Iaith Corff y Clustiau (Nid yw Eich Clustiau Byth yn Gorwedd)

Iaith Corff y Clustiau (Nid yw Eich Clustiau Byth yn Gorwedd)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae llawer o wahanol siapiau a meintiau i glustiau, mae rhai yn fach, rhai yn fawr, rhai yn glynu allan ac eraill yn denau.

Beth bynnag yw siâp neu faint y glust maen nhw dal yn werth eu hastudio o safbwynt iaith y corff. Gwrandewch! Mae'r clustiau'n gwneud llawer mwy nag a wyddom ac mewn ffyrdd nad oeddech chi erioed wedi meddwl.

Clustiau Iaith Corfforol Tabl Cynnwys

 • Deall Cyd-destun Yn Gyntaf
  • Beth Yw'r Amcanion I Ddeall Iaith Corff Y Clustiau
  • Beth Yw Manteision Iaith y Corff
  • Beth Yw'r Gwahanol Fathau O Iaith y Corff
  • Fy Gallu Iawn Darllen A Gwella Iaith Y Corff
  • W A Gallaf Ddarllen I Fyny Sut I Wella? Iaith Corff y Bobl
 • Rhan o'r Corff
  • Lle Mae'r Glust wedi'i Lleoli
  • Sut Alla i Ddefnyddio Lanague y Corff i Ddeall Y Clustiau
  • Beth yw manteision defnyddio'r teclyn hwn
  • Beth Yw Manteision Sylwi ar Iaith Corff Y Clustiau
 • Deall Iaith Y Clustiau
 • Deall Iaith Y Clustiau
 • Deall Iaith <43 Y Clustiau 3>Clustiau Coch Neu Gochi Clust
 • Y Glust sy'n Gwrando
 • Gwyneb Tsieineaidd Darllen A'r Clustiau
 • Crynodeb

  Deall Cyd-destun yn Gyntaf

  Y peth cyntaf y mae angen i ni feddwl amdano wrth astudio iaith y corff yw'r cyd-destun o ran pam rydyn ni eisiau deall beth mae'r person arall yn ei feddwl neu'n ei deimlo'n well,

  y gall y person arall ei feddwl neu'i deimlo'n well. pobl ydym nidadansoddi. Felly beth yw cyd-destun?

  O safbwynt iaith y corff, cyd-destun yw'r allwedd i ddeall beth sy'n digwydd mewn gwirionedd gyda'r person rydyn ni'n ei arsylwi.

  Mae cyd-destun yn ddefnyddiol ar gyfer darganfod beth mae ymddygiad rhywun yn ei olygu. Mae hyn oherwydd y bydd yr ymddygiad yn golygu gwahanol bethau mewn gwahanol leoliadau. Er enghraifft, gall symudiad braich cyflym fod yn arwydd o banig, ond gellir ei ddefnyddio hefyd i addasu eich dillad - felly mae angen i ni gymryd y cyd-destun i ystyriaeth wrth ddehongli iaith y corff

  Beth Yw'r Amcanion i Ddeall Iaith Corff y Clustiau

  Mae'r clustiau'n ddangosydd gwych o ble mae person yn canolbwyntio ei sylw, yr hyn y mae ganddo ddiddordeb ynddo, a hyd yn oed yr hyn y mae am ei glywed. Efallai eu bod yn dweud rhywbeth wrthych heb yn wybod iddo.

  Mae'n bwysig deall iaith corff y clustiau oherwydd os ydych chi'n gwybod beth mae clustiau rhywun yn ei ddweud, yna gallwch chi eu deall nhw'n well fel person.

  Bydd yr adran hon yn sôn am rai ffyrdd y mae pobl yn defnyddio eu clustiau i gyfathrebu ag eraill.

  Beth Yw Manteision Iaith y Corff

  iaith y Corff

  Emosiynau unigol ac iaith y corff. Gall ddod mewn sawl ffurf, megis mynegiant wyneb, cyswllt llygad, ystumiau, cyffyrddiad, ac osgo.

  Iaith y corff yw un o'r ffurfiau mwyaf pwerus o gyfathrebu di-eiriau. Mae'n fath o gyfathrebu sydddim angen geiriau i gyfleu negeseuon.

  Mae llawer o fanteision i iaith y corff - gall ddweud wrthym os yw rhywun yn hapus neu'n drist, yn hyderus neu'n ansicr. Gall hefyd roi mewnwelediad i'r hyn y mae rhywun yn ei feddwl neu'n ei deimlo heb iddynt orfod dweud unrhyw beth o gwbl.

  Beth Yw'r Mathau Gwahanol o Iaith Corff

  Mae llawer o wahanol fathau o iaith y corff. Gellir gwneud ystumiau gyda'r dwylo neu'r traed; gall mynegiant yr wyneb gynnwys gwgu neu wenu; mae osgo yn cynnwys eistedd i fyny'n syth neu sleifio mewn cadair; cyswllt llygad yw pan fydd rhywun yn edrych arnoch chi yn y llygaid.

  Byddwn yn blymio'n ddwfn i iaith y corff yn y clustiau yn yr erthygl hon.

  Pwy Sy'n Nodweddiadol o Dda Am Godi Iaith y Corff

  Yn ôl ymchwil, mae'r gallu i sylwi ar iaith y corff fel arfer yn fwy cyffredin ymhlith menywod na dynion. Efallai bod hyn oherwydd bod merched yn fwy tebygol o fod wedi cael eu cymdeithasu yn y gorffennol i roi sylw i deimladau ac anghenion eraill.

  Yr arbenigwr iaith corff gorau erioed oedd dyn o’r enw Milton Erickson, a gafodd Polio o oedran cynnar ac a barlyswyd o’i wddf i lawr. Yr unig beth y gallai Milton ei wneud oedd arsylwi pobl a'u hwyliau.

  Sut Alla i Wella Fy Gallu i Ddarllen Iaith Corff Pobl

  Mae darllen iaith corff pobl yn sgil sy'n cymryd amser a phrofiad i'w meistroli. Po fwyaf y byddwch chi'n ei ymarfer, y gorau y byddwch chi'n ei gael. Mae'nddim mor anodd ag y mae'n ymddangos.

  Gallwch chi ddysgu sut i ddarllen iaith y corff pobl trwy arsylwi beth maen nhw'n ei wneud a sut maen nhw'n symud. Gallwch hefyd ddefnyddio'ch greddf a'ch dychymyg i wneud dyfaliadau gwybodus am eu hemosiynau a'u meddyliau, ond nid yw hyn bob amser yn ddibynadwy. Mae yna gwrs llawn rydym yn ei argymell sydd i'w gael ar udemy.

  Rhan o'r Corff

  YAG

  Gweld hefyd: Iaith Corff Cyfradd Blink (Sylwch Yr Unnoticed A Secret Power.)

  Lle Mae'r Glust

  Mae'r clustiau wedi'u lleoli wrth ochr y pen.

  Sut Alla i Ddefnyddio Corff Lan Clust

  Sut Alla i Ddefnyddio'r Corff Lan Clust>Clust <1 Ddim yn gallu Deall Os yw'r Corff Lan Clust>Ci'n Clust <1 Ddim yn Gallu Dweud Wrth Ddywedyd Wrth Ddywed Y Clust Lan Clust i Ddeall <1 Ddim yn euog s neu gallent fod yn oer neu'n gynnes mae'n rhaid i chi dalu sylw i gyd-destun yr ystafell hefyd.

  Gallwch hefyd wyro'ch pen i'r ochr os ydych am iddynt wybod eich bod yn gwrando, mewn geiriau eraill, gadewch iddynt wybod bod gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae'n ei ddweud.

  Beth yw manteision defnyddio'r offeryn hwn

  Pan sylwch ar berson,

  mae'r newid hwn yn gallu bod yn emosiynol yn newid lliw i'ch clustiau. fantais trwy feddwl am beth mae'r sgwrs a pha gwestiynau a ofynnwyd cyn i'r clustiau newid lliw.

  Beth Yw Manteision Sylwi ar Iaith Corff Y Clustiau

  Y brif fantais o sylwi ar newid lliw y clustiau yw ei fod yn ymateb awtomatig. Mewn geiriau eraill, ni allwn reoli na rheoleiddiopan mae’r clustiau’n newid lliw.

  Deall Siapiau’r Glust

  Mae’r glust yn organ sensitif sy’n gallu datgelu llawer am hwyliau a phersonoliaeth person. Er nad yw hyn wedi'i brofi'n wyddonol mae'n werth ei grybwyll yma gan fy mod yn meddwl bod siâp y clustiau'n bwysig.

  Rhai o'r siapiau clustiau mwyaf cyffredin yw:

  Gweld hefyd: 68 Geiriau Negyddol yn Dechrau Gyda J (Gyda Diffiniad)
  • Clustiog: Gall y math hwn o glust ymddangos fel pe bai'n disgyn tua'r ddaear. Maent fel arfer yn fawr ac yn hyblyg. Bydd gan y bobl hyn bersonoliaeth fewnblyg dawel, ond bydd ganddynt hefyd rediad artistig.
  • Clustiau Cryn: Bydd y math hwn o glust yn cael ei dalgrynnu o'r blaen ac yna'n tapr i bwynt yn y cefn. Yn aml, mae gan y bobl hyn bersonoliaeth allblyg gyda chysylltiad cryf â'u hymdeimlad o greadigrwydd neu hiwmor neu'r ddau.
  • Clustiau Point: Bydd y math hwn o glust yn cychwyn yn llydan o'r tu blaen ac yna'n meinhau i bwynt siarp yn y cefn - fel arfer mae gan y bobl hyn bersonoliaeth allblyg gyda llawer o egni.
  • Clustiau mwy sy'n pwyntio allan: Mae'r bobl hyn yn cael eu troi i ffwrdd o'r pen ac yn codi'u pen a'u seiniau gwych.

   Iaith Corff y Clustiau

   Cyffwrdd â'r Clustiau

   Ni fyddwn yn manylu yma gan fy mod yn teimlo bod angen ehangu mwy ar gyffwrdd â'r glust ar y pwnc hwn. Os hoffech ddysgu mwy gwiriwch Cyffwrdd Y Glust, Gwell Dealltwriaeth.

   ClustModrwyau

   Gellir gwneud addasiadau amrywiol i'r clustiau gan gynnwys addurniadau, tyllu, lliwio, plygiau, a mwy. Mae'r newidiadau hyn yn aml yn cyd-fynd â normau diwylliannol rhanbarth neu ethnigrwydd.

   Mae addurniad y glust, yn gyffredinol, yn benodol i ddiwylliant ac yn gyfleu statws cymdeithasol rhywun neu lefel argaeledd ar gyfer dyddio. Mae'n aml yn dweud wrthym wybodaeth gywir iawn am hanes, galwedigaeth, a phersonoliaeth y person.

   Clustiau Coch Neu Blwsio Clust

   Ffordd wych o ddweud beth mae rhywun yn ei deimlo yw trwy edrych ar eu clustiau. Gall y croen ar glust hefyd lifo wrth brofi dicter, embaras neu bryder.

   Bydd y croen yn troi'n binc neu'n goch. Efallai y bydd y croen hefyd yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd. Nid oes gan y rhan fwyaf o bobl reolaeth dros hyn, ond gall rhai wneud i berson gochi trwy sôn amdano. Y ffordd orau o ymdrin â hyn yw eu hanwybyddu a symud ymlaen.

   Y Glust sy’n Gwrando

   Ffordd gyffredin o gyfathrebu eich bod yn gwrando yw trwy wyro’ch pen tuag at rywun i ddangos eich bod yn gwrando. Os ydych chi'n gogwyddo'ch pen ac yn dangos eich clust ychydig, mae hyn yn gadael i'r person arall wybod bod gennych chi'r bwriad o wrando'n ddwfn.

   Mae dangos y glust wrth wrando yn help mawr i feithrin cydberthynas a chysylltiad â pherson. Os ydych chi'n cwrdd â pherson am y tro cyntaf, rhowch gynnig ar hyn.

   Darllen Wyneb A'r Clustiau Tsieineaidd

   Mae darllen wyneb yncelf hynafol Tsieineaidd sy'n cael ei harfer i ddweud wrth ffortiwn person, o blentyndod i ddigwyddiadau'r dyfodol.

   Mewn gair arall, gall ddatgelu llawer am berson o blentyndod i ddigwyddiadau'r dyfodol.

   Gellir defnyddio clustiau darllen wynebau Tsieinëeg hefyd ar gyfer llawer o wybodaeth am berson. Mae hyn oherwydd bod siâp a maint y clustiau'n aml yn adlewyrchu pa fath o bersonoliaeth sydd ganddyn nhw, sut maen nhw'n ymddwyn, a pha fath o fywyd fydd ganddyn nhw.

   Soniaf am hyn yma gan ei fod yn bwnc da i'w ddeall wrth astudio iaith y corff mae'r clustiau'n ffynhonnell wych o wybodaeth ar gyfer darllen wynebau Tsieinëeg.

   Fideo

   Crynodeb

   Crynodeb o iaith y corff pan ddaw'r geiriau di-eiriau i ddeall. Mae ymchwil wedi dangos y gall pobl ddefnyddio safle a symudiad y glust i benderfynu sut y gallai person fod yn teimlo.

   Er enghraifft, os yw rhywun yn pwyso i mewn a bod eu clust ar ongl tuag atoch, efallai y bydd ganddynt ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Os yw clustiau rhywun yn cael eu pwyntio oddi wrthych ac nad ydynt yn gwneud cyswllt llygad, gallai olygu nad ydynt am siarad â chi neu eu bod yn rhwystredig gyda sgwrs.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.