Sut i Wneud i Unrhyw Un Chwerthin (Y Ffordd Hawdd)

Sut i Wneud i Unrhyw Un Chwerthin (Y Ffordd Hawdd)
Elmer Harper

Mae chwerthin yn heintus a gall fod yn arf pwerus er daioni. Mae’n ffordd o wneud i bobl wenu, cael hwyl, a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain. Os ydych chi eisiau gwneud i rywun chwerthin, mae angen i chi wybod sut.

Mae yna lawer o ffyrdd i wneud i bobl chwerthin ond mae ganddyn nhw i gyd un peth yn gyffredin: maen nhw i gyd yn dibynnu ar bŵer syndod. Syndod yw’r cynhwysyn allweddol mewn hiwmor oherwydd mae’n ein gorfodi i dalu sylw i’r hyn sy’n digwydd ac mae hynny’n ein gwneud ni’n fwy tebygol o chwerthin.

Dyna pam rydyn ni’n aml yn clywed jôcs am bethau sy’n annisgwyl neu bethau nad ydyn nhw’n gwneud synnwyr – fel dyn yn mynd i mewn i far gyda jiráff! Chwerthin yw'r feddyginiaeth orau, medden nhw. Ac er nad yw hynny, efallai, yn wirionedd anffaeledig, mae rhyw werth gwirioneddol mewn gwneud i bobl eraill chwerthin.

Gweld hefyd: 100 o eiriau negyddol yn dechrau gydag W (Gyda Diffiniadau)

Mae'n deimlad da gwneud rhywun arall yn hapus, a chwerthin yw un o'r mynegiant mwyaf dilys o lawenydd. Hefyd, mae'n heintus - felly mae'n debygol y byddwch chi'n cael hwyl dda yn y broses. Ond sut ydych chi'n mynd ati i wneud i rywun chwerthin?

Wel, yn gyntaf mae angen i chi ddeall beth sy'n gwneud i bobl chwerthin. Beth sy'n cosi eu hasgwrn doniol? Mae pawb yn wahanol, felly bydd angen i chi dalu sylw i'r ciwiau maen nhw'n eu rhoi i chi.

Os gallwch chi wneud i rywun wenu, rydych chi ar y trywydd iawn. O’r fan honno, mae’n ymwneud â chwarae oddi ar yr hyn y mae’r person hwnnw wedi ymateb iddo. Byddwn yn edrych ar sut i fod yn ddoniol ac yn gwneud i unrhyw un chwerthin yn fwy manwlisod.

Sut i Fod Yn Ddoniol Mewn Unrhyw Sgwrs

Mae gwneud i bobl chwerthin yn dibynnu ar ddeall sut mae hiwmor yn gweithio. Mae synnwyr digrifwch yn gweithio trwy gysylltu gwahanol bethau â'i gilydd mewn ffordd annisgwyl a syfrdanol.

Beth yw'r math gorau o hiwmor i ddechrau arni?

Mae hwn yn gwestiwn y mae llawer o bobl yn ei ofyn i'w hunain pan maen nhw newydd ddechrau. Mae yna lawer o wahanol fathau o hiwmor a gall fod yn anodd gwybod pa un i ddechrau.

Mae chwe phrif fath o hiwmor: sefyllfaol, geiriol, a chysyniadol. Hiwmor sefyllfaol yw'r math hawsaf i gychwyn arno oherwydd dyma'r math mwyaf cyffredin ac nid oes angen llawer o ddealltwriaeth na gwybodaeth am y byd o'n cwmpas er mwyn deall beth sy'n ddoniol amdanyn nhw.

Chwe Math o Hiwmor.

Hiwmor Sefyllfaol.

Hiwmor sefyllfaol yw'r math o hiwmor sy'n deillio'n aml o'r math yma o hiwmor sy'n deillio o'r math yma o gyd-destun a'r sefyllfa ddarganfyddiadol. ity. Mae jôcs yn aml yn cael eu nodweddu fel sefyllfaol oherwydd gallant ond fod yn ddoniol os yw’r gynulleidfa’n gwybod cyd-destun y sefyllfa y cyfeirir ati.

Hiwmor Geiriol.

Mae hiwmor geiriol yn gofyn am rywfaint o ddealltwriaeth o iaith a sut mae geiriau’n gweithio er mwyn deall beth sy’n ddoniol amdanynt, ond nid oes angen unrhyw wybodaeth am y byd o’n cwmpas fel jôcs sefyllfaolgwneud.

Hiwmor Cysyniadol.

Mae hiwmor cysyniadol yn gofyn am lawer o wybodaeth am y byd o'n cwmpas er mwyn i bobl ei gael yn ddoniol, ond nid oes angen esboniad ar y math hwn o hiwmor. Y broblem yw nad oes gan lawer o bobl y wybodaeth angenrheidiol i ddeall y jôcs hyn.

Hiwmor Camgyfeirio.

Mae hiwmor camgyfeirio yn seiliedig ar dybiaeth. Mae’n syml defnyddio’r syniad y tu ôl i hyn yw sefydlu’r disgwyliad i siarad am rywbeth sy’n mynd un ffordd a dweud rhywbeth sy’n mynd y ffordd arall. Er enghraifft, adrodd stori a'i fflipio ar ei phen gyda rhywbeth gwarthus.

Mae hiwmor camgyfeirio yn fath o jôc sy'n dibynnu ar y gynulleidfa'n cael ei chamarwain ynghylch ble mae'r punchline yn mynd. Y syniad y tu ôl i'r math hwn o jôc yw sefydlu disgwyliad ac yna dweud rhywbeth sy'n mynd i gyfeiriad gwahanol. Gall y dechneg hon gael ei defnyddio gan ddigrifwyr, operâu sebon, comics stand-yp, a mwy.

Enghraifft wych o hyn yw pan fyddwch chi'n adrodd stori sy'n ymddangos yn un ffordd ac yna'n ei throi ar ei phen. Mae'n gwneud i chi edrych fel bod gennych chi ymwybyddiaeth wych o'r sefyllfa ac yn rhoi'r argraff eich bod chi'n ffraeth a doniol, yn meddwl ar eich traed i ddangos bod gennych chi gysylltiad dynol gwych ag eraill.

Hiwmor Hunanwella.

Hiwmor Hunan-Gwella Mae hiwmor yn fath o hiwmor sy'n caniatáu i rywun chwerthin ar eich pen eich hun. Mae'n golygu hynny yn hytrach na chwerthin am benrhywun arall, mae'r person yn chwerthin ar ei ben ei hun. Gellir defnyddio hiwmor hunan-wella i wella hwyliau a hunan-barch pobl, lleihau straen a phryder a chynyddu boddhad bywyd.

Enghraifft o hiwmor sy’n gwella eich hun yw pan fyddwch chi’n gwneud camgymeriad yn gyhoeddus ac yn chwerthin am ben. Mae pobl yn maddau ac mae'n dangos eich bod chi'n berson go iawn, llawn hwyl i fod gyda nhw.

Gallwn ddefnyddio hiwmor hunan-wella i wasgaru sefyllfaoedd llawn tyndra a chael gwared ar bigau pobl eraill sy'n ceisio ein digalonni.

> Hiwmor Cysylltiedig.

Mae hiwmor cysylltiedig yn fath o hiwmor sydd nid yn unig yn gyfnewidiol ond hefyd wedi'i wreiddio mewn dilysrwydd. Mae'r math hwn o hiwmor yn arbennig o bwysig yn y byd digidol oherwydd ei fod yn darparu cysylltiad â'r gynulleidfa. Gellir defnyddio hiwmor cysylltiedig mewn postiadau cyfryngau cymdeithasol, trydar, postiadau blog & mwy.

Mae hiwmor cysylltiedig yn arf pwerus y gallwn ei ddefnyddio wrth gwrdd â rhywun am y tro cyntaf, gan ei fod yn bositif ac yn gynhwysol.

Sut i Wneud i Unrhyw Un Chwerthin

  • Byddwch yn Ymlacio.
  • Byddwch Eich Hun.
  • Anadl. i fyny ar naws yr ystafell neu'r person.
  • Defnyddiwch gynnwys sefyllfaol, doniol pan fo'n briodol.
  • Gweithiwch y jôc i gyd-destun y sgwrs.
  • Peidiwch â gofyn a ydyn nhw eisiau clywed jôc. <109> Strategaeth i ddisgyn yn ôl arni os nad ydyn nhwjôc.
  • Peidiwch â chwysu os nad ydych chi'n dod ar draws doniol.
> Cwestiynau Ac Atebion

1. Beth yw'r ffordd orau i wneud i unrhyw un chwerthin?

Mae gwahanol bobl yn gweld pethau gwahanol yn ddoniol, felly efallai na fydd yr hyn sy'n gwneud i un person chwerthin yn gwneud i rywun arall chwerthin. Fodd bynnag, mae rhai ffyrdd o wneud i rywun chwerthin yn cynnwys dweud jôcs, bod yn wirion, neu wneud wynebau doniol.

Yn ogystal, gall bod yn hapus a mwynhau bywyd hefyd fod yn heintus a gwneud i bobl o'ch cwmpas chwerthin hefyd.

2. Pam mae pobl yn chwerthin?

Mae llawer o resymau pam fod pobl yn chwerthin, ond un o'r rhesymau mwyaf cyffredin yw bod rhywbeth yn ddoniol. Gall rhesymau eraill gynnwys pan fydd rhywun yn mwynhau ei hun, pan fydd yn rhyddhad neu'n hapus, pan fyddant yn ceisio tawelu sefyllfa llawn tyndra neu letchwith, neu pan fyddant yn ceisio dangos cefnogaeth i rywun arall.

Mae'n arf gwych i dawelu unrhyw sefyllfa. Rwy'n aml yn defnyddio'r dacteg gyda fy mhlant. Bydd dweud rhywbeth doniol neu actio’n wirion yn aml yn dod â gwên i’w hwynebau ac mae hynny’n ddigon i’w cael allan o ba bynnag gyflwr neu hwyliau drwg y maent ynddo.

Gweld hefyd: Iaith Corff Nerfol (Canllaw Cyflawn)

3. Sut allwch chi ddefnyddio hiwmor i wneud i rywun chwerthin?

Gall hiwmor gael ei ddefnyddio i wneud i rywun chwerthin drwy wneud iddyn nhw deimlo'n hapus, gwneud iddyn nhw deimlo'n ddifyr, neu drwy wneud iddyn nhw chwerthin yn uchel.

4. Beth yw rhai ffyrdd effeithiol o wneud i rywun chwerthin?

Rhai ffyrdd effeithiol o wneudmae rhywun yn chwerthin yw dweud jôc wrthyn nhw, gwneud wyneb doniol, neu wneud rhywbeth gwirion. Gallwch hefyd ddefnyddio syndod a sioc i wneud i bobl chwerthin.

5. Beth ddylech chi ei osgoi wrth geisio gwneud i rywun chwerthin?

Wrth geisio gwneud i rywun chwerthin, dylech osgoi dweud jôcs sy'n sarhaus neu a allai wneud i'r person deimlo'n anghyfforddus.

6. Sut i wneud i unrhyw un chwerthin ar unwaith?

Gallwch wneud i unrhyw un chwerthin drwy geisio bod yn ddoniol. Gall unrhyw un ddod yn ddigrifwr, ond beth yw'r ffordd fwyaf doniol i wneud i berson chwerthin? Byddwch chi'ch hun, peidiwch â cheisio'n rhy galed, gallwch chi ddweud jôcs, eu cyflwyno'n ddilys a bod yn ddilys i chi'ch hun.

7 . I Wneud i Unrhyw Un Chwerthin Dros Testun

Mae’n ffaith a dderbynnir yn gyffredinol bod chwerthin da yn gwneud popeth yn well. Y broblem yw, os ydych chi am wneud i rywun chwerthin, mae'n rhaid i chi fod yno'n bersonol.

Ni allwch anfon neges destun atynt a disgwyl iddynt chwerthin. Gyda thechnoleg heddiw, y ffordd orau o wneud i rywun chwerthin dros destun neu neges yw anfon fideo doniol o glip Facebook neu Snapchat a wnaeth i chi chwerthin.

Meddyliau Terfynol.

Mae yna lawer o ffyrdd i wneud i rywun chwerthin, ond mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r hyn a allai dramgwyddo'r person rydych chi'n ceisio gwneud chwerthin. Mae dweud jôcs, bod yn wirion, neu wneud wynebau doniol i gyd yn ffyrdd effeithiol o wneud i rywun chwerthin. Os gwnaethoch fwynhau darllen yr erthygl hon efallai yr hoffech chi hefyd Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.