Rwy'n Gwerthfawrogi Chi Ystyr. (Ffyrdd Eraill o Ddweud Hyn)

Rwy'n Gwerthfawrogi Chi Ystyr. (Ffyrdd Eraill o Ddweud Hyn)
Elmer Harper

Felly mae rhywun wedi dweud “Rwy'n eich gwerthfawrogi chi” ac rydych chi am ddarganfod yr ystyr y tu ôl iddo. Os felly, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Mae yna ychydig o ystyron gwahanol i “Rwy'n eich gwerthfawrogi” yn dibynnu ar y person sy'n dweud y geiriau a'r cyd-destun lle dywedir y geiriau. Mae “Rwy'n eich gwerthfawrogi” yn ymadrodd a ddefnyddir i fynegi diolchgarwch neu ddiolchgarwch.

Fe'i defnyddir yn aml i ddangos cydnabyddiaeth am rywbeth da y mae person wedi'i wneud. Pan fydd rhywun yn dweud “Rwy'n eich gwerthfawrogi chi,” maent fel arfer yn diolch i'r person arall am rywbeth y mae wedi'i wneud sy'n haeddu cydnabyddiaeth.

Nid yw'r sawl sy'n dweud “Rwy'n eich gwerthfawrogi” yn disgwyl dim dychwelyd ac yn syml yn mynegi eu diolchgarwch tuag at gyfraniad y person arall i'w fywyd. Mae bod yn werthfawrogol yn ffordd wych o ddangos cydnabyddiaeth am y pethau y mae eraill yn eu gwneud i ni.

Os ydyn nhw'n ei ddweud wrth bawb yna mae'n debyg nad yw'n cario llawer o bwysau, ond os ydyn nhw'n ei ddefnyddio'n gynnil yna mae'n debyg ei fod yn golygu'r uchod.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar 20 o wahanol ystyron er mwyn i mi eich gwerthfawrogi.

Gweld hefyd: Beth i'w Wneud Pan Fydd Yn Sydyn Yn Rhoi'r Gorau i Decstio Chi?

20 Ystyr Gwahanol I Mi Rwy'n Gwerthfawrogi Chi & Ffyrdd o Ddweud Hyn.

 1. Chi yw'r gorau.
 2. Rydych chi'n anhygoel.
 3. 2>Rwyt ti'n wych.
 4. Rwyt ti'n wych.
 5. Rydych chi'n fendigedig.
 6. Rydych chi'n ffantastig.
 7. Ti'n hyfryd.
 8. Rydych chi'ngwych.
 9. Rydych yn wych.
 10. Rydych yn wych.
 11. Rydych yn caredig.
 12. Rydych yn gymwynasgar.
 13. Rydych yn ffrind da.
 14. Rydych yn bob amser yno i mi.
 15. Rydych chi'n gwneud i mi deimlo'n arbennig.
 16. Rydych chi'n wrandäwr gwych.
 17. Mae gennych chi amser i mi bob amser.
 18. Rydych chi'n berson gwych i siarad ag ef.
 19. Rydych chi'n rhoi cyngor gwych.
 20. Rydych chi'n rhywun y gallaf ddibynnu arno bob amser.

Chi yw'r gorau.

Chi yw'r gorau ! Rwy'n eich gwerthfawrogi sy'n golygu mai chi yw'r person mwyaf gwerthfawr i mi ac rwy'n ddiolchgar am eich presenoldeb yn fy mywyd.

Rydych chi'n anhygoel.

Rydych wedi fy helpu mewn cymaint o ffyrdd a Gwn y byddwch yn parhau i fy helpu yn y dyfodol. Diolch i chi am fod yn berson mor wych.

Rydych chi'n wych.

Rydych chi'n berson gwych ac rwy'n falch ein bod ni'n ffrindiau.

Chi' yn wych.

Rydych chi'n wych diolch am gymryd yr amser gyda mi.

Rydych chi'n fendigedig.

Rydych chi bob amser mor garedig a chefnogol, ac rwy'n teimlo ffodus i gael chi yn fy mywyd. Diolch am fod yn chi – rydych chi'n fendigedig!

Rydych chi'n wych.

Rydych chi'n cael effaith fawr ar fy mywyd ac rydw i eisiau diolch i chi am fod yma i mi. Rydych chi'n rhan fawr o pam rydw i'n gwneud mor dda ac roeddwn i eisiau rhoi gwybod i chi faint rydw i'n eich gwerthfawrogi chi. Diolch am bopeth, rydych chi'n wych.

Rydych chi'n hyfryd.

Rydych chi'n hyfryd. Mae gennych galon garedig aenaid. Rydych chi hefyd yn brydferth iawn. Rwy'n falch ein bod wedi cyfarfod.

Rydych yn wych.

Rydych yn wych! Mae gennych chi ffordd wych gyda geiriau ac rydych chi bob amser mor gadarnhaol. Rwy'n ffodus iawn i'ch cael chi fel ffrind.

Rydych chi'n wych.

Rydych chi'n wych. Rydych chi'n gwneud cyfraniad mawr i'r byd ac rwy'n ddiolchgar am eich ymdrechion. Diolch i chi am bopeth rydych chi'n ei wneud.

Rydych chi'n wych.

Rydych chi'n wych. Rydych chi'n berson gwych ac rwy'n mwynhau bod o'ch cwmpas. Rydych chi bob amser mor gadarnhaol ac yn galonogol, mae'n heintus! Rydych chi'n gwneud i mi deimlo'n dda amdanaf fy hun ac rwy'n gwybod y gallaf bob amser ddibynnu arnoch chi i fod yn ffrind gwych.

Rydych chi'n garedig.

Rydych chi'n garedig. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod yn ystyr dda a bod yn ystyriol o eraill. Mae eich meddylgarwch yn adfywiol ac yn gwneud i mi deimlo'n dda. Diolch i chi am fod y math o berson sy'n malio am eraill.

Rydych chi'n barod i helpu.

Rydych chi bob amser mor barod i helpu ac rydw i'n ei werthfawrogi'n fawr. Rydych chi bob amser yn mynd allan o'ch ffordd i fy helpu i ac eraill, ac mae wir yn golygu llawer. Diolch am fod yno bob amser i mi a phawb arall. Rydyn ni'n ei werthfawrogi'n fawr.

Rydych chi'n ffrind da.

Rydych chi'n ffrind da. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod chi'n golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud a bod yno i mi pan fydd eich angen chi arnaf. Rydych chi bob amser yn onest gyda mi a gwn y gallaf ymddiried ynoch chi. Rwy'n falch ein bod ni'n ffrindiau.

Rydych chi yno i mi bob amser.

Rydych chi yno i mi bob amser, ac rwy'n ei werthfawrogi. Rydych chi'n golygu llawer i mi, ac rydw iyn ddiolchgar am eich cefnogaeth. Diolch i chi am fod yn ffrind i mi.

Rydych chi'n gwneud i mi deimlo'n arbennig.

Rydych chi'n gwneud i mi deimlo'n arbennig. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod chi'n golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud, ac yn gwneud pethau i ddangos gofal i chi. Mae'n golygu llawer i wybod nad dim ond person arall yn eich bywyd ydw i, ond rhywun rydych chi'n poeni amdano ac eisiau ei wneud yn hapus. Mae gwybod fy mod i o bwys i chi yn gwneud byd o wahaniaeth.

Yr ydych chi'n wrandäwr gwych.

Yr ydych yn wrandäwr gwych. Rwy’n gwerthfawrogi eich bod yn rhoi sylw ystyrlon i’r hyn rwy’n ei ddweud a bod yn amyneddgar wrth i mi brosesu fy meddyliau a’m teimladau. Gall fod yn anodd i mi agor, ond rwy'n teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus gyda chi. Diolch i chi am fod yn ffrind mor gefnogol a deallgar.

Mae gennych chi amser i mi bob amser.

Mae gennych chi amser i mi bob amser, ac rydw i'n gwerthfawrogi hynny. Rydych chi'n gwrando arna i ac yn fy helpu i weithio trwy fy mhroblemau, hyd yn oed pan dwi'n gwybod eich bod chi'n brysur. Rydych chi'n ffrind gwych, ac rwy'n ddiolchgar o'ch cael chi yn fy mywyd. Diolch i chi am fod yno i mi bob amser.

Rydych chi'n berson gwych i siarad ag ef.

Rydych chi bob amser mor hawdd siarad â chi ac rydw i'n gwerthfawrogi hynny amdanoch chi'n fawr. Rydych chi bob amser yn gwneud i mi deimlo fy mod yn cael fy nghlywed a'm deall, a gwn y gallaf bob amser ddibynnu arnoch chi i fod yn seinfwrdd gwych. Rwy'n caru ein cyfeillgarwch yn fawr ac rwyf mor ddiolchgar o'ch cael chi yn fy mywyd!

Rydych chi'n rhoi cyngor gwych.

Rydych chi'n rhoi cyngor gwych. Rwy'n gwerthfawrogi eich ystyr yn dda a bob amserbod yno i mi pan fyddaf eich angen. Rydych chi wedi fy helpu trwy rai cyfnodau anodd ac rwy'n ddiolchgar o'ch cael chi fel ffrind.

Rydych chi'n rhywun y gallaf ddibynnu arno bob amser.

Rydych chi'n rhywun y gallaf ddibynnu arno bob amser. Rwy'n eich gwerthfawrogi sy'n golygu y gallaf ddibynnu arnoch chi am gefnogaeth, cymorth a chyfeillgarwch. Rydych chi'n rhywun y gallaf ymddiried ynddo a theimlo'n gyfforddus yn ymddiried ynddo. Rydych chi'n ffrind gwych, ac rwy'n caru eich cyfeillgarwch.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir.

Gweld hefyd: Pen Iaith y Corff (Canllaw Llawn)

cwestiynau cyffredin

Sut i Ddweud wrth Rywun Rydych chi'n Eu Gwerthfawrogi.

Gall fod yn anodd dweud wrth rywun eich bod yn eu gwerthfawrogi, ond mae'n werth chweil gwneud hynny. Gall dweud wrth rywun eich bod yn eu gwerthfawrogi wneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u gwerthfawrogi, a gall hefyd wneud iddynt deimlo'n dda amdanynt eu hunain. Mae ychydig o bethau i'w cadw mewn cof wrth ddweud wrth rywun eich bod yn eu gwerthfawrogi. Yn gyntaf, byddwch yn ddiffuant ac yn onest yn eich geiriau. Yn ail, ceisiwch ddweud beth rydych chi'n ei werthfawrogi am y person, yn hytrach na dim ond dweud "Rwy'n eich gwerthfawrogi." Yn olaf, cymerwch amser i wrando ar yr hyn sydd gan y person i'w ddweud mewn ymateb.

Ydw i'n Gwerthfawrogi Chi'n Golygu Rwy'n Caru Chi?

Gall gwerthfawrogi hefyd olygu bod yn ddiolchgar am rywbeth. Felly pan fyddwch chi'n dweud “Rwy'n eich gwerthfawrogi chi,” rydych chi'n dweud eich bod chi'n ddiolchgar am y person. Mae’n ffordd arall o fynegi eich cariad a’ch diolchgarwch tuag at rywun.

Sut Ydych chi’n Dangos Gwerthfawrogiad?

Un ffordd idangos gwerthfawrogiad yw amrywio eich geiriau o ddiolchgarwch. Mae “diolch” bob amser yn cael ei werthfawrogi, ond weithiau gall ymadroddion eraill fel “Rwy’n ddiolchgar am eich cymorth” neu “Rwy’n gwerthfawrogi eich meddylgarwch” olygu mwy fyth. Ffordd arall o ddangos faint rydych chi'n poeni amdano yw trwy ystumiau bach. Gall rhywbeth mor syml â chwtsh, nodyn mewn llawysgrifen, neu bryd o fwyd cartref wneud diwrnod i rywun. Mae yna ffyrdd diddiwedd i ddangos gwerthfawrogiad, ac mae'r ffordd orau yn dibynnu ar y person rydych chi'n ceisio ei ddiolch. Cymerwch eiliad i feddwl beth fyddai'n gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac ewch oddi yno!

Ydy Gwerthfawrogi Yr Un Un A Chariad?

Mae gwerthfawrogiad a chariad yn ddau beth gwahanol. Gwerthfawrogiad yw pan fyddwch chi'n ddiolchgar am rywbeth, tra bod cariad yn deimlad dwfn o anwyldeb. Gallwch chi ddweud “Rwy'n eich gwerthfawrogi” wrth rywun rydych chi'n poeni amdano, ond nid oes ganddo'r un ystyr â “Rwy'n dy garu di.”

Meddyliau Terfynol.

O ran mynegi gwerthfawrogiad, mae yna ychydig o ffyrdd y gallwn fynegi ein teimladau ac mae ganddynt oll ystyron gwahanol yn dibynnu ar y cyd-destun. Fodd bynnag, waeth beth fo'r mynegiant go iawn, credwn ei fod yn beth cadarnhaol ac yn un y dylech deimlo'n falch ohono. Efallai y bydd yn ddiddorol ichi hefyd Rwy'n Gwerthfawrogi Chi Ystyr O Foi (Darganfod Heddiw) tan y tro nesaf diolch am gymryd yr amser i ddarllen
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.