Beth Mae Guy Yn ei Feddwl Pan Mae'n Eich Cusanu (Ffeithiau Llawn)

Beth Mae Guy Yn ei Feddwl Pan Mae'n Eich Cusanu (Ffeithiau Llawn)
Elmer Harper

Ydych chi erioed wedi cusanu dyn a meddwl tybed beth oedd yn ei feddwl? Os felly, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn y swydd hon, rydyn ni'n darganfod beth mae'n ei feddwl mewn gwirionedd

Mae cusanu yn weithred agos-atoch y gellir ei chamddarllen yn aml. Efallai y bydd bechgyn yn meddwl eu bod yn bod yn glir am eu bwriadau pan fyddant yn eich cusanu, ond weithiau nid ydynt yn meddwl am unrhyw beth o gwbl mewn gwirionedd. Bydd eu cyrff a'u meddyliau wedi cyffroi, bydd curiad eu calon yn neidio i'r entrychion, a bydd eu meddyliau'n cael eu llenwi â dopamin, ocsitosin, a serotonin.

Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eu bod yn meddwl am ddyfodol gyda chi, ond yn hytrach eu bod yn cael eu dal i fyny yn hyn o bryd. Os ydych chi'n ansicr am deimladau dyn drosoch chi, rhowch sylw i gyd-destun y cusan ac iaith ei gorff wedyn i roi cliwiau i chi sut mae'n teimlo mewn gwirionedd. Gallwch wirio mwy am Arwyddion Iaith Corff Mae Mae'n Eich Hoffi Chi.

10 Peth y Gall Ef Fod Yn eu Meddwl Pan Mae'n Eich Cusanu.

Rhaid i mi hidlo hyn i gyd drwodd y cyd-destun i ddarganfod beth mae'n ei feddwl mewn gwirionedd.

  1. Mae'n meddwl am eich gwefusau a sut maen nhw'n teimlo .
  2. Mae'n meddwl faint mae'n mwynhau eich cusanu .
  3. Mae'n meddwl pa mor brydferth wyt ti'n edrych.
  4. Mae'n meddwl pa mor lwcus ydy e. <8
  5. Mae'n meddwl sut mae'n methu aros i'ch cusanu chi eto.
  6. Mae'n meddwl faint mae'n eich hoffi chi.
  7. <7 Mae emeddwl am ei symudiad nesaf.
  8. Nid yw'n meddwl ei fod yn mwynhau'r eiliadau.
  9. Mae'n meddwl bod gennych anadl ddrwg. <8
  10. Mae'n meddwl eich bod yn defnyddio gormod o dafod.

Mae'n meddwl am eich gwefusau a sut maen nhw'n teimlo.

Mae'n gobeithio bod eich gwefusau mor feddal ag y maent yn edrych a bydd cusanu chi yn brofiad pleserus. Mae hefyd yn gobeithio eich bod chi'n blasu'n dda, a bod eich anadl yn ffres.

Mae'n meddwl cymaint y mae'n mwynhau eich cusanu.

Bob tro mae ei wefusau'n cyffwrdd â'ch un chi, mae'n teimlo rhuthr o hapusrwydd a chariad. Mae'n caru'r ffordd rydych chi'n blasu, y ffordd y mae eich gwefusau'n symud yn erbyn ei wefusau, a'r ffordd rydych chi bob amser yn ymddangos yn gwybod yn union beth sydd ei angen arno. Mae eich cusanu yn un o'i hoff bethau yn y byd, ac ni all aros i'w wneud eto.

Mae'n meddwl pa mor hardd ydych chi'n edrych.

Mae'n meddwl pa mor hardd ydych chi'n edrych. pan fydd yn cusanu chi. Mae'n caru'r ffordd y mae eich gwefusau'n teimlo yn ei erbyn a'r ffordd y mae'ch llygaid yn cau pan fyddwch chi ar goll yn y foment. Mae'n gwybod mai ti yw'r peth harddaf a welodd erioed, ac mae'n diolch i Dduw am ddod â chi i mewn i'w fywyd bob tro y mae'n eich cusanu.

Mae'n meddwl pa mor lwcus yw e.

Mae'n meddwl pa mor lwcus yw e i'ch cael chi fel cariad. Bob tro y byddwch chi'n ei gusanu, mae'n teimlo'n ddiolchgar am ba mor anhygoel ydych chi. Mae'n caru'r ffordd y mae eich gwefusau'n teimlo yn ei erbyn, ac ni all gael digon o'ch gwefusaucusanau.

Mae’n meddwl sut mae’n methu aros i’ch cusanu chi eto.

Mae’n meddwl cymaint roedd wedi mwynhau eich cusanu chi a sut mae’n methu aros i’w wneud eto. Mae'n debyg ei fod hefyd yn meddwl pa mor ddeniadol yw e atoch chi a pha mor wych yw'ch cemeg gyda'ch gilydd. Pan fydd dyn yn eich cusanu, mae'n ffordd o ddangos ei hoffter a'i awydd tuag atoch chi. Mae hefyd yn ffordd o fynegi ei emosiynau a'i deimladau i chi.

Gweld hefyd: Torri i Fyny Gyda Manipulator Emosiynol

Mae'n meddwl faint mae'n eich hoffi chi.

Mae'n meddwl faint mae'n eich hoffi pan fydd boi yn eich cusanu. Efallai ei fod yn meddwl am eich gwên, eich llygaid, eich gwallt, neu'ch gwefusau. Efallai ei fod hefyd yn meddwl pa mor feddal a chynnes y mae eich gwefusau'n teimlo, neu pa mor dda rydych chi'n blasu cusan gwirioneddol angerddol.

Mae'n meddwl am ei symudiad nesaf.

Mae'n meddwl am ei symudiad nesaf . Mae'n pendroni a ddylai symud ai peidio. Os ydyw, efallai y caiff ei wrthod. Ond os na fydd, ni fydd byth yn gwybod beth allai fod wedi digwydd. Mae'n ceisio penderfynu beth i'w wneud nesaf.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Wybod A Wnaeth E Fwynhau'r Cusan?

Mae rhai pobl yn dweud y gallwch chi ddweud gyda llaw cusanau yn ôl, ond mae eraill yn dweud ei bod yn anodd dweud gyda chusan yn unig. Gall cusanu Ffrengig fod yn ddangosydd da a oedd yn mwynhau'r cusan ai peidio. Os yw am eich cusanu eto neu fynd ag ef ymhellach, yna mae'n debyg ei fod wedi mwynhau. Fodd bynnag, mae rhai guys yn cusanwyr da ac efallai na fyddant o reidrwyddeisiau cusanu gwraig eto. Y ffordd orau i ddweud a yw dyn yn mwynhau cusanu yw gofyn iddo'n uniongyrchol. Maen nhw'n mwynhau cusanu ac yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r person maen nhw'n ei gusanu.

Sut ydych chi'n dweud os yw dyn yn eich caru chi â'i gusan?

Os yw'n eich cusanu ar y talcen, mae'n arwydd o anwyldeb. Os yw am eich cusanu drwy'r amser, mae'n arwydd ei fod yn eich hoffi chi. Mae cusanu Ffrengig fel arfer yn arwydd bod y boi eisiau mynd â phethau ymhellach. Yn y pen draw, fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi ofyn iddo sut mae'n teimlo a gweld beth mae'n ei ddweud.

Beth sy'n digwydd pan fydd boi yn eich cusanu chi?

Pan fydd boi yn eich cusanu, mae hynny fel arfer oherwydd mae eisiau cusanu chi. Os ydych chi am ei chusanu yn ôl, yna fel arfer byddwch chi'n cusanu'ch gilydd. Weithiau bydd dyn yn ceisio eich cusanu heb eich caniatâd, ac nid yw hynny'n iawn. Os nad ydych am ei gusanu, gwnewch yn glir nad oes gennych ddiddordeb a gwthiwch ef i ffwrdd.

beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn eich cusanu'n galed?

Cusan caled fel arfer yn golygu bod y dyn yn wirioneddol i mewn i chi ac yn ceisio mynegi ei deimladau ar eich rhan. Gall hefyd fod yn ffordd o ddangos faint mae'n ei ddymuno i chi. Weithiau, gall cusan caled hefyd fod yn arwydd o ymddygiad ymosodol neu oruchafiaeth.

pam byddai dyn yn eich cusanu yn sydyn?

Gall fod llawer o resymau pam y byddai dyn yn eich cusanu yn sydyn. Efallai ei fod wedi bodeisiau cusanu chi am ychydig ac yn olaf gweithio i fyny y dewrder i wneud hynny. Neu efallai ei fod yn teimlo'n dda iawn ar hyn o bryd ac eisiau rhannu'r teimlad hwnnw gyda chi. Beth bynnag yw'r rheswm, mae bob amser yn braf derbyn cusan yn ddigymell gan rywun rydych chi'n poeni amdano!

Gweld hefyd: Beth Sy'n Gwneud Narcissist yn Anghysur?

Meddyliau Terfynol

Does dim ffordd ddi-ffôl o ganfod beth mae dyn yn ei feddwl pan fydd yn eich cusanu, ond gall ei gusan roi cliw i chi am ei fwriadau. Er enghraifft, os yw'n gwneud cyswllt llygad yn ystod y cusan cyntaf neu'r dyddiad cyntaf, yna mae'n debygol ei fod wedi dod i mewn i chi. Ar adegau eraill gallai fod yn edrych o gwmpas i weld pwy sy'n edrych ar y ddau ohonoch yn cusanu mae hyn yn arwydd nad yw hynny i mewn i chi. Ein cyngor gorau fyddai talu sylw i iaith ei gorff ar ôl y gusan a chael darlleniad da ar yr hyn y mae'n ei wneud nesaf. Gobeithiwn ein bod wedi ateb eich cwestiynau, arhoswch yn ddiogel tan y tro nesaf.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.