Gwahaniaethau Rhwng Cuddling Cyfeillgar a Cuddling Rhamantaidd?

Gwahaniaethau Rhwng Cuddling Cyfeillgar a Cuddling Rhamantaidd?
Elmer Harper

Felly rydych chi'n pendroni beth yw'r prif wahaniaethau rhwng cofleidio cyfeillgar a mwythau rhamantus wel rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Mae sawl gwahaniaeth allweddol rhwng cofleidio cyfeillgar a mwythau rhamantus. Mae cofleidio cyfeillgar fel arfer yn blatonig ac nid yw'n golygu llawer o deimladau, tra gall mwythau rhamantus fod yn agosach a'r dwylo'n cael eu dal yn agosach at rannau claddu byddwch hefyd yn gweld cyplau'n cusanu.

Yn ogystal, mae mwythau cyfeillgar fel arfer yn fyrrach o ran hyd na mwythau rhamantus, sy'n tueddu i fod yn fwy hirfaith ac agos atoch.

Yn olaf, rhoddir mwythau cyfeillgar yn aml fel arwydd o gysur neu gefnogaeth, tra bod mwythau rhamantus yn aml yn arwydd o anwyldeb ac agosatrwydd.

Wedi dweud bod yna ychydig o wahaniaethau allweddol rhwng cwtsh rhamantaidd ac un cyfeillgar. Dylech allu cyfrifo hyn o'r rhestr isod.

Cuddling Cyfeillgar.

  • Mae'n teimlo'n dda.
  • Rydych chi'n teimlo'n ddiogel.
  • Mae'r person arall yn feddal ac yn addfwyn.
  • Rydych chi'n teimlo cysylltiad cryf.
Mae'r person arall yn hapus. tic Cuddling.
  • Maen nhw'n dy ddal yn dynn.
  • Maen nhw'n cusanu di neu dy wddf.
  • Maen nhw'n sibrwd yn dy glust.
  • Maen nhw'n rhedeg eu bysedd trwy dy wallt.
  • Maen nhw'n edrych arnat ti'n ddwfn yn dy lygaid.yn ôl.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am gofleidio rhamantus vs cofleidio cyfeillgar.

Cwestiynau Cyffredin

Sut allwch chi ddweud os ydych chi'n cofleidio'n rhamantus?

Un ffordd y gallwch chi ddweud os ydych chi'n cofleidio'n rhamantus. Os ydych chi'n cofleidio wyneb yn wyneb, gyda'ch cyrff yn agos at ei gilydd a'ch breichiau o gwmpas eich gilydd, mae'n fwy tebygol o fod yn fwythau rhamantus.

Mae mwythau cyfeillgar fel arfer yn llai dwys, gyda llai o gysylltiad â'r corff. Gallwch hefyd anwesu gyda ffrind mewn safle ochr yn ochr, neu eistedd yng ngliniau eich gilydd. Gall dwyster cwtsh hefyd fod yn arwydd o ba mor rhamantus ydyw – os yw’n araf ac yn ysgafn, mae’n fwy tebygol o fod yn rhamantus, tra bod cwtsh cyflym yn fwy tebygol o fod yn gyfeillgar.

Beth yw cofleidio platonig?

Mae cofleidio platonig yn fath o gysylltiad agos rhwng dau berson lle nad oes unrhyw weithgaredd rhamantus neu rywiol yn digwydd. Efallai y bydd y cyrff isaf yn gysylltiedig, ond yn nodweddiadol nid yw'r organau cenhedlu na pharthau erogenaidd eraill yn cyffwrdd. Mae cofleidio platonig yn cael ei ddefnyddio’n aml fel ffurf o anwyldeb corfforol cyfeillgar, a gall fod yn ffordd o ddangos cefnogaeth neu ofalu am berson arall.

Ydy hi’n arferol i ffrindiau gofleidio?

Efallai y bydd rhai pobl yn dweud ei bod hi’n gwbl normal i ffrindiau gwtsio, tra gallai eraill ddweud bod mwythau yn fwyaddas ar gyfer partneriaid rhamantus. Mae yna hefyd wahanol fathau o gofleidio, fel mwythau cyfeillgar a llwyo, felly efallai y bydd gan bobl farn wahanol ar yr hyn sy'n briodol mewn gwahanol sefyllfaoedd. Yn y pen draw, pob unigolyn sydd i benderfynu a ydynt yn gyfforddus yn cwtsio ag unrhyw un ai peidio, a pha fathau o gofleidiau y maent yn gyfforddus â nhw. Rwy'n bersonol yn cofleidio un ffrind agos ac eraill does gen i ddim gwerth cyfeillgarwch cyfartal ond mae'n well gan rai pobl gofleidio.

Beth mae'n ei olygu os yw ffrind eisiau rhoi mwythau i chi?

Mae'n golygu eu bod yn eich gwerthfawrogi ac eisiau i chi fod yn agos atynt. Mae hwn yn arwydd da iawn eich bod wedi cael eich colli.

Gweld hefyd: Beth Mae Dylyfu gên yn ei olygu yn iaith y corff (Canllaw Llawn)

Ydy Guys yn Cwffian gydag Unrhyw Ferch?

Na, nid yw bois yn cwtsio gydag unrhyw ferch yn unig. Mae cwtsio fel arfer yn gysylltiedig â theimlad o agosatrwydd, agosatrwydd, neu eisiau teimlo'n agos at rywun. Fel arfer, dim ond gyda ffrindiau benywaidd neu bartneriaid rhamantaidd y maen nhw'n teimlo'n agos atyn nhw y mae bechgyn yn cwtsio – nid dim ond unrhyw ffrind benywaidd. A hyd yn oed wedyn, efallai na fyddant yn cwtsio gyda phob ffrind benywaidd yn rhamantus. Weithiau bydd dynion yn anwesu heb deimladau, ond fel arfer, mae o leiaf rhyw atyniad corfforol neu awydd am agosatrwydd yn gysylltiedig pan fydd dau berson yn cofleidio.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu pan fydd rhywun yn rhwbio ei ddwylo gyda'i gilydd?

A all Cuddling Eich Gwneud i Syrthio mewn Cariad?

Mae cwtsio yn weithred gorfforol o agosatrwydd a all ryddhau ocsitosin a dopamin yn yr ymennydd, a elwir weithiau yn “hormonau cariad.” Mae ocsitosinyn gysylltiedig â theimladau o hapusrwydd, cariad, a bondio, tra bod dopamin yn gysylltiedig â phleser a gwobr. Mae cyplau sy'n cofleidio'n rheolaidd yn aml yn dweud eu bod yn teimlo'n fwy cysylltiedig a bodlon â'u perthynas. Felly ydy, gall wneud i chi syrthio mewn cariad os gwnewch hynny'n ddigon aml.

Meddyliau Terfynol.

Mae yna ychydig o ffyrdd y gallwn ni ddweud y gwahaniaeth rhwng cofleidio cyfeillgar a mwythau rhamantus. Os bydd rhywun yn eich cofleidio ac yn symud ei ben yn nes at eich un chi ac yn eich cusanu, rydych chi'n gwybod ei fod yn golygu mwy na ffrindiau. Gobeithiwn ein bod wedi ateb eich cwestiynau a'ch bod wedi dod o hyd i'r ateb perffaith tan y tro nesaf diolch am ddarllen. Efallai y bydd y swydd hon hefyd yn ddefnyddiol Cwtsh Ochr i Ochr Iaith y Corff (Un Cyrhaeddiad Arfog)
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.