Triciau Iaith Corff Gwryw Alffa (Ar Gyfer Pob Dyn)

Triciau Iaith Corff Gwryw Alffa (Ar Gyfer Pob Dyn)
Elmer Harper

Os ydych chi am fod yn fwy tebyg i wrywod alffa a gwella'ch sgiliau cyfathrebu di-eiriau ac iaith y corff, dyma'r post cywir i chi. Byddwn yn rhannu rhai awgrymiadau a thriciau gwych fel y gallwch chi ddod yn fwy alffa.

Os ydych chi'n brin o amser, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau enillion cyflym. Yn gyntaf, credwch mai chi sy'n rheoli. Yn ail, cael tawelwch mewnol. Yn olaf, defnyddiwch iaith eich corff yn unol â hynny. Rhai triciau iaith corff gwrywaidd alffa yw gwneud cyswllt llygad, cael ystum agored a hyderus, a defnyddio ystumiau llaw i bwysleisio pwyntiau. Byddwn yn edrych ar hyn yn fanylach isod.

Yn gyntaf mae angen i ni ddeall beth yw gwryw alffa.

Beth yw Gwryw Alffa?

Dyn yr un a ystyrir fel y mwyaf llwyddiannus, pwerus neu ddominyddol mewn grŵp yw gwryw alffa. Fel arfer ef yw arweinydd y pecyn ac mae'n gosod y safonau i ddynion eraill eu dilyn. Yn aml fe welwch ddyn alffa mewn swyddi o bŵer fel Prif Swyddog Gweithredol neu gyfarwyddwr. Fel arfer mae ganddyn nhw lefelau uchel o gyfrifoldeb, mae ganddyn nhw gynllun i weithio tuag ato a galw'r saethiadau. Maent yn hoffi cael eu gweld fel y person mwyaf pwerus, trawiadol, a llwyddiannus yn yr ystafell a bydd pobl yn tueddu tuag atynt. Ond sut mae cyrraedd y cam hwn ac a ellir ei ddysgu? Wel, yr ateb syml ydy ydy.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar yr 8 ffordd orau y gallwch chi ddod yn fwy gwrywaidd alffa mewn unrhyw sefyllfa.

8 Ffordd Uchaf i Ddod yn AnAlffa Gwryw.

  1. Amneidio Cyfath.
  2. Defnyddio Cyffyrddiad Cysurol.
  3. Hawliwch Eich Lle.
  4. Defnyddiwch Iaith Corff Agored.
  5. Yn gwahodd Eraill i Gymryd Rhan Mewn Sgwrs.
  6. Defnyddio Tôn Amrywiol y Llais a Chynnwys.
  7. Defnyddio Mwy o Ystumiau Dwylo.

Pam Mae Amneidio Cyfath Nodwedd alffa gwrywaidd?

Mae nodio cyfath yn nodwedd alffa gwrywaidd oherwydd ei fod yn dangos hyder a goruchafiaeth. Pan y mae dyn yn nodio ei ben mewn modd cydweddol, y mae yn dangos ei fod yn sicr o hono ei hun a'i weithredoedd. Mae'r math hwn o iaith y corff yn ddeniadol iawn i ferched, gan ei fod yn dynodi partner cryf a galluog. Bydd y rhan fwyaf o wrywod Alffa yn gwneud hyn wrth iddynt siarad ac wrth wrando. Dyma ffyrdd o amlygu geiriau a hefyd helpu eraill i amlygu pan fyddan nhw'n siarad.

Pam mae gwrywod alffa yn Defnyddio Cyffyrddiad Cysurol?

Mae gwryw alffa yn fwy tebygol o gyffwrdd â phobl er mwyn tawelu meddwl pobl a yn osgoi dangos ciwiau iaith y corff nerfus fel cyffwrdd eu hunain. Fe welwch lawer o wrywod alffa yn ysgogi ysgwyd llaw a phump uchel.

Pam mae Gwrywod Alffa yn Hawlio Lle?

Mae yna ychydig o resymau pam y gallai gwrywod alffa hawlio lle. Drwy hawlio lle, maen nhw i bob pwrpas yn dweud mai nhw yw’r ci uchaf ac y dylai pawb arall ohirio iddyn nhw. Rheswm arall allai fod i ddangos eu cryfder a'u gwendid. Trwy gymryd llawer o le, maent yn cyfleu eu bod yn bwerus yn gorfforol ac yn gallu gwneud hynnyamddiffyn y rhai o'u cwmpas. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n amlwg bod gwrywod alffa yn tueddu i gymryd llawer o ofod – yn llythrennol ac yn ffigurol.

Pam Mae Gwrywod Alffa yn Defnyddio Iaith Corff Agored?

Iaith corff agored hefyd yn ei gwneud yn haws iddynt fynd at a rhyngweithio ag eraill, a all fod yn ddefnyddiol mewn lleoliadau cymdeithasol a busnes. Mae iaith corff agored hefyd yn ei gwneud hi'n haws i wrywod alffa gyfleu eu diddordebau a'u bwriadau, a all fod yn fuddiol mewn perthnasoedd personol a phroffesiynol. Yn y pen draw, mae gwrywod alffa yn defnyddio iaith corff agored oherwydd ei fod yn rhoi mantais iddynt mewn llawer o wahanol agweddau ar eu bywydau ac yn dangos rheolaeth. Maen nhw'n dangos nad oes ganddyn nhw ofn unrhyw un yn eu cyffiniau.

Bydd gwryw Alffa yn Gwahodd Eraill i Gymryd Rhan Mewn Sgwrs

Bydd gwryw alffa yn gwahodd eraill i gymryd rhan mewn sgwrs am amrywiaeth o resymau . Efallai ei fod am gael dealltwriaeth ddyfnach o'r pwnc dan sylw, neu efallai ei fod yn edrych i feithrin perthynas â'r person arall. Y naill ffordd neu'r llall, mae dyn alffa yn cydnabod gwerth cyfathrebu ac yn gwybod ei bod yn cymryd dau berson i gael sgwrs wirioneddol. Trwy wahodd eraill i gymryd rhan, mae'n dangos ei barodrwydd i ymgysylltu a'i hyder yn ei allu i gynnal sgwrs. Bydd dyn alffa yn rheoli llif y sgwrs er mwyn galluogi eraill i gyfathrebu.

Gweld hefyd: Torri i Fyny Gyda Manipulator Emosiynol

Pam Defnyddio AlffaTôn Amrywiol y Llais a Chynnwys?

Mae yna ychydig o resymau pam mae Alffa yn defnyddio tôn llais a sain amrywiol. Y rheswm cyntaf yw dangos goruchafiaeth. Trwy ddefnyddio naws ddyfnach, mwy awdurdodol, gall Alphas honni eu goruchafiaeth dros eraill. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol wrth geisio cael sylw grŵp neu unigolyn. Yr ail reswm yw cyfleu emosiwn. Drwy newid traw a chyfaint eu llais, gall Alffa fynegi sut maen nhw’n teimlo’n fwy effeithiol na phetaen nhw’n defnyddio llais undonog. Gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth gyfleu empathi neu ddangos cyffro. Yn olaf, gall defnyddio gwahanol arlliwiau o lais a chyfaint helpu Alphas i gyfathrebu'n fwy effeithiol â'r rhai o'u cwmpas. Trwy amrywio eu patrymau lleisiol, gall Alffa gyfleu eu pwynt yn well a chael ei ddeall yn well gan eraill

Pam Mae Gwrywod Alffa yn Defnyddio Mwy o Ystumiau Llaw?

Y nodwedd y mae gwrywod alffa yn ei rhannu yw eu bod yn yn fwy mynegiannol a brwdfrydig nag eraill er mwyn ennyn sylw a rheoli’r sgwrs a thanlinellu’r hyn y maent yn ei ddweud. Defnyddiwch yr ystum hwn os ydych am amlygu pwyntiau yn eich sgwrs.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pam mae gwrywod alffa yn fwy deniadol i fenywod?

Mae gwrywod Alpha yn fwy deniadol i fenywod oherwydd eu bod yn taflu naws o rym a hyder. Eu corffmae iaith yn nodweddiadol yn fwy amlwg a phendant, a all fod yn drobwynt i lawer o fenywod. Maent hefyd yn tueddu i fod yn gryfach yn gorfforol ac mae ganddynt statws cymdeithasol uwch, y ddau yn rhinweddau y mae merched yn aml yn chwilio amdanynt mewn cymar.

Sut i Sefyll fel Gwryw Alffa

A chymryd alffa osgo gwrywaidd yw un o'r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud i roi hyder i chi. Mae gwryw alffa fel arfer yn sefyll gyda'i ddwylo y tu ôl i'w gefn, ei frest allan, a'i ên i fyny. Mae'r iaith gorfforol hon yn cyfleu awdurdod a phŵer.

Sut i gerdded fel Gwryw Alffa

Cerddwch yn bwrpasol a pheidiwch ag edrych i lawr ar y ddaear wrth i chi symud. Wrth gario eich hunan fel hyn, fe ddewch ar draws fel arweinydd y bydd eraill am ei ddilyn.

Sut i eistedd fel Gwryw Alffa.

1. Eisteddwch yn syth – mae ystum da yn allweddol i edrych yn hyderus ac mewn rheolaeth.

2. Cymerwch le – peidiwch â bod ofn lledu eich coesau na rhoi eich breichiau ar freichiau.

Gweld hefyd: Iaith Corff Ar Gyfer Gorwedd (Ni Allwch Guddio'r Gwir Am Hir)

3. Pwyswch yn ôl – mae hyn yn dangos eich bod wedi ymlacio ac yn gyfforddus yn eich amgylchoedd.

4. Gwnewch gyswllt llygad – mae syllu ar rywun yn dangos nad ydych chi'n ofni eu herio.

Meddyliau Terfynol.

O ran iaith corff gwrywaidd alffa, mae yna ychydig o driciau y gallwch chi eu defnyddio ar unwaith. Y peth gorau i'w wneud yw eu hymarfer nes iddynt ddod yn ail natur. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y post hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn ddiogel. Efallai yr hoffech chi ddysgu mwy hefydtua Sigma Gwryw gwirio hwn allan nawr.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.