പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (ആലിംഗനത്തിന്റെ തരം)

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (ആലിംഗനത്തിന്റെ തരം)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അതിനാൽ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം സാഹചര്യത്തെയും രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. പൊതുവേ, പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം വാത്സല്യത്തിന്റെയോ പിന്തുണയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദപരമായ ആംഗ്യത്തിന്റെയോ അടയാളമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്താൽ, അത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റമോ ഭയാനകമോ ആയി കാണപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ, അത് ആശ്വാസത്തിന്റെയോ അടുപ്പത്തിന്റെയോ അടയാളമായിരിക്കാം. അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സാഹചര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വരുന്നത്.

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

6 കാരണങ്ങൾ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യും.

  1. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.
  2. വ്യക്തിക്ക്
  3. ആൾക്ക് കളിയായാണ് തോന്നുന്നത്.
  4. വ്യക്തി
  5. വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സന്തോഷം.
  6. വ്യക്തിക്ക് നന്ദി തോന്നുന്നു.
  7. വ്യക്തിക്ക് സംരക്ഷണം തോന്നുന്നു.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണോ?

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ആ വ്യക്തി സൗഹൃദമോ സാന്ത്വനമോ ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും അർത്ഥമാക്കാം. വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്ഒരാൾക്ക് കളിയായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

മിക്ക ആളുകളും ആലിംഗനത്തെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കും. ചിലർ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് കളിയായിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ളവർ അതിനെ ആ വ്യക്തിക്ക് വാത്സല്യവും സംരക്ഷണവും തോന്നുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കാം. പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, ചുറ്റുമുള്ള സന്ദർഭവും നിങ്ങളെയും അവർ നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് വാത്സല്യം തോന്നുന്നു?

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് വാത്സല്യം തോന്നുന്നു എന്നാണ്. അവർ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോ അർത്ഥമാക്കാം. അത് അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നാണോ?

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് സന്തോഷവും വാത്സല്യവും തോന്നുന്നു എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ വളരെക്കാലമായി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളെ കാണാൻ ആവേശഭരിതരായതിനാൽ അവർ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയേക്കാം.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് നന്ദിയുള്ളവനാണോ?

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് അവർ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നാണ്. ഇത് വളരെ മധുരമായ ആംഗ്യമാണ്. നിങ്ങൾ സമാന വികാരം പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആലിംഗനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുക.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് സംരക്ഷണം തോന്നുന്നു എന്നാണോ?

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനംആ വ്യക്തിക്ക് സംരക്ഷണം തോന്നുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റുള്ളവർ ചുറ്റുപാടുമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ അവർ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അവർ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആഴമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവരുടെ ശരീരഭാഷയും നിങ്ങൾക്ക് സൂചനകൾ നൽകും.

അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

ഇതും കാണുക: നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയും സന്തോഷകരമാണ്

പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കട്ടിലിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം ദമ്പതികളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെയും അവരുടെ വികാരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. പൊതുവേ, പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം സാധാരണയായി വാത്സല്യത്തെയും അടുപ്പത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അത്താഴം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും നിങ്ങളോട് അടുപ്പം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കാനുള്ള വഴിയായിരിക്കാം അത്. നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ, പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം പരസ്പര വിശ്വാസവും സുഖവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം. പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നതിനും അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്‌താൽ, അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമായിരിക്കും. ഒരു ഭുജം നിങ്ങളുടെ അരയ്‌ക്ക് ചുറ്റിലും മറ്റേയാളുടെ തല നിങ്ങളുടെ തോളിനു മുകളിലുമാണെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആലിംഗനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആലിംഗനം തിരികെ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൈയിലോ പുറകിലോ കൈ വയ്ക്കാം.

ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്റൊമാന്റിക് പിന്നിൽ?

അത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ അവരെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് വളരെ മധുരവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ ആംഗ്യമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അത്ര നന്നായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല!

നാം എന്തിനാണ് ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്?

ആലിംഗനങ്ങൾ ഒരാളെ ശാരീരികമായി കാണിക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ, അത് തലച്ചോറിൽ ഓക്സിടോസിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ഇത് "കഡിൽ ഹോർമോൺ" എന്നറിയപ്പെടുന്നു, സന്തോഷത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആലിംഗനങ്ങൾ വാക്കേതര ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്, ആലിംഗനത്തിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയപരമായി താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നീണ്ട ആലിംഗനം നിങ്ങളുടെ അടുപ്പത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം.

പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നു.

പിന്നിലെ ആലിംഗനം അല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് വാത്സല്യത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനത്തിന്റെയും അടയാളം കൂടിയാകാം.

ആൺകുട്ടികൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്.

ആൺകുട്ടികൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം, അത് കൂടുതൽ പ്രബലമായ സ്ഥാനമായി കാണാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ആരെയെങ്കിലും പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആ വ്യക്തി അടിസ്ഥാനപരമായി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ അധികാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യമായിരിക്കാംആസ്വദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം. ആരെയെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും അറിയാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ആൺകുട്ടികൾ മറ്റ് ആൺകുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ഇത് അവരുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സന്ദർഭം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.

ഇതും കാണുക: കാലുകളുടെ ശരീരഭാഷ (പ്രധാന രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുക)

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മികച്ചതാണ്.

ആളുകൾ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആലിംഗനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കാത്തതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും. ഇത് ആലിംഗനം കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവും അസ്വാഭാവികവുമാക്കും. കൂടാതെ, കൂടുതൽ അടുക്കാതെയോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തിപരമാക്കാതെയോ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. അന്തിമമായി, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും ഇത് കൂടുതൽ സുഖകരമായിരിക്കും.

അവസാന ചിന്തകൾ

പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു നല്ല വാക്കേതര സൂചനയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരം ആലിംഗനങ്ങളുണ്ട്, അടുത്ത തവണ വായിക്കുന്നതിന് നന്ദി.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.