Pam Mae Guys yn cusanu â'u llygaid ar agor (Peidiwch byth ag ymddiried mewn dyn)

Pam Mae Guys yn cusanu â'u llygaid ar agor (Peidiwch byth ag ymddiried mewn dyn)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae dyn wedi bod yn cusanu chi â'i lygaid ar agor, neu rydych chi wedi sylwi ei fod yn cusanu chi â'i lygaid ar agor ac efallai ei fod yn edrych arnoch chi pan fydd yn cusanu eich ffrind a'ch bod am ddarganfod hyn? Wel, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Byddwn yn edrych ar 5 ystyr gwahanol ynglŷn â pham mae ganddo ei lygaid ar agor.

Mae rhai pobl yn dweud bod dynion sy'n cusanu â'u llygaid ar agor yn annibynadwy. Maen nhw'n credu bod dynion sy'n gwneud hyn yn ceisio gweld a yw'r fenyw y maen nhw'n ei chusanu i mewn iddyn nhw mewn gwirionedd, neu a yw hi'n mynd trwy'r cynigion yn unig. Mae eraill yn dweud bod dynion sy'n cusanu gyda'u llygaid ar agor yn ceisio bod yn fwy presennol yn y foment ac i gysylltu'n wirioneddol â'r person y maent yn ei gusanu. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n bendant yn rhywbeth i fod yn ymwybodol ohono pan fyddwch chi'n cael eich cusanu gan ddyn â'i lygaid ar agor!

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar y 5 rheswm mwyaf cyffredin pam y byddai dyn yn agor ei lygaid tra'n cusanu chi.

5 Rheswm Byddai Dyn Yn Cadw Ei lygaid yn Agored Tra'n Mochynu Chi.

><67> Maen nhw wir eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi wedi rhoi cynnig arni.
 • Dydyn nhw ddim i mewn i chi.
 • Maen nhw’n edrych i weld pwy sy’n edrych arnyn nhw.
 • Maen nhw jyst yn ddrwg iawn am gusanu.
 • Maen nhw eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi mewn gwirionedd.

  Maen nhw eisiau sicrhau eich bod chi wedi buddsoddi yn y sioe

  wir.’ ail geisioi ddangos i ffwrdd. Maen nhw'n meddwl ei fod yn gwneud iddyn nhw edrych yn fwy macho a manly. Ond mewn gwirionedd, mae'n gwneud iddynt edrych yn fwy trahaus a hunan-ganolog. Mae'n drobwynt i'r rhan fwyaf o ferched, felly dylen nhw geisio cadw eu llygaid ar gau pan fyddan nhw'n cusanu.

  Dydyn nhw ddim i mewn i chi.

  Weithiau bydd dyn yn cusanu dynes â'i lygaid yn agored os nad oes ganddo gymaint o ddiddordeb ynddi, wrth iddo geisio cymryd rhywbeth mwy diddorol neu ysgogol i mewn yn ei amgylchoedd.

  Maen nhw'n edrych i weld pwy sy'n edrych i weld pwy sy'n agor gyda llygaid ar agor. edrych arno. Efallai fod ganddo ddiddordeb mewn gweld a oes yna ferch arall yn edrych arno fel y gall wneud ei symudiad nesaf arnyn nhw.

  Maen nhw jyst yn ddrwg iawn am gusanu.

  Gallai fod ei gusan gyntaf ac mae'n ddrwg iawn am wneud hynny. Gan gadw ei lygad yn agored gall edrych arnoch a darganfod beth sy'n digwydd neu beth i'w wneud nesaf.

  Nesaf i fyny edrychwn ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

  cwestiynau a ofynnir yn aml

  A ddylech chi ymddiried mewn dyn sy'n cusanu Gyda'i Lygaid yn Agored?

  Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael hi'n fwy dibynadwy os bydd eu llygaid yn agor ac yn rhoi cusanau iddynt. Efallai y bydd eraill yn teimlo ei bod yn fwy agos atoch i gusanu â llygaid ar gau, gan ei fod yn dangos bregusrwydd a lefel o ymddiriedaeth. Yn y pen draw, yr unigolyn sydd i benderfynu pwy y maent am ymddiried ynddynt a phwy y maent am ymddiried ynddyntpam.

  Ydy'n Rhyfedd i gusanu â'ch llygaid ar agor?

  Gall cusanu â'ch llygaid ar agor ymddangos yn rhyfedd i rai pobl, ond mewn gwirionedd gall fod yn ffordd wych o ddangos agosatrwydd gyda'ch cariad. Pan fyddwch chi'n cusanu gyda'ch llygaid ar agor, rydych chi'n gallu gweld eich gilydd a chysylltu mewn gwirionedd. Hefyd, mae'n gyfle gwych i ymarfer cadw'ch llygaid ar agor neu gau (pa un bynnag sydd orau gennych) pan fyddwch chi'n cusanu. Efallai bod eich cariad yn hunan-ymwybodol am gadw ei lygaid ar gau, felly mae hon yn ffordd wych o ddangos iddo ei bod yn iawn eu cadw ar agor.

  Beth Yw'r Rhesymau Posibl iddo Gadw Ei Lygaid yn Agored Tra'n Mochynu Fi?

  Mae yna ychydig o resymau posibl pam y gallai eich partner gadw ei lygaid ar agor wrth eich cusanu. Efallai ei fod yn syml yn hoffi gwylio'ch wyneb tra'ch bod chi'n cusanu, neu ei fod yn ei chael hi'n fwy agos atoch chi i allu gweld eich llygaid tra'ch bod chi'n cusanu. Mae hefyd yn bosibl ei fod yn cadw ei lygaid ar agor fel rhan o foreplay, efallai oherwydd ei fod yn gwybod eich bod yn ei hoffi pan fydd yn agor fy llygaid yn ystod cusan. Beth bynnag yw'r rheswm, yn bendant nid yw'n rhywbeth i boeni amdano - os rhywbeth, mae'n dangos cymaint mae'ch partner yn mwynhau cusanu chi!

  A ddylai Guy Gau Eu Llygaid wrth Fochynu?

  Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn mewn gwirionedd - yn y pen draw, y dyn (a'r ferch) sydd i benderfynu beth sy'n teimlo'n gyfforddus iddynt. Mae'n well gan rai pobl gadw eullygaid ar agor wrth gusanu, tra bod eraill yn ei chael yn fwy pleserus i gau eu llygaid a chaniatáu eu hunain i fynd ar goll yn y funud. Nid oes ateb cywir neu anghywir o reidrwydd - mae'n ymwneud â'r hyn sy'n gweithio orau i chi a'ch partner.

  A Ddylech Chi Byth Ymddiried Mewn Dyn Sy'n Eich Cau Gyda'i Foni Yn Cau?

  Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn. Efallai y bydd rhai pobl yn dweud na ddylech byth ymddiried mewn dyn sy'n eich cusanu gyda'i ddyn yn agos oherwydd gallai fod yn cuddio rhywbeth oddi wrthych. Efallai y bydd eraill yn dweud nad yw o reidrwydd yn beth drwg ac y dylech fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallai fod yn cuddio rhywbeth oddi wrthych. Yn y pen draw, chi sydd i benderfynu a ydych chi am ymddiried mewn dyn sy'n eich cusanu gyda'i ddyn yn agos.

  Gweld hefyd: 17 Geiriau Calan Gaeaf sy'n Dechrau Gyda X (Gyda Diffiniad)

  Meddyliau Terfynol

  O ran deall pam mae dynion yn cusanu â'u llygaid ar agor, mae yna lawer o ddehongliadau gwahanol. Bydd yn dibynnu ar gyd-destun y sefyllfa - ble rydych chi, gyda phwy rydych chi, a beth rydych chi'n ei wneud - i wir ddeall yr ystyr pan fydd y llygaid ar agor. Does dim byd o'i le ar gael llygaid agored tra'n cusanu ond dim ond chi all benderfynu. Efallai y bydd Iaith y Corff mewn Perthynas (Yn Dweud Am Eich Perthynas)

  Gweld hefyd: Geiriau Cariad yn Dechrau gydag N (Gyda Diffiniad) yn ddefnyddiol hefyd  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.