90 záporných slov začínajících na P (úplná definice)

90 záporných slov začínajících na P (úplná definice)
Elmer Harper

Hledáte správné negativní slovo, které začíná na písmeno 9, pokud ano, jste na správném místě, uvedli jsme mnoho příkladů a silných slov, která popisují věci?

Negativní slova začínající na P jsou pro efektivní komunikaci nezbytná, protože nám umožňují přesně vyjádřit naše názory a pocity. Tato slova jsou užitečná v situacích, kdy potřebujeme popsat něco nepříjemného nebo nežádoucího.

Lze je použít v různých situacích, od psaní kritiky až po vyjádření zklamání. Některá negativní slova začínající na P jsou následující bolestný, chudý, pesimistický, politováníhodný, problematický, zvrácený Tato slova můžeme použít k popisu zpětné vazby na pracovišti, ke konstruktivní kritice přátel a k popisu určitých vlastností osoby nebo věci.

Viz_také: Co to znamená, když chce (potřebuje) prostor?

Je důležité používat tato negativní slova s mírou a taktem, protože při nadměrném používání mohou působit příliš kriticky nebo zraňujícím dojmem.

Viz_také: Halloween Slova, která začínají na M (s definicí)

90 negativních slov začínajících na písmeno P

Bolestivé - způsobující fyzickou nebo emocionální bolest
Pesimistický - má tendenci vidět věci z té nejhorší stránky nebo věřit, že se stane to nejhorší.
ubohý - vzbuzující lítost, zejména kvůli zranitelnosti nebo smutku
Pasivní - přijímání nebo dovolování toho, co se děje nebo co dělají ostatní, bez aktivní reakce nebo odporu.
Mor - ničivý pro život; smrtící nebo jedovatý
Perfidní - prolhaný a nedůvěryhodný
Zhoubný - působící škodlivě, zejména postupně nebo nenápadně.
Petty - nedůležitý, bezvýznamný
Fobie - extrémní nebo iracionální strach z něčeho.
Kapsář - osoba, která krade z cizí kapsy nebo tašky, zejména v davu.
Pique - pocit podráždění nebo rozhořčení z urážky, zejména z urážky vlastní pýchy.
Lítost - pocit smutku a soucitu vyvolaný utrpením a neštěstím druhých.
Mor - nakažlivé bakteriální onemocnění charakterizované horečkou a deliriem, obvykle s tvorbou bublin.
Pompézní - afektovaně velkolepý, slavnostní nebo namyšlený.
Chudý - nemá dostatek peněz, aby mohl žít na úrovni, která je ve společnosti považována za pohodlnou nebo normální.
Posesivní - projevující nadměrný zájem nebo starost o někoho nebo něco.
bezmocný - bez moci nebo vlivu; bezmocný
Předpojatý - mající nebo projevující nechuť nebo nedůvěru, která vychází z předsudků; bigotní
domýšlivý - snaží se zapůsobit tím, že se tváří důležitěji, talentovaněji, kulturněji atd., než ve skutečnosti má.
pyšný - mající nebo projevující nadměrnou pýchu nebo sebevědomí
Primitivní - vztahující se k nejranějšímu stadiu civilizace nebo éry nebo je označující.
Vězeň - osoba, která je držena ve vězení jako trest za spáchaný trestný čin nebo v době, kdy čeká na soud.
Prokrastinace - odkládání nebo odkládání něčeho na později
Profánní - vztahující se k tomu, co není posvátné nebo biblické, nebo tomu zasvěcený; spíše světský než náboženský.
bez zisku - nepřinášející žádný zisk; nerentabilní
prohibitivní - zakazující nebo omezující něco.
Promiskuita - mnoho sexuálních partnerů bez závazků nebo exkluzivity.
prozaický - postrádající poetickou krásu; všední; neromantický
Provokativní - vyvolávající rozčilení, hněv nebo jinou silnou reakci, zejména záměrně.
Puerile - dětinsky hloupý a nedospělý
Pruďas - dychtivý nebo rychlý v hádkách, sporech nebo bojích.
Puny - malý a slabý
Hnilobný - rozkládající se nebo hnijící a vydávající hnilobný zápach.
Záhadný - obtížně pochopitelný; tajemný
Pečlivý - vyžadující velkou péči a úsilí
Paltry - bezvýznamný; málo hodnotný
Panický - pociťující nebo projevující paniku; znepokojený
Parazitický - žijící jako parazit; využívající cizí zdroje, aniž by za to něco dával.
Bez vášně - bez vášně, emocí nebo citu.
Patologický - zahrnující, způsobený nebo mající povahu tělesné nebo duševní choroby.
Pedantický - nadměrně se zabývající drobnými detaily nebo pravidly; příliš akademický.
nebezpečný - plný nebezpečí nebo rizika
Persnickety - klást příliš velký důraz na nepodstatné nebo drobné detaily; vybíravý.
Pesimismus - tendence vidět věci z té nejhorší stránky nebo věřit, že se stane to nejhorší.
Phony - nepravý; podvodný
Pigheaded - tvrdošíjně neústupný; tvrdohlavý
pečlivě - prováděno s velkou pečlivostí a úsilím, často až únavně.
Hmatatelný - hmatatelný, hmatatelný.
Pandemie - rozšířená v celé zemi, na celém kontinentu nebo na celém světě.
Paradoxní - zdánlivě protichůdný nebo absurdní, ale ve skutečnosti pravdivý nebo možný.
Parazit - organismus, který žije v jiném organismu (hostiteli) nebo na něm a získává z něj živiny na úkor hostitele.
Vyvrhel - vyděděnec nebo někdo, kdo je společností odmítán nebo opovrhován.
Parricida - zabití vlastního rodiče (rodičů)
vášnivý - projevující intenzivní city nebo emoce; vášnivý.
Patetický klam - přisuzování lidských emocí a vlastností neživým předmětům nebo přírodním jevům, zejména jako literární nebo umělecký prostředek.
povýšenecké chování - zdánlivá laskavost, která prozrazuje pocit nadřazenosti.
Chudák - velmi chudý člověk, který žije z charity nebo veřejné podpory.
Peculiar - zvláštní nebo podivný; neobvyklý
Pedestrian - bez inspirace nebo vzrušení; nudný
Pejorativní - vyjadřující pohrdání nebo nesouhlas.
Perniketní - kladoucí přílišný důraz na drobné nebo nepodstatné detaily; vybíravý.
Pertinacious - pevně se držící víry nebo názoru; tvrdohlavý
Mor - smrtelné epidemické onemocnění, zejména dýmějový mor.
Flegmatik - neemotivní a klidná povaha.
vybíravý - příliš náročný nebo vybíravý
Politováníhodný - zasluhující nebo vzbuzující lítost
Plagiátorství - přebírání cizí práce nebo myšlenek a jejich vydávání za vlastní.
Plutokratický - vztahující se k vládě nebo společnosti ovládané bohatými lidmi
Jedovatý - obsahující nebo produkující jed; jedovatý
Polemika - silný slovní nebo písemný útok na někoho nebo něco.
Pollyannaish - přehnaně optimistický, zejména tváří v tvář nepřízni osudu.
těžkopádný - pomalý a neohrabaný kvůli velké hmotnosti; zdlouhavý nebo pracný
Nafoukaný - nevrlý nebo náladový, nepřitažlivý.
Predátorský - usilující o vykořisťování nebo utlačování druhých; agresivní nebo škodlivý charakter.
Preposterous - v rozporu s rozumem nebo zdravým rozumem; absurdní
troufalý - nedodržující hranice toho, co je dovoleno nebo vhodné; příliš troufalý nebo odvážný.
Předstírání - snaha předstírat něco, co není pravda.
Preventabilní - lze jim předejít nebo zabránit jejich vzniku.
Pichlavý - snadno urážlivý nebo podrážděný; podrážděný
Marnotratný - utrácí peníze nebo zdroje lehkomyslně nebo marnotratně.
Sprostota - rouhavé nebo obscénní výrazy nebo chování.
Profitování - vytváření nebo snaha o dosažení nadměrného nebo nekalého zisku, zejména v době nouze nebo nedostatku.
rozhazovačný - lehkomyslně plýtvající prostředky nebo penězi
prohibitivní - sloužící k zákazu nebo zakazující něco.
Promiskuita - sexuální aktivity s více partnery bez závazku nebo exkluzivity.
Náchylnost - sklon nebo dispozice k určitému chování, jednání nebo stavu.
Prostriace - extrémní fyzické nebo duševní vyčerpání nebo slabost
Provokovat - záměrně v někom vzbudit nebo vyvolat reakci či emoci.
Pugilistický - vztahující se k boji pěstmi nebo k němu inklinující; rváčský
Dužnaté - měkké a kašovité.

Závěrečné myšlenky

Existuje spousta záporných slov začínajících na P, z nichž si můžete vybrat, uvedli jsme jich výše mnoho, mnohá z nich jsou přídavná jména, která můžete použít k vyjádření svého názoru. Doufáme, že jste našli správné slovo z této nabídky. Děkujeme, že jste si udělali čas na čtení.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, známý také pod pseudonymem Elmer Harper, je vášnivým spisovatelem a nadšencem pro řeč těla. Jeremyho s psychologickým zázemím vždy fascinoval nevyřčený jazyk a jemné narážky, které řídí lidské interakce. Jeremy vyrůstal v rozmanité komunitě, kde hrála zásadní roli neverbální komunikace, a jeho zvědavost na řeč těla začala již v raném věku.Po dokončení studia psychologie se Jeremy vydal na cestu k pochopení složitosti řeči těla v různých sociálních a profesních kontextech. Absolvoval četné workshopy, semináře a specializované školicí programy, aby zvládl umění dekódování gest, výrazů obličeje a držení těla.Prostřednictvím svého blogu se Jeremy snaží sdílet své znalosti a postřehy s širokým publikem, aby pomohl zlepšit jejich komunikační dovednosti a zlepšit jejich porozumění neverbálním podnětům. Zabývá se širokou škálou témat, včetně řeči těla ve vztazích, podnikání a každodenních interakcích.Jeremyho styl psaní je poutavý a informativní, protože kombinuje své odborné znalosti s příklady ze skutečného života a praktickými tipy. Jeho schopnost rozdělit složité koncepty do snadno srozumitelných termínů umožňuje čtenářům stát se efektivnějšími komunikátory, a to jak v osobním, tak profesionálním prostředí.Když Jeremy nepíše nebo nebádá, rád cestuje do různých zemízažít různé kultury a pozorovat, jak se řeč těla projevuje v různých společnostech. Věří, že pochopení a přijetí různých neverbálních podnětů může podpořit empatii, posílit spojení a překlenout kulturní propasti.Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, se svým odhodláním pomáhat ostatním komunikovat efektivněji a svými odbornými znalostmi v oblasti řeči těla nadále ovlivňuje a inspiruje čtenáře po celém světě na jejich cestě k zvládnutí nevyřčené řeči lidské interakce.