Sut i Sarhau Person Trahaus. (Comebacks)

Sut i Sarhau Person Trahaus. (Comebacks)
Elmer Harper

O ran sarhau person trahaus mae yna lawer o ffyrdd i gyflawni hyn. Yn y post hwn, rydyn ni'n darganfod pam mae pobl yn drahaus a beth yw'r ffordd orau i'w sarhau.

Gweld hefyd: Iaith y Corff Arwyddion Bod Guy Yn Lusting Ar Eich ôl

Os ydych chi am sarhau person trahaus, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich geiriau'n llawn pwnsh ​​a'u bod mor dorri â phosib. Defnyddiwch goegni neu eironi i yrru'r pwynt adref.

Gallwch hefyd godi eu rhinweddau neu ddiffygion negyddol mewn ffordd glyfar (cadwch lygad am eu gwendidau). Os ydynt yn ymddangos yn or-falch o rywbeth, defnyddiwch ef yn eu herbyn i ddatchwyddo eu hego.

Peidiwch â bod ofn eu galw allan ar eu hymddygiad a gadewch iddynt wybod nad ydych yn goddef haerllugrwydd nac amharchus.

Gydag ychydig o sarhad, gallwch yn hawdd roi person trahaus yn ei le heb blygu i'w lefel. Ond cofiwch fod gan bob gweithred adwaith, fe allech chi gael eich hun ar yr ochr anghywir i bobl sy'n gwrando.

9 Ffordd o Sarhau Person Trahaus.

  1. “Rwyt ti mor llawn ohonoch chi'ch hun.”
  2. “Mae dy haerllugrwydd yn anhygoel”<38>
  3. “Rydych chi’n lledrithiol
  4. “Rydych chi’n meddwl yn well na phawb arall!” 2>“Mae eich ego allan o reolaeth.”
  5. “Fedrwch chi ddim helpu eich hun, allwch chi?”
  6. “Rydych chi’n gwneud ffŵl o’ch hunan.”
  7. “Ydych chi byth yn cau i fyny a gwrando?”
  8. “Mae angen i chi ddysgu sut i fod yn gyfrywdick.”

Disgrifiwch berson trahaus.

Person trahaus yw rhywun sy'n credu ei fod yn well na phawb arall. Byddant yn aml yn edrych i lawr ar eraill ac yn meddwl mai eu barn yw'r unig rai cywir.

Gallant hefyd ymddwyn yn oddefgar tuag at y rhai o'u cwmpas a siarad amdanynt eu hunain mewn modd ymffrostgar.

Tuedda pobl drahaus i fod yn hunanganolog iawn, gan gredu y dylai eu hanghenion ddod yn gyntaf cyn anghenion unrhyw un arall. Gallant hefyd fod yn ddiystyriol iawn o farn a syniadau pobl eraill, gan ei gwneud yn anodd iddynt gydweithio ag eraill neu hyd yn oed gael sgwrs arferol.

Gall person trahaus hefyd fod yn hynod gystadleuol a cheisio un-i-fyny pawb o'u cwmpas er mwyn profi eu rhagoriaeth neu deimlo'n well amdanynt eu hunain.<10>Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth uchod i'ch mantais er enghraifft os ydych yn gwybod eu bod yn methu'n fawr â thasg neu'n gallu colli eu tasg <1.4>Sut i Roi Pobl drahaus yn eu Lle?

Gall rhyngweithio â pherson trahaus fod yn anodd ac yn boenus. Y ffordd orau o roi person trahaus yn ei le yw rheoli eich emosiynau ac ymateb yn bwyllog.

Gweld hefyd: Darganfod Iaith Corff yr Arfau (Cael gafael)

Osgowch weiddi, gan y bydd hynny'n gwaethygu'r sefyllfa. Mae hefyd yn bwysig cofio na ddylech gymryd ymddygiad y person arall yn bersonol. Yn llegan ymateb yn ymosodol, ceisiwch ddefnyddio dychweliadau clyfar i ddangos iddynt fod eu hymddygiad yn annerbyniol.

Bydd cymryd y ffordd fawr yn atal y sefyllfa rhag gwaethygu a bydd yn helpu i'w rhoi yn eu lle heb wrthdaro neu ddrama bellach.

Nid oes angen i chi ddioddef y math hwn o ymddygiad ddydd ar ôl dydd oni bai eich bod yn dymuno; gall un dychweliad clyfar fynd yn bell i roi person trahaus yn ôl yn ei le (Gweler uchod am ddychweliadau perffaith i unigolyn trahaus)

Sut ydych chi'n ymateb i bobl drahaus?

Wrth ymateb i bobl drahaus, rwy'n ceisio aros yn ddigynnwrf a chynnal ymarweddiad proffesiynol ac ymdeimlad o hyder gan roi gwybod iddynt <10 nad ydynt wedi cydnabod fy ngallu i'w ddweud. . Os yw'r sgwrs yn gwaethygu y tu hwnt i lefel resymol, rwy'n esgusodi fy hun yn gwrtais o'r sefyllfa. Rwy'n credu ei bod yn bwysig bod yn barchus a chwrtais hyd yn oed wrth ddelio â phobl anodd.

Rwy'n ceisio rhoi mantais yr amheuaeth iddynt a deall pam y gallent fod yn teimlo mor hyderus neu hunan-sicr. Mae'r dacteg hon fel arfer yn helpu i ddad-ddwysáu'r sefyllfa ac yn ei gwneud hi'n haws i'r ddwy ochr symud ymlaen i gyfeiriad mwy cadarnhaol.

Fy nod yw cerdded i ffwrdd gan deimlo ein bod yn cael ein parchu a'ch clywed hyd yn oed os nad ydym yn cytuno ar rai pynciau penodol. Ond dwi'n gwybod bod gen i rai comebacks da wrth ddelio â nhwperson trahaus.

Beth yw sylw trahaus?

Mae sylw trahaus yn ddatganiad y mae rhywun yn ei wneud mewn ymgais i ymddangos yn well neu'n fwy gwybodus na'r rhai o'u cwmpas.

Yn aml mae'n cael ei weld yn dramgwyddus ac yn amharchus. Mae sylwadau trahaus fel arfer yn canolbwyntio ar gyflawniadau, deallusrwydd neu gryfder eich hun. Maen nhw'n gwneud i'r siaradwr deimlo'n well nag eraill trwy fychanu eu syniadau a'u cyflawniadau.

Er enghraifft, gallai person ddweud “Rwy'n gallach nag unrhyw un arall yma,” neu “Fi yw'r unig un sy'n gwybod am beth rwy'n siarad”. Mae datganiadau o'r fath wedi'u cynllunio i roi eraill i lawr tra'n gwneud i'r siaradwr ymddangos yn bwysicach neu'n bwerus.

Gall sylwadau trahaus fod yn niweidiol a hyd yn oed yn niweidiol, yn enwedig pan gânt eu gwneud mewn lleoliadau cyhoeddus lle gall llawer o bobl eu clywed.

Er mwyn osgoi gwneud sylw trahaus, mae'n bwysig meddwl cyn siarad a chofio bod gan bawb rywbeth gwerthfawr i'w gyfrannu.

Beth sy'n gwneud i bobl<5 rheswm haerllug, ond am amrywiaeth haerllug? yr achosion mwyaf cyffredin yw teimladau o ragoriaeth, diffyg empathi, ac ymdeimlad o hawl.

Mae'n fwgwd maen nhw'n ei wisgo i ddangos i'r byd ydyn nhw neu'n gweld eu hunain yn well nag eraill. Cofiwch fod ganddynt deimladau a gallant gael eu brifo. Mae gennych hawl i sefyll eich tir os byddwch yn tramgwyddo'r person trahaus.

Beth ydyntpethau mae pobl drahaus yn eu dweud?

Mae pobl drahaus yn aml yn troi'n hyderus, ond mae eu geiriau a'u hymddygiad fel arfer yn arwydd o ansicrwydd dwfn. Defnyddiant eiriau i wneud i'w hunain deimlo'n well nag eraill a byddant yn aml yn brolio neu frolio am eu cyflawniadau mewn ymgais i hybu eu hunan-werth.

Mae ymadroddion cyffredin a ddefnyddir gan bobl drahaus yn cynnwys pethau fel “Rwy'n gwybod mwy na chi”, “nid ydych yn deall oherwydd nad ydych mor graff â mi”, neu “dylech wneud yr hyn rwy'n ei ddweud oherwydd rwy'n well na chi”. Mae'n bwysig adnabod yr ymddygiadau hyn er mwyn i ni allu mynd i'r afael â nhw a chyfathrebu'n effeithiol â'n gilydd heb achosi unrhyw deimladau wedi'u brifo.

Beth Sy'n Enillion Da Ar Gyfer Delio â Phobl Drahaus?

Gall adborth ar gyfer delio â phobl drahaus fod yn ffordd effeithiol o'u rhoi yn eu lle. Mae pobl drahaus fel arfer yn siŵr iawn ohonyn nhw eu hunain ac yn ystyried eu hunain fel yr unig rai sy’n gwybod orau.

Felly, wrth ddelio â phobl drahaus, mae’n bwysig anghytuno â’u barn a gofyn y cwestiwn hwn iddyn nhw: “Beth sy’n gwneud i chi feddwl eich bod chi’n gwybod yn well na neb arall?”. “Ydy hynny'n iawn?” “Mae'n ymddangos eich bod chi'n gwybod, ond a yw hynny'n wir?”

Bydd hyn yn eu helpu i sylweddoli nad oes ganddyn nhw'r holl atebion bob amser a'i bod hi'n iawn peidio â bod bob amser.iawn a hefyd rhoi amheuaeth yn eu meddyliau.

Drwy ddefnyddio'r mathau hyn o ddychweliadau, gallwch chi ddelio'n effeithiol â phobl drahaus heb orfod mynd i ddadl frwd.

Meddyliau Terfynol

O ran sut i sarhau person trahaus mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi wneud hyn, gallwch chi herio eu deallusrwydd, eu colled mewn gêm, neu os ydyn nhw. Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n cymryd tac gwahanol wrth wneud gyda pherson trahaus i'w hanwybyddu a bwrw ymlaen â'ch diwrnod, peidiwch â rhoi'r pŵer iddyn nhw reoli eich emosiynau.

Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn yn y post efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar Beth Mae'n Ei Olygu Pan fydd Rhywun yn Dweud Bod gennych Agwedd.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.