ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നതിന് ചില വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. അത് വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റോണിക് ആംഗ്യമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന മറ്റ് സൂചനകൾക്കായി നോക്കാം.

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ്?

ശരീര ഭാഷയനുസരിച്ച് എന്താണ് സന്ദർഭം?

സന്ദർഭം എന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയെ ബാധിക്കും. ഇതിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ, നമ്മൾ ഉള്ള സാഹചര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ബാധിക്കാവുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ശരീരഭാഷ. ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അടുത്തതായി ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 6 കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

6 ഒരു പുരുഷൻ നിങ്ങളെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ.

  1. അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ’ നിങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്.
  2. അവൻ റൊമാന്റിക് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
  3. അവൻ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു.
  4. അവൻ നിങ്ങളോട് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അയാൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചുനിങ്ങൾ സുന്ദരനും കൗതുകമുണർത്തുന്നവനുമാണ്, അയാൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചിലത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവനോട് തോന്നുന്ന രീതി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഓപ്ഷനാണ്.

അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ ശരിക്കും മധുരമുള്ള ആളാണ്, അവൻ നിങ്ങളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ്.

അവൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കും. അവൻ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ്, നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു മാന്യനും റൊമാന്റിക്കും ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവൻ റൊമാന്റിക് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

അവൻ റൊമാന്റിക് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയും നിങ്ങൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും. നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും, അവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തി വെറും റൊമാന്റിക് ആണ്.

അവൻ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും അറിയിക്കുന്ന സൗമ്യവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു ആംഗ്യമാണിത്.

അവൻ നിങ്ങളോട് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.ചോദ്യങ്ങൾ

ഇതും കാണുക: ഒരു നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ 15 പ്രധാന അടയാളങ്ങൾ

നെറ്റിയിലെ ചുംബനങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ ആംഗ്യമാണ് നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത്. നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് അഭിവാദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായോ സ്നേഹത്തിന്റെയോ അഭിനന്ദനത്തിന്റെയോ അടയാളമായോ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായോ ചെയ്യാം. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു റൊമാന്റിക് ആംഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും അവർക്ക് കഴിയും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം.

നെറ്റിയിലെ ചുംബനങ്ങൾ ഇത്ര മഹത്തരമായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

നെറ്റിയിലെ ചുംബനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മഹത്തരമായി തോന്നുന്ന ചിലതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അത് ഒരു ചുംബനമാണെന്ന വസ്തുതയായിരിക്കാം, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചുംബനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റി അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാകാം. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, നെറ്റിയിലെ ചുംബനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖം നൽകുന്നു.

അവർ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നത് മാത്രമല്ല. നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്ന ഒരാൾ വളരെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കരുതലുള്ളവനാണ്, നിങ്ങളെ ഉന്നതമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സ്‌നേഹവും തോന്നിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മടിക്കേണ്ട!

നെറ്റിയിലെ ചുംബനം എന്താണ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്?

നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു ആംഗ്യമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക്, അത് തങ്ങൾ കരുതലാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം. പങ്കാളി അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സ്നേഹവും അനുഭവപ്പെടാം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചുംബിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാംനെറ്റിയിൽ, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഇത് വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അത് വാക്കുകളില്ലാതെ ശബ്ദങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

നെറ്റിയിലെ ചുംബനം റൊമാന്റിക് ആണോ?

നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ ആംഗ്യമാണ്. മറ്റൊരാളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം പങ്കിടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

നെറ്റിയിലെ ചുംബനങ്ങൾ റൊമാന്റിക് ആയി കാണാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗവുമാണ്.

നെറ്റി ചുംബനങ്ങൾ അടുപ്പമുള്ളതാണോ?

നെറ്റിയിൽ അടുപ്പമുണ്ടോ? അഗാധമായ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആംഗ്യമാണിത്, പലപ്പോഴും ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു പതിവ് ചുംബനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആരെയെങ്കിലും നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സാധാരണയായി അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നെറ്റിയിലെ ചുംബനത്തെ വളരെ വ്യക്തിപരവും സവിശേഷവുമാക്കും.

ഇതും കാണുക: M-ൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രണയ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

നെറ്റിയിലെ ചുംബനങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നാണോ?

നെറ്റിയിലെ ചുംബനത്തിന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സന്ദർഭത്തെയും ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. പൊതുവേ, നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് വാത്സല്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നുണ്ടെന്നോ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഇടയ്‌ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനും അവരുടെ സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

നെറ്റിയിലെ ചുംബനം റൊമാന്റിക് ആണോ?

ഒരു നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് വളരെ റൊമാന്റിക് ആംഗ്യമായിരിക്കും, അത് സന്ദർഭത്തെയും അത് ചെയ്യുന്ന രീതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വേണ്ടിഉദാഹരണത്തിന്, അടുപ്പത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നൽകുന്ന സാവധാനവും സൌമ്യവുമായ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് തികച്ചും റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും. മറുവശത്ത്, ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്നോ കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെ അടയാളമായി നെറ്റിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള കുത്ത് അത്ര റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കില്ല. ആത്യന്തികമായി, അത് സാഹചര്യത്തെയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവസാന ചിന്തകൾ

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു വലിയ അടയാളമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചതിന് നന്ദി, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത തവണ വരെ!
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.