Coesau Iaith Corff wedi'u croesi (Iaith Eu Hunain)

Coesau Iaith Corff wedi'u croesi (Iaith Eu Hunain)
Elmer Harper

Felly rydych chi wedi gweld rhywun yn croesi ei goesau ac eisiau darganfod beth sy'n digwydd gyda nhw? Wel, rydych chi wedi dod at y postyn cywir i geisio deall pam y byddai person yn croesi ei goesau yn y lle cyntaf.

Gall coesau croes olygu llawer o bethau gwahanol, yn dibynnu ar y cyd-destun lle rydych chi'n gweld neu'n gweld y coesau'n cael eu croesi. Er enghraifft, os yw dyn yn croesi ei goesau wrth siarad â chi, efallai ei fod wedi blino. Y pethau i'w cadw mewn cof yw ble y mae, pa amser o'r dydd ydyw, pa sgyrsiau sy'n digwydd o'i gwmpas a gyda phwy. Bydd y rhain yn rhoi'r cliwiau sydd eu hangen arnoch i ddeall iaith ei gorff a'r bobl o'i gwmpas.

Gall croesi'r coesau fod â llawer o wahanol ystyron megis anghysur neu eu defnyddio fel rhwystr wrth eistedd i ddangos ansicrwydd, ofn neu bryder. Gall ciw iaith y corff hefyd ddangos cysur wrth sefyll gyda’r goes wedi’i chroesi neu ei chroesi ar ben y llall, a all olygu bod y person yn teimlo’n hyderus ac mewn rheolaeth.

Pan fyddwn yn sylwi ar rywun yn croesi ei goesau, ni allwn gymryd yr un symudiad hwn i olygu ciw iaith y corff cadarnhaol neu negyddol. Mae angen i ni chwilio am glystyrau o wybodaeth, sifftiau o gysur i anghysur, neu ddod yn fwy cynhyrfus neu'n fwy cyfforddus

Darllen geiriau dieiriau pobl y peth cyntaf sy'n rhaid i ni ei wneud yw gosod sylfaen ar eu hymddygiad er mwyn cael gwir ddarlleniad ar iaith eu corff. Mae'ry rheswm bod yn rhaid i ni roi sylfaen i rywun yn gyntaf yw ein bod yn chwilio am sifftiau o iaith naturiol eu corff. Awgrymaf eich bod yn edrych ar Sut i Ddarllen Iaith y Corff (Y Ffordd Gywir) i gael dealltwriaeth fanylach. Nesaf, byddwn yn edrych ar yr ystyron mwyaf cyffredin o groesi'r coesau yn iaith y corff.

Beth Mae Eistedd Gyda'ch Coesau Croesi yn ei Olygu Yn Iaith y Corff?

Mae pobl sy'n croesi eu coesau wrth y pen-glin ac yn eistedd gyda'r ffêr ar eu glun arall yn gyffredinol hyderus ac yn teimlo'n gyfforddus yn eu hamgylchedd. Mae pobl fel arfer yn eistedd gyda’u coesau wedi’u croesi pan fyddan nhw’n teimlo’n hyderus neu wedi ymlacio.

Dydyn nhw ddim yn gweld unrhyw fygythiadau na pherygl oherwydd os yw’r coesau’n cael eu croesi ni allant symud yn gyflym i safiad mwy amddiffynnol. Ond fel y nodwyd uchod cyd-destun yn frenin, mae angen i ni ddarllen darnau eraill o wybodaeth er mwyn cael gwir ddealltwriaeth. Iaith y Corff Coesau Croesi Dyn

Gall croesi'r coesau wrth eistedd hefyd gael ei weld fel ciw negyddol o ran iaith y corff. Gellir ei ddefnyddio fel rhwystr i amddiffyn eich corff pan fyddant wedi gweld neu glywed rhywbeth nad ydynt yn ei hoffi. Byddwch fel arfer yn gweld hyn wrth i'r fferau gloi gyda'i gilydd pan fydd rhywbeth negyddol neu rywbeth dadleuol yn cael ei drafod.

Gweld hefyd: Iaith y Corff Arwyddion Bod Guy Yn Lusting Ar Eich ôl

Gall hefyd ddangos neu ddangos diffyg teimlad neu gallant fod yn adlewyrchu'r person arall i feithrin cydberthynas. Mae'r ciw iaith corff hwn, fel pob un arall,yn dibynnu ar y cyd-destun sy'n amgylchynu'r symudiad megis safle'r goes wedi'i chroesi, safle eistedd, ystumiau'r wyneb a chiwiau iaith corff eraill y goes.

Iaith y Corff Dyn Croesi'ch Coesau

Pan fyddwch yn croesi'ch coesau mae'n dynodi eich bod yn hyderus ac eisiau rhywfaint o le oddi wrth y person arall neu'r bobl o'ch cwmpas - mae'n weithred o hunan-gadw sy'n dangos nad oes angen unrhyw beth

neu ddrych o'r person arall arnoch ar hyn o bryd. adeiladu perthynas. Yn nodweddiadol, os gwelwch goesau dyn wedi'u croesi, mae'n golygu ei fod yn gyfforddus.

Coesau Croesi Iaith y Corff Benyw

Mae menywod yn defnyddio ystumiau i orchuddio rhan flaen eu cyrff oherwydd bod sgertiau a ffrogiau'n datgelu gormod. I ferched, mae hyn yn dod yn arferiad ac mae hynny'n golygu y byddwch chi'n ei weld mewn merched hyd yn oed os ydyn nhw'n gwisgo trowsus.

Gweld hefyd: Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor

Mae croesi coesau rhywun ar yr un pryd yn cael ei ddefnyddio fel dull signalau i feithrin cydberthynas. Mae merched yn dueddol o wneud hyn gyda'u ffrindiau, yn ogystal â denu partneriaid.

Iaith y Corff Coesau Croesi Tra'n Sefyll

Wrth sefyll, mae iaith y corff yn aml yn fwy cymhleth nag wrth eistedd. Gallwn ddysgu llawer o sut maen nhw'n sefyll a chynnal eu cydbwysedd.

Yn y safle sefyll, mae'r goes drech fel arfer yn cael ei gosod o flaen y goes arall. Bydd y person yn defnyddio ei ddwylo i helpu i gadw cydbwysedd neu afael ar wrthrychau gerllaw. Byddan nhwhefyd yn fwy tebygol o groesi un o'u coesau neu'r ddwy.

Pan welwch goesau wedi'u croesi wrth sefyll, mae hyn yn golygu mai nhw sy'n rheoli eu hamgylchedd ac yn teimlo'n ddiogel. Iaith y Corff Coesau Croesi Ffigur Pedwar

Coesau Croesi Iaith y Corff Ffigwr 4

Mae iaith y corff yn aml yn cael ei chamddeall, ond mae'n rhan bwysig o gyfathrebu'n effeithiol.

Gall coesau croes gynrychioli person sy'n teimlo nad oes ganddo'r llawr ac nad yw'n gyfrifol am y sgwrs.

<40>Fig yw bod gan y cadeirydd awdurdod neu berson sydd ag awdurdod i fod â rheolaeth ac sydd fel arfer eisiau rheoli'r person hwnnw ac nad oes ganddo/ganddi awdurdod. t meddwl am amlygu eu horganau cenhedlol, gwelir hyn yn nodweddiadol mewn ymddygiad dynion.

Gellir ystyried y ffigur 4 hefyd fel sarhad, gan ei fod yn dangos gwadn dyrchafol budr. Gallai'r esgid gyffwrdd â dillad person cyfagos, arwydd o ddiffyg parch. Mewn rhai diwylliannau, mae eisteddle 4-ffigur yn cael ei ystyried yn sarhad oherwydd amlygiad y gwadn budr.

Iaith Corff Cadarnhaol Coesau Croesi Coesau mewn Corff Cadarnhaol

Cyfathrebir brwdfrydedd a chyffro trwy freichiau agored, gwên, ac ystum croesawgar mawr os gwelwch y rhain tra bod rhywun yn croesi ei goesau gan fod hyn yn beth da

Mewn cyferbyniad, os oes rhywun yn croesi ei freichiau gellir ei weld fel arwydd o fod.ar gau i bobl eraill. Mae hefyd yr un peth os ydyn nhw'n troi cefn ar eraill neu'n croesi eu coesau - mae hyn yn dangos nad ydyn nhw'n teimlo cysylltiad â'r hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud neu'n ei wneud.

Mae moesau iaith y corff priodol yn dibynnu ar y neges rydych chi'n ceisio'i hanfon a hefyd ar fod yn ymwybodol o'ch amgylchfyd meddwl ymlacio neu ymddygiad ymostyngol i roi cliwiau i chi.

A yw Menyw yn Eisteddfod Ar Draws-Lr yn cysylltu â'r diwylliant neu'r diwylliant

Eisteddfod Ar Draws-Lr , gellid ystyried bod menyw sy'n croesi ei choesau yn amharchus neu'n drahaus. Pe bai menyw yn croesi ei choesau o flaen ei bos yn Asia, byddai hyn yn anfon signal negyddol cryf. Neu os ydych chi'n dweud rhywbeth nad yw hi'n ei hoffi, gallai gael ei ystyried yn negyddol o'i safbwynt hi.

Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Menyw yn Croesi Ei Choesau Wrth Sefyll

Mae hyn yn arwydd o hyder. Mae hi wedi cymryd lle er mwyn teimlo'n gyfforddus. Mae hi'n ceisio bod yn ddeniadol i'r rhyw arall.

Mae'n arwydd o hyder pan fydd menyw yn cymryd lle. Nid oherwydd ei bod hi'n bossy y mae hyn. Mae hyn oherwydd bod angen iddi deimlo'n gyfforddus yn ei chroen ei hun. Dywedir wrth ferched y dylen nhw fod yn fach, sy'n gallu ei gwneud hi'n anodd rhoi'r gorau i'r syniad hwnnw.

Iaith y Corff Croesi breichiau a choesau

Mae croesi eich breichiau a'ch coesau yn fecanwaith amddiffyn a gymerwn pan fyddwn yn teimlo dan fygythiad. Gall croesi breichiau a choesau hefyd fodyn cael ei ddehongli fel anghytundeb gyda'r hyn mae'r siaradwr yn ei ddweud rydym yn gweld y ciw di-eiriau hwn yn bennaf wrth eistedd i lawr.

Gallai hyn fod yn rhwystrau, rhwystro neu gysgodi, iaith y corff caeedig, neu iaith gorfforol amddiffynnol, yn dibynnu ar y cyd-destun.

A Allwn Ni Wneud Dyfarniadau Dibynadwy Ar Sail Coesau Croes?

A allwn ni wneud dyfarniadau dibynadwy yn seiliedig ar goesau croes? Mae'n ystum dynol cyffredin i groesi un goes dros y llall wrth y ffêr, ond a allwn ni ddarllen pobl yn gywir yn seiliedig ar iaith y corff hwn?

Mae'n olygfa gyffredin gweld rhywun yn eistedd â'i goesau wedi'u croesi, ond a allwn ni wneud dyfarniadau dibynadwy yn seiliedig ar y sefyllfa hon? Mae'r ateb yn gymhleth. Er bod croesi'ch coesau wrth y ffêr yn cael ei ystyried yn gwrtais yn gyffredinol, mae croesi un goes dros y llall yn y pen-glin yn aml yn cael ei ystyried yn symudiad pŵer. Mae hyn oherwydd bod y safle’n cymryd mwy o le a gall wneud i’r person ymddangos yn fwy pendant.

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai dim ond un rhan o’r hafaliad yw iaith y corff – felly peidiwch â rhoi gormod o stoc mewn unrhyw ystum unigol.

Ydy croesi eich coesau’n afiach

Nid yw croesi eich coesau yn cael ei ystyried yn afiach yn gyffredinol. Fodd bynnag, os oes gennych gyflwr fel gwythiennau chwyddedig, gall croesi'ch coesau roi pwysau ychwanegol ar y gwythiennau a gall waethygu'r cyflwr. Yn ogystal, os oes gennych boen yn y cymalau neu broblemau symudedd eraill, gall croesi'ch coesau fod yn anghyfforddus neu'n anghyfforddusei gwneud yn anodd codi o safle eistedd. Os ydych chi'n poeni am iachusrwydd croesi'ch coesau, siaradwch â'ch meddyg.

A yw'n ddrwg i chi sefyll gyda'ch coesau wedi'u croesi

Iaith y corff yw'r cyfathrebu di-lais a ddefnyddiwn i fynegi ein hunain trwy ein symudiadau corfforol a'n hosgo. Pan fyddwn yn croesi ein coesau wrth eistedd, gellir ei ddehongli mewn ychydig o wahanol ffyrdd. Mae rhai pobl yn ei weld fel safle hamddenol a chyfforddus, tra bod eraill yn ei weld fel safle caeedig a hyd yn oed anghwrtais. Os nad ydych chi'n siŵr sut mae'ch coesau wedi'u croesi yn cael eu gweld, mae'n well bod yn ofalus ac osgoi eu croesi.

Pam fod coesau wedi'u croesi yn ddeniadol

Mae yna lawer o resymau pam y gellir ystyried bod coesau croes yn ddeniadol. Ar gyfer un, gall coesau croes roi ymddangosiad ffigwr slim. Yn ogystal, gall croesi'ch coesau wneud ichi edrych yn fwy gosgeiddig a chain. Yn ogystal, mae llawer o bobl yn gweld bod y “troed pop” sy'n digwydd yn aml wrth groesi eu coesau yn eithaf deniadol neu'n hongian stiletto o un droed tra bod y coesau'n cael eu croesi yn ddeniadol iawn.

Meddyliau Terfynol

Mae llawer o ystyron i goesau croes, ond dylem bob amser eu dadansoddi gyda gwybodaeth arall er mwyn dod i gasgliad sydd â sail gadarn. Gellir gweld croesi coesau rhywun fel ymddygiad cadarnhaol neu negyddol yn dibynnu ar y cyd-destun. Mae'n ciw di-eiriau da i'w gadw yng nghefn unmeddwl wrth ddarllen pobl.

Nid oes dim sicrwydd o ran darllen iaith y corff, ond yn sicr mae croesi coesau rhywun yn un o'r ymddygiadau hynny y dylem gymryd sylw ohonynt pan fyddwn yn ei weld neu'n sylwi arno mewn person arall. Os ydych chi eisiau dysgu mwy, ewch i'm canllaw cyflawn arall am ddarllen iaith y corff.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.