80 Geiriau Negyddol sy’n Dechrau Gydag E (Rhestr)

80 Geiriau Negyddol sy’n Dechrau Gydag E (Rhestr)
Elmer Harper

Felly rydych chi'n chwilio am restr o eiriau negyddol sy'n dechrau gydag E yn y post hwn rydyn ni wedi dod o hyd i 80 o'r rhai gorau i chi ddewis ohonyn nhw.

Gweld hefyd: Iaith Corff Dyn Heb Ddiddordeb (Arwyddion Cynnil)

Gall dod o hyd i'r geiriau cywir i fynegi'ch hun yn gryno ac yn gywir bod yn eithaf grymusol. Dyma obeithio y byddwch chi'n dod o hyd i'r ymadroddion perffaith i'ch pwrpas! Pob lwc a dymuniadau gorau am lwyddiant!

80 Geiriau Negyddol Yn Dechrau Gydag E

Daeargryn – cryndod sydyn ar y ddaear a achoswyd gan symudiad platiau tectonig 7>Camfanteisio – y weithred o ddefnyddio rhywun neu rhywbeth er eich mantais eich hun 7>Blinder – cyflwr o flinder neu flinder eithafol 7>Diarddel – y gweithred o orfodi rhywun i adael lle neu sefydliad Diffodd – i ddiffodd neu ddiffodd, yn enwedig tân neu fflam 7>Cysylltiad – y cyflwr o fod yn sownd neu wedi eich dal mewn rhywbeth, yn aml yn achosi anhawster neu drafferth 7>Anhygoel – gormodol uchel neu ddrud <6 <9 Ewthanasia – y ddeddf o achosi marwolaeth person neu anifail yn fwriadol i ddod â’u dioddefaint i ben
Iasol – rhyfedd a dirgel, gan achosi teimlad o anesmwythder neu ofn
Effrontery – ymddygiad di-hid neu ddirgel; audacity
Egoistic – hunanol neu hunanganolog
Cenfigen – y teimlad o genfigen tuag at gyflawniadau neu eiddo rhywun
Gwacter – diffyg cynnwys neu sylwedd; teimlad o unigrwydd neu anobaith
Gelyniaeth – gelyniaeth neu gasineb tuag at rywun neu rywbeth
Entropi – cyflwr o anhrefn neu anhrefn
Gorfoledd – y teimlad o lid neu annifyrrwch dwys
Anghywir – anrhagweladwy neu afreolaidd o ran ymddygiad neu symudiad
>Anfoesgarwch – teimlad o lid neu annifyrrwch dwys
Alltud – gorfod cael eich symud o’ch cartref neu’ch gwlad
Difodiant – y cyflwr neu’r broses o gael ei ddileu neu ei ddileuallan yn gyfan gwbl
Afradlondeb – gwariant gormodol neu ymbleseru mewn moethusrwydd
Gwahardd – y weithred o gau rhywun neu rywbeth allan
Gwaharddedig – tueddu i eithrio neu wahaniaethu yn erbyn grwpiau neu unigolion penodol
Gorfoleddus – hynod boenus neu gythryblus
Exorcism – y weithred o gael gwared ar ysbrydion drwg neu gythreuliaid o berson neu le
Diarddel – dileu neu ddileu yn gyfan gwbl
Cribddeiliaeth – y weithred o gael rhywbeth, yn enwedig arian, trwy rym neu fygythiadau
Difodi – y weithred o ladd neu ddinistrio’n llwyr
Exude – diferu neu ollwng, yn aml gydag arogleuon neu sylweddau annymunol
Egni – cyflwr o wendid neu flinder
Anfeidrol – gwanhau neu wneud yn wan
Genfigen – i wenwyno neu halogi â gwenwyn neu sylweddau niweidiol eraill
Cenfigen – teimlo neu ddangos eiddigedd neu genfigen tuag at rywun neu rywbeth
Epileptig – yn ymwneud ag epilepsi, neu’n dioddef o epilepsi, anhwylder niwrolegolnodweddir gan drawiadau
Erydiad – y broses o wisgo i ffwrdd neu gael eich treulio, yn aml gan elfennau naturiol fel gwynt neu ddŵr
Gwallus – anghywir neu anghywir
Troi allan – y weithred o orfodi rhywun i adael eiddo, yn aml drwy ddulliau cyfreithiol
Gwaethygu – i waethygu sefyllfa neu'n ddwysach
Gormodol – mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n normal neu'n rhesymol; gormod neu ormod
Esgus – rheswm neu esboniad a gynigir i gyfiawnhau neu faddau rhywbeth a ystyrir yn anghywir neu’n amhriodol
Drud – yn costio llawer o arian
Gor-gythruddo – achosi llid neu annifyrrwch
Egotistaidd – hunan-ganolog neu hunan-amsugnol yn ormodol
Effete – gwan neu aneffeithiol
Hawl – teimlo’n haeddu triniaeth neu freintiau arbennig heb eu hennill
Entropi – mesur o’r anhrefn neu hap mewn system
Entropi – wedi’i wenwyno neu ei halogi â gwenwyn neu sylweddau niweidiol eraill
Afreolaidd – anrhagweladwy neu afreolaidd
Anelod – anodd ei ddal neu ei ddeall
Annherfynol – diddiwedd, di-dor
Manteisiol – manteisio’n annheg ar rywun neu rywbeth er budd personol
Gor-ddweud – gor-ddweud neu orliwio y tu hwnt i’rgwirionedd
Eithafiaeth – dal safbwyntiau gwleidyddol neu grefyddol eithafol
Blino’n lân – blinedig neu ddraenio egni
Cythruddo – gwneud rhywun yn hynod flin neu gynddeiriog
Wedi ymddieithrio – wedi gwahanu neu ddieithrio oddi wrth rywun neu rywbeth a oedd unwaith yn agos
Egotistiaeth – gormodol hunan-ganolbwynt neu hunan-bwysigrwydd
Gwaharddiaeth – yr arfer o eithrio rhai grwpiau neu unigolion ar sail nodweddion penodol
Anrheithgar – rhy uchel neu afresymol o ran pris neu alw
Gorliwiedig – chwyddedig y tu hwnt i’r gwirionedd neu’r realiti
Yn chwerw – teimlo’n ddigalon neu’n chwerw am rywbeth
Dileu – dinistrio neu ddileu rhywbeth yn gyfan gwbl
Gwaethygu – y broses o gynyddu neu ddwysau rhywbeth, yn aml gwrthdaro neu broblem
Gesmwythder – gwanhau neu wneud gwan
Emaciation – gormod o denau neu wastraffu’r corff
Emanate – dod allan neu allyrru o ffynhonnell
Rhofel – i faich neu bwyso a mesur gyda rhywbeth anodd neu ormesol
Engulf – llyncu neu orlethu yn llwyr
Caethwasiaeth – gwneud rhywun yn gaethwas neu dal nhw mewn caethiwed
Etrap – i ddal neu faglrhywun mewn sefyllfa anodd neu gyfaddawdu
Cyffrous – achosi teimladau o gyffro neu lawenydd
Alltudio – y weithred o gefnu ar eich gwlad neu’ch cenedligrwydd eich hun
Alltudio – y weithred o ddinistrio neu gael gwared ar rywbeth yn llwyr
Exudation – y broses o diferu neu ollwng, yn aml gyda sylweddau neu arogleuon annymunol
Brwdfrydedd – cyffro neu frwdfrydedd gormodol neu orliwiedig
Cyfaredd – swyno neu swyno rhywun yn llwyr
Ewffemiaeth – gair neu ymadrodd ysgafn neu anuniongyrchol a ddefnyddir yn lle gair neu ymadrodd mwy uniongyrchol neu sarhaus
Gormodol – mynd y tu hwnt i’r hyn sy’n normal neu’n rhesymol; gormod neu ormod

Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i’r gair negyddol cywir sy’n dechrau gydag E yn y post hwn. Diolch am gymryd yr amser i ddarllen y post byr hwn. Tan y tro nesaf.

Gweld hefyd: 130 o eiriau negyddol gan ddechrau gydag R (Rhestr)Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.