Iaith Corff Safiad Cowboi (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)

Iaith Corff Safiad Cowboi (Y cyfan sydd angen i chi ei wybod)
Elmer Harper

Mae deall safiad y cowboi yn iaith y corff yn bwysig y bydd pobl yn mabwysiadu'r ymddygiad hwn yn naturiol heb dalu gormod o sylw i pam eu bod yn ei wneud. Byddwn yn edrych ar pam mae pobl yn sefyll fel hyn a sut y gallwn ddefnyddio hyn er ein mantais. Felly beth yw safiad y cowboi?

Beth yw safiad y cowboi?

Mae safiad y cowboi yn symudiad grym iaith corff y gellir ei ddefnyddio i ddangos goruchafiaeth. Fe'i defnyddir yn aml mewn trafodaethau busnes a gwerthu. Bydd y sawl sy'n mabwysiadu'r safiad hwn yn sefyll gyda'i draed ar wahân a'i ddwylo ar ei gluniau.

Bwriad yr ystum hwn yw gwneud i'r unigolyn ymddangos yn fwy nag y mae, ac yn fwy brawychus. Gellir cyflawni hyn trwy fabwysiadu safle llydan-goes, gwneud i'ch hun ymddangos yn dalach nag ydynt mewn gwirionedd, tra hefyd yn gosod eich dwylo ar y cluniau i ychwanegu lled i'r torso.

Pan welwch rywun â'i draed ar led. ar wahân a'u dwylo ar eu cluniau, rydych chi'n gweld safiad y cowboi. Mae hwn yn ystum cyffredin iawn y mae pobl yn ei gymryd pan fyddant am ymddangos yn gryf, yn hyderus, ac mewn rheolaeth.

Pwy sy'n Defnyddio Safiad y Cowboi?

Defnyddir safiad y cowboi yn aml gan wleidyddion ac eraill ffigurau cyhoeddus pan fyddant am gyfleu'r rhinweddau hyn. Er y gall safiad y cowboi fod yn ffordd effeithiol o gyfleu hyder, mae'n bwysig bod yn ymwybodol y gall hefyd ddod ar ei draws yn drahaus neu'n ymosodol.

Os ydych chi'n defnyddiosafiad y cowboi, gofalwch eich bod yn gwneud hynny'n hyderus ac mewn ffordd sy'n cyfleu eich bwriadau cadarnhaol.

Disgrifiwch safiad y cowboi.

Mae safiad y cowboi yn ddilyniant o weithredoedd a ddefnyddir yn bennaf gan wrywod i fynnu goruchafiaeth. Er enghraifft, gellir ei weithredu gyda'r bodiau ar uchder y gwregys neu yn y gwregys a'r dwylo'n fframio eu horganau cenhedlol.

Mae ystum iaith y corff yn digwydd trwy osod y bodiau y tu ôl i'r ddolen gwregys neu'r band gwasg gyda'r bysedd yn pwyntio neu yn hongian tuag at yr ardal crotch. Mae hyn fel arfer yn ystum di-eiriau gwrywaidd.

Ble ydych chi'n gweld safiad y cowboi iaith y corff ac ym mha gyd-destun?

Gellir defnyddio safiad y cowboi mewn trafodaethau, cyfweliadau, sgyrsiau am swyddi, a chyflwyniadau i ddangos hyder, rheolaeth, neu oruchafiaeth. Yn aml fe welwch swyddogion heddlu, swyddogion diogelwch, neu swyddogion milwrol uchel eu statws yn defnyddio'r safiad hwn.

Sut i ddefnyddio ciw iaith corff safiad cowboi.

Defnyddir y safiad hwn yn aml gan bobl sy'n eisiau ymddangos yn hyderus neu'n dominyddu gan ei fod yn gwneud iddynt ymddangos mewn rheolaeth a heb fod ofn dangos eu rhannau o'r corff sy'n agored i niwed.

Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer dangos rheolaeth dros faes, megis pan fydd swyddog heddlu yn sefyll hyn. ffordd mewn lleoliad trosedd i ddangos ei fod wrth y llyw, ddim yn ofnus ac yn barod i weithredu.

Os ydych chi wir eisiau defnyddio'r ciw iaith corff hwn, dylech geisio osgoi ei ddefnyddio er mwyn peidio â thynnu sylwi feysydd y maent am i lai o bobl edrych arnynt.

Beth ddylem ni osgoi ei wneud wrth ddefnyddio safiad y cowboi?

Dylem ymatal rhag defnyddio safiad y cowboi pan fo strwythurau clir, lefel uwch yn eu lle, megis gweithle, milwrol, neu o amgylch swyddogion heddlu. Gall hyn arwain at wrthdaro ac adweithiau emosiynol gan y ddau barti a gall arwain at effeithiau negyddol.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad Sy'n Dechrau Gydag U (Gyda Diffiniad)

Cwestiynau Ac Atebion.

1. Beth mae safiad y cowboi yn ei ddweud am hyder person?

Mae safiad y cowboi yn safiad eang a sefydlog, sy'n dangos bod y person yn hyderus ac yn alluog. Defnyddir y safiad hwn yn aml wrth wynebu gwrthwynebydd neu her, gan ei fod yn cyfleu ymdeimlad o barodrwydd a chryfder.

2. Sut gallwch chi ddefnyddio safiad y cowboi i gyfleu awdurdod?

Mae safiad y cowboi yn ffordd o sefyll a ddefnyddir yn aml i gyfleu awdurdod. Mae'n golygu sefyll gyda'ch traed ar wahân a'ch dwylo ar eich cluniau. Mae'r safiad hwn yn dangos ardal sensitif i wrywod ac yn dangos eu goruchafiaeth.

3. Beth yw rhai manteision eraill o ddefnyddio safiad y cowboi?

Mae manteision eraill i ddefnyddio safiad y cowboi y tu hwnt i gywirdeb gwell a llai o recoil. Mae'r manteision hyn yn cynnwys mwy o sefydlogrwydd a gwell teimlad o oruchafiaeth ac arddangos nad yw'r person yn nerfus nac yn poeni am unrhyw un neu unrhyw beth, ei fod yn rheoli'r ardal.

4. Beth mae Thumbs yn cuddio i mewn i bantsgolygu?

Mae hyn yn arwydd o ddibynadwyedd, pŵer, ac awdurdod. Gall hefyd fod yn arwydd o haerllugrwydd.

Crynodeb

Mae safiad y cowboi yn iaith y corff yn bendant yn arddangosiad pŵer, ond gall rhai pobl ei gamddehongli a'i gamddefnyddio, a allai ei ddehongli fel haerllugrwydd neu slyness.

Os ydych mewn safle pŵer neu eisiau dangos rôl ddominyddol dros bobl, yna dylech ddefnyddio'r ciw iaith corff hwn, ond byddwch yn ymwybodol o'ch sefyllfa cyn i chi wneud hynny. Os ydych chi wedi mwynhau darllen yr erthygl hon yna edrychwch ar eraill yma.

Gweld hefyd: Sut Mae Dyn yn Teimlo Pan Mae'n Anafu MenywElmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.