Ystyr Sefyll Gyda Dwylo Tu ôl i'r Cefn?

Ystyr Sefyll Gyda Dwylo Tu ôl i'r Cefn?
Elmer Harper

Pan fyddwch chi'n sylwi ar rywun yn sefyll gyda'i ddwylo y tu ôl i'w gefn, gall fod yn ddryslyd gan fod yna ychydig o wahanol ystyron ar gyfer iaith y corff hwn.

Yn y post hwn, byddwn yn edrych ar y 5 prif ystyr o sefyll gyda dwylo tu ôl i'r cefn.

Gweld hefyd: Sut i Ddweud Wrth Eich Cariad Eich Bod yn Ei Garu (Ffyrdd Calon O Ddweud Wrtho)

Gellir dehongli'r ateb cyflym yw sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn mewn ychydig ffyrdd. Er enghraifft, gellir ei weld fel arwydd o barch, fel petaech yn sefyll wrth sylw. Gellir ei weld hefyd fel arwydd o ymostyngiad neu drechu fel petaech yn rhoi eich dwylo y tu ôl i'ch cefn i fod yn gefynnau.

Yn gyffredinol, gall sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn gael ei weld fel arwydd o naill ai barch neu ymostyngiad, ond mae hyn i gyd yn dibynnu ar y cyd-destun o gwmpas lle gwelwch rywun yn sefyll gyda'i ddwylo y tu ôl i'w gefn.

Felly beth yw cyd-destun a sut gallwn ei ddefnyddio

Sut Mae'r Cyd-destun yn cael ei ddiffinio

Sut gallwn ni ei ddefnyddio? amgylchiadau sy'n amgylchynu iaith corff person. Mae angen i chi dalu sylw i ble maen nhw, gyda phwy maen nhw, a'r amgylchedd o'u cwmpas i gael gwir ddealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd.

Er enghraifft, os gwelwch rywun yn sefyll gyda'i freichiau y tu ôl i'w gefn ac yn siarad â'i fos, mae'n dangos sylw a pharch.

Y 5 prif ystyr o sefyll gyda dwylo tu ôl i'r cefn.

  1. Mae'n arwydd o hyder.
  2. Mae'n barchus.ystum.
  3. Mae'n gwneud i'r person edrych yn dalach ac yn fwy pwerus.
  4. Mae'n ffordd i ddangos nad yw'r person yn fygythiad.
  5. Gall wneud i'r person edrych yn fwy hawdd mynd ato.

1. Mae'n arwydd o hyder.

Y prif reswm dros y dwylo tu ôl i'r cefn yw dangos hyder, goruchafiaeth, hyder a grym. Mae'n arddangosfa rydw i wrth y llyw.

Gallwn hefyd ddefnyddio’r ystum hwn i adeiladu ein hyder ein hunain pan fyddwn yn teimlo’n isel, gan ei fod yn helpu i sythu ein cefnau a chodi ein pennau.

Dyma ystum iaith corff agored sy’n dangos i’r byd ein bod yn hyderus ac nad oes gennym ofn dangos ein horganau hanfodol i eraill

2. Mae'n ystum barchus .

Mae cyd-destun yn allweddol i ddeall a yw sefyll gyda dwylo y tu ôl i'r cefn yn barchus ai peidio. Pan welwch rywun yn sefyll gyda'i ddwylo y tu ôl i'ch cefn gellir ei weld fel arwydd o barch at y person arall. Bydd milwyr yn defnyddio hwn pan fyddant yn gartrefol.

3. Mae'n gwneud i'r person edrych yn dalach ac yn fwy pwerus.

Pan fyddwch chi'n sefyll gyda'ch breichiau y tu ôl i'ch cefn gall ddangos eich pŵer i eraill.

Ceisiwch sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn a gollwng eich ysgwyddau i lawr.

Bydd hyn yn eich atal rhag sgrwnio'n anfwriadol ac yn gwneud i chi edrych yn dalach, yn fwy pwerus, ac yn hyderus. Mae'n symudiad iaith y corff pwerus.

4. Mae'n fforddi ddangos nad yw'r person yn fygythiad.

Unwaith eto, mae hyn yn dibynnu ar gyd-destun y sgwrs a phwy sydd rhyngddo. Gall fod yn arwydd nad ydych yn fygythiad a'ch bod yn rheoli'r sefyllfa.

5. Gall wneud i'r person edrych yn fwy hawdd mynd ato.

Wrth sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn, mae'n anfon ciw cryf o ran iaith y corff mai chi sy'n rheoli neu'n rheoli, a all wneud i bobl eich ystyried yn arweinydd naturiol mewn lleoliad busnes a dull o ofyn am dasgau neu gwestiynau. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y cyd-destun.

Dyna ein pum prif reswm dros ystyr sefyll gyda dwylo tu ôl i'r cefn. Nesaf, byddwn yn edrych ar gwestiynau cyffredin.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw ystyr sefyll â dwylo y tu ôl i'r cefn?

Mae ystyr sefyll gyda dwylo y tu ôl i'r cefn fel arfer yn arwydd o ddarostyngiad, ufudd-dod, neu agwedd gaeth. Gall hefyd fod yn arwydd o barch, parch, neu edmygedd.

Beth yw manteision sefyll â dwylo y tu ôl i'r cefn?

Mae sawl mantais i sefyll gyda dwylo y tu ôl i'r cefn. Yn gyntaf, mae'n helpu i wella osgo trwy alinio'r asgwrn cefn a'r ysgwyddau.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad sy’n Dechrau Gydag E

Yn ail, gall helpu i roi hwb i hyder trwy wneud i'r person ymddangos yn dalach ac yn fwy eang.

Yn drydydd, gall helpu i gynyddu effrogarwch trwy gadw'r breichiau a'r dwylo'n actif.

Yn olaf, gall fod yn fwy effro.helpu i leihau straen trwy ganiatáu i'r person anadlu'n ddwfn ac ymlacio'r cyhyrau yn y gwddf a'r ysgwyddau.

Sut gall sefyll gyda dwylo tu ôl i'r cefn wella'ch osgo?

Pan fyddwch chi'n sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn, mae'n gorfodi'ch ysgwyddau yn ôl ac i lawr, sy'n annog gwell ystum. Yn ogystal, mae'n actifadu'r cyhyrau yn rhan uchaf eich cefn, sydd hefyd yn helpu i wella'ch ystum.

Beth yw rhai o'r risgiau sy'n gysylltiedig â sefyll gyda'ch dwylo y tu ôl i'r cefn?

Mae llawer o risgiau yn gysylltiedig â sefyll gyda dwylo y tu ôl i'r cefn. Un o'r risgiau mwyaf difrifol yw y gall arwain at golli cydbwysedd a chwymp.

Yn ogystal, gall roi straen diangen ar y cefn a'r ysgwyddau a gall achosi goglais neu fferdod yn y dwylo os caiff ei ddal am amser hir.

Gallwch hefyd wynebu'r risg o fynd mewn trwbwl pan ddylech chi fod yn isradd. Er enghraifft, os ydych chi yn y gwaith a'ch bod chi'n cerdded o gwmpas gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch cefn, mae hyn yn anfon neges ddi-eiriau at bawb rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gyfrifol amdanynt.

Os bydd eich bos yn sylwi arnoch chi'n gwneud hyn, efallai y bydd yn ei gynhyrfu, ac yn edrych i ffwrdd. Mae hyn yn bwysig iawn i'w ystyried a gall hyd yn oed gael ei ystyried yn ymddygiad ymosodol.

Y cyngor gorau yw defnyddio symudiadau'r corff dim ond pan fyddwch chi'n fos neu'n dymuno codi eich statws. mae darllen iaith y corff yn bwysig iawn pan fyddwch chi eisiau cyd-dynnurhywun.

Beth mae dwylo wedi'u clampio tu ôl i'r cefn yn ei olygu?

Mae dwylo wedi'u clampio tu ôl i'r cefn yn ystum y gellir ei ddehongli mewn sawl ffordd. Gellir ei weld fel arddangosiad o hyder, rhagoriaeth, neu awdurdod. Gellir ei weld hefyd fel ystum o is-weithwyr, dwylo y tu ôl i'w cefn, neu hyd yn oed y tu ôl i gefn rhywun arall.

Mae'r ystum hwn yn cyfleu llawer o wahanol bethau yn dibynnu ar y cyd-destun y caiff ei ddefnyddio ynddo. Er enghraifft, efallai y bydd prifathro sy'n patrolio'r bît yn teimlo'n hyderus ac yn awdurdodol wrth ddefnyddio'r ystum hwn, tra gall isradd deimlo'n agored ac yn agored i niwed.

Byddai angen i chi edrych ar iaith y corff a mynegiant yr wyneb i weld beth sy'n digwydd mewn gwirionedd.

Meddyliau Terfynol.

Ystyr sefyll â dwylo y tu ôl i'r cefn yw arddangosiad o bŵer a goruchafiaeth dros eraill. Mae'r safiad hwn yn dweud wrth y byd mai chi sydd wrth y llyw ac eisiau i eraill sylwi arnoch chi.

Efallai y bydd rhai pobl yn ystyried bod y safiad hwn yn edrych yn rhy wrthdrawiadol, gellir ei weld fel ystum ymosodol.

Beth bynnag rydych chi'n ei feddwl, mae bob amser yn dibynnu ar y cyd-destun. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau darllen y post hwn, felly rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Arms Behind Head (Deall Beth Mae'n Ei Wir yn Ei Olygu) i gael golwg ddyfnach.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.