Y Rhestr 5 Cariad Ieithoedd (Darganfyddwch sut i garu'n well!)

Y Rhestr 5 Cariad Ieithoedd (Darganfyddwch sut i garu'n well!)
Elmer Harper

Mae gennym ni i gyd iaith garu. Dyma’r ffordd orau inni dderbyn cariad gan eraill. Bydd dod i adnabod iaith garu rhywun arall yn eich helpu i wylio a meithrin perthynas iach a chryf. Nid yw mor anodd â hynny os byddwch chi'n dechrau gwrando, agor eich llygaid a chymryd data i mewn. Cyn bo hir byddwch chi'n siarad iaith cariad eich partner.

Mae yna bum iaith garu: geiriau cadarnhad, amser o ansawdd, derbyn rhoddion, gweithredoedd o wasanaeth, a chyffyrddiad corfforol. Byddwn yn blymio'n ddwfn i mewn iddynt i gyd yn yr erthygl hon.

Rhestr 5 Cariad Ieithoedd.

Cadarnhad.

Datganiad o gariad, mawl, a chadarnhad yw cadarnhad. anogaeth. Gall fod ar lafar neu'n ysgrifenedig ac mae'n un o'r pum iaith garu y mae Dr. Gary Chapman yn eu trafod yn ei lyfr “The 5 Love Languages: The Secret to Love that Lasts.”

Derbyn Anrhegion.

Gall rhoi neu dderbyn anrheg, waeth pa mor fawr neu fach, fod dros ben llestri i rai ond efallai nad yw hyn yn wir. Gall fod yn ffordd i rywun fynegi cariad. Bydd rhoddwr yn mwynhau gwylio ei bartner yn agor ei anrheg a'r holl lawenydd a ddaw yn ei sgil. Bydd derbynnydd rhodd yn coleddu eu rhodd ac yn gwybod eu bod yn cael eu caru.

Deddf Gwasanaeth.

Bydd rhai pobl yn gweld y weithred o wasanaethu fel eu hiaith garu byddant yn aml yn hwylio negeseuon i'w partneriaid, eu paratoi ar gyfer y dydd, coginio cinio ar eu cyfer, eu helpu gydag aseiniadau a llawer o wasanaethau eraill. Os oes rhywun bob amsergwneud rhywbeth i chi a byth yn gofyn nac yn ymladd yn eu ffordd nhw o ddangos cariad tuag atoch chi.

Cyffyrddiad Corfforol.

Mae'r weithred o gyffwrdd yn gyffredinol mewn ail berthynas ond gall olygu mwy i eraill – nid rhyw yn unig yw hyn, mae hefyd yn ymwneud â chofleidio, dal dwylo, bod yn agos at rywun yn gorfforol. Os yw'ch partner bob amser yn cyffwrdd â chi neu'n ceisio dal eich llaw yna mae iaith cariad yn gorfforol.

Amser o Ansawdd.

Mae amser o ansawdd yn bwysig iawn ym mhob un o'r adlonni a dylem bob amser fod eisiau rhannu eiliadau gyda'n hanwyliaid neu bartneriaid. Wedi dweud hynny mae rhai pobl yn hoffi amser o ansawdd yn fwy nag erioed. Gallai fod mor syml â dweud “rydym yn mynd am goffi y bore yma, dim ond fi a chi” neu “mynd am dro byr” neu “cymryd penwythnos i ffwrdd.” Os yw'ch partner yn gofyn yn gyson i chi dreulio amser gyda'ch gilydd, rhowch sylw. Gallai hyn fod yn iaith eu cariad.

Sut i Ddarganfod Iaith Cariad Eich Partner.

Y pum iaith garu yw amser o ansawdd, geiriau cadarnhad, cyffyrddiad corfforol, gweithredoedd o wasanaeth, a rhodd- rhoi. I ddarganfod iaith garu eich partner, rhowch sylw i'r hyn maen nhw'n cwyno fwyaf amdano.

Gweld hefyd: Dadansoddiad Iaith Corff o Elon Musk Cyfweliad gyda Gohebydd y BBC

Er enghraifft, os yw'ch partner bob amser yn cwyno nad ydych chi'n treulio digon o amser gyda nhw, yna mae'n debyg mai amser o ansawdd yw ei iaith garu. .

Ffordd arall o ddarganfod iaith garu eich partner yw gofyn iddynt yn uniongyrchol.Byddwch yn barod i wrando ar eu hateb a byddwch yn agored i newid eich ymddygiad.

Os ydych chi eisiau gwella eich perthynas, yna mae angen i chi ddechrau siarad iaith garu eich partner. Gallwch chi ddefnyddio meddwl beirniadol i ddarganfod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd gyda'ch partner.

Sut i Ddod o Hyd i'ch Iaith Cariad Eich Hun.

Sut gallwch chi adnabod eich iaith garu eich hun? Mae'n wirioneddol syml. Meddyliwch am y pum peth rydych chi'n eu hoffi fwyaf a rhestrwch nhw. Mae'n iawn hoffi pob un o'r pump ac efallai y byddwch chi'n hoffi dau neu dri yn union yr un peth ac mae hynny'n iawn gan nad oes rheolau caled a chyflym yma. I mi, rwy'n hoffi'r cyffyrddiad corfforol, rwy'n hoffi cael fy nghofleidio, dal dwylo a gwneud cariad yw fy mhrif un. Mae iaith cariad fy ngwraig yn weithredoedd o wasanaeth mae hi bob amser yn coginio swper i mi, yn glanhau, yn gollwng y plant i ffwrdd ac ati.

Mae rhestr ieithoedd cariad fel a ganlyn:

  1. Corfforol<8
  2. Deddf gwasanaeth
  3. Amser o Ansawdd
  4. Derbyn Anrhegion.
  5. Cadarnhad.

10>Sut i Ddefnyddio'r 5 Cariad Ieithoedd i Wella Eich Perthynas.

Rydym i gyd eisiau teimlo ein bod yn cael ein caru, ond weithiau mae'n anodd mynegi'r hyn sydd ei angen arnom gan ein partneriaid. Dyma lle mae'r 5 Cariad Ieithoedd yn dod i mewn – gallant helpu i wella cyfathrebu a gwneud yn siŵr bod y ddau bartner yn cael yr hyn sydd ei angen arnynt.

Sut i Ddefnyddio'r rhestr 5 Caru Iaith mewn Bywyd Bob Dydd.<11

Os ydych chi fel y rhan fwyaf o bobl, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am gariad felteimlad. Er ei bod yn wir bod cariad yn cynnwys emosiwn, mae'n llawer mwy na hynny. Er mwyn caru rhywun go iawn, mae angen i chi ddeall a gwerthfawrogi eu hiaith garu.

Gweld hefyd: Iaith y Corff Arwyddion Bod Guy Yn Lusting Ar Eich ôl

Gallwn ddefnyddio'r 5 iaith garu mewn llawer o wahanol ffyrdd, unwaith y byddwch wedi sylwi ar iaith garu eich partner gallwch chi ddechrau gwneud hynny. gwneud pethau drostynt. Enghraifft o weithred o wasanaeth yw glanhau'r tŷ, gwneud pryd o fwyd iddynt, darparu diwrnod i ffwrdd o dasgau iddynt, neu ofyn a oes unrhyw dasgau y gallwch eu gwneud ar eu cyfer. Efallai y cewch eich synnu.

Beth yw'r Rhestr 5 Cariad Ieithoedd?

Y 5 Cariad Iaith yw:

1. Geiriau Cadarnhad

2. Amser Ansawdd

3. Derbyn Anrhegion

4. Deddfau Gwasanaeth

5. Cyffyrddiad Corfforol

Crynodeb

Mae'r rhestr 5 Caru Iaith yn declyn y gellir ei ddefnyddio i wella'ch perthynas â'ch partner. Gall eich helpu i ddeall eu hanghenion yn well a sut i'w diwallu. Mae hefyd yn ffordd i fynegi eich iaith garu eich hun fel y gall eich partner eich deall yn well. Yn y pen draw, gall defnyddio’r 5 Cariad Ieithoedd helpu i wella cyfathrebu a chryfhau eich perthynas.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.