Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor

Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor
Elmer Harper

Mae sawl ffordd o ddatblygu synnwyr digrifwch. Efallai eich bod wedi gweld pobl sy'n gallu cellwair o gwmpas a chael amser gwych gydag eraill mae'n edrych fel anrheg gan y duwiau. Ond nid fel hyn oedd hi bob amser, roedd yn rhaid iddynt ddysgu a datblygu technegau dros amser, efallai ei fod yn edrych fel ei fod yn dod yn naturiol ond anaml y mae hynny'n wir. Yn y swydd hon, byddwn yn edrych ar 13 o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o ddatblygu synnwyr digrifwch gwych i wneud i bobl chwerthin.

Mae cael synnwyr digrifwch yn bwysig am lawer o resymau. Gall eich gwneud yn fwy deniadol, eich helpu i dawelu sefyllfaoedd llawn tyndra, a gwneud bywyd yn fwy pleserus. Os ydych chi eisiau datblygu synnwyr digrifwch da, dechreuwch trwy wylio comedi stand-yp a ffilmiau comedi clasurol. Rhowch sylw i'r hyn sy'n gwneud ichi chwerthin a cheisiwch ymgorffori'r elfennau hynny yn eich jôcs eich hun. Hefyd, peidiwch ag ofni bod yn goeglyd – yn aml dyma’r ffordd gyflymaf i wneud i rywun chwerthin. Yn olaf, ceisiwch weld ochr ddoniol bywyd - hyd yn oed pan fo pethau'n anodd, mae rhywbeth i chwerthin yn ei gylch fel arfer.

Rwy'n cofio unwaith pan oeddwn yn taenu inc ar hyd fy wyneb yn y gwaith a bod boi'n dechrau chwerthin am fy mhen fel mai dyna'r peth mwyaf doniol yn y byd. Yn hytrach na chynhyrfu i gyd am y peth, fe wnes i chwerthin am fy mhen fy hun ac fe dryledodd y sefyllfa a dangos bod gen i synnwyr digrifwch gwych. Gallwch ddefnyddio hiwmor mewn llawer o wahanol ffyrdd, er enghraifft, mae gennych hiwmor coeglyd, synnwyr ffraethjôcs yn briodol. Os gallwch chi wneud i bawb chwerthin, bydd y tensiwn yn diflannu a bydd pawb yn gallu ymlacio a mwynhau eu hunain.

Meddyliau Terfynol

O ran dod o hyd i'ch synnwyr digrifwch, mae yna ychydig o wahanol ffyrdd o fynd ati. Ein cyngor ni fyddai darganfod beth sy'n gwneud i chi chwerthin a gwneud hynny'n amlach. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y post hwn ac wedi dod o hyd i'r ateb yr ydych wedi bod yn chwilio amdano tan y tro nesaf diolch am ddarllen.

o hiwmor trwy ymgolli mewn hiwmor byddwch yn sylwi ar naws bach a ffyrdd cynnil o ddweud jôc i gael y chwerthin mwyaf ohono.

14 Ffordd o Ddatblygu Naws Dda O Hiwmor I Wneud i Bobl Chwerthin.

  1. Gwyliwch gomedïau ar YouTube. <87> Byddwch yn sylwedydd da. nosweithiau.
  2. Cymerwch gwrs ar-lein mewn comedi
  3. Byddwch o gwmpas, bobl ddoniol.
  4. Peidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifri.
  5. Gweld yr hiwmor mewn sefyllfaoedd bob dydd.
  6. Ymarfer gwneud i eraill chwerthin.
  7. Dewch i chwerthin am eich podlediad. s
  8. Astudio jôcs a cheisio deall beth sy'n eu gwneud yn ddoniol
  9. Ymarfer bod yn ddoniol eich hun.
  10. Deall amseru.

Gwyliwch gomedïau ar YouTube.

Mae gwylio comedïau ar YouTube yn ffordd wych o ddatblygu synnwyr digrifwch. Trwy wylio pobl eraill yn ddoniol, gallwch ddysgu beth sy'n gwneud pethau'n ddoniol a dechrau gweld y byd mewn ffordd fwy digrif. Yn ogystal, gwyddys bod gan chwerthin fanteision iechyd corfforol a meddyliol cadarnhaol, felly gall gwylio comedi ar YouTube fod yn dda i'ch iechyd hefyd!

Byddwch yn arsylwr da.

Er mwyn datblygu synnwyr digrifwch, mae'n bwysig bod yn arsylwr da. Rhowch sylw i'r byd o'ch cwmpas a chwiliwch am ochr ddoniol pethau. Pan fyddwch chi'n dod o hyd i rywbethmae hynny'n gwneud i chi chwerthin, ei rannu ag eraill. Peidiwch â bod ofn arbrofi a rhoi cynnig ar bethau newydd. Po fwyaf y byddwch chi'n archwilio, y mwyaf tebygol y byddwch chi o ddod o hyd i rywbeth sy'n gogleisio'ch asgwrn doniol.

Ewch i sioeau comedi.

Does dim byd tebyg i hwyl fawr i ysgafnhau'ch diwrnod a gwella'ch hwyliau. Os ydych chi am ddatblygu synnwyr digrifwch, un ffordd wych o wneud hynny yw mynd i sioeau comedi. Mae gweld stand-yp byw yn ffordd wych o werthfawrogi gwahanol fathau o hiwmor a dysgu beth sy'n gwneud i chi chwerthin. Hefyd, dim ond noson allan llawn hwyl yw hi!

Perfformiwch mewn sioeau Standup.

I ddatblygu synnwyr digrifwch, dechreuwch drwy wylio sioeau comedi stand-yp a nodi’r hyn sy’n gwneud ichi chwerthin. Yna, ceisiwch ymgorffori rhai o'r elfennau hynny yn eich bywyd a'ch sgyrsiau eich hun. Er enghraifft, os ydych chi'n gweld pethau'n ddoniol, ceisiwch wneud rhai eich hun. Yn ogystal, ceisiwch fod yn meddwl agored ac yn ysgafn yn eich bywyd bob dydd a rhyngweithio ag eraill. Cofleidiwch eich quirks a’ch amherffeithrwydd eich hun, a pheidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifrif. Gydag amser ac ymarfer, gallwch chi ddatblygu synnwyr digrifwch gwych a fydd yn gwneud bywyd yn fwy pleserus i chi'ch hun a'r rhai o'ch cwmpas. Ewch i ambell noson meic agored i weld sut rydych chi'n dod ar draws.

Cymerwch gwrs ar-lein mewn comedi.

Os ydych chi eisiau dysgu sut i fod yn ddoniol, un ffordd wych yw dilyn cwrs ar-lein mewn comedi. Gall hyn eich helpu i ddatblygu eich synnwyr digrifwch eich hun, a hefydrhoi rhai offer ymarferol i chi ar gyfer ysgrifennu jôcs a'u cyflwyno'n effeithiol. Gall y cwrs hefyd ymdrin â phynciau fel amseru a chyflwyno comig, gwaith byrfyfyr, a chreu cymeriadau.

Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan Mae Guy Yn Galw Chi'n Caru?

Byddwch o gwmpas, bobl ddoniol.

Un o'r ffyrdd gorau o ddatblygu synnwyr digrifwch yw bod o gwmpas pobl ddoniol. Os ydych chi'n cael eich amgylchynu'n gyson gan bobl sy'n gwneud i chi chwerthin, rydych chi'n fwy tebygol o ddechrau gweld y byd mewn ffordd fwy doniol eich hun. Mae yna hen ddywediad ydych chi pwy ydych chi'n amgylchynu eich hun ag ef hefyd yn berthnasol i gomedi.

Peidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifrif. Sut i Ddatblygu Naws o Hiwmor.

Peidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifrif. Mae’n bwysig gallu chwerthin ar eich pen eich hun a pheidio â chymryd eich hun ormod o ddifrif drwy’r amser. Gall datblygu synnwyr digrifwch eich helpu i ysgafnhau sefyllfaoedd a allai fel arall fod yn straen neu'n llethol. Pan allwch chi ddod o hyd i hiwmor mewn sefyllfa, gall eich helpu i ymlacio a gweld pethau mewn goleuni newydd. Mae dysgu chwerthin ar eich pen eich hun hefyd yn arwydd o aeddfedrwydd a hunanhyder, felly mae'n bendant yn rhywbeth gwerth ymgyrraedd ato.

Gweld hefyd: 70+ o eiriau Calan Gaeaf sy'n dechrau gydag N (Gyda Diffiniad)

Gweld yr hiwmor mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Mae rhai pobl yn naturiol ddoniol ac yn gallu gweld yr hiwmor mewn sefyllfaoedd bob dydd, tra bydd angen i eraill weithio ychydig yn galetach arno. Os ydych chi eisiau datblygu synnwyr digrifwch, dechreuwch trwy chwilio am ochr ddoniol pethau yn eich bywyd bob dydd. Rhowch sylw i eiliadau doniolmewn ffilmiau a sioeau teledu, a chwiliwch am gyfleoedd i fod yn ffraeth yn eich sgyrsiau eich hun. Pan fyddwch chi'n dod o hyd i rywbeth doniol, peidiwch â bod ofn chwerthin yn uchel - mae'n iach ac yn heintus!

Ymarferwch wneud i eraill chwerthin.

Un ffordd o ymarfer gwneud i eraill chwerthin yw gwylio sioeau comedi a ffilmiau. Rhowch sylw i'r hyn sy'n gwneud i chi chwerthin ac yna ceisiwch ail-greu'r sefyllfaoedd hynny gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. Ffordd arall o ymarfer yw dweud jôcs. Nid yw pawb yn naturiol ddoniol, ond po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y gorau y byddwch chi. Yn olaf, ceisiwch fod â meddwl agored a gweld yr hiwmor mewn sefyllfaoedd bob dydd. Mae bywyd yn rhy fyr i fod yn ddifrifol bob amser!

Peidiwch â bod ofn chwerthin ar eich pen eich hun.

Peidiwch ag ofni chwerthin ar eich pen eich hun. Mae'n arwydd o hunan-barch a hyder da. Os gallwch chi chwerthin ar eich pen eich hun, mae'n golygu eich bod chi'n gyfforddus yn eich croen eich hun. Hefyd, mae'n ffordd wych o dawelu sefyllfaoedd lletchwith ac ysgafnhau'r hwyliau. I ddatblygu synnwyr digrifwch, dechreuwch trwy arsylwi beth sy'n gwneud i chi chwerthin. Rhowch sylw i'r math o jôcs sy'n gwneud i chi chwerthin, a cheisiwch eu hymgorffori yn eich bywyd bob dydd. Hefyd, peidiwch â chymryd eich hun ormod o ddifrif drwy’r amser – dysgwch chwerthin am eich camgymeriadau a mwynhewch quirks bach bywyd. Gydag ychydig o ymdrech, byddwch yn cracio jôcs fel pro mewn dim o dro!

Gwrandewch ar bodlediadau digrifwyr.

Mae gwrando ar bodlediadau digrifwyr yn ffordd wych odatblygu synnwyr digrifwch. Trwy glywed sut maen nhw'n dweud jôcs ac yn gweld y byd, gallwch chi ddechrau gweld y byd mewn ffordd fwy doniol eich hun. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd gwrando ar fwy nag un digrifwr er mwyn i chi gael amrywiaeth o safbwyntiau ar yr hyn sy'n ddoniol.

Astudio jôcs a cheisio deall beth sy'n eu gwneud yn ddoniol.

Mae hiwmor yn bwnc cymhleth ac yn aml yn oddrychol, ond mae rhai pethau cyffredinol y gallwch chi eu gwneud i ddod yn fwy doniol. Un ffordd yw astudio jôcs a cheisio deall beth sy'n eu gwneud yn ddoniol. Gall hyn ymddangos yn dasg frawychus, ond mewn gwirionedd nid yw mor anodd â hynny. Dechreuwch trwy edrych ar strwythur jôcs. Mae llawer o jôcs yn dilyn fformat syml: setup, punchline. Mae'r setup fel arfer yn cyflwyno cymeriad neu sefyllfa, tra bod y punchline yn cyflwyno punchline y jôc.

Gall yr hyn sy'n gwneud jôc ddoniol amrywio yn dibynnu ar y gynulleidfa, ond mae rhai elfennau cyffredin sy'n gweithio'n aml. Mae'r rhain yn cynnwys annisgwyldeb, anghydwedd, ac abswrd. Os gallwch chi ddod o hyd i ffyrdd o ymgorffori'r rhain yn eich jôcs, mae'n debyg y byddwch chi'n fwy doniol. Wrth gwrs, mae ymarfer yn berffaith, felly peidiwch â bod ofn arbrofi a rhoi cynnig ar wahanol fathau o jôcs nes i chi ddod o hyd i'r hyn sy'n gweithio i chi.

Mae'n bwysig cofio na fydd pawb yn gweld yr un pethau'n ddoniol â chi. Mae hynny'n iawn! Cyn belled â'ch bod chi'n mwynhau eich hun, dyna'r cyfan sy'n bwysig.

Ymarfer bod yn ddoniol eich hun.

Unffordd o ddatblygu synnwyr digrifwch yw ymarfer bod yn ddoniol eich hun. Gall hyn ymddangos yn wrthreddfol, ond os gallwch chi wneud eich hun i chwerthin, rydych chi'n fwy tebygol o allu gwneud i eraill chwerthin hefyd. Dechreuwch trwy feddwl am sefyllfaoedd sy'n gynhenid ​​ddoniol, fel rhywun yn llithro ar groen banana. Yna, ceisiwch feddwl am ffordd ddoniol o ddisgrifio'r sefyllfa. Er enghraifft, fe allech chi ddweud, “Roedd mor brysur yn gwylio lle roedd yn cerdded fel na welodd y croen banana yn ei lwybr.” Drwy ymarfer gwneud i chi'ch hun chwerthin, byddwch mewn gwell sefyllfa i wneud i eraill chwerthin pan ddaw'r cyfle.

Deall amseru.

I ddatblygu synnwyr digrifwch, mae angen i chi ddeall amseru. Mae hyn yn golygu gallu dweud pryd mae rhywun yn cellwair a phryd maen nhw o ddifrif. Mae hefyd yn golygu gwybod pryd i chwerthin a phryd i gadw wyneb syth. Os gallwch chi feistroli'r pethau hyn, yna byddwch chi ar eich ffordd i ddod yn ddoniol eich hun. Mae hefyd yn ymwneud â chyflwyno'r jôc a'r lle iawn amser iawn math o naws.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

cwestiynau cyffredin

Beth Yw Synnwyr o Hiwmor?

Synnwyr digrifwch yw'r gallu i ddod o hyd i ddifyrrwch mewn sefyllfaoedd bob dydd ac i chwerthin ar eich pen eich hun. Dywedir yn aml mai synnwyr digrifwch yw un o rinweddau pwysicaf person. Gall synnwyr digrifwch helpu pobl i ymdopisefyllfaoedd anodd, gwneud ffrindiau'n hawdd, a bod yn fwy llwyddiannus mewn bywyd.

Sut Gall Synnwyr Da o Hiwmor Newid Eich Bywyd?

Gall synnwyr digrifwch da newid eich bywyd trwy wneud i chi allu chwerthin mewn sefyllfaoedd anffafriol, gweld ochr ddoniol pethau, a chael mwy o hwyl yn gyffredinol. Mae angen ymarfer i ddatblygu synnwyr digrifwch, ond mae'n werth yr ymdrech. Mae pobl sydd â synnwyr digrifwch da yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus mewn bywyd, mwynhau gwell iechyd, a chael perthnasoedd cryfach.

Cynghorion ar gyfer Datblygu Naws Hiwmor

Os ydych chi eisiau datblygu synnwyr digrifwch, mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud. Yn gyntaf, ceisiwch weld ochr ddoniol pethau. Mae bywyd yn llawn hwyliau ac anfanteision, ac os gallwch chi ddod o hyd i hiwmor yn y sefyllfa, gall eich helpu i fynd trwy amseroedd anodd. Yn ail, adroddwch straeon doniol. Mae gan bawb stori ddoniol i'w rhannu, felly peidiwch â bod ofn rhannu'ch un chi. Yn olaf, peidiwch â chymryd eich hun o ddifrif. Os gallwch chi chwerthin ar eich pen eich hun, bydd eraill yn fwy tebygol o chwerthin gyda chi. Os byddwch yn cadw'r pethau hyn mewn cof, byddwch ar eich ffordd i ddatblygu synnwyr digrifwch da.

a yw'n bosibl datblygu synnwyr digrifwch?

Ydy, mae'n bosibl datblygu synnwyr digrifwch. Mae synnwyr digrifwch yn rhywbeth y gellir ei ddysgu a'i ddatblygu dros amser. Mae'n sgil werthfawr i'w chael, gan y gall eich helpu i gysylltu ag eraill, tawelu sefyllfaoedd anodd, a gwneud bywyd yn syml.yn fwy pleserus. Mae yna lawer o ffyrdd o wella'ch synnwyr digrifwch, fel darllen jôcs neu wylio sioeau comedi. Gydag ychydig o ymdrech, gallwch ddatblygu’r sgil bwysig hon ac ychwanegu ychydig o chwerthin at eich bywyd.

sut mae datblygu synnwyr digrifwch yn y gweithle?

Nid oes un ateb sy’n addas i bawb i’r cwestiwn hwn, oherwydd bydd y ffordd orau o ddatblygu synnwyr digrifwch yn y gwaith yn amrywio yn dibynnu ar yr unigolyn a’r gweithle ei hun. Fodd bynnag, mae rhai awgrymiadau ar sut i ddatblygu synnwyr digrifwch yn y gwaith yn cynnwys: dod i adnabod eich cydweithwyr a beth sy'n gwneud iddynt chwerthin, dod o hyd i dir cyffredin gyda chydweithwyr trwy rannu diddordebau, ac arsylwi diwylliant y gweithle i weld pa fath o hiwmor sy'n cael ei dderbyn yn dda fel arfer. Drwy gymryd y camau hyn, gallwch ddechrau datblygu synnwyr digrifwch a fydd yn eich helpu i fwynhau eich bywyd gwaith yn fwy a meithrin perthynas well â'r rhai o'ch cwmpas.

Manteision synnwyr digrifwch da.

Synnwyr digrifwch da yw un o'r manteision gorau y gall person ei gael. Mae'n caniatáu ichi chwerthin ar eich pen eich hun a'r byd o'ch cwmpas. Mae hefyd yn eich gwneud chi'n fwy abl i chwerthin am ben eraill, a all arwain at well perthynas.

Sut i Ddefnyddio Hiwmor mewn sefyllfaoedd llawn tyndra.

Mewn sefyllfaoedd llawn tyndra, gall hiwmor fod yn ffordd wych o ysgafnhau'r naws a thalu'r tensiwn. Wrth ddefnyddio hiwmor, mae'n bwysig bod yn sensitif i'r sefyllfa a gwneud yn siŵr bod eich
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.