Coegni vs Sardonic (Deall y Gwahaniaeth)

Coegni vs Sardonic (Deall y Gwahaniaeth)
Elmer Harper

Defnyddir coegni a sardoneg yn gyfnewidiol yn aml, ond mae gwahaniaeth cynnil rhwng y ddau.

Ffurf o eironi yw coegni a ddefnyddir i wawdio neu fychanu ei dorri, defnydd ceg-glyfar i roi rhywun i lawr. Gellir defnyddio coegni mewn amrywiaeth o ffyrdd i ddod â phwynt adref neu i wneud i bobl chwerthin. Mae rhai digrifwyr fel Anthony Jeselnik a Norm Macdonald yn defnyddio coegni yn eu perfformiadau i gael y gynulleidfa i chwerthin.

Nid oes ffordd well o gyfleu gwawd a dirmyg na choegni. Y goblygiad yw bod targed y coegni yn haeddu cael ei drin gyda'r amarch a ddangosir yn eu geiriau.

Mae sardoniaeth, ar y llaw arall, yn ffurf mwy sinigaidd ar hiwmor a ddefnyddir i wneud hwyl am ben rhywun neu rywbeth. Gellir defnyddio coegni a sardoneg mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol.

Sardoniciaeth yw ffurf ar hiwmor a ddefnyddir i wneud hwyl am ben rhywun neu rywbeth. Gellir eu defnyddio mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol. Er enghraifft, pan fydd rhywun yn bod yn anghwrtais a rhywun arall yn chwerthin ar eu pennau, gellid ystyried hyn yn fath o sardoniaeth. Gall y math hwn o hiwmor ddod ar ei draws yn ymosodol ac yn llawn ysbryd cymedrig os na chânt eu defnyddio'n gywir. Mae hefyd yn dynn, yn agos ac i'r pwynt.

Sut Ydym yn Defnyddio Coegni ac ym mha gyd-destun?

Rydym yn defnyddio coegni yn ein bywydau bob dydd i gyfleu hiwmor. Yng nghyd-destun bywyd bob dydd, defnyddir coegni i wneud jôc neu brocio hwyl ar rywun. Os adywedodd ffrind wrthych eu bod newydd dreulio'r diwrnod ar y traeth a dywedasoch “mae hynny'n swnio fel hwyl,” byddai hynny'n enghraifft o goegni.

Gweld hefyd: 67 Geiriau Calan Gaeaf Sy'n Dechrau Gyda J (Gyda Diffiniad)

Mae coegni yn dweud rhywbeth annisgwyl ac nid yn disgwyl canlyniad iddo.

Sut Ydym ni'n Defnyddio Sardoneg ac ym mha gyd-destun?

Sardoniciaeth yw ffurf ar sinigiaeth. Mae’n eironig ac yn watwar, ond heb hiwmor. Defnyddir sardoniaeth yn aml i feirniadu neu wawdio rhywun neu rywbeth. Mae pobl sardonic yn gwneud hwyl ac yn gwatwar mewn ffordd ddirmygus neu sinigaidd.

Cwestiynau Ac Atebion.

1. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng coegni a sardonic?

Defnyddir y ddau air yn aml yn gyfnewidiol i ddisgrifio sylw sinigaidd neu watwarus, ond mae gwahaniaeth cynnil. Defnyddir coegni yn amlach i ddisgrifio sylwadau sydd i fod i fod yn ddoniol neu'n eironig, tra bod sylwadau sardonic yn cael eu defnyddio'n amlach i ddisgrifio sylwadau sydd i fod i fod yn niweidiol neu'n angharedig.

2. Pa un sydd fwyaf effeithiol mewn cyfathrebu?

Nid oes ateb pendant i'r cwestiwn hwn, mae'n dibynnu ar y cyd-destun a'r hyn yr ydych yn ceisio ei gyfleu.

3. Pa un sy'n fwy tebygol o droseddu rhywun?

Yn gyffredinol, sardoneg yw’r tramgwydd mwyaf o’r ddau, mae rhegi neu iaith sy’n graff neu’n rhywiol eglur yn fwy tebygol o dramgwyddo rhywun na dim ond defnyddio termau difrïol i ddisgrifio person neu grŵp.

4. Allwch chi ddefnyddio'r ddau coegni asardoneg yn yr un frawddeg?

Gallwch, gallwch ddefnyddio coegni a sardoneg yn yr un frawddeg. Er enghraifft, “Rydw i mor falch eich bod chi’n hapus gyda’ch swydd newydd – coegni/sardoniciaeth.” Mae'n dibynnu ar ddanfoniad a thôn y llais.

5. Beth yw rhai enghreifftiau o goegni a sardoniaeth?

Rhai enghreifftiau o goegni a sardoniaeth yw pan fydd rhywun yn dweud rhywbeth sy'n groes i'r hyn y maent yn ei olygu mewn gwirionedd er mwyn gwatwar neu sarhau rhywun, neu pan fydd rhywun yn siarad mewn tôn sych, gwatwar neu chwerw.

6. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng sarcastig a sardonic?

Y gwahaniaeth rhwng sarcastig a sardonic yw bod sylwadau coeglyd yn cael eu gwneud gyda'r bwriad o fod yn ddoniol neu'n ddigrif, tra bod sylwadau sardonic yn cael eu gwneud gyda'r bwriad o fod yn sinigaidd neu'n watwarus.

7. Beth yw enghraifft o fod yn sardoneg?

Enghraifft o sardoniciaeth fyddai pe bai rhywun yn gwneud jôc am bwnc sensitif neu ddifrifol mae'r sylw wedi'i gynllunio i'ch brifo.

8. Beth yw ffraethineb sardonic?

Fraethineb sardonic yw rhywun sy'n glyfar a chyflym gyda'u geiriau ac yn aml yn defnyddio coegni i wneud hwyl am ben pobl neu sefyllfaoedd.

Crynodeb

Defnyddir coegni i wawdio neu wneud hwyl am ben rhywun neu rywbeth, fel arfer gyda'r bwriad o fod yn ddigrif. Defnyddir sardoniaeth, ar y llaw arall, i watwar neu ddirmygu rhywun neu rywbeth. Er y gall coegni a sardoneg foda ddefnyddir i wneud hwyl am ben rhywun neu rywbeth, sardoneg yn gyffredinol yn fwy brathog a costig.

Gweld hefyd: Cyffwrdd Iaith Corff Eich Ysgwydd (Gallu Rhoi'r Gêm i Ffwrdd)Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.