Beth yw amgodio mewn cyfathrebu? (Amgodio/Datgodio Ystyr Model)

Beth yw amgodio mewn cyfathrebu? (Amgodio/Datgodio Ystyr Model)
Elmer Harper

O ran cyfathrebu, mae sawl ffordd o anfon neges. Efallai y byddwn yn ei anfon ar lafar neu'n ddieiriau, efallai y byddwn yn ei ysgrifennu i lawr neu efallai y byddwn hyd yn oed yn defnyddio iaith ein corff i anfon y neges. Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd o gyfathrebu. Pa bynnag ffordd rydyn ni'n cyfathrebu, mae yna amgodiwr a datgodiwr bob amser. Yn y post hwn, byddwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng amgodio a dadgodio negeseuon mewn cyfathrebu.

Amgodio yw'r broses o drosi gwybodaeth i ffurf y gellir ei throsglwyddo i berson neu system arall. Rhaid i'r anfonwr amgodio ei neges yn gyntaf mewn ffordd y gall y derbynnydd ei deall, ac yna rhaid i'r derbynnydd ddadgodio'r neges er mwyn ei deall. Mae'r broses hon o amgodio a dadgodio yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu effeithiol.

Mae'r Model Cyfathrebu Amgodio a Datgodio yn fodel cyfathrebu sy'n disgrifio'r broses gyfathrebu. Mae'n dechrau gyda'r anfonwr yn amgodio'r neges a fwriadwyd gan ddefnyddio geiriau, symbolau, neu ddulliau eraill o gyfathrebu. Yna mae'r derbynnydd yn dadgodio'r neges ac yn ceisio deall yr ystyr arfaethedig. Gall y broses hon gael ei heffeithio gan nifer o ffactorau, megis y cyd-destun y mae'r cyfathrebiad yn digwydd ynddo, y berthynas rhwng yr anfonwr a'r derbynnydd, a'r hysbyseb sy'n ymwneud â'r cyfathrebiad.

Mae bob amser yn bwysig ystyried y cyd-destun o gwmpas lle mae'rmae'r amgodiwr yn anfon y neges a lle mae'r datgodiwr. Er enghraifft, efallai bod y ddau yn sefyll mewn parc gyda ffrindiau, yn siarad yn syml am y diwrnod y mae'r person sy'n siarad yn anfon y neges, mae'r person sy'n ei dderbyn yn gwrando ac yn prosesu'r neges. Mae mor syml â hynny mewn gwirionedd.

Ffordd syml i feddwl am hyn yw:

Gweld hefyd: Sut Mae Dyn yn Teimlo Pan Mae'n Anafu Menyw
  1. Amgodio yw'r broses o gyfieithu gwybodaeth i ffurf y gellir ei chyfleu.
  2. Mae'r anfonwr yn defnyddio symbolau i gyfleu ei neges.
  3. Mae'r derbynnydd yn dadgodio'r symbolau i ddehongli'r neges. Nesaf i fyny, byddwn yn edrych ar ystyr amgáu a rhai o'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Deall Ystyr Amgodio

Mae amgodio yn golygu cyfieithu'r meddyliau neu syniadau'r anfonwr yn symbolau y gall y derbynnydd eu dehongli. Yna mae'r derbynnydd yn dadgodio'r symbolau er mwyn deall y neges wreiddiol.

Defnyddir cyfathrebu di-eiriau yn aml ar y cyd â chyfathrebu llafar. Gall ystumiau, ystumiau wyneb, ac iaith y corff oll gyfleu ystyr ac fe'u defnyddir yn aml i ategu neu ddisodli cyfathrebu llafar. Ystyrir yn nodweddiadol mai cyfathrebu wyneb yn wyneb yw'r ffurf fwyaf effeithiol o gyfathrebu oherwydd ei fod yn caniatáu adborth ar unwaith a chiwiau di-eiriau a all helpu i gyfleu ystyr. I ddysgu mwy am iaith y corff a chyfathrebu di-eiriau, gwiriwchallan Beth Yw Cyfathrebu Di-eiriau (Gweler Yr Anweledig)

Tair safbwynt ar ddatgodio negeseuon

Mae tair prif safbwynt y mae pobl yn eu cymryd wrth ddadgodio negeseuon: llythrennol, deongliadol, a beirniadol . Mae llythrenwyr yn credu mai ystyr neges yw'r union beth a nodir; nid oes unrhyw ystyr cudd. Mae dehonglwyr yn credu mai ystyr neges yw'r hyn y bwriadodd yr anfonwr iddi fod; efallai fod rhyw ystyr cudd. Mae damcaniaethwyr beirniadol yn credu mai ystyr neges yw'r hyn y mae'r derbynnydd yn ei wneud ohoni; mae'r ystyr cudd yn cael ei bennu gan brofiadau a thueddiadau'r derbynnydd.

Prif Wahaniaethau Rhwng Amgodio a Datgodio

Mae'r prif wahaniaethau rhwng amgodio a dadgodio yn gydrannau hanfodol o unrhyw system gyfathrebu. Mae amgodiwr yn trawsnewid data i fformat y gellir ei drawsyrru, tra bod datgodiwr yn gwrthdroi'r broses i ail-greu'r data gwreiddiol.

Pwy sy'n amgodiwr cyfathrebu?

Dyfais neu berson sy'n defnyddio amgodiwr yw amgodiwr. yn trosi gwybodaeth yn ffurf y gall peiriant neu berson arall ei darllen. Mewn cyfathrebu, mae amgodiwr yn gyfrifol am drosi neges yr anfonwr i ffurf y gall y derbynnydd ei deall.

Beth yw cyfathrebiad amgodio?

Amgodio yw'r broses o droi neges yn symbolau y gellir ei gyfathrebu. Yr amgodiwr yw'r person sy'n gwneud hyn, a'r cod yw'rsystem o symbolau a ddefnyddir. Y derbynnydd yw'r person sy'n dadgodio'r neges yn ôl i'w ffurf wreiddiol.

Gweld hefyd: Sut Mae Gwrywod Sigma yn Cael Merched? (Darganfod Nawr)

Pam mae amgodio a dadgodio yn bwysig wrth gyfathrebu?

Mae'r broses hon yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu effeithiol, gan ei fod yn caniatáu i ni rannu ein meddyliau a'n syniadau gydag eraill, ac i ddeall yr hyn y maent yn ei gyfathrebu i ni.

Beth yw cyfathrebu amgodio?

Amgodio yw'r broses o droi neges yn symbolau y gellir eu cyfleu. Yr amgodiwr yw'r person sy'n gwneud hyn, a'r cod yw'r system o symbolau a ddefnyddir. Y derbynnydd yw'r person sy'n dadgodio'r neges yn ôl i'w ffurf wreiddiol.

Beth yw cyfathrebiad dadgodio?

Datgodio cyfathrebiad yw'r broses o gymryd neges wedi'i chodio a'i throi'n ddehongliad sy'n gallu cael ei drosglwyddo i'r derbynnydd. Mae'r anfonwr yn amgodio'r neges gan ddefnyddio cod, y mae'r derbynnydd wedyn yn ei ddadgodio er mwyn ei ddehongli. Gellir gwneud hyn gyda chyfathrebu geiriol a di-eiriau.

Meddyliau Terfynol

O ran deall yr hyn sydd wedi'i amgodio mewn cyfathrebu a'i ddadgodio, mae'n beth cymharol hawdd i'w ddeall yn o ran sut rydym yn cyfathrebu. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y post hwn ac wedi dysgu beth oedd ei angen arnoch. Tan y tro nesaf, cadwch yn ddiogel.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.