Sut Mae Gwrywod Sigma yn Cael Merched? (Darganfod Nawr)

Sut Mae Gwrywod Sigma yn Cael Merched? (Darganfod Nawr)
Elmer Harper

Mae gwrywod sigma yn fath o wryw nad ydynt yn wrywod alffa. Maent yn aml yn cael eu hystyried yn foi neis nad yw'n ddigon pendant i gael merched. Ond mewn gwirionedd, mae ganddyn nhw ffordd benodol iawn o ddenu merched a'u gwirioni.

Rhaid i'r gwryw sigma fod yn hyderus, ond ddim yn rhy hyderus. Mae hyn yn golygu bod angen iddo allu ategu ei honiadau â thystiolaeth. Mae angen iddo hefyd allu gofalu amdano'i hun a chael rhywfaint o hunan-barch. Mae'n rhaid iddo wybod beth sydd ei eisiau mewn bywyd a beth yw ei werth.

Mae dynion Sigma yn ddynion sydd ar gyrion cymdeithas. Maent yn aml yn hirwyr neu'n alltudion nad ydynt yn ffitio i'r mowld traddodiadol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddyn.

Yn aml maent yn cael eu camddeall a'u hystyried yn wan neu'n anghyffyrddadwy. Ond yr hyn sydd gan wrywod sigma yn ddiffygiol mewn sgiliau cymdeithasol, maen nhw’n gwneud iawn am hyder ac annibyniaeth.

Mae merched yn cael eu denu at wrywod sigma oherwydd nad ydyn nhw’n ofni herio’r status quo ac nid ydyn nhw’n cydymffurfio â normau cymdeithasol.

Mae gwrywod Sigma yn aml yn arweinwyr a gweledigaethwyr, ac nid oes arnynt ofn mentro. Mae menywod yn edmygu'r rhinweddau hyn mewn dyn ac yn cael eu denu atynt.

Sut Mae Gwrywod Sigma yn Denu Menyw?

Yr allwedd i ddeall dynion sigma yw cofio y bydd y mwyafrif helaeth ohonynt yn cuddio eu hemosiynau rhag menywod. Dim ond os yw hi'n ddwfn ac yn ymddiried digon y byddan nhw'n dangos eu teimladau i fenyw.

Cyswllt Cyntaf.

Yn gynnarcyfnodau mewn perthynas, mae gwrywod sigma bob amser yn mynd at fenywod mewn modd ffurfiol iawn. Mae hyn yn golygu mynd at y fenyw a stopio tua dwy droedfedd oddi wrthi. Ni fydd yn cyffwrdd â hi i feithrin cydberthynas, ni fydd yn fflyrtio â hi i gael ei sylw.

Fel arfer, bydd ond yn cyfathrebu os yw ef a’r person arall yn rhannu diddordeb. Mae dynion Sigma yn bobl â meddwl rhesymeg sy'n teimlo'n fwyaf cyfforddus yn siarad am bynciau rhesymegol, fel sgyrsiau y maen nhw'n eu gweld yn efelychu. Nid yw gwrywod Sigma yn hoffi siarad bach, oherwydd mae'n rhy oer, newyddion lleol, ac ati.

Pan fydd y sigma yn dod o hyd i rywbeth maen nhw'n ei hoffi byddant fel arfer yn ei godi mewn sgwrs i ddarganfod mwy amdanynt. Nid ei gwneud hi'n debyg iddo yw'r nod ond yn fwy felly ceisio darganfod a oes rhywbeth a all eu bondio ar lefel ddyfnach.

Efallai na fydd dyn sigma yn gallu mynegi ei ddiddordeb mewn menyw i ddechrau. Unwaith y dangosir y taniad o ddiddordeb iddo, mae'n debygol iawn y bydd y boi hwn yn gofyn i chi am goffi i ddarganfod mwy.

Bydd dyn Sigma yn ceisio creu argraff ar fenyw pan fydd cyd-ddiddordeb rhyngddynt a bod ganddynt gysylltiad.

Safonau Uchel

Mae sigma yn ddyn sydd â galw mawr iawn am ferched a bydd yn ddetholus iawn gyda'r dyddiadau. Efallai y bydd yn rhaid i fenyw ennill eu sylw trwy fod yn ddiddorol iddo.

Teimlo'n gyfforddus o'i gwmpas.

Mae sigma gwrywaidd ynrhywun sydd â ffordd o wneud merched deimlo'n gyfforddus o'i gwmpas tra'n cynnal rheolaeth dda dros ei hun i ymddangos yn ddirgel iddi. Y rheswm am hyn yw bod dynion sigma yn dadansoddi sgyrsiau maen nhw'n hoffi meddwl am yr hyn sy'n cael ei ddweud a pham.

Ar y dyddiad cyntaf, bydd dyn sigma yn gwrando ac nid yn rhannu gormod o wybodaeth amdano'i hun. Maen nhw'n fwy tebygol o ofyn cwestiynau amdani ac o wneud iddi deimlo'n bwysig trwy ofyn llawer o gwestiynau.

Os gall menyw ddal diddordeb dyn am amser hir neu hyd y dyddiad, mae siawns dda y bydd yn gofyn iddi eto.

Iaith Corff Gwryw Sigma.

Fel dyn sigma, efallai y bydd y dyn hwn yn ymddangos yn oer ac yn bell yn gyntaf hyd yn oed. Fodd bynnag, gallai hefyd gael ei ystyried yn un caeedig, ni fydd yn rhoi unrhyw beth i ffwrdd gyda mynegiant ei wyneb na hyd yn oed yn symud tuag atoch.

Mewn gwirionedd, ni fydd dyn sigma byth yn dod yn agos nes bod yr amser yn iawn - ni fydd ei bersonoliaeth yn caniatáu hynny.

Sut i Ddweud Os yw Gwryw Sigma yn Hoffi Chi.

Ni fydd Sigma yn siarad â chi os na fydd yn gwastraffu ei amser yn siarad fel chi. Bydd yn rhoi gwybod i chi ei fod eisiau bod o'ch cwmpas, bydd iaith ei gorff yn dod yn gyson â'r neges ac yn agor i fyny, byddwch yn sylwi arno yn cyffwrdd â'ch braich yn fwy ar eich braich i dynnu'ch sylw, bydd yn edrych ar eich Longley ac weithiau mae'n teimlo'n ormesol, os yw hynny'n wir rhowch wybod iddo,iddo mae'n normal.

Dim ond pan fydd yn barod i wneud yn glir ei fod am ei dyddio hi y bydd dyn sigma yn datgelu ei ddiddordebau. Ni fydd y rhan fwyaf o sigma yn dangos eu hemosiynau nes eu bod yn wirioneddol barod i wneud ymrwymiad.

Yn draddodiadol, mae pob gwrryw sigma yn swil a dyma'r rheswm y maent yn atal eu hemosiynau nes eu bod yn barod i ymrwymo. Mae pob un ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd wedi gorfod dysgu sut i fod yn hunangynhaliol yn emosiynol.

Os yw gwryw sigma yn agos atoch neu'n pwyso i mewn pan fyddwch yn siarad, yna rydych chi'n gwybod bod y person hwnnw'n eich hoffi chi.

Yr hyn nad yw Sigma'n ei Wneud Heb Ei Denu.

Nid yw gwrywod Sigma yn cael eu denu gan y pethau harddaf o'r merched, ond maen nhw'n edrych yn ddeniadol, yn un o'r pethau gorau i ferched. gwryw. Nid yw'n cael ei ddenu at fenyw sydd ei angen o gwmpas ac mae'n gofyn cwestiynau neu ei ddewis yn gyson am rywbeth.

Gweld hefyd: Pam Mae Guys yn cusanu â'u llygaid ar agor (Peidiwch byth ag ymddiried mewn dyn)

Beth mae dyn sigma yn chwilio amdano mewn menyw?

Bydd gwrywod Sigma yn cymryd dod o hyd i bartner o ddifrif ac efallai nad ydynt yn gwybod sut i fflyrtio.

Y nodwedd bwysicaf sy'n gwneud gwrywaidd sigma yn ddeniadol i fenywod yw hyder. Mae gwrywod Sigma yn cael eu denu at fenyw â hunanhyder, sy'n dod o'r tu mewn ac nad yw'n seiliedig ar ffactorau allanol megis cyfoeth, ymddangosiad corfforol na statws.

Mae gwrywod Sigma yn caru menywod hyderus oherwydd eu bod yn gallu ymddiried ynddynt yn haws, ac mae'r menywod hyderus hyn yn gwneud partneriaid da acarweinwyr yn y gweithle ac ni fyddant yn dibynnu gormod arno.

Cwestiynau Ac Atebion

1. Beth yw gwryw sigma?

Mae gwryw sigma yn ddyn sy'n llwyddiannus ac sydd â safle cymdeithasol uchel ond nad yw'n cydymffurfio â normau a disgwyliadau cymdeithasol. Mae'n rhywun o'r tu allan nad yw'n ffitio i mewn i'r hierarchaeth gymdeithasol draddodiadol ond sy'n dal i lwyddo i gyflawni pethau gwych. Gwelir ef yn fynych yn wrthryfelwr neu yn anghydffurfiwr.

2. Sut mae gwrywod sigma yn wahanol i wrywod eraill?

Mae gwrywod Sigma yn fath o wryw sy'n wahanol i wrywod eraill mewn ychydig o ffyrdd. Ar gyfer un, mae gwrywod sigma yn aml yn hirhoedlog ac nid ydynt o reidrwydd yn cydymffurfio â normau a disgwyliadau cymdeithasol. Maent hefyd yn nodweddiadol yn llwyddiannus iawn ac yn ddeniadol i fenywod.

3. Beth sy'n denu merched at wrywod sigma?

Nid oes un ateb i'r cwestiwn hwn, gan fod gwahanol fenywod yn cael eu denu at wahanol bethau mewn partner. Fodd bynnag, mae rhai rhinweddau a all ddenu merched at sigma gwrywod yn cynnwys hyder, annibyniaeth, ac ymdeimlad cryf o hunan. Mae gwrywod Sigma hefyd yn cael eu gweld yn aml yn fwy pendant a llwyddiannus na dynion eraill, a all fod yn apelio at rai merched.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu os yw Guy yn Rhoi Ei Ddwylo yn Ei Bocedi?

4. Sut mae gwrywod sigma yn rhyngweithio â menywod?

Bydd gan bob dyn sigma ei ffordd unigryw ei hun o ryngweithio â menywod. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai gwrywod sigma yn dod ar eu traws fel bod yn fwy hyderus ac yn debyg i alffa, tra gall eraill fod yn fwy mewnblyg a swil.

Crynodeb

Mae'nanodd dweud sut mae gwrywod sigma yn cael merched, gan fod cymaint o newidynnau ar waith o ran dyddio neu berthnasoedd. Yr ateb syml yw bod yn chi'ch hun yn gyntaf ac os yw'n eich hoffi, gadewch iddo fod os na symudwch ymlaen. Os ydych chi wedi mwynhau darllen yr erthygl hon, edrychwch ar y diffiniad gwrywaidd sigma yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.