Cyfarfodydd Iaith Corff (Darganfod Beth Mae'n Ei Olygu)

Cyfarfodydd Iaith Corff (Darganfod Beth Mae'n Ei Olygu)
Elmer Harper

Mae llawer o bobl yn camddeall ciwiau di-eiriau fel arwydd o ddiffyg parch neu fel nad oes gan y person ddiddordeb yn yr hyn y mae'n ei glywed.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod y person wedi diflasu a heb ddiddordeb pan mewn gwirionedd, efallai ei fod yn breuddwydio ac yn meddwl beth i'w ddweud nesaf. Mae rhai pobl hefyd yn meddwl nad oes gan y person ddiddordeb yn yr hyn y mae'n siarad â'i ddwylo neu os yw'n gallu bod yn gyfforddus yn siarad â'i ddwylo oherwydd ei fod yn gallu eistedd yn gyfforddus. i mewn.

Gall y ffordd rydych chi'n lleoli eich corff yn ystod cyfarfod ddweud wrth eraill pa mor agored ydych chi i wrando a pha mor ymgysylltu ydych chi â'r sgwrs. Os yw'ch breichiau'n cael eu croesi, yna fe all ymddangos fel nad ydych chi eisiau gwrando.

Iaith y corff yw iaith dawel y corff dynol. Mae'n cyfleu sut rydyn ni'n teimlo heb i ni hyd yn oed sylweddoli hynny.

Yn yr erthygl hon, byddwn ni'n edrych ar rai o'r ciwiau iaith corff mwyaf cyffredin mewn cyfarfodydd a beth maen nhw'n ei olygu mewn gwirionedd.

Iaith y corff mewn cyfarfodydd busnes

Mae iaith y corff yn rhan bwysig iawn o gyfathrebu, boed hynny wyneb yn wyneb neu'n ddigidol. Gall iaith y corff ddweud yr hyn na all geiriau ei ddweud.

Mae iaith y corff mewn cyfarfodydd busnes yn bwnc dyrys. Ar y naill law, rydych chi eisiau ymddangos yn broffesiynol ac yn rheoli, ond ar y llaw arall, rydych chi eisiau bod yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad â chi.

Nid dim ond yr hyn rydych chi'n ei ddweud sy'n cyfrif ond sut rydych chi'n ei ddweud.– mae iaith eich corff yn ffactor pwysig yn y ffordd y mae eraill yn eich gweld. Gall hyn ddylanwadu ar bopeth o'ch gyrfa i berthnasoedd gyda ffrindiau a theulu.

Mae'r ffordd y mae pobl yn ymddwyn pan fyddant yn cyfathrebu yn aml yn wahanol iawn i'r hyn y maent yn ei wneud pan fyddant ar eu pen eu hunain neu'n breifat. Pan fyddwn yn siarad ag eraill, rydym yn gwneud penderfyniadau ymwybodol ynghylch sut i ymddwyn yn seiliedig ar ein nodau ar gyfer cyfathrebu. Efallai y byddwn hyd yn oed yn newid ein hymddygiad os nad ydym yn teimlo bod y cyfathrebu yn mynd yn dda.

Gall iaith y corff fod yn arf pwerus pan ddaw i gyfarfodydd. Mae’n ffordd wych o gyflwyno delwedd gref a hyderus, ond gall hefyd gael effaith andwyol ar ganlyniad y cyfarfod. Pan fyddwch chi mewn cyfarfod, ceisiwch osgoi'r tri pheth hyn: gwegian, osgoi cyswllt llygad, a chynhyrfu.

I wneud cyfarfodydd yn fwy cadarnhaol a chynhyrchiol, gallwch chi ddefnyddio rhai awgrymiadau syml. Mae iaith corff agored yn ffordd wych o wahodd cyfranogiad, pobl wych gyda gwên, a gall cadw'ch cledrau ar agor bob amser gyda'r bwriad o wrando wella canlyniad y cyfarfod yn fawr.

I gael golwg fanylach ar sut i wella iaith y corff, edrychwch ar ei blogbost yma.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad sy’n Dechrau Gyda F

10 Ffordd o Wella Iaith Eich Corff Mewn Cyfarfod

Mae iaith y corff yn ffactor dylanwadol iawn mewn cyfathrebu corfforol. Gall effeithio ar sut mae eraill yn eich gweld a gall hefyd effeithio ar eich ymlyniad wrth rywun. Tra bod eichefallai y bydd tôn a geiriau yn gallu adrodd stori eich neges, iaith y corff yw'r hyn y byddant yn ei gofio. Dyma 10 ffordd y gallwch chi wella iaith eich corff mewn cyfarfod:

 1. Wrth i chi ar fin cerdded i mewn i wên cyfarfod.
 2. Os na allwch ddweud helo, fflachiwch eich aeliau i gydnabod eich bod wedi gweld pobl yn y cyfarfod.
 3. <82>Cerddwch â'ch cefn yn syth a'ch pen wedi'i ddal i fyny'n uchel.
 4. 2>Cerddwch â'ch cefn yn syth a'ch pen yn uchel. sicrhewch fod eich llaw uwchben eich botwm bol. (Gwybod cynllun y gwir)
 5. Cadw dwylo a chledrau yn y golwg bob amser.
 6. Pwyntiwch eich traed tuag at y person rydych chi am siarad ag ef.
 7. Tyrch eich pen i ddangos diddordeb.
 8. Trowch eich pen i'r ochr i ddangos clust.
 9. non-verb contact above. mae technegau'n gweithio wrth geisio creu canlyniad cadarnhaol neu argraff gyntaf. Ein hawgrym fyddai rhoi prawf ar rai yn eich cyfarfod nesaf.

  Iaith y Corff Mewn Cyfarfodydd Gwerthu

  Mae iaith y corff yn arf pwysig mewn cyfarfodydd gwerthu oherwydd yn aml mae'n anodd dweud sut mae'ch cwsmer yn teimlo neu'n meddwl mewn gwirionedd. Mae hyn yn ei gwneud yn bwysig i werthwyr ddarllen ciwiau iaith y corff a dysgu sut i'w defnyddio'n briodol er mwyn gwneud argraff gyntaf gref a darllen unrhyw wrthwynebiadau gan y cleient. Gallwch ddysgu mwy am ddarllen iaith y corff yma.

  Ar gyferEr enghraifft, os gwelwch gywasgiad gwefusau ar ran benodol o'r llain werthu, gwyddoch fod gwrthwynebiad i'r hyn sy'n cael ei ddweud ar lafar. Neu newid sydyn yn eu gwefan pan fyddwch chi'n sôn am bris rhywbeth neu'n trafod pwnc penodol.

  Y peth pwysig i'w gofio mewn cyfarfod gwerthu yw cyd-destun a newid yn eu llinell sylfaen. Llinell sylfaen yw pan fydd rhywun wedi ymlacio ac yn cael sgwrs arferol ac yn taflunio eu geiriau di-eiriau bob dydd. Pan welwch newid yn iaith y corff, rydych chi'n gwybod eich bod wedi cyrraedd eich nod. Gallwch fynd i'r afael ag ef yn unol â hynny.

  Mae dysgu darllen iaith y corff yn hynod bwysig os ydych am gynyddu eich llinell waelod.

  Iaith y Corff Mewn Cyfarfodydd Tîm

  Mae iaith y corff yn ffactor enfawr mewn cyfarfodydd. Gall cyfranogwyr y cyfarfod ddweud pa mor dda y maent yn gwneud neu pa mor gryf yw eu pwynt trwy edrych ar ystumiau, ymadroddion, a chiwiau di-eiriau eraill.

  Mae pedwar math o ystyr y mae iaith y corff yn ei gyfleu. Maent yn gyffredinol, sy'n golygu bod pob diwylliant yn ei ddeall; cyd-destunol, sy'n golygu gwahanol ystyron mewn gwahanol gyd-destunau; ystyr personol, sy’n golygu bod teimladau neu feddyliau’r person yn effeithio arno; ac ystyr amrywiol neu unigol.

  Gallai fod yn anodd darllen iaith corff pobl eraill pan nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw o’r blaen. Ond os ydych chi'n dysgu gosod llinell sylfaen i rywun, gallwch chi ddeall eu dieiriau yn gyflymcyfathrebu (mae pawb yn wahanol).

  • Mae rhai buddugoliaethau cyflym pan ddaw hi i gyfarfodydd tîm.
  • Cysylltwch â phawb yn yr ystafell.
  • Cadwch wir wên gynnes gref ar eich wyneb.
  • Nodwch wrth siarad â chi felly dangoswch ddealltwriaeth.
  • Dysgwch ymlaen at sgwrs i ddangos diddordeb.
  • Ymarfer gwrando beirniadol.
  • Ymarfer beirniadol. Gwrandewch â meddwl rhydd.
  • Drych a pharwch lanau eu corff i feithrin cydberthynas
  • Defnyddiwch eu geiriau ac adfyfyriwch yn ôl.
  • Mae yna lawer o driciau cŵl y gallwn eu gwneud i wella cyfarfod tîm. Byddwch yn neis ac yn ddeallus ar y cyfan.

  Iaith Corff Mewn Cyfarfodydd Rhithiol

  Mae gan lawer o bobl gamsyniad ynghylch beth yw iaith y corff, ac mae’n bwnc mwy cymhleth nag y mae rhai pobl yn ei feddwl. Gellir dehongli iaith corff person mewn llawer o wahanol ffyrdd, ond mae rhai ymddygiadau cyffredinol sy’n cael eu cydnabod gan y rhan fwyaf o ddiwylliannau. Mae rhai o'r ymddygiadau cyffredinol hyn yn cynnwys cyswllt llygad, cyfeiriad breichiau a choesau'r siaradwr, ac osgo.

  Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i fod yn siarad am sut mae iaith y corff yn cael ei dehongli mewn cyfarfodydd rhithwir. Mewn cyfarfod rhithwir, mae yna wahanol reolau ymddygiad y mae'n rhaid i chi eu dilyn er mwyn cyfleu'ch pwynt yn gywir. Yn aml pan fydd pobl yn cyfathrebu o bell gall arwain at gamddealltwriaeth oherwydd nad oes ganddynt giwiau gweledol fel mynegiant yr wyneb aystumiau a fyddai fel arall yn rhoi dealltwriaeth glir iddynt o'r hyn y mae eu partner sgwrsio yn ceisio ei gyfleu.

  Sut i Sefydlu Iaith Corff Buddugol Mewn Cyfarfodydd Digidol

  Mae iaith y corff yn agwedd hollbwysig ar gyfathrebu. Mae mor bwysig oherwydd ei fod yn helpu pobl i ddeall beth mae'r person arall yn ei feddwl a'i deimlo. Mewn cyfarfodydd digidol, mae hyn yn dod yn bwysicach fyth oherwydd nad oes unrhyw giwiau corfforol i'w dilyn. Mae'n dod yn anodd i un person ddeall teimladau a meddyliau'r llall, a all arwain at gamddealltwriaeth a dryswch.

  I frwydro yn erbyn hyn, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i ddeall yn well beth sy'n digwydd mewn cyfarfod digidol.

  Mewn unrhyw gyfarfod ar-lein, mae'n bwysig manteisio ar yr holl fanylion bach oherwydd byddant yn rhoi'r fantol o'ch plaid. ond manylion pwysig. Mae ongl eich camera yn bwysig iawn i gyfleu'ch neges. Nid ydych chi eisiau cael eich camera felly rydych chi'n edrych i lawr ar bobl ac ar yr ochr fflip, nid ydych chi eisiau bod yn edrych i fyny ar eich camera. Mae ongl berffaith y camera wyneb ymlaen ar lefel llygad.

  Gweld hefyd: A yw Dynion Priod yn Colli Eu Meistresau (Ffeithiau Llawn)

  Mae hyn yn gwneud dau beth i bobl ar y pen arall: mae'n edrych fel eich bod chi'n siarad â nhw'n uniongyrchol ac mae'n helpu i greu cyswllt llygad.

  Gallwch chi osod eich gwe-gamera yn gywir fel ei fod yn eich wynebu chiyn uniongyrchol fel petaech chi'n siarad â pherson un-i-un. Wrth osod eich camera, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu gweld y lens. Gwnewch rediad prawf gyda llawer o feddalwedd fel chwyddo ac mae timau'n caniatáu ichi brofi'ch gosodiadau.

  Meicroffon

  Pan fyddwn yn siarad am iaith y corff, nid yw llawer o bobl yn meddwl bod gan eich llais unrhyw beth i'w wneud ag ef. Fodd bynnag, mae cyfathrebu di-eiriau yn ymwneud cymaint â geiriau ag ydyw â thôn y llais ag unrhyw beth arall. Cofiwch y dywediad “Nid yw yr hyn rydych chi'n ei ddweud ond y ffordd rydych chi'n ei ddweud e”.

  Cael lefel eich meicroffonau'n gywir, rydych chi eisiau creu tôn fwy cynnes gydag ychydig o fas yn eich llais. Meddyliwch am lais DJ radio FM.

  Cefndir

  Mae cefndiroedd yn bwysig iawn. Ystyriwch pa fath o gefndir rydych chi ei eisiau: cefndir nad yw'n brysur gyda lliw niwtral fel gwyn neu hufen. Mae angen i'r ffocws fod arnoch chi, nid ar yr hyn sy'n digwydd yn yr ystafell.

  Fodd bynnag, os ydych chi'n mynd ati'n llawn ac eisiau creu argraff, efallai yr hoffech chi feddwl am ddull mwy caboledig. Edrychwch ar YouTube i weld beth mae'r manteision yn ei wneud neu'n ei ddefnyddio ar eu sianeli. Dewis personol sy’n gyfrifol.

  Iawn, mae’r dechnoleg i gyd wedi’i gosod yn gywir nawr mae’n bryd meddwl sut y byddwn yn cyflwyno ein hunain.

  Iaith Corff Agored

  Sut i Ddarllen Iaith y Corff Mewn Cyfarfodydd

  Mae’r gallu i ddarllen iaith y corff yn agwedd bwysig ar sgiliau cyfathrebu. Dyma'r unig ffordd i gael asynnwyr o'r hyn y gallai rhywun fod yn ei feddwl neu'n ei deimlo mewn ffordd ddi-eiriau.

  Mae darllen iaith y corff mewn cyfarfodydd yn hollbwysig oherwydd mae'n rhoi cliwiau ar pryd i godi llais a phryd i beidio â thorri ar draws pan fydd rhywun yn barod i symud ymlaen, a sut mae rhywun yn teimlo am awgrym.

  Y mathau mwyaf cyffredin o giwiau di-eiriau yw mynegiant yr wyneb, ystumiau, ac osgo. Bydd y rhain yn nodi a yw rhywun yn cytuno neu'n anghytuno â rhywbeth sydd wedi'i ddweud neu os ydynt ond yn gwrando'n gwrtais.

  Nid yw darllen iaith y corff mor syml ag y mae'n swnio. Mae'n rhaid i chi astudio'r pwnc ac yna ymarfer yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu. Fodd bynnag, mae rhai agweddau allweddol y gallwch eu dysgu'n gyflym.

  Pan sylwch ar rywun yn mynd o gyfforddus i anghyfforddus, mae hyn fel arfer yn arwydd bod rhywbeth o'i le.

  Yn anffodus, nid oes ffordd gyflym o ddysgu darllen iaith y corff. Gallwch ddechrau yma trwy ddarllen blogbost ysgrifennais ar ddarllen iaith y corff.

  Crynodeb

  Mae llawer y gallwn ei ddysgu o ddarllen iaith y corff mewn cyfarfodydd, megis pan fydd rhywun yn anghytuno â ni neu pan fydd angen iddynt adael. Gallwn sylwi ar newidiadau yn eu hymddygiad di-eiriau ac yna addasu yn unol â hynny fel y gallwn gael canlyniad cyfarfod mwy cynhyrchiol. Rwy'n argymell yn fawr eich bod yn dysgu iaith y corff a gallwch wneud hynny trwy fynd yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.