Pam Byddai Merch yn Eistedd Ar Eich Glin (Iaith y Corff)

Pam Byddai Merch yn Eistedd Ar Eich Glin (Iaith y Corff)
Elmer Harper

Pan fydd merch yn eistedd ar eich glin, gall fod yn ddryslyd neu hyd yn oed yn syndod. Fodd bynnag, mae yna ychydig o resymau pam y byddai hi'n gwneud hyn ac maen nhw'n dda ar y cyfan.

Gall merch eistedd ar eich glin os caiff ei denu atoch neu os yw'n gyfforddus o'ch cwmpas. Os yw merch yn eistedd ar eich glin mewn parti, gall olygu ei bod hi'n teimlo'n ddigon diogel i fod mor agos atoch chi ac mae hynny'n beth da os oes gennych chi ddiddordeb ynddi. Mae'n ffordd o ddangos i chi ei bod hi eisiau bod yn agos atoch chi.

Yn y post, byddwn yn edrych ar 8 o'r prif resymau pam y byddai merch yn eistedd ar eich glin yn y lle cyntaf.

Gweld hefyd: Gorchuddio'r Genau Gydag Iaith Corff Gwisg (Deall yr Ystum)

Manteisio ar yr “Hac Meddwl” hwn i Wneud Unrhyw Ferch Deimlo Crazy Rhywol> <45> <45> 6>8 Rheswm Pam Byddai Merch yn Eistedd Ar Eich Glin.

 1. Mae hi wedi eich denu.
 2. Mae hi wedi diflasu.
 3. Mae hi'n ceisio bod yn ddoniol.
 4. Mae hi eisiau rhywbeth gennych chi.
 5. Mae hi'n trio dod yn gyffyrddus gyda chi. 10>
 6. Mae hi’n unig.
 7. Mae hi wedi meddwi.

Mae hi wedi’ch denu atoch chi.

Byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno, os yw merch yn eistedd ar eich glin mewn parti neu’n eistedd yn agos atoch chi ar ei phen ei hun, ei bod yn cael ei denu atoch chi. Fodd bynnag, bydd cyd-destun yn chwarae rhan fawr wrth ddeall a yw hi wir yn eich hoffi chi.

Cwestiynau y dylech eu gofyn i chi'ch hun: A yw hi wedi dangos unrhyw arwyddion eraill o atyniad? Ydy hi'n fflyrtio gyda chi? Ydych chi wedi sylwi arniedrych arnoch chi, yna edrych i ffwrdd?

Os ydych chi wedi sylwi ar unrhyw un o'r uchod gallai gael ei denu atoch beth bynnag yw'r achos efallai ei fod yn arwydd da ei bod hi mewn i chi.

Am ragor o wybodaeth, os yw hi'n cael ei denu atoch chi edrychwch ar y post hwn yn nodi ei bod hi'n eich hoffi

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae Guy yn Osgoi Cyswllt Llygaid?

Mae hi wedi diflasu.

Weithiau mae merched eisiau cam-dynnu rhywbeth newydd yn hawdd. Gallent ddod draw ac eistedd ar eich glin am ffordd gyflym o gael eich sylw a'i ddal arni. Mae'n ffordd o chwarae gyda chi neu rywun arall o gwmpas. Os bydd hi'n gwneud hyn gyda bechgyn eraill, nid yw'n fawr gan ei fod yn ymddygiad arferol. Fodd bynnag, os yw hi'n gwneud hyn gyda chi yn unig, yna rydych chi'n gwybod bod rhywbeth mwy iddi.

Mae hi'n ceisio bod yn ddoniol.

Os yw hi'n gwybod eich bod chi'n teimlo embaras yn hawdd, gallai eistedd ar eich glin gael ei ystyried yn ddoniol i eraill oherwydd byddwch chi'n mynd yn wyneb coch neu'n mynd yn anghyfforddus gyda hi ar eich glin. Y peth i feddwl amdano yma yw sut y gwnaeth hi i chi deimlo. Wnaeth hi brocio hwyl arnat ti o flaen eraill neu ai dim ond ti a hi oedd hi? Dau ystyr gwahanol iawn.

Mae hi eisiau rhywbeth gennych chi.

Efallai y bydd rhai merched yn ceisio dod yn agos atoch chi oherwydd maen nhw eisiau rhywbeth gennych chi ac maen nhw'n gwybod eich bod chi'n cael eich denu atyn nhw. Os yw hi'n eistedd ar eich glin ac yn fflyrtio gyda chi ac yna'n gofyn am gymwynas neu rywbeth, yna rydych chi'n gwybod mai dyma'r rheswm ei bod hi'n eistedd ar eich glin. Er enghraifft, os ydych mewn bar ac mae hi eisiaurhywfaint o arian ychwanegol, efallai y bydd hi'n eistedd ar eich glin, yn dod yn agos atoch chi, ac yna'n gofyn.

Mae hi'n gyfforddus gyda chi.

Pan fydd merched yn gyfforddus iawn â chi, maen nhw'n aml yn dod yn agos ac yn eich gofod personol. Mae eistedd ar eich glin yn un ffordd yn unig o roi gwybod i chi ei bod hi'n gyfforddus â chi, boed yn gyfeillgarwch neu'n fwy.

Mae hi'n ceisio dod yn agos atoch chi.

Efallai na fydd merch eisiau aros i chi symud neu efallai ei bod hi'n diswyddo ei hawliad i chi. Mae'n ffordd o ddod yn nes atoch chi a dangos i bawb mae hi'n eich hoffi chi.

Mae hi'n unig.

Os ydy merch yn teimlo'n unig, fe all ddod draw i gael cwtsh neu gwtsh, ac mae eistedd ar eich glin yn ffordd i ddal eich sylw i ddweud wrthoch chi sut mae hi'n teimlo.

Mae hi'n teimlo'n unig.

Os ydy'ch ffrind wedi meddwi ac yn ceisio eistedd ar feddw ​​neu'n dda. Ni ddylid cymryd hyn fel arwydd ei bod hi'n eich hoffi yn rhamantus oni bai fod yna ddangosyddion eraill.

Pam Mae Fy Nghariad Eisiau I Mi Eistedd Ar Ei Glin?

Mae yna ychydig o resymau pam y gallai eich cariad fod eisiau i chi eistedd ar ei lin.

 • Mae'n mwynhau'r agosatrwydd corfforol.
 • Yr ydych chi'n teimlo'n gyfforddus pan fyddwch chi'n agos. Mae'n ei chael hi'n ddoniol.
 • Mae eisiau bod yn agos at wres eich corff.
 • Mae'n mwynhau teimlad eich corff yn erbyn ei gorff.
 • Mae'n ceisio bod yn chwareus neufflyrtataidd.
 • Yn ogystal, efallai y bydd yn ffordd iddo ddangos ei atyniad i chi neu i geisio symud y berthynas yn ei blaen yn gorfforol.

  Os yw eich boi bob amser yn ceisio eich cael chi i eistedd ar ei lin, gallai fod yn arwydd ei fod yn edrych am fwy o agosatrwydd yn y berthynas.

  Os nad ydych chi'n barod am y sgwrs bwysig honno, rydych chi'n barod am y sgwrs bwysig honno. Gall eistedd ar lin rhywun fod yn ddiniwed neu gall fod yn rhywiol, felly mae'n bwysig gwybod beth yw'r ystyr cyn i chi ei wneud.

  Beth Mae Eistedd ar Glin Guys yn ei olygu?

  Gall eistedd ar lin boi olygu pethau gwahanol yn dibynnu ar y berthynas rhwng y boi a'r ferch. Os ydyn nhw'n ffrindiau da, gall fod yn ystum cyfeillgar neu'n ffordd o ddangos atyniad. I bobl a allai fod â diddordeb yn ei gilydd, mae gweld enw’r person ar ei ffôn yn ei hanfod yn golygu “maen nhw’n meddwl amdana i.” Gallai hefyd fod yn arwydd o ystum fflyrtataidd neu ffordd o ddweud “helo” neu “dwi'n dy golli di.”

  Y naill ffordd neu'r llall, mae eistedd ar ei lin fel arfer yn creu rhyw fath o gyswllt corfforol y gellir ei ddehongli fel fflyrtio oni bai bod y ddau barti yn ffrindiau da ac nad oes diddordeb rhamantus.

  Do Guys Like It When You Sit In Their Lap yn rhamantus? nid yw'n eich hoffi yn rhamantus, efallai y bydd yn ceisio eich gwthioi ffwrdd.

  Ydy Eistedd Ar Glin Guys yn cael ei Ystyried yn Fflyrtio?

  Gellir ystyried eistedd ar lin boi yn fflyrtio oni bai eich bod yn eistedd ar ei lin mewn ffordd ramantus neu mewn parti. Os ydych chi'n eistedd ar ei lin ac yn meddwl ei fod yn fflyrtataidd, yna mae'n debyg ei fod.

  Ond os ydych chi'n eistedd ar ei lin ac nad yw'n ymateb mewn ffordd flirtatious, yna efallai yr hoffech chi ailfeddwl am eich ystum.

  Beth Sy'n Esgus Da I Ferch Eistedd Ar Glin Guy,

  Does dim ateb i'r cwestiwn hwn - does dim esgus i'r ateb - does yr ateb gorau i'r un? i ferch eistedd ar lin boi bydd yn amrywio yn dibynnu ar y sefyllfa. Fodd bynnag, mae'n bosibl mai rhai esgusodion da am hyn

  yw eich bod angen sedd, eich bod am ddweud rhywbeth wrtho, rydych am chwarae ymladd ag ef. Yn y naill achos neu'r llall, gall eistedd ar lin boi fod yn ffordd o hybu'ch perthynas – neu'n syml i fwynhau ychydig o gofleidio!

  Meddyliau Terfynol.

  Pan ddaw i pam y byddai merch yn eistedd ar eich glin, mae yna lawer o wahanol ystyron, ond yn syml mae'n berwi i lawr i'r cyd-destun a'r sefyllfa rydych chi ynddi.

  Rydym yn awgrymu eich bod yn astudio iaith y corff gyda'r hyn sy'n digwydd er mwyn cael gafael arni. Darllenwch sut i ddarllen iaith y corff yma i gael rhagor o wybodaeth am y pwnc. Tan y tro nesaf cadwch yn ddiogel.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.