Pam Mae Narcissist Eisiau Eich Anafu Chi? (Canllaw Llawn)

Pam Mae Narcissist Eisiau Eich Anafu Chi? (Canllaw Llawn)
Elmer Harper

Mae digon o resymau pam y byddai narcissist am eich brifo yn yr erthygl byddwn yn edrych yn fanwl ar pam mae narsisydd wir eisiau eich brifo a sut y gallwn ddelio â'r person hwn yn y ffordd orau bosibl.

Mae narcissist, wrth ei natur, yn berson hunan-ganolog sydd â synnwyr cryf o hawl a fawr ddim empathi. Mae ganddynt ymdeimlad mawreddog o hunan-bwysigrwydd a byddant yn aml yn gorliwio eu cyflawniadau.

Gweld hefyd: Pam Mae Guys yn Rhoi'r Gorau i Decstio yn Sydyn? (Darganfod Nawr)

Mae llawer o ffyrdd o feddwl ynghylch pam mae narsisydd eisiau eich brifo. Byddwn yn edrych ar rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae narcissist eisiau brifo chi isod.

5 Rheswm Mae Narcissist Eisiau Eich Anafu.

1. Anafu Pobl Anafu Pobl.

Un gred yw eu bod yn syml yn ceisio amddiffyn eu hunain. Drwy eich digalonni, maen nhw'n teimlo'n well amdanyn nhw eu hunain a'u hansicrwydd eu hunain.

Mae gan Narcissists duedd i gymryd pethau allan ar bobl eraill oherwydd eu hansicrwydd eu hunain. Byddant yn ceisio eich brifo cyn y gallwch eu brifo. Mae hyn oherwydd eu bod yn meithrin ofn dwfn y bydd rhywun yn “cael un i fyny” arnyn nhw, ac maen nhw eisiau bod yr un mewn grym.

2. Maen nhw Eisiau'ch Rheoli Chi.

Cred arall yw bod narcissists eisiau eich rheoli chi a thrwy eich brifo chi, maen nhw'n gallu gwneud hynny. Mae narcissists yn adnabyddus am eu hangen di-ildio am edmygedd, cymaint fel eu bod yn aml yn cael amser caled yn cynnal a chadw.

Gweld hefyd: Diffiniad o Berson Gwenwynig (Cymerwch reolaeth ar eich bywyd.)

Gallant hefyd fwynhau gwneud i chi deimlo poen gan ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n bwerus. Maen nhw am i chi ildio i'r gofynion y maen nhw'n eu gwneud arnoch chi oherwydd maen nhw'n ceisio'ch rheoli chi trwy eich curo'n feddyliol nes i chi ildio'n llwyr.

3. Ni Wnaethoch Chi Erioed Yr Addewid Hwn.

Mae'r rhan fwyaf o bobl â narsisiaeth yn lledrithiol ynghylch yr hyn sy'n ddyledus gennych iddynt a'r hyn y maent yn meddwl eich bod yn berchen arnynt, er bod y pethau hyn yn afresymol ac yn amhosibl eu bodloni.

Ni allant adnabod y gwahaniaeth rhwng eu chwantau a'u realiti. Y cyfan maen nhw'n ei wybod yw eich bod chi wedi eu siomi ac wedi torri addewid na wyddoch chi ei wneud.

Wrth gwrs, yn eu meddwl nhw, mae ganddyn nhw bob hawl i fod yn ddig wrthych.

4. Rydych chi'n Ffugio Eich Emosiynau.

Pan fydd narcissist yn eich gwneud chi'n emosiynol, bydd yn cymryd yn ganiataol ei fod yn ffug. Mae hyn oherwydd pan fyddant yn crio, maent yn crio dagrau crocodeil; maen nhw'n ei ffugio felly mae'n rhaid eich bod chi'n gwneud yr un peth. Peidiwch ag anghofio y bydd narcissist yn ddramatig ac yn emosiynol er mwyn cael yr hyn y mae ei eisiau a meddwl y gwnewch yr un peth iddynt.

5. Eich Bai i Gyd ydyw.

Bydd narcissist yn ceisio gwneud ichi feddwl mai eich bai chi yw popeth sy'n mynd o'i le yn ei fywyd. Maen nhw'n eich beio chi am eu gwallau, maen nhw'n eich beio chi os yw hi'n bwrw glaw, a byddan nhw'n eich beio chi os ydyn nhw wedi methu prawf neu heb gael swydd roedden nhw ei heisiau.

Ni allant resymu â'u hunain ac nid ydynt yn gwybod pam eu bod yn teimlo'n ddig.felly byddan nhw'n ei daflu atoch chi, a byddan nhw'n eich bwlio chi.

Mae'n anodd gwybod a ydych chi'n delio â narcissist oherwydd maen nhw'n dda am guddio eu hunain. Maen nhw'n fampirod emosiynol ac maen nhw'n gallu sugno'r bywyd allan ohonoch chi heb i chi hyd yn oed sylweddoli hynny. Mae diffyg empathi a thosturi ganddynt, sy'n eu gwneud yn anodd delio â nhw.

Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n bwysig cofio nad eich bai chi ydyw ac nad oeddech yn haeddu'r boen a achoswyd arnoch.

Beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun rhag ymdrechion narsisydd i'ch brifo?

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i amddiffyn eich hun rhag ymdrechion narsisydd i'ch brifo. Un peth y gallwch chi ei wneud yw ceisio osgoi mynd yn rhy agos atynt.

Peth arall y gallwch chi ei wneud yw ceisio cadw'ch pellter oddi wrthynt. Os oes rhaid i chi fod o'u cwmpas, ceisiwch fod o gwmpas pobl eraill hefyd. Yn olaf, gallwch geisio osgoi bod ar eich pen eich hun gyda nhw. Darllenwch fwy o syniadau yma ar sut i amddiffyn eich hun rhag narcissist.

Cwestiynau Cyffredin & Atebion.

1. Beth fyddai'r cymhelliant i narcissist fod eisiau brifo rhywun?

Gall fod llawer o gymhellion pam y gallai narcissist fod eisiau brifo rhywun. Gallai rhai rhesymau fod oherwydd bod y person wedi gwneud cam ag ef mewn rhyw ffordd a’i fod eisiau dial fel ei fod yn meddwl, neu oherwydd bod y person yn fygythiad canfyddedig i’w ego neustatws.

Yn ogystal, gall narcissists hefyd frifo pobl dim ond oherwydd y gallant, neu oherwydd ei fod yn rhoi synnwyr o bŵer a rheolaeth iddynt.

2. Beth yw rhai o'r ffyrdd y gallai narcissist fynd ati i geisio brifo rhywun?

Mae yna lawer o ffyrdd y gallai narcissist fynd ati i geisio brifo rhywun. Efallai y byddan nhw’n ceisio tanseilio hunan-barch y person, yn gwneud iddo deimlo’n ddiwerth, neu’n ceisio amlygu ei ddiffygion a’i wendidau.

Gall narsisiaid hefyd geisio trin neu danseilio’r person, gan wneud iddyn nhw gwestiynu eu realiti neu bwyll eu hunain. Yn ogystal, gall narcissists geisio ynysu'r person oddi wrth eu ffrindiau, teulu, neu system gymorth, gan wneud iddynt deimlo'n unig ac yn ddiymadferth. Mewn rhai achosion, gall narcissists hyd yn oed droi at drais corfforol i fynnu eu pŵer a rheolaeth dros y person.

3. Beth yw rhai o ganlyniadau posibl ymdrechion narsisydd i frifo rhywun?

Mae rhai canlyniadau posibl i ymdrechion narsisydd i frifo rhywun. Efallai y byddant yn llwyddo i achosi poen a niwed i'r person arall, neu efallai y byddant yn achosi mwy o niwed iddynt eu hunain nag i'r person arall. Y naill ffordd neu'r llall, mae fel arfer yn sefyllfa colli-colli i'r ddau barti dan sylw.

Crynodeb

I grynhoi, pam mae narcissist eisiau brifo chi yw oherwydd ei nod yw dod yn gyfartal â chi am y boen y maen nhw'n credu i chi ei achosi iddyn nhw. Maen nhw eisiau gwneud i chi deimlo'r un fatho boen roedden nhw'n ei deimlo pan wnaethoch chi eu brifo. Mae'r angen hwn am ddial yn aml yn dod o le o brif boen ac anhapusrwydd. Os oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi, edrychwch ar ein herthyglau eraill ar bynciau tebyg.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.