നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ (ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളം)

നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ (ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളം)
Elmer Harper

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട. ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ 12 ശരീരഭാഷാ സൂചനകൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കും.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട്. അവൾ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഉല്ലാസപ്രിയരായേക്കാം, നിങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവൾ കൂടുതൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ അവൾ നിങ്ങളെ പതിവിലും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചേക്കാം. ഇവയിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈ സൂചനകൾ വായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചുവടെയുള്ള 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്ലസ്റ്ററുകൾ ആദ്യത്തേതിനുള്ളിൽ നോക്കുക എന്നതാണ്. 10 മിനിറ്റ് അവളുടെ ചുറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇത് താൽപ്പര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

12 സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഷ ആകർഷണത്തിന്റെ അടയാളം

 1. അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിക്കുന്നു.
 2. അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു.
 3. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ അവൾ ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. <8
 4. അവൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 5. അവൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷവാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 6. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കുനിഞ്ഞേക്കാം.
 7. അവൾ അവളുടെ മുടിയിൽ കളിച്ചേക്കാം.
 8. അവൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിച്ചേക്കാം. 8>
 9. അവൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പതിവിലും കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചിരിക്കാം.
 10. അവളുടെ മുടിയിലോ ആഭരണങ്ങളിലോ കളിച്ച് അവൾ നിങ്ങളുമായി ശൃംഗരിച്ചേക്കാം.
 11. നിങ്ങളുടെ തമാശകൾ അത്ര തമാശയല്ലെങ്കിലും അവൾ ചിരിച്ചേക്കാം.
 12. അവൾ നിങ്ങളെ കലർത്തി അയച്ചേക്കാംഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുക, അടുത്ത നിമിഷം ദൂരെയായി തോന്നുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലുകൾ.

അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിക്കുന്നു.

അതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറയുക, അവരിൽ ഒരാൾ ശരീരഭാഷയിലൂടെയാണ്. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിച്ചാൽ, അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം, സ്പർശനം ശാരീരിക സമ്പർക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് താൽപ്പര്യവും ഉത്കണ്ഠയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അടയാളമായി എടുക്കുക!

അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു.

അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. അവൾക്ക് നിങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്, ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ അവൾ ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

ശരീര ഭാഷ ഒരു പ്രധാന സൂചകമാകുമെന്നത് രഹസ്യമല്ല. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ നിരന്തരം ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാലും നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സിഗ്നലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാകാം. അവളുടെ വാത്സല്യങ്ങൾ തിരികെ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരഭാഷയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, അവൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്.

അവൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുനിങ്ങൾ.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൾ നിങ്ങളുടെ സഹവാസം ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെയും അടയാളമാണ്. ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ക്യൂ ആകർഷണത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചകമായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അവളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ നേരെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ.

അവൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ളതായി തോന്നുന്നു.

അവൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനാണ്. നിന്നെ കാണാൻ. നിങ്ങൾ മുറിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നു, അവൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനോ നിങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനോ വന്നേക്കാം. അവൾ നിങ്ങളുടെ സഹവാസം ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്.

നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ചായിച്ചേക്കാം.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചായുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല അടയാളം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് അവളുടെ താൽപ്പര്യ നില അളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ക്യൂ ആണ്.

അവൾ അവളുടെ മുടിയിൽ കളിച്ചേക്കാം.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവൾ അവളുടെ മുടിയിൽ കളിച്ചേക്കാം. ഇത് ഫ്ലർട്ടിംഗിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ്, സാധാരണയായി അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. അവൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, തിരിച്ചുവിളിച്ച് തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

അവൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിച്ചേക്കാം.

അവൾ ഒരുപാട് പുഞ്ചിരിച്ചേക്കാം. അവൾ കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അത് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിച്ചേക്കാം. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മതകൾ നൽകും (ചിലപ്പോൾ അല്ല-വളരെ സൂക്ഷ്മമായ) അടയാളങ്ങൾ.

അവൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പതിവിലും കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചേക്കാം.

അവൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പതിവിലും നേരം പിടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കുനിഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സ്പർശിച്ചേക്കാം. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ തീർച്ചയായും അവളുടെ ശരീരഭാഷയിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

അവൾ അവളുടെ മുടിയിലോ ആഭരണങ്ങളിലോ കളിച്ച് നിങ്ങളുമായി ശൃംഗരിച്ചേക്കാം.

അവൾ ശൃംഗരിച്ചേക്കാം. അവളുടെ മുടിയോ ആഭരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ തീർച്ചയായും ചില അടയാളങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവൾ നിരന്തരം അവളുടെ മുടിയിലോ നെക്ലേസിലോ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിലോ മറ്റാരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വഴി നോക്കുന്നതായി തോന്നുന്നെങ്കിലോ, ഇത് അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനകളായിരിക്കാം. തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അവളോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് - എല്ലാത്തിനുമുപരി, ശരീരഭാഷ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും!

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തമാശകളും അവൾ ചിരിച്ചേക്കാം, അവ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും തമാശ.

നിങ്ങൾ വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തമാശകളും കണ്ട് അവൾ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവ അത്ര തമാശയല്ലെങ്കിലും, അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം, ചിരി ആകർഷണത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്, നിങ്ങളുടെ തമാശകളിൽ അവൾ പതിവായി ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയാണ്. തീർച്ചയായും, അവൾ ചിരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം (ഉദാ. അവൾക്ക് നല്ല നർമ്മബോധമുണ്ട്), എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും വിലമതിക്കുന്നുഅവൾ നിങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതി.

അവൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര സിഗ്നലുകൾ അയച്ചേക്കാം. , ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളത് പോലെ, അടുത്ത നിമിഷം ദൂരെയായി തോന്നും. അവളുടെ ശരീരഭാഷയും അവളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ നൽകും. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ മിറർ ചെയ്യുകയും ധാരാളം കണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിലോ തോളിലോ സ്പർശിച്ചേക്കാം. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അവൾ കണ്ണ് സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയും അവളുടെ ശരീരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും അവളുടെ കൈകൾ മുറിച്ചുകടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സാധാരണയായി അവളുടെ വികാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന അവളുടെ കുറ്റബോധത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

അടുത്തതായി നമ്മൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം.

പതിവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ആണ് അവൾ അവളുടെ ശരീരഭാഷയുമായി ശൃംഗരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി ശൃംഗരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു ഉറപ്പായ മാർഗവുമില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ചില സൂചനകൾ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സാധാരണയായി അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയാണ്. കൂടാതെ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയോ നിങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, അത് ഉല്ലാസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാകാം. തീർച്ചയായും, ആരെങ്കിലും സൗഹൃദപരമായി പെരുമാറുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമാണ്, അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് സാഹചര്യവും വ്യക്തിയുടെ ശരീരഭാഷയും മൊത്തത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.അനുമാനങ്ങൾ.

ഇതും കാണുക: നിങ്ങളുടെ കാമുകനോട് നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ പറയും (അയാളോട് പറയാനുള്ള ഹൃദയംഗമമായ വഴികൾ)

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്?

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ ശരിയായി വായിക്കുന്നതിന്, ആകർഷണത്തിന്റെ ശാരീരിക അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തരാണ്, എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില പൊതുവായ ശരീര ഭാഷാ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ചില പൊതുവായ ശാരീരിക അടയാളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, പുഞ്ചിരിക്കുക, നിങ്ങളിലേക്ക് ചായുക, നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുക, കളിയായി കളിയാക്കുക. ഈ ശരീരഭാഷയിൽ ആകർഷണീയമായ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്.

ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത്, അവൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തും. അവൾ നിങ്ങളുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരവും ഔട്ട്ഗോയിംഗും ആയിരിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയാണ്.

ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ അവളുടെ കണ്ണുകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും?

ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ , അവൾ സാധാരണയായി നിങ്ങളുമായി കണ്ണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തും. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അവൾ പതിവിലും കൂടുതൽ കണ്ണുചിമ്മുകയോ പതിവിലും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നത് ശരിയാണോ?

ഇല്ല. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരം ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും കാണാനിടയില്ലവിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, മറ്റുള്ളവർ അത് ധാർമ്മികമായി തെറ്റോ അനുചിതമോ ആയി കണക്കാക്കാം. ആത്യന്തികമായി, വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നത് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയാണ്.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ആണ്. അവൾ നിങ്ങളോട് ശൃംഗരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് അവളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവളുടെ പുഞ്ചിരി തിരികെ നൽകുക, സംഭാഷണം എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് നോക്കുക.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ രഹസ്യമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും?

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ രഹസ്യമായി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാൽ അവൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയുടെ സൂക്ഷ്മമായ അടയാളങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. മുറിയിലെ മറ്റ് ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൾ നിങ്ങളെ നോക്കിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്താം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നതിനോ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോ ഉള്ള വഴികളും അവൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാനും വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും.

ഇതും കാണുക: J യിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 67 ഹാലോവീൻ വാക്കുകൾ (നിർവചനത്തോടെ)

അവസാന ചിന്തകൾ.

വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അത് അവളുടെ ലോകത്ത് എന്തോ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തുറന്ന ശരീരഭാഷ സൂചകങ്ങൾക്കായി നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനാകും. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം അവർ പലപ്പോഴും ധാരാളം ബാഗേജുകളുമായി വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നതാണ്അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭാവി കാണുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾക്കായി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെഡ്ഡിംഗ് റിംഗ് (നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം) വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. അടുത്ത തവണ വരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക.
Elmer Harper
Elmer Harper
എൽമർ ഹാർപ്പർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെറമി ക്രൂസ്, വികാരാധീനനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ശരീരഭാഷാ പ്രേമിയുമാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷയിലും സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളിലും ജെറമി എപ്പോഴും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു, വാക്കേതര ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു, ജെറമിയുടെ ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിവിധ സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജെറമി ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആംഗ്യങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ എന്നിവ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അവരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വാക്കേതര സൂചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ ശരീരഭാഷ, ബിസിനസ്സ്, ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം സമന്വയിപ്പിച്ചതിനാൽ ജെറമിയുടെ എഴുത്ത് ശൈലി ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.താൻ എഴുതുകയോ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജെറമി ആസ്വദിക്കുന്നുവൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നോൺ-വെർബൽ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഹാനുഭൂതി വളർത്താനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക വിടവുകൾ നികത്താനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ശരീരഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും, ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൽമർ ഹാർപ്പർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.