforol hon yn dynodi eu bod yn gyfforddus â'i gilydd ac yn teimlo cysylltiad emosiynol cryf.

Mae llawer o wahanol fathau o gofleidiau y gall cyplau eu rhannu â'i gilydd, a deall yr ystyr y tu ôl iddynt yw'r allwedd i ddeall cyflwr meddwl y cwpl.

Gwahanol fathau o gofleidio:

Cwtsh da: Cwtsh lle mae'r ddau berson yn cyfnewid pwysau cyfartal ac yn lled braich o gwmpas ei gilydd.

Y cwtsh drwg: Gall y person sy'n derbyn y cwtsh deimlo'n anghyfforddus oherwydd bod y math hwn o gwtsh yn ddiangen. Fel arfer fe welwch y person hwnnw'n gwthio'r person arall i ffwrdd.

Y cwtsh pŵer neu oruchafiaeth: cofleidiad unochrog yw cwtsh pŵer sydd i fod i ddangos goruchafiaeth a rhagoriaeth dros rywun arall.

Y cwtsh cyfarch: cofleidiad byr nad yw'n para mwy nag ychydig eiliadau.

Mae cofleidio rhywun yn ffordd wych o feithrin cydberthynasneu i groesawu rhywun i'ch byd. Maen nhw ychydig yn fwy cyfeillgar nag ysgwyd llaw a gallant olygu llawer mwy mewn gwahanol ddiwylliannau.

A Fedrwch Chi Ddweud Wrth Bwy Sy'n Gofalu Am Y Berthynas O'u Hiaith Corff?

Os ydych chi'n edrych i ddarganfod pwy sydd â gofal mewn perthynas, rydych chi'n chwilio am arwyddion goruchafiaeth cryf. Fel arfer, y person sy'n cerdded yn y blaen, yn sefyll yn dal neu'n unionsyth, dwylo ar gluniau, a chyswllt llygad uniongyrchol gan ddefnyddio darlunwyr da wrth siarad. Gall alffa fod naill ai'n wrywaidd neu'n fenywaidd mewn perthynas. Fel arfer gallwch chi ddweud pan fyddwch chi'n eu gweld nhw allan ac o gwmpas.

Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Pâr yn Sefyll Ochr Yn Ochr Yn Iaith y Corff?

Fel person, gall iaith eich corff dweud llawer amdanoch chi. Gall ddweud llawer am eich hunan-barch a sut rydych chi'n teimlo amdanoch chi'ch hun. Os oes gennych rywun yn sefyll wrth eich ymyl, mae'n dweud ychydig mwy.

Mae cwpl sy'n sefyll ochr yn ochr fel arfer yn cael ei ystyried yn arwydd iaith corff cadarnhaol. Mae'n golygu eu bod ar y cyd ac yn adlewyrchu ei gilydd yn isymwybodol. Pan welwch chi gwpl yn sefyll ochr yn ochr, edrychwch beth arall sy'n digwydd o'u cwmpas i gael darlleniad cywir o'r sefyllfa.

Sut i Ddweud Os Mae Dyn yn Eich Hoffi Gydag Iaith Gorff<5

Arwyddion corff pan fydd dyn yn eich hoffi yn eithaf cynnil pan fydd yn y broses o syrthio i chi. Nid yw dynion bob amser yn gallu mynegi eu teimladau, yn enwedig pan fyddant i mewny camau cyntaf o gael eich denu at rywun.

Pan fydd dyn yn eich hoffi chi, efallai y bydd yn dangos bod ganddo ddiddordeb ynoch chi drwy gyffwrdd â'ch breichiau neu'ch dwylo neu roi ei fraich o amgylch eich canol. Efallai y bydd hefyd yn pwyso ei ben tuag atoch wrth siarad â chi. Os yw'r ddau ohonoch yn eistedd yn ddigon agos efallai y bydd hyd yn oed yn dal eich llaw.

Yn olaf, os yw dyn eisiau rhywbeth mwy agos atoch gyda menyw mae'n bosibl y bydd yn dangos diddordeb trwy frwsio ei gwallt oddi ar ei hysgwydd neu yn ei chusanu ar y boch.

Pa Iaith Corff Sy'n Dangos Mae Dyn Mewn Cariad?

Gall iaith corff dyn roi llawer i ffwrdd am sut mae'n teimlo, ac os yw mewn cariad, mae yna yn bendant rhai arwyddion i chwilio amdanynt. Efallai y bydd yn cael trafferth cadw ei ddwylo oddi arnoch, neu efallai y bydd yn adlewyrchu iaith eich corff eich hun yn ôl i chi. Gallai fod yn llawer mwy cyffyrddus nag arfer, neu efallai ei fod yn syllu arnoch chi'n aml. Gallai’r rhain i gyd fod yn arwyddion ei fod yn wirioneddol i mewn i chi ac eisiau bod yn agos atoch chi. Am fwy o wybodaeth am y ddesg dalu Iaith Corff Dyn Sy'n Gyfrinachol Mewn Cariad  Chi!

Pa Iaith Corff Sy'n Dangos Mae Menyw Mewn Cariad?

Pan ddaw'n fater o garu , mae rhai ciwiau iaith y corff a all roi gwybod i ni fod gan fenyw ddiddordeb mewn rhywun. Dyma rai o'r ciwiau iaith corff mwyaf cyffredin sy'n dangos bod menyw mewn cariad:

Mae hi'n Gwneud Llygad Cyswllt: Un o'r ciwiau iaith corff amlycaf bod aMae gan fenyw ddiddordeb mewn rhywun os yw'n gwneud cyswllt llygad â nhw yn aml. Os yw hi'n edrych arno'n gyson ac yn gwneud yn siŵr ei fod yn ei gweld, mae'n debygol bod ganddi ddiddordeb ynddo.

Mae hi'n Gwenu'n Llawer: Awgrym arall bod gan fenyw ddiddordeb mewn rhywun yw os yw'n gwenu llawer arnyn nhw. Os na all hi helpu ond gwenu pryd bynnag y mae'n ei weld, mae'n debyg oherwydd ei bod hi'n ei phen dros ei sodlau iddo.

Mae hi'n Ei Gyffwrdd: Os yw menyw yn cyffwrdd â dyn wrth siarad, mae'n arwydd fel arfer. mae ganddi ddiddordeb ynddo. Boed yn brwsio ei fraich neu chwarae gyda'i wallt, cyffwrdd ag ef yw ei ffordd o fflyrtio ag ef. Mae llawer mwy o arwyddion iaith y corff o gariad.

Ydy Iaith y Corff o Bwys Mewn Perthynas?

A yw iaith y corff o bwys mewn perthynas. Gellir ei ddefnyddio i gyfleu teimladau a bwriadau, a gellir ei ddefnyddio hefyd i greu neu atgyfnerthu cysylltiad rhwng dau berson. Gall iaith gorfforol dda wneud perthynas yn gryfach, tra gall iaith gorfforol wael ei gwneud yn wannach.

Sut Mae Iaith y Corff yn Effeithio ar Berthynas?

Mae iaith y corff yn fath o gyfathrebu di-eiriau lle mae ymddygiadau corfforol , megis mynegiant wyneb, ystumiau ac ystumiau, yn cael eu defnyddio i gyfleu negeseuon. Gall fod yn gadarnhaol neu'n negyddol a gall gael effaith sylweddol ar berthnasoedd. Er enghraifft, gall cyswllt llygad da, gwên gynnes, ac osgo agored wneud i rywun deimlo'n groesawgartra gall osgoi cyswllt llygad, croesi eich breichiau, neu sleifio wneud i rywun deimlo'n anghyfforddus. Gall rhoi sylw i iaith y corff eich helpu i ddeall emosiynau a bwriadau pobl eraill yn well a gwella eich perthnasoedd.

Pa Iaith Corff sy'n Dweud Am Bâr?

O ran iaith y corff , mae cyplau yn tueddu i adlewyrchu ei gilydd. Mae hyn yn golygu os yw un person yn croesi ei freichiau, mae'r llall yn debygol o wneud yr un peth. Mae’n ffordd o ddangos undod a chefnogaeth i’n gilydd. Os yw cwpl yn cyffwrdd â'i gilydd yn aml, mae'n arwydd bod ganddyn nhw gysylltiad corfforol ac emosiynol.

Meddyliau Terfynol.

Pan ddaw i berthnasoedd ac iaith y corff, gall fod yn ddryslyd iawn –y rheol gyffredinol yw bod iaith corff agored yn cael ei hystyried yn dda, tra bod iaith y corff caeedig yn cael ei hystyried yn ddrwg.

Mae yna rai arwyddion a chiwiau cyffredin a chyffredinol yr ydym yn eu hadnabod ac yn eu darllen fel bodau dynol, ond mae hefyd yn llawer nad ydym bob amser yn ei ddeall oherwydd nad ydym yn talu sylw iddo neu oherwydd nad oes gan ein diwylliant yr un ystyr i'r ciwiau hynny â diwylliant arall.

Mae hyn yr un peth ar gyfer cyplau pan fyddwch chi'n darllen iaith y corff am y tro cyntaf. Mae'n well cael gwaelodlin o'r cwpl os yn bosibl ac yna mynd oddi yno. Rydym yn gobeithio eich bod wedi dysgu rhywbeth o'r post, efallai yr hoffech chi hefyd ddarllen mwy ar y pwnc ac edrych ar Body Language Love Signals Benywam ddealltwriaeth ddyfnach, hyd y tro nesaf.

tystiolaeth ffeithiol y gallwn weithio gyda hi i geisio darganfod beth sy'n digwydd gyda nhw. Felly beth yw cyd-destun a pham ei fod yn bwysig o safbwynt iaith y corff? Wel, rydych chi ar fin cael gwybod.

Arwyddion Iaith Corff Cadarnhaol Mewn Perthynas (Cysylltiad Llygad a Mynegiadau Wyneb)

 1. Maen nhw'n gwenu arnat ti llawer.
 2. Maen nhw'n gwneud cyswllt llygad.
 3. Maen nhw'n adlewyrchu iaith eich corff.
 4. Maen nhw'n cyffwrdd â chi'n aml.
 5. Maen nhw'n pwyso i mewn wrth siarad â chi.
 6. Maen nhw'n chwerthin am ben eich jôcs.
 7. Maen nhw'n dal dy law.
 8. Maen nhw'n rhoi canmoliaeth i chi.
 9. Dydyn nhw byth yn tynnu eu llygaid oddi arnoch chi pan fyddwch chi' ail siarad.
 10. Maen nhw'n defnyddio cledrau agored.

Maen nhw'n Gwenu Llawer Arnoch Chi.

Os bydd cwpl yn gwenu a llawer mewn perthynas, mae'n golygu eu bod yn hapus gyda'i gilydd ac yn mwynhau cwmni ei gilydd. Gallant hefyd fod yn anfon ciwiau iaith corff cadarnhaol, megis pwyso tuag at ei gilydd neu wneud cyswllt llygad. Gall hyn fod yn arwydd bod y berthynas yn gryf ac yn iach.

Maent yn Gwneud Cyswllt Llygaid.

Os yw cwpl yn gwneud llawer o gyswllt llygaid mewn perthynas â chiwiau iaith y corff, mae'n golygu eu bod yn gyfforddus gyda'i gilydd ac yn cael eu denu at ei gilydd.

Maen nhw'n Drychau Iaith Eich Corff.

Pan mae cwpl yn adlewyrchu iaith eu corff mewn perthynas, mae'n golygu eu bod yn cyd-fynd yn isymwybodol â'i gilydd ac mewn cydamseriad âsymudiadau ei gilydd. Mae'r cyfathrebu di-eiriau hwn yn dangos lefel ddofn o gysur a dealltwriaeth rhwng y ddau berson. Mae'n cael ei weld yn aml fel arwydd o berthynas gref, iach.

Maen nhw'n Cyffwrdd Chi'n Aml.

Pan mae cwpl yn cyffwrdd yn aml â iaith eu corff mewn perthynas, mae'n golygu eu bod yn cael eu denu'n gorfforol at bob un. eraill ac yn gyfforddus bod yn agos at ei gilydd. Mae hyn fel arfer yn arwydd bod y berthynas yn mynd yn dda a bod y cwpl yn hapus gyda'i gilydd.

Maen nhw'n Pwyso i Mewn Pan Maen nhw'n Siarad â Chi.

Pan fydd pobl yn pwyso i mewn wrth siarad, mae'n fel arfer yn golygu bod ganddynt ddiddordeb yn y sgwrs ac eisiau dod yn nes at y person y maent yn siarad ag ef. O safbwynt iaith y corff, gall pwyso i mewn fod yn ffordd o ddangos diddordeb, cyffro, neu hyd yn oed anwyldeb.

Maen nhw'n Chwerthin Ar Eich Jôcs.

Mae rhywbeth arbennig am barau sy'n gallu chwerthin gyda'i gilydd am eu jôcs. Mae'n golygu eu bod yn gyfforddus gyda'i gilydd a bod ganddynt synnwyr digrifwch cyffredin. Mae’n arwydd o barch a chyd-ddealltwriaeth. Pan fydd cwpl yn chwerthin gyda'i gilydd, mae'n foment arbennig sy'n dod â nhw'n agosach at ei gilydd.

Maen nhw'n Dal Eich Llaw.

Mae'r cwpl yn gorfforol agos at ei gilydd ac mae eu dwylo'n cyffwrdd, sy'n dynodi a cysylltiad emosiynol cryf. Efallai eu bod yn teimlo'n hapus, yn rhamantus neu hyd yn oed yn amddiffynnol o'i gilydd. Mae'r ciw iaith corff hwn i'w weld fel arfermewn cyplau sefydledig sy'n gyfforddus â'i gilydd.

Maen nhw'n Rhoi Canmoliaeth i Chi.

Pan fydd cwpl yn talu canmoliaeth i'w gilydd mewn perthynas, mae'n golygu eu bod ill dau yn hapus â'i gilydd ac yn gwerthfawrogi eich gilydd. Mae hyn yn arwydd cadarnhaol i'r berthynas, gan ei fod yn dangos bod y cwpl yn gallu cyfathrebu'n gadarnhaol a theimlo'n dda am ei gilydd.

Dydyn nhw Byth yn Tynnu Eu Llygaid Oddi Wrthyt Pan Ti'n Siarad.

Pan na all cwpl dynnu eu llygaid oddi ar ei gilydd, mae'n golygu eu bod yn ddwfn mewn cariad ac yn ddeniadol iawn i'w gilydd. Mae'n arwydd o gysylltiad cryf ac edmygedd o'r ddwy ochr.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Guy Yn Eich Galw Fel Sweetie?

Dyma restr wirio gyflym i weld a allwch chi weld unrhyw rai o'r ciwiau iaith corff canlynol wrth weithio allan beth sy'n digwydd gyda chwpl .

 • Cysylltiad llygad da.
 • Gwenu.
 • Osgo corff agored.
 • Yn pwyso i mewn.
 • Cyffwrdd.
 • Nodding.

Maen nhw'n Defnyddio Plamiau Agored I Siarad Â'i gilydd.

Yn ôl llawer o arbenigwyr iaith y corff, bod yn agored o bwynt di-eiriau o Mae view yn ffordd isymwybodol o ddangos i bartner nad oes gennych unrhyw beth i'w guddio. Un o'r ffyrdd o arddangos hyn yw gyda chledrau agored pan fydd cwpl yn cyfathrebu. Byddant hefyd yn defnyddio eu dwylo mewn ffordd iawn o gyffwrdd â'i gilydd. Mae hyn yn arwydd amlwg a bydd llawer o therapyddion priodas a theulu yn cytuno.

Maent Yn Sefyll Gyda'i Gilydd Bob Amser.

Gallwch ddweud agosrwydd emosiynol asut mae partner yn teimlo pan fyddan nhw'n sefyll gyda'i gilydd. Byddant yn aml yn adlewyrchu ei gilydd ac yn amlygu eu rhannau bregus o'r corff mewn perthynas ramantus dda. Gwyliwch sut maen nhw'n sefyll gyda'i gilydd pan fydd dau berson â diddordeb yn ei gilydd mae'n stori wych.

Nesaf i fyny byddwn yn rhoi canllaw cyflym i chi ar sut i ddarllen iaith y corff a rhai cwestiynau cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw Iaith y Corff?

Mae iaith y corff yn fath o gyfathrebu di-eiriau, sy'n cynnwys osgo'r corff, ystumiau, mynegiant yr wyneb, a symudiadau llygaid. Gall pobl ddefnyddio iaith y corff i gyfleu eu teimladau a'u bwriadau yn ddi-eiriau. Gellir ei ddefnyddio hefyd i ddehongli emosiynau a bwriadau pobl eraill.

Y rhan fwyaf o’r amser, nid ydym yn ymwybodol o’r ciwiau y mae ein corff yn eu hanfon allan. Fodd bynnag, gallwn ddysgu darllen arwyddion iaith y corff a'u defnyddio'n isymwybodol er mantais i ni. Er enghraifft, gall cyswllt llygad da a gwên wneud i berson ymddangos yn fwy hawdd mynd ato. Ar y llaw arall, gall breichiau wedi'u plygu a gwg wneud i berson ymddangos yn anhygyrch.

Mae ystumiau llaw yn ffurf arall ar iaith y corff a all fod yn llawn mynegiant. Er enghraifft, mae chwifio hwyl fawr neu roi bawd yn ystumiau llaw cyffredin sy'n cario llawer o ystyr. Mae gallu darllen a dehongli iaith y corff yn sgil ddefnyddiol mewn llawer o sefyllfaoedd gwahanol.

Rydym yn argymell yn gryf cyn darllenar chi edrychwch ar Sut i Ddarllen Iaith y Corff & Ciwiau Di-lafar (Y Ffordd Gywir) ar gyfer dealltwriaeth fanylach.

Deall Cyd-destun yn Gyntaf.

Cyd-destun yw popeth sy'n amgylchynu sefyllfa ac a all ddylanwadu ar y modd y'i dehonglir. O safbwynt iaith y corff, mae cyd-destun yn bwysig oherwydd gall roi cliwiau am gyflwr meddwl neu fwriadau person. Er enghraifft, os yw rhywun yn croesi ei freichiau o'i flaen, gallai olygu ei fod yn teimlo'n amddiffynnol neu wedi'i gau i ffwrdd. Fodd bynnag, os yw'r un person yn croesi ei freichiau wrth siarad â ffrind, gallai fod yn sefyllfa gyfforddus iddynt. Mae iaith y corff yn aml yn agored i ddehongliad, felly gall deall cyd-destun ystum fod yn hanfodol i ddeall ei hystyr. Wrth feddwl am gyd-destun, rhaid inni ystyried ble mae'r cwpl, beth maen nhw'n ei wneud, pwy sydd o'u cwmpas, a beth maen nhw'n siarad amdano. Bydd hyn yn darparu data defnyddiol.

Yn yr adran nesaf, byddwn yn edrych ar rai awgrymiadau cadarnhaol ynghylch iaith y corff ar gyfer cyplau mewn perthnasoedd iach.

Arwyddion Iaith Corff Negyddol Mewn Perthynas (Di-eiriau Ystumiau)

Beth Yw Arwyddion Negyddol Iaith y Corff?

Gall arwyddion negyddol iaith y corff gynnwys breichiau wedi'u croesi, coesau, neu gorff wedi'i droi i ffwrdd. Gall hyn ddangos nad oes gan y person ddiddordeb yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud neu ei fod yn teimlo wedi'i gau i ffwrdd.Yn ogystal, os yw rhywun yn osgoi cyswllt llygad neu os oes ganddo olwg wyneb llawn tyndra, gall hyn fod yn arwydd arall nad yw'n barod i dderbyn yr hyn rydych chi'n ei gyfathrebu. Rydym wedi rhestru 7 o'r golygfeydd negyddol mwyaf cyffredin y gall cwpl eu harddangos.

Cofiwch fod yn rhaid i ni ddarllen mewn clystyrau o wybodaeth i ffurfio barn ar yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd gydag unrhyw un neu unrhyw gwpl.

7> Trolio llygad cyson.
 • Ochneidio gormodol a/neu uchel.
 • Gwrthod gwneud cyswllt llygad.
 • Iaith y corff sydd wedi'i chau i ffwrdd (e.e. breichiau wedi'u croesi)
 • Tapio neu aflonydd yn barhaus.
 • Chwarae gyda gwallt neu ddillad.
 • Osgoi cyffwrdd corfforol yn gyfan gwbl.
 • Ael rhychog.
 • Dim diddordeb neu wedi cau.
 • Arwyddion drwg yw’r rhain i gyd yn ôl arbenigwyr perthynas.

  Mae’n hollbwysig i gyplau fod yn ymwybodol o iaith eu corff a sut maent yn ymateb i'w gilydd mewn bywyd bob dydd. Mae hyn oherwydd y gall fod yn arwydd o'u teimladau a'u hemosiynau a all hefyd effeithio ar y berthynas. Gall iaith corff negyddol olygu amrywiaeth o bethau gwahanol, gan gynnwys hwyliau drwg, salwch, dydyn nhw ddim yn hoffi chi, ddim yn caru chi mwyach, ddim yn cytuno â chi, neu dydyn nhw ddim yn hoffi rhywbeth wnaethoch chi iddyn nhw.

  Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am iaith y corff negyddol cliciwch yma.

  Sut i Adnabod Pâr Anhapus Gyda'i Iaith CorffCiwiau?

  Edrych ar y ffordd maen nhw'n rhyngweithio â'i gilydd. Er enghraifft, os yw un person yn dechrau osgoi bod o gwmpas y person arall neu os bydd un person yn troi ei gorff oddi wrth y llall yna mae’n bosibl bod problemau yn eu perthynas. Os ydych chi'n gweld breichiau wedi'u croesi, corff yn blocio, llygaid yn rholio neu amrannau'n blocio am fwy o amser nag arfer, yn edrych i'r llawr, yn cerdded i ffwrdd, yn edrych yn llym neu'n fynegiant ar yr wyneb.

  Unrhyw beth rydych chi'n ei ystyried yn iaith gorfforol negyddol neu gaeedig fel arfer yn arwydd o gwpl anhapus. Mae angen i ni ystyried ein tueddiadau ein hunain wrth ddarllen neu ddadansoddi iaith y corff er mwyn dysgu mwy am ddarllen pobl.

  Gweld hefyd: Ydy Cyn-gariadon yn Dod yn Ôl Ar ôl Perthynas Adlam?

  Sut Mae Iaith y Corff yn Effeithio ar Berthnasoedd (agosatrwydd)

  Gall iaith y corff effeithio ar berthnasoedd os yw un ochr yn anfon y signalau anghywir. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o iaith eu corff a'r awgrymiadau y maent yn eu rhoi. Os oes gan hanner cwpl o gywilydd neu euogrwydd, mae hyn fel arfer yn cael ei ddileu mewn geiriau dieiriau heb iddynt wybod hynny. Bydd y person sy'n codi'r negyddol nad yw'n llafar yn gwybod bod rhywbeth ar ei draed ac efallai y bydd yn rhaid iddo dalu sylw i gael mwy o gliwiau am sut mae'r person arall yn teimlo.

  Er enghraifft, os oes gan rywun fynegiant gwag ar ei wyneb neu'n osgoi cyswllt llygad, efallai eu bod yn teimlo'n ddig tuag at ei gilydd. Ar y llaw arall, pan fydd hanner y cwpl yn arddangos iaith gorfforol gadarnhaol, gall hyn greu aperthynas wych gan y bydd yr hanner arall yn codi'r ciwiau a'u hadlewyrchu yn ôl, gan greu dolen adborth gadarnhaol neu adlewyrchu iaith eu corff.

  Enghraifft arall o arwydd da bod cwpl yn cydamseru â'i gilydd yw os mae gan un person wên ar ei wyneb ac mae'n ymddangos wedi ymlacio wrth siarad â'r person arall. Mae yna lawer o arwyddion bod cwpl yn hoffi ei gilydd, megis a ydyn nhw'n edrych yn gyfforddus neu'n anghyfforddus gyda'i gilydd.

  Sut i Ddweud Os Mae Pâr Mewn Cariad Gyda Chiwiau Iaith y Corff. (Darllen Iaith y Corff)

  Yn gyffredinol, bydd pobl mewn cariad yn tueddu i ddangos yr arwyddion canlynol:

  1. Cusanu ei gilydd neu gofleidio ei gilydd yn aml.
  2. Bydd iaith eu corff yn fwy hamddenol, agored, a naturiol.
  3. Maen nhw’n aml yn chwerthin gyda’i gilydd ac yn cyffwrdd â’i gilydd. <9
  4. Maent fel arfer yn adlewyrchu iaith y corff neu iaith aneiriol.
  5. Symudwch yn agos at eich gilydd neu eisteddwch wrth ymyl eich gilydd.
  6. Syllu i lygaid eich gilydd am gyfnodau hir o amser.
  7. Edrychwch o gwmpas i weld lle mae eich gilydd.

  Yn gyffredinol, gall cysylltiad rhamantus ddechrau pan welwch chi un o'r ciwiau hyn mewn clwstwr dros gyfnod penodol o amser..

  Beth Yw Arwyddion Ieithoedd Corff o Atyniad? (Arwydd Da)

  Rydym yn dueddol o ildio arwyddion o atyniad iaith y corff yn anymwybodol pan fyddwn o gwmpas rhywun yr ydym yn ei hoffi. Mae gwahaniaeth mawr rhwng y ffordd yr ydym ni
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.