Pam Mae Guys yn Rhoi'r Gorau i Decstio yn Sydyn? (Darganfod Nawr)

Pam Mae Guys yn Rhoi'r Gorau i Decstio yn Sydyn? (Darganfod Nawr)
Elmer Harper

Nid yw bob amser yn hawdd deall pam mae dynion yn rhoi'r gorau i anfon negeseuon testun yn sydyn. Gall fod mor syml â bod yn brysur gyda phethau eraill mewn bywyd ac anghofio am y person arall. Neu fe all fod yn rhywbeth mwy difrifol fel y boi yn diflasu ar y ferch neu’n cael ei ddychryn ganddi.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar pam y byddai dyn yn rhoi’r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn a’r hyn y gallwn ei wneud i’w hennill yn ôl.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad yn Dechrau gyda Y (Gyda Diffiniad)

Ateb Cyflym: Os oes gennych ddiddordeb mewn rhywun a’u bod yn rhoi’r gorau i anfon neges destun yn sydyn, y peth gorau i’w wneud yw estyn allan a gofyn a yw popeth yn iawn. Os nad ydyn nhw'n ymateb, yna mae'n debygol nad oes ganddyn nhw ddiddordeb a dylech chi symud ymlaen, rydych chi wedi cael ysbrydion!

Pam mae e'n rhoi'r gorau i anfon neges destun ataf i?

Gall y rhesymau pam y gall dyn roi'r gorau i anfon neges destun amrywio yn sydyn amrywio. Gallai fod yn brysur gyda gwaith neu ymrwymiadau eraill, gallai fod yn mynd at bobl eraill, neu efallai nad oes ganddo ddiddordeb.

Gall fod amryw o resymau pam mae dyn yn rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn. Gallai fod oherwydd iddo golli diddordeb, efallai ei fod yn brysur, neu efallai nad oedd yn siŵr faint o ddiddordeb oedd gennych.

Eich ymateb cyntaf fydd ei dorri i ffwrdd, ond dylech ddal yn ôl ar y meddwl hwnnw a cheisio deall pam y gwnaeth yr hyn a wnaeth gyntaf. Yna rhowch gynnig ar rai technegau i'w ennill yn ôl cyn i chi roi'r gorau iddi.

Gweld hefyd: Tecstio Sych mewn Perthynas (Enghreifftiau o Decstio Sych)

10 Rheswm Pam iddo Roi'r Gorau i Decstio Chi.

  1. Mae'n brysur.
  2. Mae yn y gwaith neu'r ysgol, neuprifysgol.
  3. Mae e wedi mynd i gysgu.
  4. Mae ganddo broblemau teuluol.
  5. Mae e eisiau rhoi mwy o le i chi ar ei ffrindiau.
  6. Mae e eisiau rhoi lle i chi.
  7. <67>Dydych chi eisiau ymrwymo i dweud rhywbeth nad yw'n ei hoffi.
  8. Mae'n teimlo'n euog am rywbeth y mae wedi'i wneud.
  9. Mae wedi cael ei rybuddio .

Efallai bod y dyn rydych chi'n anfon neges destun ato wedi rhoi'r gorau i anfon neges destun yn sydyn oherwydd un o nifer o resymau. Efallai ei fod yn rhy brysur i anfon neges destun, â diddordeb mewn rhywun arall, wedi cynhyrfu â chi, neu wedi colli diddordeb ynoch chi. Nid yw bob amser yn hawdd gwybod beth sy'n digwydd ym mhen boi a pham y rhoddodd y gorau i gyfathrebu felly gall fod yn anodd i ni ferched ymateb yn briodol.

1. Ei Prysur.

Os bydd dyn yn rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn, gallai fod oherwydd ei fod yn brysur ac yn methu ag ymateb. Gallai fod oherwydd ei fod wedi bod yn gweithio allan, yn mynd am dro ar feic, neu'n gwneud unrhyw nifer o bethau. Gallai fod oherwydd ei fod wedi bod yn brysur. Meddyliwch am yr hyn y mae'n ei wneud a'i fywyd cyn neidio i'r casgliad anghywir.

2. Mae yn y gwaith, yn yr ysgol neu'r brifysgol.

Os ydych yn anfon neges destun ato yn ystod y dydd a'i fod yn stopio'n sydyn, gallai fod oherwydd ei fod wedi mynd i'r dosbarth a diffodd ei ffôn ac nid yw'n gallu ymateb. Cymerwch i ystyriaeth yr amser o'r dydd rydych chi'n anfon neges destun ato. A yw'n gwneud synnwyr y gallai fod yn y gwaith neu i mewndosbarth?

3. Mae wedi mynd i gysgu.

Os ydych chi'n anfon neges destun at ddyn ac nad yw'n ymateb, nid yw hynny o reidrwydd oherwydd ei fod yn eich anwybyddu. Efallai ei fod yn cysgu neu fod ganddo amserlen cysgu anghyson. Gallai hefyd fod yn gweithio allan neu fod â swydd gorfforol. Gall fod yn beryglus tybio bod dyn yn eich anwybyddu dim ond oherwydd nad yw'n ymateb i'ch negeseuon testun ar unwaith.

4, Mae ganddo broblemau teuluol.

Ni allwch bob amser wybod beth mae rhywun yn mynd drwyddo gartref. Efallai y byddant yn cael amser caled yn cefnogi neu'n gofalu am aelodau'r teulu. Efallai y bydd yn rhaid iddynt fynd i swydd arall neu ofalu am eich plant pan fyddwch yn cyrraedd adref. Dydych chi ddim yn gwybod. Os bydd yn rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn ar ôl misoedd o siarad â chi, efallai bod rhywbeth wedi digwydd iddo.

5. Mae'n gwerthfawrogi ei ffrindiau'n fwy.

Mae rhai bechgyn a dynion yn rhoi eu cyfeillgarwch o flaen eu perthnasau. Byddant yn eich cadw ar y llinell ochr ond eu ffrindiau yw eu blaenoriaeth. Os ydych chi'n eu gweld ar Instagram allan gyda'i ffrindiau ac nad yw wedi ymateb i'ch neges destun, gallai fod oherwydd hyn.

6. Mae e eisiau rhoi lle i chi.

Mae’n gyffredin i ddyn fod eisiau rhoi lle i chi ar ôl dadl neu anghytundeb. Mae hyn oherwydd ei fod yn meddwl mai dyma'r ffordd orau o weithredu. Y syniad y tu ôl i hyn yw y bydd hi, trwy roi lle iddi, yn gallu tawelu ac yna dod yn ôl at y sgwrs mewn modd mwy rhesymegol. Os yn sydynmae'n rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch, gallai fod oherwydd hyn.

7. Nid yw am ymrwymo.

Gall fod yn anodd deall boi ar yr adegau gorau, ond os yw'n rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn, gallai fod oherwydd ei fod yn teimlo eich bod yn mynd yn rhy agos ato ac nad yw am ymrwymo i berthynas newydd.

8. Fe ddywedoch chi rywbeth nad yw'n ei hoffi.

Rydyn ni i gyd wedi bod yno ac wedi dweud rhywbeth allan o'i dro sydd wedi tramgwyddo rhywun. Edrychwch yn ôl ar eich neges destun ddiwethaf, a wnaethoch chi ddweud rhywbeth a allai fod wedi ei ypsetio?

9. Mae'n teimlo'n euog am rywbeth y mae wedi'i wneud.

Os yw'n teimlo'n euog am rywbeth, mae'n haws anwybyddu'ch negeseuon testun nag ymateb i'ch cwestiynau amdano. Yn lle ateb gydag ateb gonest, fe allai jest esgus na ddaethon nhw drwodd, neu dynnu'r sylw trwy beidio ag ateb.

10. Mae wedi cael ei rybuddio i ffwrdd.

Mae’n gyffredin i aelod o’r teulu neu rywun sy’n gofalu amdanoch ei rybuddio rhag cysylltu â chi.

Mae llawer o resymau pam y gallai rhywun fod eisiau rhybuddio person o gysylltiad â chi. Efallai eu bod yn ceisio ei amddiffyn, neu efallai bod ganddynt eu hagenda eu hunain. A oes unrhyw un yn eich bywyd a fyddai'n gwneud y fath beth?

Meddyliau Terfynol.

Mae llawer o resymau y gallai dyn roi'r gorau i anfon neges destun atoch yn sydyn. Y peth gorau i'w wneud yw meddwl beth sy'n digwydd yn ei fywyd ac yna meddwl beth sy'n digwydd yn eich bywyd a cheisioi ddarganfod ai chi neu ef ydyw. Os yw wedi ysbrydio chi ers amser maith, yna efallai ei bod hi'n bryd symud ymlaen.

Ar ddiwedd y dydd, mae dynion yn greaduriaid emosiynol - a gall un diwrnod gwael wneud y gwahaniaeth rhwng dyn yn anfon neges destun atoch chi neu beidio. Gall fod mor syml â hynny mewn gwirionedd. Os ydych chi wedi mwynhau darllen yr erthygl hon, yna edrychwch ar y 14 rheol hyn pan fydd yn rhoi'r gorau i anfon neges destun atoch.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.