A yw Narcissists yn Gwaethygu Gydag Oed (Narcissist Heneiddio)

A yw Narcissists yn Gwaethygu Gydag Oed (Narcissist Heneiddio)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Erioed wedi meddwl a fydd narcissist yn gwaethygu gydag oedran? Os mai dyma'r achos rydych chi wedi dod i'r lle iawn i gyfrifo hyn.

Gweld hefyd: Iaith y Corff Argraff Gyntaf (Gwnewch Un Da)

Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar yr unigolyn a difrifoldeb ei nodweddion narsisaidd. Yn gyffredinol, credir nad yw nodweddion narsisaidd yn gwaethygu gydag oedran ar gyfartaledd, ond gallant fod yn fwy amlwg mewn rhai achosion. Mae'n bosibl i nodweddion narsisaidd ymwreiddio'n fwy tros amser oherwydd ffactorau personol ac amgylcheddol, megis diffyg hunanfyfyrio neu barhad ymddygiad narsisaidd gan deulu neu ffrindiau.

Os nad yw unigolyn yn derbyn triniaeth am ei nodweddion narsisaidd, yna fe all y nodweddion hyn waethygu dros amser.

Defnyddiwr Asiantwyr

Hen Asiantwyr. Gall narsisiaid ddod yn fwy beichus a rheolaethol gydag oedran.
 • Efallai y dônt yn fwy sensitif i feirniadaeth a gwrthodiad.
 • Gall narsisiaid ddod yn fwy ystrywgar a rhwystredig rhag perthnasoedd iach.
 • Gall narsisiaid ddod yn fwy o orwedd wrth iddynt heneiddio. 8>
 • Gall narsisiaid sy’n heneiddio ddod yn fwy bregus ac ofnus o golli pŵer.
 • Efallai y byddan nhw’n mynnu edmygedd a sylw cyson.
 • Beth yw’r pethau cyffredin y bydd narsisiaid yn eu disgwyl pan fyddan nhw’n hŷn?

  Pan fyddan nhw’n hŷn?mae narcissist yn heneiddio, maen nhw'n dueddol o ddisgwyl rhai pethau gan eu cyfoedion a'u partneriaid. Gallant ddisgwyl i eraill ddilysu eu cyflawniadau a'u canmol am unrhyw lwyddiannau, hyd yn oed os na ellir cyfiawnhau'r llwyddiant.

  Gallant hwythau ddisgwyl cael eu trin yn wahanol na phobl eraill gan eu bod yn credu eu bod yn well ac yn haeddu triniaeth arbennig. Gall narsisiaid hefyd wneud galwadau ar y rhai sy'n agos atynt megis disgwyl mwy o sylw neu addoliad nag y mae eraill yn ei gael.

  Yn aml, maent yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhai hynny yn eu bywydau gyfaddawdu eu dymuniadau neu eu hanghenion eu hunain er mwyn gwasanaethu chwantau'r narcissist. Gall yr holl ddisgwyliadau hyn achosi straen a thensiwn mewn perthnasoedd oherwydd yr anhawster o fodloni holl ofynion person narsisaidd.

  Sut mae narsisiaid yn addasu i oedran?

  Mae narsisiaid yn aml yn cael anhawster i addasu i oedran, oherwydd efallai na fyddant yn derbyn realiti eu heneiddio a dirywiad mewn ymddangosiad a galluoedd corfforol.

  Efallai y byddant yn ymgolli mewn troi at ddietau eithafol, pobl ifanc wrth geisio cadw at ddulliau cosmetig, pobl ifanc eithafol. Gall narsisiaid fynd yn fwyfwy encilgar wrth iddynt heneiddio, heb geisio rhyngweithio cymdeithasol neu weithgareddau sy'n cynnwys eraill mwyach.

  Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Os bydd Merch yn Rhoi Ei Rhif i Chi?

  Gallant hefyd ddod yn fwy amddiffynnol a gelyniaethus pan fydd eu hawdurdod neu eu galluoedd yn cael eu herio oherwydd eu natur falch. Mae'n bwysigi'r rhai sy'n poeni am y person narsisaidd fod yn ymwybodol o'r problemau posibl hyn a bod yn barod i'w helpu i addasu mewn ffordd iach os oes angen.

  A all narsisiaid heneiddio ddychwelyd i fywyd normal?

  Gall narsisiaid sy'n heneiddio gael amser anodd gan nad ydynt yn deall beth yw bywyd normal. Anhwylder personoliaeth yw Narsisiaeth sy'n cynnwys ymdeimlad gormodol o hunan-bwysigrwydd a hawl, ac anhawster i ffurfio perthynas ystyrlon ag eraill.

  Wrth iddynt heneiddio, gall narsisiaid ddod yn fwy anhyblyg yn eu credoau, yn methu â derbyn beirniadaeth neu newid. Gallant gael eu herio ymhellach gan y newidiadau corfforol ac emosiynol sy’n gysylltiedig â heneiddio, megis llai o alluoedd corfforol a mwy o unigrwydd.

  Er ei bod yn bosibl i narsisiaid heneiddio gael bywyd normal fel y’i gelwir, fel arfer mae angen ymyrraeth seicolegol megis therapi a grwpiau cymorth. Gall triniaethau o'r fath eu helpu i ddysgu sut i feithrin perthnasoedd iachach â'u hunain ac eraill trwy gydnabod eu cyfyngiadau eu hunain a derbyn cyfrifoldeb am eu gweithredoedd. Gyda'r gefnogaeth gywir, gall narsisiaid sy'n heneiddio fyw bywydau mwy boddhaus gyda mwy o foddhad o berthnasoedd rhyngbersonol ond yn deall bod ganddyn nhw ochr dywyllach gysgodol iddyn nhw a ddaw allan ar ryw bwynt.

  Pam Bod Narcissists Ofn Heneiddio?

  Mae gan Narcissists ofn dwfn o heneiddio.yn deillio o'u hansicrwydd a'u diffyg hunanwerth. Mae heneiddio'n golygu colli atyniad corfforol, sef un o'r prif ffynonellau dilysu ar gyfer narsisiaid.

  Mae hefyd yn awgrymu natur anochel marwolaeth, sy'n gwneud iddynt deimlo'n ddi-rym ac yn agored i niwed. Ofnant golli eu hieuenctid, prydferthwch a nerth, yn gystal a'r edmygedd a dderbyniant gan eraill.

  Y maent yn arswydus rhag cael eu hanghofio neu eu gwrthod gan gymdeithas pan yn heneiddio. Mae’r ofnau hyn i gyd yn arwain at ymdeimlad o ddiymadferthedd ac anobaith y gall fod yn anodd ymdopi ag ef yn ddiweddarach mewn bywyd. Yn y pen draw, mae narsisiaid yn ofni heneiddio oherwydd eu bod yn ofni cael eu hanwybyddu a'u dibrisio gan gymdeithas.

  Pam Bod Narcissists Yn Gwaethygu Gydag Oedran?

  Mae narsisiaid yn tueddu i waethygu gydag oedran oherwydd eu hanallu i adnabod anghenion eraill. Wrth iddynt heneiddio, mae narsisiaid yn ymwreiddio'n fwy yn eu credoau eu hunain ac yn methu ag empathi â'r rhai o'u cwmpas.

  Mae'r diffyg empathi hwn yn eu harwain i fod yn gynyddol hunanol ac ystrywgar, yn ogystal â rheoli gormod. Oherwydd eu hymdeimlad chwyddedig o hunanbwysigrwydd, mae narsisiaid yn aml yn amharod neu’n methu â derbyn beirniadaeth neu adborth gan eraill, a all eu harwain i ddod yn fwy amddiffynnol fyth a diystyru safbwyntiau gwrthgyferbyniol.

  Mae’r holl ffactorau hyn yn cyfrannu at ymddygiad dirywiol y narcissist dros amser. Wrth iddynt heneiddio, maent yn dod yn fwyfwy ffocwsar eu hunain ac yn llai abl i ddeall neu ofalu am deimladau'r rhai o'u cwmpas.

  Beth yw cam-drin narsisaidd?

  Mae cam-drin narsisaidd yn fath o gam-drin emosiynol a all ddigwydd mewn perthynas neu deulu. Fe'i nodweddir gan hunan-ganolog eithafol, rheolaeth, a thrin y dioddefwr gan y camdriniwr.

  Mae narcissists yn aml yn defnyddio technegau golau nwy i wneud i'w dioddefwyr deimlo eu bod yn ddiwerth ac yn wallgof, tra hefyd yn eu gwneud yn ddibynnol ar y camdriniwr i'w dilysu. Gallant hefyd ddefnyddio triniaeth dawel, bygythiadau, neu deithiau euogrwydd fel dulliau rheoli pellach.

  Gall cam-drin narsisaidd gael effeithiau hirdymor ar ddioddefwyr, megis pryder, iselder, hunan-barch isel, PTSD, a materion iechyd meddwl eraill a all fod yn anodd eu goresgyn. Mae dysgu sut i adnabod cam-drin narsisaidd a cheisio cymorth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn hanfodol ar gyfer adferiad neu ddim ond dod allan o'r fan honno.

  Meddyliau Terfynol

  Gall narsisiaid waethygu gydag oedran, neu gallant aros yn union yr un fath. Mae rhai narcissists yn dod yn fwy eithafol yn eu hymddygiad dros amser, tra bod eraill yn aros yr un mor ddrwg ag y buont erioed.

  Yn aml mae'n dibynnu ar faint o atgyfnerthiad y maent yn ei gael gan y rhai o'u cwmpas. Gobeithiwn ein bod wedi ateb eich cwestiwn efallai y bydd y swydd hon hefyd yn ddefnyddiol Sut i Nesáu at Narcissist (Deall y Ffordd Newydd) ar eich ymchwili ddeall narcissist.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.