Sut i Fod Y Canol Sylw (Byddwch Eich Gorau Bob amser!)

Sut i Fod Y Canol Sylw (Byddwch Eich Gorau Bob amser!)
Elmer Harper

Rydym i gyd eisiau bod yn ganolbwynt sylw. Rydyn ni eisiau i bobl edrych arnom ni, ein hedmygu ac eisiau bod fel ni.

Ond beth yw'r gyfrinach? Sut gallwn ni ddod yn ganolbwynt sylw? Sut gallwn ni gael pobl i syllu arnom ni a bod ag awydd tanbaid i fod fel ni?

Mae'r ateb yn syml: trwy fod yn chi.

I fod yn ganolbwynt sylw, yn gyntaf mae angen i chi wybod beth sy'n gwneud ichi sefyll allan. Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich pwyntiau gwerthu unigryw, gallwch chi wedyn weithio ar eu huchafu. Mae yna lawer o ffyrdd i wneud eich hun yn fywyd y parti, ond mae'n cymryd ychydig o ymarfer a phenderfyniad.

Un ffordd o ddod yn ganolbwynt sylw yw bod yn ddoniol. Bydd jôcs a sylwadau ffraeth yn gwneud i bobl chwerthin a rhoi sylw i chi.

Ffordd arall yw bod yn wenfflam a gwisgo mewn ffordd sy'n sefyll allan i'r gweddill. Bydd bod yn egnïol ac yn allblyg hefyd yn denu pobl atoch chi. Beth bynnag yw eich personoliaeth, perchenogwch ef a defnyddiwch hi er mantais i chi.

Y peth pwysicaf yw bod yn hyderus ynoch chi'ch hun.

Byddwn yn edrych ar rai o’r ffyrdd gorau o fod yn ganolbwynt sylw mewn ffordd fwy naturiol.

Sut i Fod yn Ganolbwynt Sylw (Full Brake Down.)

Byddwch yn Hyderus.

Sut i ddod o hyd i’ch hyder mewnol yn eich hunan .

Mae’n hawdd dod o hyd i’ch hyder Mae angen i chi fod yn ymwybodol o'ch cryfderau a'ch gwendidau. Unwaith y byddwch chi'n gwybod beth rydych chi'n dda am ei wneud,mae'n llawer haws dechrau gweithio ar y sgiliau hynny mewn ffordd a all eich datblygu yn eich bywyd a'ch gyrfa.

Gofynnwch i chi'ch hun: Beth yw fy nghryfder? Sut alla i fanteisio arno? Enghraifft fyddai, rwy'n dda am werthu, ac mae hyn yn fy helpu i gysylltu â phobl a meithrin cydberthynas.

Daliwch y teimlad hwnnw o fewn, oherwydd dyna yw eich cryfder craidd. Mae gennych set unigryw o sgiliau a'r awydd i'w defnyddio. Dylech chi fanteisio ar eich cryfderau mewnol.

Deall Iaith Eich Corff.

Mae angen i iaith eich corff fod ar y pwynt pan fyddwch chi'n cerdded i mewn i ystafell. Sefwch yn uchel, cerddwch gyda'ch pen yn uchel, a symudwch yn hyderus. Gwnewch gyswllt llygad da â phawb yn yr ystafell a gwenwch.

Gwisgwch i Argraff.

Gwisgwch i greu argraff, mae'n rhyfeddol i mi faint o bobl sy'n anwybyddu hyn fel rhan o'r craidd o fod yn ganolbwynt sylw. Meddyliwch am yr Oscars, meddyliwch am y ffrogiau anhygoel rydych chi'n eu gweld yno neu'r tuxedos rydych chi'n gweld actorion yn eu gwisgo, dyna sut mae pobl yn gwisgo i wneud argraff.

Awgrym gwych a ddywedwyd wrthyf unwaith oedd edrych ar y tueddiadau ffasiwn diweddaraf a gwisgo yn ôl eich oedran. Peidiwch â'i adain; astudiwch beth mae pobl yn ei wisgo i gadw i fyny â thueddiadau cyfredol.

Mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn, gan gynnwys dilyn pobl ar Pinterest, Instagram, a llwyfannau eraill i gael ysbrydoliaeth.

Mae cyfathrebu'n allweddol.

Ble rydych chi'n siarad â chi, siaradwch â nhw. Dyna'r gyfrinach icyfathrebu: os ydych yn dod o le o wybod ac angerdd, bydd hyn yn dod ar draws mewn sgyrsiau un-i-un ac o fewn grwpiau. Rydym yn clywed llawer o naws “FFUG TAN I CHI EI WNEUD” ond dydw i ddim yn meddwl bod hyn yn gweithio, dim mewn gwirionedd mae gan y rhan fwyaf o bobl synhwyrydd cachu tarw a byddant yn sylwi ar gyfathrebu an ddilys.

Cael Opsiwn Ar Bynciau Perthnasol.

Mae'n bwysig cadw mewn cysylltiad â phynciau llosg materion cyfoes. y byd, a'r byd yn gallu bod yn gyfoes â chi, a'r hyn sy'n gallu digwydd gyda chi. cael sgyrsiau da ag eraill. Gallwch ddangos eich bod yn malio am faterion y byd, a'ch bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau pan fydd sgwrs yn dargyfeirio i bwnc gwahanol.

Gweld hefyd: Technegau Iaith I Berswadio Unrhyw Un I Wneud Unrhyw Un (Canllaw Llawn)

Byddwch Y Person Mwyaf Diddorol Yn Yr Ystafell.

I fod y person mwyaf diddorol yn yr ystafell, bydd angen i chi gael straeon da a bod yn storïwr da.

Nid yw bod yn berson diddorol i siarad ag ef bob amser yn hawdd. Mae angen ymdrech i ddod yn berson diddorol. Bydd angen i chi gael straeon da, bod yn storïwr da, a defnyddio eich profiad bywyd fel ffordd o ddarparu'r straeon hynny.

Byddwch am i bobl eich canfod yn hynod ddiddorol oherwydd eich bod wedi bod yn lleoedd, wedi gweld pethau, ac wedi gwneud pethau nad yw eraill wedi'u gwneud.

Un o'r ffyrdd gorau o adrodd straeon yw dysgu gan y meistri a dyna pam rydym yn argymell y llyfr hwn, sef Storyworthy, Matthews.Pwysig .

Mae iaith yn arf pwerus. Mae gan eiriau’r pŵer i greu, ysbrydoli ac ysgogi eraill. Er mwyn defnyddio iaith yn effeithiol, mae angen i chi feddu ar feistrolaeth gref ar ramadeg a geirfa. Mae angen i chi hefyd allu strwythuro'ch brawddegau'n dda er mwyn cyfleu'ch pwynt mor effeithlon â phosibl. Os nad ydych chi'n artiffisial yna mae'n bryd hogi'r llif i siarad.

Byddwch yn Egnïol.

Mae bod yn ganolbwynt sylw yn gofyn i chi gael y mwyaf o egni, byddwch y person mwyaf calonogol yn yr ystafell. Mae'n sgil nad oes gan lawer o bobl neu sydd ganddi mewn tonnau yn unig, ond os ydych chi am fod yn ganolbwynt sylw mae'n werth darganfod.

Nid yw mor syml â gweithio allan neu yfed mwy o ddŵr. Mae angen i chi ddeall gwraidd eich egni a beth allwch chi ei wneud i'w newid.

Creu Atgofion Gwych.

Mae atgofion yn beth pwerus. Gallant fod yn fyrfyfyr neu gallant fynd y tu hwnt i amser a gofod, gan ddod yn rhan o wead pwy ydym ni. Yr atgofion gorau yw'r rhai sy'n annisgwyl ac yn wahanol i'n norm ni.

Os gallwch chi greu straeon i eraill eu hadrodd yna rydych chi hanner ffordd i fod yn ganolbwynt y tro nesaf y byddwch chi'n camu i mewn i ystafell gyda'r bobl hyn.

Yn aml, gall bywyd bob dydd deimlo'n undonog ac yn angofiadwy, felly ceisiwch wneud rhywbeth sy'n wahanol yn rheolaidd. Dydych chi byth yn gwybod beth fydd yn glynu wrth bobl ac yn creuatgofion parhaol.

Ffordd syml o ddenu pobl i mewn yw adrodd straeon da a'u difyrru. Allwch chi ganu, chwarae offeryn cerdd neu berfformio tric hud?

Cynghorion & Tricks

Gallai rhai awgrymiadau ar gyfer ennill sylw gynnwys gwneud ymddangosiad cyntaf cofiadwy sy'n tynnu sylw, defnyddio datganiadau ysgytwol neu ddadleuol, neu fod yn hynod greadigol neu arloesol.

Cwestiynau Ac Atebion

1. Sut gallwch chi ddod yn ganolbwynt sylw?

Nid oes un ateb sy’n addas i bawb i’r cwestiwn hwn, oherwydd bydd y ffordd orau o ddod yn ganolbwynt sylw yn amrywio yn dibynnu ar yr unigolyn.

Fodd bynnag, gallai rhai awgrymiadau ar gyfer ennill sylw gynnwys bod yn allblyg ac yn ymgysylltu, bod yn greadigol a llawn mynegiant, neu fod yn ddeinamig ac yn egnïol. Yn ogystal, gall bod yn ddiddorol ac yn gofiadwy helpu i wneud rhywun yn ganolbwynt sylw.

2. Beth yw rhai pethau y gallwch chi eu gwneud i gael eraill i ganolbwyntio arnoch chi?

Mae rhai mathau o ymddygiad sy’n gallu cael rhywun i ganolbwyntio arnoch chi yn cynnwys cyswllt llygad, siarad â llais clir, a defnyddio ystumiau llaw. Gallwch hefyd geisio bod yn ddiddorol ac yn ddeniadol trwy rannu straeon neu ofyn cwestiynau.

3. Beth yw rhai ffyrdd o wneud i chi'ch hun sefyll allan o'r dorf?

Mae yna ychydig o ffyrdd i wneud i chi'ch hun sefyll allan.

Un ffordd yw cael dawn neu sgil unigryw. Gallai hyn fod yn rhywbethfel chwarae offeryn, siarad iaith dramor, neu fod yn arbenigwr ar hobi penodol.

Ffordd arall i sefyll allan yw cael personoliaeth gref. Gallwch wneud hyn drwy fod yn ddi-flewyn-ar-dafod ac yn hyderus, neu drwy fod yn unigryw ac yn ddiddorol.

Yn olaf, gallwch chi hefyd sefyll allan trwy wisgo'n wahanol na phawb arall. Gallwch chi wisgo dillad diddorol neu unigryw, neu gallwch chi gymysgu a chyfateb arddulliau i greu golwg sy'n perthyn i chi i gyd.

4. Sut allwch chi gael pobl i dalu sylw i chi?

Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan fydd Merch yn Eich Galw Chi'n Hun?

Mae yna lawer o ffyrdd i gael pobl i dalu sylw i chi. Mae rhai dulliau'n cynnwys bod yn ddiddorol, bod yn newydd, neu fod yn ddefnyddiol.

Yn ogystal, gallwch geisio dal sylw trwy fod yn ddi-flewyn-ar-dafod neu'n warthus. Mae hefyd yn bwysig bod yn weladwy ac yn bresennol yn y mannau lle mae'ch cynulleidfa darged yn debygol o fod. Yn olaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfleu'ch neges mewn ffordd glir a chryno.

Crynodeb

Mae yna ychydig o bethau i'w cadw mewn cof er mwyn dod yn ganolbwynt sylw. Yn gyntaf oll, mae angen i chi ymdrechu i fod yn ddiddorol ac yn ddeniadol. Yn ail, mae angen i chi fod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas a gwneud yn siŵr eich bod yn cael cymaint o sylw â phosibl.

Yn olaf, mae angen i chi fod yn gyfforddus â bod dan y chwyddwydr. Os gallwch chi feistroli'r tri pheth hyn, byddwch chi'n gallu dod yn ganolbwynt sylw unrhyw le ac unrhyw bryd.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.