Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae hi Eisiau Lle (Angen Lle)

Beth Mae'n ei Olygu Pan Mae hi Eisiau Lle (Angen Lle)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Os yw eich cariad, gwraig, neu bartner wedi rhoi gwybod i chi yn annisgwyl ei bod eisiau rhywfaint o le, efallai eich bod am ddeall yr achos a pha gamau y gallwch eu cymryd. Os yw hyn yn wir yna rydych chi wedi cyrraedd y lle cywir i ddarganfod yr ateb.

Pan mae merch yn dweud wrthych fod angen rhywfaint o le arni, mae fel arfer yn golygu bod angen iddi gymryd cam yn ôl ac ailasesu ei theimladau drosoch. Gallai fod oherwydd ei bod yn teimlo wedi’i llethu gan y berthynas, neu oherwydd nad yw’n siŵr a yw am barhau ag ef mwyach. Gallai hefyd olygu bod angen amser arni i ddarganfod beth mae hi wir eisiau o'r berthynas.

Waeth beth yw'r rheswm, pan fydd merch yn dweud ei bod eisiau gofod, mae'n bwysig parchu ei dymuniadau a rhoi'r amser a'r gofod sydd ei angen arni i feddwl am bethau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod iddi eich bod yn dal yno iddi os oes angen, ond rhowch wybod iddi hefyd y byddwch yn parchu pa bynnag benderfyniad y mae'n ei wneud ynglŷn â'r berthynas.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar 6 rheswm pam ei bod wedi gofyn am y gofod hwn.

6 Rheswm Pam Mae'n dweud bod angen Lle arni.<56>
 • Mae angen amser arni i fyfyrio a phrosesu ei theimladau o dorri'r sefyllfa.

  6 Rheswm Pam Mae hi'n dweud bod angen Lle arni. Mae angen amser arni i feddwl drwy ei blaenoriaethau.

 • Efallai y bydd angen iddi greu cynllun neu benderfyniad ar sut i symud ymlaen.
 • Mae angen arniamser iddi hi ei hun neu gyda ffrindiau i helpu i ymdopi â'r sefyllfa bresennol.
 • Efallai ei bod hi'n ceisio dweud rhywbeth wrthych heb ei ddweud yn benodol.
 • Mae angen amser arni i fyfyrio a phrosesu ei theimladau.

  Os bydd rhywun yn dweud wrthych fod angen lle arno, mae'n bwysig eu cymryd wrth eu gair a rhoi'r gofod sydd ei angen arnynt. Mae hyn yn arwydd eu bod angen amser i feddwl a phrosesu eu teimladau. Gall fod yn arwydd o straen emosiynol neu anghysur a gall hefyd fod yn arwydd eu bod yn teimlo wedi eu llethu gan sefyllfa.

  Mae rhoi'r gofod y maent yn gofyn amdano yn caniatáu iddynt gymryd yr amser angenrheidiol i fyfyrio ar eu hemosiynau a llunio cynllun gweithredu. Yn dibynnu ar y person, gallai hyn olygu unrhyw beth o gymryd peth amser ar eich pen eich hun i ddatgysylltu oddi wrth dechnoleg neu fynd am dro ym myd natur; beth bynnag sy'n helpu yn eu proses o hunanfyfyrio a deall eu hunain.

  Caniatewch iddynt yr amser a'r parch sydd eu hangen gan fod proses pawb yn wahanol, ond yn y pen draw bydd yn eu helpu i weithio trwy ba bynnag faterion neu bryderon a allai fod ganddynt.

  Mae hi eisiau cymryd hoe o'r sefyllfa bresennol.

  Efallai ei bod yn teimlo'n llethu gan y sefyllfa bresennol, ac mae angen seibiant arni. Mae hi wedi bod yn teimlo ei bod hi ar y dibyn ac yn methu â dod o hyd i'w sylfaen yn y sefyllfa. Gallai hyn fod oherwydd ei fod yn berthynas newydd neu gallai fod oherwydd bod gan rywbethnewid o fewn iddi. Mae'n well rhoi lle iddi adael iddi gymryd peth amser i weld beth sy'n digwydd.

  Mae angen amser arni i feddwl am ei blaenoriaethau.

  Pan mae'n dweud wrthych ei bod hi angen lle, mae'n golygu bod angen amser arni i feddwl am ei blaenoriaethau. Gallai fod yn flaenoriaethau personol fel gofalu am ei hiechyd meddwl a chorfforol neu nodau proffesiynol fel gweithio ar brosiect neu ddatblygiad gyrfa.

  Beth bynnag ydyw, mae'n bwysig parchu ei phenderfyniad a rhoi amser a lle iddi ddarganfod beth sydd ei angen arni. Mae hefyd yn bwysig peidio â chymryd hyn yn bersonol oherwydd efallai y bydd ganddo fwy i'w wneud â'i bywyd ei hun nag â'ch perthynas.

  Rhowch amser a lle iddi ddod yn ôl pan fydd yn barod a pheidiwch â rhoi pwysau arni i wneud penderfyniad tan hynny. Byddwch yn gefnogol, yn ddeallus, yn garedig, ac yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn fel y gall eich perthynas aros yn gryf hyd yn oed os ydych wedi gwahanu am gyfnod.

  Efallai y bydd angen iddi greu cynllun neu benderfyniad ar sut i symud ymlaen.

  Pan fydd eich cariad yn dweud wrthych fod angen lle arni, gall fod yn anodd ei brosesu. Efallai y byddwch yn teimlo amrywiaeth o emosiynau, o ddryswch ac ansicrwydd i ddicter a loes. Mae’n bwysig cofio nad yw angen unigolyn am ofod yn adlewyrchiad o faint maen nhw’n poeni amdanoch chi neu’r berthynas ei hun.

  Efallai y bydd angen amser arni i feddwl drwy ei theimladau a llunio cynllun neupenderfyniad ar sut i symud ymlaen. Os ydyw, ceisiwch barchu ei dymuniadau a rhowch y gofod sydd ei angen arni.

  Caniatewch ychydig o amser a phellter iddi fel y gall fyfyrio ar eu teimladau heb deimlo pwysau gan neb arall. Gall sefydlu ffiniau clir yn ystod y cyfnod hwn helpu i sicrhau bod y ddau ohonoch yn parhau i barchu anghenion eich gilydd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

  Er y gall fod yn anodd, mae’n bwysig bod yn gefnogol a deallgar tra hefyd yn parchu eich lles eich hun yn y broses.

  Mae angen amser iddi hi ei hun neu gyda ffrindiau i helpu i ymdopi â’r sefyllfa bresennol.

  Pan mae’n dweud wrthych ei bod angen amser iddi hi ei hun neu gyda ffrindiau i helpu i ymdopi â’r sefyllfa bresennol, mae’n bwysig eich bod yn parchu ei dymuniadau. Mae pawb yn delio â straen a sefyllfaoedd anodd yn wahanol, ac mae'n ddealladwy y gall fod angen peth amser i ffwrdd oddi wrth eraill er mwyn prosesu ei hemosiynau.

  Anogwch hi i gymryd seibiant o ffynhonnell ei straen a rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen arni. Gadewch iddi wybod ei bod yn iawn iddi gymryd peth amser ar ei phen ei hun neu dreulio peth amser gwerthfawr gyda ffrindiau agos sy'n gallu darparu cefnogaeth emosiynol.

  Atgoffwch hi i ymarfer hunanofal a gwnewch yn siŵr ei bod yn gofalu amdani ei hun yn ystod y cyfnod anodd hwn. Yn anad dim, cyfathrebwch yn agored a gwnewch yn siŵr eich bod chi yno iddi os oes angen unrhyw beth arni.

  Efallai ei bod hiceisio dweud rhywbeth wrthych heb ei ddweud yn benodol.

  Pan fydd rhywun yn dweud wrthych fod angen gofod arnynt, gall fod yn anodd deall yr hyn y maent yn ceisio'i ddweud heb iddynt ddatgan hynny'n benodol. Gallent fod yn ceisio dweud wrthych eu bod angen peth amser i ffwrdd o'r berthynas neu fod rhywbeth o'i le a bod angen rhoi sylw iddo. Gall fod yn arwydd o eisiau mwy o bellter emosiynol neu wahanu corfforol.

  Beth bynnag yw'r achos, mae'n bwysig gwrando'n astud ar yr hyn y maent yn ei ddweud a cheisio deall eu teimladau heb neidio i gasgliadau. Mae hefyd yn bwysig peidio ag anwybyddu eu cais am le gan y gall hyn wneud iddynt deimlo’n annilys. Os ydych chi'n poeni amdanyn nhw, parchwch eu dymuniadau a rhowch yr amser a'r gofod sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn i'r ddau ohonoch ddod yn ôl at eich gilydd mewn ffordd iachach.

  Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar ychydig o gwestiynau cyffredin

  Cwestiynau Cyffredin.

  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng angen lle ac eisiau gofod mewn perthynas?

  Pan ddaw'r angen am ofod, mae gwahaniaeth amlwg rhwng bod angen gofod a lle. Mae angen lle mewn perthynas yn awgrymu bod un neu’r ddau bartner angen amser i ffwrdd oddi wrth ei gilydd i weithio allan materion mewnol neu i ganolbwyntio ar eu hiechyd meddwl eu hunain, tra bod eisiau gofod yn awgrymu bod y cwpl wedi tyfu ar wahân ac efallai y bydd angen seibiant neu bellter i ail-werthuso eu hiechyd meddwl.perthynas. Mewn rhai achosion, gall cyplau benderfynu cymryd seibiant os ydynt yn teimlo eu bod yn tyfu ar wahân, ond dylid trafod hyn yn agored gyda'r ddau barti yn cytuno i hynny. Mae’n bwysig i gyplau sylweddoli pryd mae’r naill neu’r llall ohonyn nhw angen neu eisiau lle er mwyn sicrhau bod eu perthynas yn aros yn iach ac yn gryf.

  Beth mae’n ei olygu pan fydd hi eisiau lle?

  Pan fydd rhywun yn dweud bod angen ‘lle’ arnyn nhw, gall olygu amrywiaeth o bethau. Mae'n bosibl eu bod wedi'u gorlethu â'r berthynas a bod angen rhywfaint o amser arnynt eu hunain i ddarganfod beth maen nhw ei eisiau. Gallai hefyd olygu eu bod yn teimlo bod eu partner yn eu mygu, a bod angen rhywfaint o ystafell anadlu arnynt i allu ymlacio yn y berthynas. Gallai olygu bod yna broblem rhyngddyn nhw a’u partner, ac mae angen peth amser ar wahân i brosesu sut maen nhw’n teimlo.

  Nid oes rhaid i le fod yn beth drwg o reidrwydd; yn aml gall olygu bod y person angen amser i ffwrdd o’r berthynas er mwyn cael persbectif ar y sefyllfa a dod yn ôl yn gryfach nag o’r blaen. Os bydd rhywun yn gofyn am ofod, mae’n bwysig peidio â’i gymryd yn bersonol ond yn hytrach ceisio deall pam y gallai fod ei angen arnynt a rhoi’r amser a’r parch y maent yn ei haeddu.

  Faint o Amser a Lle y Dylech Chi Ei Roi iddi?

  O ran perthnasoedd, mae’n bwysig rhoi gofod ac amser i’ch partner. Rhoi cyfle iddyntgall meddwl a myfyrio ar eu pen eu hunain eu helpu i fod yn fwy agored a gonest gyda chi. Gall hefyd eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth well o'u hunain a'u teimladau.

  Mae rhoi lle i rywun yn caniatáu amser ar gyfer hunanofal, sy'n hanfodol i gael perthynas iach. Os ydych chi'n cael trafferth gyda gormod o agosatrwydd neu anghenusrwydd yn eich perthynas, rhowch ganiatâd i chi'ch hun gymryd cam yn ôl a darganfod beth sy'n gweithio orau i'r ddau ohonoch.

  Gallai hyn olygu unrhyw beth o gymryd seibiant o dreulio amser gyda'ch gilydd i gael nosweithiau allan ar wahân gyda ffrindiau. Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, gwnewch yn siŵr ei fod yn teimlo'n iawn i'r ddau ohonoch a'i fod yn rhywbeth sydd o fudd i'r berthynas yn gyffredinol. Ar ddiwedd y dydd, yr unigolyn sydd i benderfynu.

  Sut mae rhoi lle iddi heb deimlo'n genfigennus?

  Gall rhoi lle i rywun fod yn anodd, yn enwedig os ydym yn teimlo'n genfigennus. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod perthynas iach yn gofyn am rywfaint o annibyniaeth i'r ddau bartner.

  Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan fydd Guy Yn Eich Galw'n Hardd?

  I roi lle iddi heb deimlo’n genfigennus, atgoffwch eich hun ei bod yn unigolyn sydd â’i hanghenion a’i chwantau ei hun, a dylech eu parchu.

  Anogwch hi i ddilyn gweithgareddau y mae’n eu mwynhau a threulio amser gyda ffrindiau neu deulu. Rhowch wybod iddi eich bod yn gefnogol i'w diddordebau ac eisiau iddi gael y rhyddid i'w harchwilio heb deimlo'n euog.

  Gwahoddwcheich partner am amser o ansawdd gyda'ch gilydd ond hefyd yn caniatáu ar gyfer eiliadau pan fydd pob un ohonoch yn cymryd lle i chi'ch hun. Cofiwch y gall cymryd seibiannau oddi wrth eich gilydd wneud eich bond hyd yn oed yn gryfach yn y tymor hir, felly peidiwch â bod ofn gadael i fynd ac ymddiried yn eich partner.

  Sut allwch chi wybod a yw hi eisiau torri i fyny?

  Mae torri i fyny yn benderfyniad anodd i'r ddau bartner, a gall fod yn anodd gwybod a yw eich cariad am ddod â'r berthynas i ben. Mae’n bwysig talu sylw i unrhyw newidiadau yn ei hymddygiad a allai ddangos ei bod yn teimlo’n wahanol am y berthynas.

  Gweld hefyd: Llygaid Gorwedd Iaith Corff (Gweld Trwy Lygaid Twyll)

  Os yw’n rhoi’r gorau i wneud cynlluniau gyda chi, yn canslo dyddiadau’n aml, neu wedi mynd yn bell ac yn encilgar, gallai fod yn arwydd ei bod yn ystyried dod â phethau i ben. Efallai y bydd hi hefyd yn mynegi anfodlonrwydd â'r berthynas neu'n dechrau siarad am fod eisiau pethau gwahanol allan o fywyd na'r hyn sydd gennych gyda'ch gilydd.

  Dangosydd allweddol arall yw os bydd hi'n dechrau treulio llai o amser o'ch cwmpas neu'n rhoi'r gorau i'ch cyflwyno i'w ffrindiau a'i theulu. Os yw'r arwyddion hyn yn bresennol, gallai olygu ei bod yn ystyried torri i fyny ac efallai ei bod yn amser sgwrs ddifrifol rhwng y ddau ohonoch.

  Beth ddylech chi ei wneud os gwelwch hi ar ddyddiadau gyda dyn arall yn ystod eich egwyl?

  Os gwelwch eich cyn-gariad ar ddêt gyda dyn arall yn ystod eich cyfnod egwyl, y peth cyntaf i'w wneud yw peidio â chynhyrfu. Mae'n naturiol iTeimlwch amrywiaeth o emosiynau wrth wynebu sefyllfa o’r fath, ond mae’n bwysig peidio ag ymddwyn allan o ddicter neu frifo.

  Yn lle hynny, cymerwch amser i chi’ch hun ac ystyriwch sut rydych am fynd i’r afael â’r mater. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynegi eich teimladau mewn ffordd barchus a gonest; peidiwch â bod ofn lleisio eich barn ac esbonio pam eich bod yn anghyfforddus â'r sefyllfa.

  Byddwch yn agored i drafod unrhyw bryderon sydd gennych. Os yw'n bosibl, ceisiwch gadw llinellau cyfathrebu ar agor - hyd yn oed os mai dim ond testun neu ddau achlysurol ydyw - fel y gall y ddau ohonoch aros ar yr un dudalen am yr hyn sy'n digwydd yn ystod y cyfnod torri i fyny.

  Meddyliau Terfynol

  O ran beth mae'n ei olygu pan fydd hi eisiau gofod, nid yw'n arwydd gwych fel arfer. Mae'n rhaid i chi roi'r amser sydd ei angen arni i chi gall hyn wneud neu dorri eich perthynas ac efallai na fyddwch yn ei chael yn ôl. Pan ddywedodd eich cariad fod angen lle arni, byddwch yn barod ar gyfer y naill ganlyniad neu'r llall. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn yn y post efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar Sut i Cael Eich Cyn-gariad Yn Ôl Pan Mae hi Eisiau Bod yn Ffrind
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.