Iaith y Corff Argraff Gyntaf (Gwnewch Un Da)

Iaith y Corff Argraff Gyntaf (Gwnewch Un Da)
Elmer Harper

Y cwestiwn yw sut ydych chi'n gwneud argraff gyntaf dda neu wych wel mae yna rai tactegau iaith y corff syml y gallwch eu defnyddio i sicrhau bod eich geiriau di-eiriau ar y pwynt. Yn y post, byddwn yn archwilio sut i wneud argraff gyntaf wych.

Mae gwneud argraff gyntaf wych yn hollbwysig oherwydd dim ond un cyfle sydd gennych i wneud hynny. Mae'n digwydd mewn llai nag eiliad, felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o sut i wneud un da.

Mae'r ffordd rydych chi'n cario'ch hun a'r ffordd rydych chi'n cyflwyno'ch hun yn ffactorau pwysig wrth wneud argraff gyntaf wych. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyswllt llygad a gwenu pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf. Mae sefyll yn syth a chadw'ch breichiau wrth eich ochrau neu o'ch blaen yn rhoi'r argraff eich bod yn hyderus ac yn hawdd mynd atynt. Yn olaf, sicrhewch eich bod wedi'ch paratoi'n dda a'ch bod yn arogli'n dda. Dylai'r awgrymiadau hyn roi cyfle gwych i chi wneud argraff gyntaf wych.

Mae'n bwysig deall iaith y corff yn gyntaf.

Beth yw Iaith y Corff?

Mae iaith y corff yn fath o gyfathrebu di-eiriau lle mae ymddygiadau corfforol, fel osgo, ciw, ystum, a mynegiant yr wyneb, yn cyfleu negeseuon pwysig. Gall y negeseuon hyn fod yn gadarnhaol, negyddol, neu niwtral.

Defnyddir iaith y corff yn aml i gyfleu emosiynau. Er enghraifft, gall gwên wirioneddol gyfleu hapusrwydd, tra gall gogwydd yn y pen gyfleu diddordeb. Mae mynegiant wyneb yn bwysigrhan o iaith y corff a gall gyfleu ystod eang o emosiynau.

Gellir defnyddio iaith y corff hefyd i gyfleu gwybodaeth am fwriadau person. Er enghraifft, gall tapio eich troed gyfleu diffyg amynedd, tra gallai croesi eich breichiau gyfleu amddiffyniad.

Ar y cyfan, mae iaith y corff yn arf pwerus y gellir ei ddefnyddio i gyfleu ystod eang o negeseuon. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r awgrymiadau amrywiol y mae ein cyrff yn eu rhoi er mwyn deall yn well y cyfathrebu sy'n digwydd o'n cwmpas.

Sut Ydych chi'n Defnyddio Iaith Eich Corff?

Gellir defnyddio iaith y corff i ddehongli'r hyn y gall person fod yn ei feddwl neu ei deimlo, hyd yn oed os nad yw'n ei eiriol. Gall signalau di-eiriau gyfleu llawer o wybodaeth, ac mae'n bwysig bod yn ymwybodol ohonynt wrth ryngweithio ag eraill. Am ragor o awgrymiadau ar hyn, edrychwch ar Sut i Wella Iaith Eich Corff (Ffyrdd Grymus)

7 argraff gyntaf iaith y corff gorau.

  1. Gwenu
  2. Cysylltiad llygad da
  3. Osgo agored <87> Pwyso a mesur
  4. 4> Yn pwyso yn
  5. 4> Drych dymunol tôn llais

Gwenu.

Mae gwên yn arwydd cyffredinol o hapusrwydd, ac mae hefyd yn ffordd wych o wneud argraff gyntaf. Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun newydd, mae gwên yn gadael iddyn nhw wybod eich bod chi'n hapus i'w gweld a'ch bod chi'n gyfeillgar. Gall gwên hefyd wneud i rywun deimlo'n fwy cyfforddus,sy’n bwysig pan fyddwch chi’n cyfarfod â rhywun am y tro cyntaf.

“Gwên yw un o’r ffyrdd gorau o wneud argraff gyntaf wych.”

Cysylltiad llygad.

Cysylltiad llygad yw’r weithred o edrych i mewn i lygaid rhywun arall. Mae'n arwydd o ddiddordeb ac ymgysylltiad a gellir ei ddefnyddio i gyfathrebu llawer o wahanol bethau. Mae gwneud cyswllt llygad yn rhan bwysig o wneud argraff gyntaf wych.

Ystum agored.

Osgo agored yw pan fydd eich corff yn wynebu'r person rydych chi'n siarad ag ef ac mae gennych chi safiad agored, hamddenol. Mae'r math hwn o ystum yn gwneud i chi ymddangos yn hawdd siarad â chi ac yn hyderus, sy'n bwysig ar gyfer gwneud argraff gyntaf wych.

Pwyso i mewn.

Mae llawer o resymau pam y gall pwyso i mewn wneud argraff gyntaf dda. Ar gyfer un, mae'n dangos bod gennych chi ddiddordeb yn y person rydych chi'n siarad ag ef a'ch bod chi'n fodlon cymryd rhan yn y sgwrs. Yn ogystal, gall pwyso i mewn wneud ichi ymddangos yn fwy hyderus a phendant, a all fod yn nodweddion cadarnhaol mewn argraff gyntaf. Yn olaf, gall pwyso i mewn hefyd gyfleu ymdeimlad o gynhesrwydd a chyfeillgarwch, gan ddangos eich bod yn rhywun hawdd siarad â chi ac sy'n hawdd mynd ato. Mae'r holl ffactorau hyn gyda'i gilydd yn gallu creu argraff gyntaf gref a ffafriol.

Nodding

Mae nodio yn ystum sy'n dangos bod gennych ddiddordeb a diddordeb yn yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud. Mae'n ciw di-eiriau sy'n cyfleu eichparodrwydd i wrando a chreu perthynas gyda'r person arall. Pan fyddwch chi'n gwneud argraff gyntaf dda, gall agor cyfleoedd ar gyfer sgwrs bellach a meithrin perthnasoedd.

Drych

Mae drych yn fath o gyfathrebu di-eiriau lle mae un person yn copïo iaith corff rhywun arall. Fe'i defnyddir yn aml fel ffordd o feithrin cydberthynas a chreu ymdeimlad o gyd-ddealltwriaeth. O'i wneud yn gywir, gall drychau helpu i wneud argraff gyntaf wych a gwneud i'r person arall deimlo'n fwy cyfforddus.

Cael tôn llais dymunol.

Tôn llais dymunol yw un o'r elfennau allweddol ar gyfer gwneud argraff gyntaf dda. Pan fyddwn yn cyfarfod â rhywun am y tro cyntaf, rydym yn gwneud argraff ohonynt yn seiliedig ar nifer o ffactorau, gan gynnwys eu hymddangosiad a sut maent yn siarad. Gall tôn llais dymunol wneud i rywun ymddangos yn fwy cyfeillgar a hawdd mynd ato, sy'n debygol o arwain at argraff gyntaf gadarnhaol.

Byddwn nawr yn edrych ar y cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin

Beth sydd mewn argraff gyntaf?

Yn aml, dywedir bod argraffiadau cyntaf yn bwysig oherwydd eu bod yn gallu rhoi ymdeimlad i rywun a phwy ydyn nhw. Pan fydd pobl yn cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, maen nhw fel arfer yn cymryd sylw o iaith eu corff a sut maen nhw'n cyfleu eu hunain. O hyn, gall pobl ffurfio argraff o'r person. Yr argraffiadau cyntaf ywddim bob amser yn gywir, ond gallant roi syniad cyffredinol i bobl pwy yw rhywun.

Dim ond eiliad hollt sydd ei angen arnom i greu argraff o rywun, gwnewch i chi gyfrif.

Pam fod Argraffiadau Cyntaf yn Bwysig?

Mae argraffiadau cyntaf yn bwysig oherwydd maen nhw'n caniatáu i ni ffurfio barn rhywun ar sail eu hymddygiad neu eu hymddangosiad cychwynnol. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol gan ei fod yn rhoi man cychwyn i ni ar gyfer sgwrs ac yn ein galluogi i fesur a ydym am ryngweithio â’r person ymhellach.

Gweld hefyd: 130 o eiriau negyddol gan ddechrau gydag R (Rhestr)

Gall argraffiadau cyntaf hefyd fod yn bwysig mewn sefyllfaoedd proffesiynol, gan eu bod yn gallu rhoi syniad i gyflogwyr o’n personoliaeth a sut y gallem ffitio i mewn i’w sefydliad.

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o’r argraff rydym yn ei wneud ar eraill, gan fod ein hiaith yn gallu mynegi barn a theimladau ein hwynebau. ar gyfer Argraffiadau Cyntaf

Gweld hefyd: Sut i Nesáu at Foi Ar Sgwrs Testun (Flirty)

Mae argraffiadau cyntaf yn bwysig. Gallant fod y gwahaniaeth rhwng cael swydd ai peidio, gwneud ffrind newydd, neu gael eich gweld yn anghwrtais neu'n amhroffesiynol. Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, maen nhw'n creu argraff ohonoch chi yn seiliedig ar eich ymddangosiad, iaith y corff, a sut rydych chi'n rhyngweithio â nhw.

Rydych chi wir yn poeni am wneud argraff gyntaf dda, felly rydych chi'n gwisgo'n braf ac yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwenu ac yn gwneud cyswllt llygad. Rydych chi eisiau dod ar eich traws yn hyderus, yn gyfeillgar ac yn agored. Iaith eich corffyn cyfleu’r pethau hyn hefyd – os oes gennych chi ystum da ac yn gwneud ystumiau sy’n dangos bod gennych chi ddiddordeb yn yr hyn mae’r person arall yn ei ddweud, byddan nhw’n sylwi ar hynny.

Mae rhyngweithio â rhywun yn fwy na dim ond yr hyn rydych chi’n ei ddweud – dyna sut rydych chi’n ei ddweud hefyd. Mae tôn eich llais, mynegiant eich wyneb, a hyd yn oed eich dewis o eiriau i gyd yn chwarae rhan yn y ffordd y mae rhywun yn eich gweld. Felly pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun newydd, byddwch yn ymwybodol o'r pethau hyn i gyd a cheisiwch roi eich troed orau ymlaen.

Sut mae iaith y corff yn effeithio ar eich argraff gyntaf?

Mae argraffiadau cyntaf yn aml yn seiliedig ar iaith y corff a gall fod yn anodd eu newid unwaith y byddant wedi sefydlu. Os ydych chi eisiau gwneud argraff gyntaf dda, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o iaith eich corff a'r hyn y gallai fod yn ei ddweud amdanoch chi.

Mae gwenu, cynnal cyswllt llygad, a chael osgo agored i gyd yn arwyddion o hyder ac agosatrwydd. Ar y llaw arall, gall croesi'ch breichiau neu'ch coesau, edrych i lawr, neu osgoi cyswllt llygad roi'r argraff nad oes gennych ddiddordeb neu'n ddihyder. Gall rhoi sylw i iaith eich corff eich helpu i wneud argraff gyntaf well a sicrhau eich bod yn cyfleu'r neges rydych am ei hanfon.

Beth yw 3 enghraifft o argraffiadau cyntaf?

Dyma dair enghraifft o argraffiadau cyntaf:

1. Y ffordd rydych chi'n gwisgo - Os ydych chi'n gwisgo'n braf, bydd pobl yn eich gweld chi'n broffesiynoland put- together. Ar y llaw arall, os ydych chi'n gwisgo'n ddiofal, efallai y bydd pobl yn eich gweld fel bod yn flêr ac yn ddiddiddordeb.

2. Y ffordd rydych chi'n siarad - Os ydych chi'n siarad yn hyderus ac yn glir, bydd pobl yn eich gweld yn gymwys ac yn ddibynadwy. Fodd bynnag, os ydych yn mwmian neu'n siarad yn ansicr, efallai y bydd pobl yn eich gweld yn nerfus neu'n ansicr ohonoch eich hun.

3. Y ffordd rydych chi'n ymddwyn - Os ydych chi'n ymddwyn yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad â chi, bydd pobl yn eich gweld yn groesawgar ac yn hawdd siarad â chi. Fodd bynnag, os ydych chi'n ymddwyn yn ddi-hid neu'n ddi-lol, mae'n bosibl y bydd pobl yn eich gweld chi'n ddi-ddiddordeb neu'n anghyffyrddadwy.

Beth Sy'n Gwneud Argraff Gyntaf Drwg?

Mae yna ychydig o bethau sy'n gallu creu argraff gyntaf wael, fel bod yn hwyr, bod yn anniben, neu ymddangos yn ddiddiddordeb. Mae argraffiadau cyntaf yn bwysig oherwydd gallant osod y naws ar gyfer gweddill y rhyngweithio. Os gwnewch argraff gyntaf wael, gall fod yn anodd gwella.

Ceisiwch osgoi croesi'ch breichiau neu'ch coesau, gan y gall hyn wneud i chi ymddangos ar gau. Yn lle hynny, cadwch ystum agored trwy ddad-groesi'ch breichiau a'ch coesau a wynebu'r person rydych chi'n siarad ag ef.

Meddyliau Terfynol

Pan ddaw'n amser gwneud argraff gyntaf dda gydag iaith eich corff, mae rhai offer a thechnegau y gallwch eu defnyddio i roi eich troed orau ymlaen. Gobeithiwn fod y post hwn wedi ateb eich cwestiynau a'ch bod wedi mwynhau ei ddarllen. Tan y tro nesaf diolch am ddarllen.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.