Pan fydd Guy Yn Eich Rhoi chi yn y Parth Ffrindiau.

Pan fydd Guy Yn Eich Rhoi chi yn y Parth Ffrindiau.
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae yna ychydig o resymau gwahanol pam y gallai dyn eich rhoi chi yn y parth ffrind. Ein nod yw darganfod pam a sut i fynd heibio iddo.

Y parth ffrindiau yw pan fydd dyn yn eich rhoi yn y categori o fod yn ffrind yn unig, yn hytrach na diddordeb rhamantus. Mae bechgyn yn gwneud hyn pan nad ydyn nhw eisiau dilyn perthynas gyda chi, ond maen nhw dal eisiau eich cadw chi o gwmpas fel ffrind. Mae'n gallu bod yn rhwystredig i fod yn y parth ffrindiau oherwydd efallai eich bod chi eisiau mwy o'r berthynas, ond dim ond bod yn ffrindiau sydd â diddordeb gan y boi.

Dyma ein 6 prif reswm pam y byddai dyn yn eich parthu chi.

6 Rheswm Byddai Dyn yn Eich Rhoi Chi Yn Y Parth Ffrindiau.

 • Does ganddo ddim diddordeb ynot ti.<28>Does ganddo ddim diddordeb ynot ti. mae arno ofn ymrwymiad.
 • Nid yw'n barod am berthynas.
 • Nid yw'n eich gweld fel cariad mater.
 • Mae'n ceisio cymryd pethau'n araf.
 • Nid oes ganddo ddiddordeb ynoch.<50>Gall fod yn anodd dweud a oes gan ddyn ddiddordeb ynoch ai peidio. Os nad oes ganddo ddiddordeb, efallai y bydd yn ceisio dod â ffrind i chi. Mae hyn yn golygu y bydd yn eich gweld chi fel ffrind a dim byd mwy. Os bydd hyn yn digwydd, mae'n well symud ymlaen a dod o hyd i rywun sydd â diddordeb ynoch chi.

  Mae ganddo ddiddordeb mewn rhywun arall.

  Mae ganddo ddiddordeb mewn rhywun arall. Mae'n brifo, ond mae'n rhaid i chi symud ymlaen. Nid ef yw'r unig foi allan yna ac mae yna rywun allan yna syddbydd diddordeb ynoch chi. Peidiwch â gwastraffu eich amser ar rywun sydd ddim yn gweld pa mor anhygoel ydych chi.

  Mae arno ofn ymrwymiad.

  Mae arno ofn ymrwymiad. Nid yw am fod mewn perthynas oherwydd mae arno ofn cael ei frifo. Mae wedi cael ei frifo o'r blaen ac nid yw am fynd trwy hynny eto. Mae hefyd yn ofni cael ei wrthod. Dyw e ddim eisiau rhoi ei hun allan yna a mentro torri ei galon.

  Dydi o ddim yn barod am berthynas.

  Dyw e ddim yn barod am berthynas. Pan fydd dyn yn eich rhoi chi yn y parth ffrind, mae'n golygu nad yw'n eich gweld chi fel partner rhamantus. Efallai ei fod yn dal i ofalu amdanoch chi a mwynhau'ch cwmni, ond nid yw am ddilyn perthynas â chi. Gall hyn fod yn rhwystredig, yn enwedig os oes gennych ddiddordeb ynddo. Fodd bynnag, mae'n bwysig parchu ei benderfyniad a symud ymlaen. Mae yna ddigon o fechgyn eraill allan yna a fyddai'n hapus i ddyddio chi.

  Nid yw'n eich gweld chi fel cariad mater.

  Mae'n brifo pan fydd boi rydych chi'n ei hoffi yn eich rhoi chi yn y parth ffrind. Mae'n teimlo fel ei fod yn dweud nad yw'n eich gweld chi fel deunydd cariad. Ouch. Ond peidiwch ag ildio gobaith eto. Mae yna ffyrdd i fynd allan o'r parth ffrindiau. Yn gyntaf, ceisiwch dreulio mwy o amser gydag ef a dod i'w adnabod yn well. Dangoswch iddo fod gennych chi ddiddordeb ynddo a gadewch iddo wybod eich bod chi ar gael ar gyfer perthynas. Os nad yw'n dal eisiau dyddio chi, yna o leiaf byddwch chi'n gwybod hynnygwnaethoch chi wneud eich gorau.

  Mae'n ceisio cymryd pethau'n araf.

  Mae'n ceisio cymryd pethau'n araf. Nid yw am ruthro i mewn i berthynas, felly mae'n eich rhoi chi yn y parth ffrindiau. Mae’n debyg ei fod yn gwneud hyn oherwydd nad yw am gael ei frifo eto neu oherwydd nad yw’n barod am berthynas ddifrifol. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n well parchu ei ddymuniadau a chymryd pethau'n araf hefyd.

  Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar y cwestiynau cyffredin.

  cwestiynau cyffredin

  sut ydych chi'n gwybod a yw dyn wedi eich rhoi yn y parth ffrind

  Mae yna ychydig o arwyddion chwedlonol bod boi wedi'ch rhoi yn y parth ffrind. Ar gyfer un, efallai y bydd yn dechrau siarad â chi am ferched eraill y mae ganddo ddiddordeb ynddynt. Efallai y bydd hefyd yn dechrau osgoi bod ar ei ben ei hun gyda chi, neu'n gwneud esgusodion i beidio â chyffwrdd â chi. Os sylwch ar unrhyw un o'r pethau hyn, mae'n debygol ei fod yn eich gweld fel dim byd mwy na ffrind.

  arwydd ei fod yn eich rhoi yn y parth ffrindiau

  Mae yna ychydig o arwyddion y gallai fod yn eich rhoi yn y parth ffrind. Er enghraifft, efallai y bydd yn siarad â chi am ferched eraill y mae ganddo ddiddordeb ynddynt, neu efallai na fydd yn dychwelyd eich negeseuon testun neu alwadau mor gyflym ag yr arferai wneud. Yn ogystal, efallai y bydd yn dechrau gwneud cynlluniau gyda phobl eraill heb eich cynnwys chi, neu efallai y bydd yn rhoi'r gorau i fflyrtio gyda chi yn gyfan gwbl. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r newidiadau hyn yn ei ymddygiad, mae'n bosibl ei fod yn ceisio dod â ffrind i'ch parth chi.

  Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Merch yn Edrych i Lawr?

  pam mae ffrind boi yn parthuchi

  Gallai fod ychydig o resymau pam fod eich ffrind dyn wedi eich rhoi yn y “parth ffrind.”

  Efallai nad yw'n cael ei ddenu'n gorfforol atoch chi a'i fod ond yn eich gweld fel ffrind. Neu, gallai fod yn cyfeillio â rhywun arall a dim ond bod yn ffrindiau gyda chi sydd â diddordeb. Mae hefyd yn bosibl nad yw'n barod am berthynas ar hyn o bryd.

  Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n well derbyn eich bod yn y parth ffrindiau a symud ymlaen.

  beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn eich rhoi chi yn y parth ffrind?

  Mae'r “parth ffrind” yn sefyllfa lle mae un person mewn cyfeillgarwch â'r person arall ddim yn dymuno perthynas ramantus neu rywiol. Yn gyffredinol fe’i hystyrir yn brofiad annymunol i’r sawl sydd â diddordeb mewn mwy na chyfeillgarwch, gan ei fod yn nodweddiadol yn cael ei wrthod o unrhyw gysylltiad rhamantus neu rywiol â gwrthrych ei ddymuniad.

  Do Guys Really Friendzone?

  Mae’n benbleth clasurol: rydych chi wedi bod yn gwasgu ar rywun ers oesoedd, ond dim ond fel ffrind maen nhw’n eich gweld chi. Rydych chi wedi bod yn ffrind i chi. Ond a yw'r parth ffrindiau yn real?

  Mae llawer o bobl yn credu mai myth yw'r parth ffrindiau, yn arfer esgusodi pam na wnaeth rhywun ddilyn perthynas â rhywun yr oedd ganddynt ddiddordeb ynddo. Wedi'r cyfan, os oes gennych ddiddordeb mewn rhywun, pam na fyddech chi'n gofyn iddynt?

  Fodd bynnag, mae eraill yn credu bod y parth ffrindiau yn real iawn ac yn digwydd yn aml pan fydd gan un person ddiddordeb ynddoun arall, ond nid yw'r teimlad yn gydfuddiannol. Yn yr achos hwn, efallai bod y “parth ffrindiau” yn gobeithio, trwy aros yn ffrindiau gyda'r person y mae ganddynt ddiddordeb ynddo, y byddant yn gallu eu hennill yn y pen draw.

  A yw'n bosibl mynd allan o'r parth ffrindiau?

  Nid oes unrhyw ffordd sicr o fynd allan o'r parth ffrindiau, ond mae'n bosibl. Bydd angen i chi weithredu a gwneud rhywfaint o ymdrech i wneud symudiad rhamantus neu gyfaddef eich teimladau. Os caiff eich blaensymiau eu gwrthod, peidiwch â’i gymryd yn rhy bersonol – efallai na fydd gan y person arall ddiddordeb ynoch yn y ffordd honno. Rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Sut i Fynd Allan o'r Parth Ffrindiau.

  Meddyliau Terfynol

  Pan fyddwch chi'n datblygu teimladau rhamantus tuag at ffrind gwrywaidd a'ch bod chi'n gwybod eich bod chi wedi bod yn ardal ffrind, gall fod yn anodd gan eich bod chi'n gwybod nad ydyn nhw'n teimlo'r un ffordd â chi. Mae yna ffyrdd i wneud iddo deimlo'n rhamantus amdanoch chi ond ein cyngor gorau yn syml yw symud ymlaen a dod o hyd i rywun sy'n eich hoffi i chi yn gyntaf. Gobeithio eich bod wedi mwynhau darllen y post hwn a dod o hyd i'ch ateb. Tan y tro nesaf arhoswch yn ddiogel.

  Gweld hefyd: Beth Mae Diffyg Amhariad yn ei Wneud i Fenyw (Cariad ac agosatrwydd)  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.