Arwyddion Cariad Iaith y Corff Benyw (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)

Arwyddion Cariad Iaith y Corff Benyw (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)
Elmer Harper

Arwyddion Cariad Iaith Corff Benyw yw'r arwyddion y mae menyw yn eu hanfon at ei phartner gwrywaidd. Gall y signalau hyn fod naill ai ar lafar neu'n ddieiriau. Fe'u defnyddir yn aml er mwyn cyfleu teimladau menyw tuag at ei phartner. Mae cariad iaith y corff yn arwydd bod merched yn gallu bod yn eithaf cynnil ac anodd eu canfod, ond maen nhw hefyd yn bwerus ac yn effeithiol iawn, gan eu bod yn helpu menywod i ddeall beth mae eu partneriaid eisiau ganddyn nhw.

Pan fydd menyw yn caru rhywun, bydd iaith ei chorff yn dechrau newid. Bydd yn pwyso tuag ato pan fyddant yn siarad ac yn aml yn cyffwrdd â'i fraich neu ei ysgwydd. Bydd hi hefyd yn gwneud mwy o gyswllt llygad ac yn gwenu mwy pan fydd o'i gwmpas. Mae'r rhain i gyd yn arwyddion cariad anymwybodol y mae hi'n eu hanfon allan.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn blymio'n ddwfn i ddarllen signalau cariad gan fenyw fel y gallwch chi gael syniad da os yw hi wir yn eich caru chi ai peidio.

Fel dyn, gall fod yn anodd darganfod a yw'r person rydych chi'n ei garu yn eich caru chi'n ôl mewn gwirionedd. Ar ôl bod mewn perthynas am dros 20 mlynedd, rydw i wir yn deall beth yw cariad a sut rydyn ni'n cysylltu. Mae rhan gyntaf ein perthynas bob amser yn ddwys, efallai ei fod yn teimlo fel cariad ac mae'n debyg ei fod, ond mae'n fath gwahanol o gariad yn debycach i chwant gwir awydd am y person hwnnw.

Mae rhan gyntaf unrhyw berthynas bob amser yn dda, ond mae arwyddion cariad yn gymhleth. Gwnaf fy ngorau i geisio cyfleu rhai arwyddion da yw himewn gwirionedd i chi. Ar ddiwedd y dydd, ni allwn ond dyfalu beth mae’r person arall yn ei deimlo mewn perthynas, felly cymerwch bopeth gyda gronyn o halen ac rwy’n siŵr y byddwch yn iawn.

Arwyddion Cariad Iaith y Corff i Edrych amdanynt!

Eye Contact.

Ydy hi’n edrych arnoch chi pan fyddwch chi’n cerdded i mewn i’r ystafell? Ydych chi'n edrych hi yn y llygaid, yn ogystal? Mae hwn yn ddechrau gwych, ac yn wir yn dangos ei bod mewn i chi, gan anwybyddu gweddill yr ystafell yn unig i chi. Dyma un o'r arwyddion cyntaf y mae hi erioed wedi'i denu atoch chi, neu hyd yn oed yn dechrau cwympo mewn cariad â chi. Dysgwch fwy am gyswllt llygad yma.

Gwenu.

Ar ôl y cyswllt llygad ydy hi'n gwenu? Ydy hyn yn teimlo fel gwên go iawn? Mae dwy wên, gwên ffug a gwên go iawn. Bydd gwybod y gwahaniaeth yn rhoi syniad mawr i chi a yw hi wir yn eich caru chi ai peidio.

Mae gwên ffug gyda dim ond y geg yn wahanol i wên naturiol; nid yw'r llygaid yn cymryd rhan. Os na allwch weld y llinellau yn y llygaid yn tynnu i fyny pan fydd mis yn symud mae hwn yn wên ffug.

Nid oes ganddo unrhyw ddidwylledd a bydd pobl eraill yn gwybod eich bod yn dweud celwydd am eich hapusrwydd. Bydd y wên ffug yn disgyn oddi ar yr wyneb ar unwaith.

Gwên Duchenne yw gwên go iawn. Maen nhw'n wirioneddol, sy'n dangos gwir hapusrwydd. Mae'r llygaid a'r geg yn cyd-fynd ar yr un pryd. Fe welwch y llygaid yn goleuo a llinellau'n ffurfio ar ochr pob llygad. Mae'n edrych yn gynnes acdilys.

Gweld hefyd: Sut i Ganmol Guy Pan Mae'n Anfon Llun I Chi (Ffyrdd o Ymateb)

Mae'n werth nodi os gwelwch ormod o wên ffug efallai y bydd rhywbeth i fyny.

Ydy hi'n Eich Galw Di draw?

Iawn, mae angen i ni gymhwyso rhywfaint o amwysedd yma. Nid yw hyn bob amser yn wir, ond byddwn yn cymryd yr enghraifft hon ac yn dweud nad yw hi'n swil. Mae hi'n eich galw draw i eistedd wrth ei hymyl neu ymuno â'r grŵp. Mae hyn yn arwydd gwych ei bod hi i mewn i chi yn gwneud lle i chi neu eich cyflwyno i bobl newydd yn arwydd gwych ei bod yn wirioneddol i mewn i chi ac yn ymddiried ynoch.

Cyffwrdd.

Rhan bwysig iawn o unrhyw berthynas yw cyffwrdd. Pan fyddwch chi'n ymuno â grŵp, a yw hi'n cyffwrdd â chi? Ydy hi'n cymryd eich llaw, os felly, mae hi'n hollol i mewn i chi neu a yw hi'n eich cyfarch â chwtsh? Os felly, pa fath o gwtsh ydyw? Ydy hi'n eich tynnu'n agos neu a yw hi'n rhoi cwtsh cyflym, statig i chi? Meddyliwch am y peth bydd hyn yn rhoi cliw mawr i chi os yw hi wir i mewn i chi neu beidio.

Doe, mae hi'n rhwbio eich cefn wrth i chi ymuno â'r grŵp? Os ydyw, a yw hyn yn uchel tuag at yr ysgwyddau neu'n is o amgylch y gwastraff. Yr isaf o amgylch y canol yw'r mwyaf hamddenol a chysylltiedig yw un o'r ddau.

Mae lle mae hi'n cyffwrdd â chi yn bwysig ac mae sut mae hi'n cyffwrdd â chi yr un mor bwysig os nad yn fwy pwysig.

Sgwrs.

Mewn sgwrs rhwng ffrindiau neu pan fyddwch gyda'ch gilydd. Sut mae'r sgwrs honno'n teimlo, a yw'n naturiol ac yn llifo neu'n fwy lletchwith? Mae sgwrs yn fargen fawr iawn i wirio'r arwyddion mae hi'n caru chi neuddim.

Mae sgwrs yn beth mawr iawn i weld y signalau mae hi'n eu caru. Bydd merched yn aml yn sylwi ar gliwiau cynnil i ddod o hyd i ffyrdd o fynegi cariad. Efallai y bydd hi'n aml yn gofyn i chi am eich diwrnod, neu'n rhannu ei meddyliau a'i theimladau ei hun gyda chi. Bydd hi'n cymryd rhan mewn “sgwrs fach”, ond nid yw hyn yn ddim mwy nag arwydd o'i diddordeb ynoch chi.

Pryd mewn grŵp mae hi'n siarad â hi y rhan fwyaf o'r amser? Os felly, mae hwn yn arwydd gwych. Os na, mae'n rhaid i chi ofyn pam.

Iaith y Corff.

Mae iaith y corff yn fargen fawr iawn ac yn bwnc enfawr rydym wedi ymdrin â'r rhan fwyaf o'r arwyddion ar y wefan hon www.bodylanguagematters.com. Fodd bynnag, rydym yn bennaf yn chwilio am giwiau iaith corff agored, cyffwrdd, a gwenu. Meddyliwch fod unrhyw beth ehangu yn dda unrhyw beth contractio yn ddrwg.

Traed.

Mae mynd am dro gyda'ch partner yn ffordd hwyliog o dreulio amser gyda'ch gilydd. Byddwch chi'n gallu dweud a yw hi wir yn eich hoffi chi ai peidio pan fydd ei thraed yn pwyntio i'r cyfeiriad y mae hi eisiau mynd. Os yw ei thraed yn pwyntio tuag atoch ac yn ymddangos yn hapus, efallai ei bod hi mewn i chi!

Awgrymiadau Defnyddiol Ar Gyfer Arwyddion Cariad.

Iaith y corff yw'r cyfathrebu di-eiriau rhwng dau neu fwy o bobl. Gellir defnyddio iaith y corff i ddeall meddyliau a theimladau rhywun. Gall ystyr iaith y corff amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant, ond mae rhai ystumiau cyffredinol yn aros yr un fath ar draws gwahanol ddiwylliannau.

Byddwn nawr yn siarad cipolwg arrhyw arwydd arall o gariad iaith corff y fenyw.

Cerdded.

Pan fyddwch chi'n cerdded gyda'ch gilydd a ydych chi'n cerdded ar yr un cyflymder? Ydych chi'n cerdded ochr yn ochr? Ydy hi'n caniatáu ichi ei harwain? Bydd codi signalau iaith y corff bach fel cerdded yn dweud llawer wrthych sut mae hi'n teimlo mewn gwirionedd.

A yw hi'n caniatáu ichi gerdded ar y tu allan i'r palmant? Os felly, yn anymwybodol mae hi'n gadael i chi ei hamddiffyn (signal gwych).

Ffôn.

Ydy hi bob amser ar ei ffôn pan fyddwch chi'n eistedd i lawr? Ydy hi'n poeni mwy am yr hyn sy'n digwydd gyda'i ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol? Os felly, nid yw hyn yn wych. Fodd bynnag, os yw hi'n rhoi ei ffôn i ffwrdd, mae hyn yn wych, mae hi eisiau clywed beth sydd gennych chi i'w ddweud ac mae'n dangos mwy o barch tuag atoch chi a'r berthynas.

Hug.

Gall deall y ffordd y mae merch yn rhoi cwtsh i chi ddweud wrthych sut mae'n teimlo amdanoch chi. Dyna'n union yw cwtsh cyflym a chyfeillgar - cyfeillgar. Pan fydd hi'n eich tynnu'n agos ac yn lapio ei breichiau o amgylch eich canol, mae'n golygu ei bod hi mewn gwirionedd i chi. Os yw hyn yn digwydd ar ôl diwrnod hir o waith neu ysgol, mae'n arwydd hyd yn oed yn fwy ei bod hi'n bendant i mewn i chi ac wedi bod yn aros i weld

Gwrando.

Os yw hi'n gwyro ei phen i'r ochr wrth wrando ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud, mae'n debygol y bydd ganddi fwy o ddiddordeb ynoch chi na pheidio.

Anadlu.

Sut mae hi'n anadlu o'ch cwmpas chi, mae hi wir yn rhyngweithio. Os yw ei hanadlyn araf ac yn y stumog, dyma giw mawr mae hi wedi ymlacio o'ch cwmpas ac mewn cydberthynas.

Aeliau.

Pan mae hi'n eich cyfarch am y tro cyntaf, ydy ei hymarweddiad yn llacio? Mae hyn yn arwydd ei bod hi'n ymddiried ynoch chi ac yn teimlo'n ddiogel yn eich cwmni. Dylai godi ei aeliau i ddangos ei bod yn gwybod eich bod chi yma ar lefel isymwybod.

Syllu.

Syllu ar lygaid eich partner heb edrych i ffwrdd yw un o'r arwyddion cryfaf ei bod hi'n eich caru chi. Mae hon yn ffordd hynod agos atoch o feithrin cysylltiad â chi.

Yn pwyso.

Os yw'n ymddangos bod ganddi ddiddordeb, efallai y bydd yn dechrau pwyso tuag atoch pan fyddwch yn siarad. Rhowch sylw i hyn mewn trafodaeth grŵp neu os ydych chi'n siarad un-i-un. A oedd hi hefyd yn pwyso tuag atoch chi?

Mae yna lawer mwy o ystumiau iaith y corff, ond dyma rai o'r rhai mwyaf cyffredin. Efallai y bydd rhai pobl yn manteisio ar hyn ac yn taflunio eu hemosiynau fel y mynnant. I wir ddeall emosiynau person, rhaid i chi ystyried newidynnau eraill hefyd.

Awgrym Terfynol

Os ydych chi am ddenu sylw menyw, mae rhai arwyddion iaith corff y gallwch eu defnyddio. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod gennych chi gyswllt llygad da. Yn ail, ceisiwch wenu a/neu ogwyddo'ch pen i'r ochr. Yn drydydd, defnyddiwch iaith corff agored trwy gadw'ch breichiau heb eu croesi a'ch ystum wedi ymlacio. Yn olaf, ceisiwch adlewyrchu iaith ei chorff. Os bydd hi'n croesi ei breichiau, rydych chi'n croesi'ch breichiau. Os bydd hi'n gogwyddo ei phen,ti'n gogwyddo dy ben. Os bydd hi'n pwyso i mewn, rydych chi'n pwyso i mewn. Bydd hyn yn helpu i greu perthynas rhwng y ddau ohonoch ac yn ei gwneud hi'n fwy tebygol o fod â diddordeb ynoch chi.

Cwestiynau Ac Atebion

1. Beth yw rhai o'r arwyddion iaith corff mwyaf cyffredin y bydd menyw yn eu defnyddio i ddangos bod ganddi ddiddordeb mewn dyn?

Mae rhai arwyddion iaith corff cyffredin y gall menyw eu defnyddio i ddangos diddordeb mewn dyn yn cynnwys: gwneud cyswllt llygad, gwenu, pwyso i mewn ato, cyffwrdd ag ef, ac adlewyrchu iaith ei gorff.

2. Sut allwch chi ddweud a yw menyw yn cael ei denu atoch ar sail iaith ei chorff?

Mae yna ychydig o arwyddion dweud bod menyw yn cael ei denu atoch chi ar sail iaith ei chorff. Efallai y bydd hi'n pwyso tuag atoch chi pan fyddwch chi'n siarad, yn cyffwrdd â'ch braich neu'ch ysgwydd, neu'n gwenu ac yn gwneud cyswllt llygad â chi. Efallai y bydd hi hefyd yn adlewyrchu iaith eich corff, fel croesi ei choesau pan fyddwch chi'n croesi'ch un chi.

3. Beth yw rhai o'r awgrymiadau cyffredin y bydd menyw yn eu rhoi i ffwrdd os oes ganddi ddiddordeb ynoch chi?

Rhai awgrymiadau cyffredin y bydd menyw yn eu rhoi i ffwrdd os oes ganddi ddiddordeb ynddoch yw:

  • Gwneud cyswllt llygad.
  • Gwenu.
  • Yn eich wynebu.
  • Yn pwyso i mewn.
  • Yn eich cyffwrdd.
  • Chwarae gyda'i gwallt.
  • Chwarae gyda'ch gwallt. 0>
  • Rhoi canmoliaeth i chi.
  • Bod yn gorfforol agos atoch.
  • Drych iaith eich corff.

4. Sut gallwch chi ddefnyddio iaith y corff i fesur diddordeb menyw ynoch chi?

Y peth pwysicaf i’w gofio wrth geisio mesur diddordeb merch trwy iaith y corff yw bod yn sylwgar. Chwiliwch am giwiau y mae ganddi ddiddordeb ynoch chi fel pwyso i mewn pan fyddwch chi'n siarad, gwneud cyswllt llygad, neu chwarae gyda'i gwallt. Hefyd, rhowch sylw i'r ffordd y mae hi'n sefyll neu'n eistedd. Os yw hi'n eich wynebu ag ystum corff agored, mae hynny'n arwydd da bod ganddi ddiddordeb. Os yw'n croesi ei breichiau neu ei choesau, gall hynny fod yn arwydd nad oes ganddi ddiddordeb.

5. Sut ydych chi'n dweud a yw merch yn cael ei denu'n gyfrinachol atoch chi?

Gweld hefyd: Iaith Corff y Llygaid (Dysgu Darllen Symud Llygaid)

Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn gan fod pawb yn mynegi atyniad yn wahanol. Fodd bynnag, mae rhai arwyddion posibl bod menyw yn cael ei denu atoch yn cynnwys ei bod yn fwy fflyrtio nag arfer, yn gwneud mwy o gyswllt llygad, neu'n teimlo'n fwy cyffwrdd.

6. Sut ydych chi'n gwybod a oes gennych chi gemeg gyda rhywun?

Mae rhai pobl yn dweud eich bod chi'n gwybod pan fydd gennych chi gemeg gyda rhywun, tra bod eraill yn credu ei fod yn rhywbeth y gellir ei benderfynu trwy sgwrsio a threulio amser gyda'ch gilydd. Mae yna hefyd nifer o ddamcaniaethau gwyddonol ar y pwnc. Mae un yn awgrymu bod pobl yn cael eu denu at ei gilydd ar sail eu fferomonau, tra bod un arall yn awgrymu ein bod yn cael ein denu at bobl sydd â chefndir tebyg ac wynebau tebyg.Nodweddion. Yn y pen draw, mater i bob unigolyn yw penderfynu a ydynt yn credu bod ganddynt gemeg gyda rhywun ai peidio.

Crynodeb

Pan ddaw i arwyddion cariad iaith corff y fenyw, mae posibiliadau diddiwedd mewn gwirionedd. Y cwestiynau y bydden ni’n eu gofyn i’n hunain yw, “a yw’n teimlo’n iawn i chi?” ac “ydy hi'n adlewyrchu'r un teimladau?” Os ydych chi'n dal i gael trafferth darganfod hyn, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n dysgu mwy am iaith y corff a chyfathrebu di-eiriau yma. Diolch am ddarllen.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.